14681.htm

CÍMSZÓ: Szabolcsi

SZEMÉLYNÉV: Szabolcsi Lajos

SZÓCIKK: "Szabolcsi Lajos, Író, szerkesztő, Sz. Miksa fia, szül. Budapesten 1890 okt. 17. Egyetemi tanulmányokat folytatott és filozófiai doktorátust szerzett. Fiatalkori versei Kiss József lapjában, a Hétben jelentek meg, s e lapnak irodalmi és színházi rovatába is dolgozott. 1908., 1911-ben az Egyenlőség helyettes szerkesztője lett, majd Sz. Miksa halála után, 1916. átvette a lap felelős szerkesztését. Ekkortól kezdve kizárólag zsidó felekezeti, publicisztikai, irodalmi és társadalmi munkásságot fejt ki. 1918-ban Mi az igazság? c. propagandakönyvet adott ki, mely élesen foglalt állást Ágoston Péter és Jászi Oszkár tudományos antiszemitizmusa ellen. A világháború utáni időkben lapjában szembeszállt a hevesen tomboló antiszemitizmussal és a liberalizmusért, valamint a numerus clausus megszüntetéséért folytatott harcot. Vázsonyi Vilmossal és Hevesi Simon főrabbival együtt megalapította a Központi Zsidó Diáksegítő Bizottságot, mely öt év alatt a külföldre kényszerült magyar zsidó diákokat támogatta tanulmányaik elvégzésében. Önálló munkái: Rokokó (versek); Vasárnapok (versek); Uj versek; Schönbrunni kaland(egyfelvonásos); Henry Becque (tanulmány). Zsidótárgyú munkái: Az új héber költészet története (1908). Az emancipáció 60 éves története (1917); A csillag fia (történelmi regény Bar-Kochbáról, 1918): A leveleki menyegző (melyben a kallói csodarabbiról szóló legendakört dolgozza fel, 1920); Az áruló (Josephus Flaviusról szóló tragédia, 1922); A föld (a. magyar zsidóság problémáit tárgyaló regény, 1922); Délibáb (novellák, elbeszélések és chásszideus tör­ténetek, 1927); Háromegyfelvonásos(1926)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4681. címszó a lexikon => 818. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14681.htm

CÍMSZÓ: Szabolcsi

SZEMÉLYNÉV: Szabolcsi Lajos

SZÓCIKK: Szabolcsi Lajos, Író, szerkesztő, Sz. Miksa fia, szül. Budapesten 1890 okt. 17. Egyetemi tanulmányokat folytatott és filozófiai doktorátust szerzett. Fiatalkori versei Kiss József lapjában, a Hétben jelentek meg, s e lapnak irodalmi és színházi rovatába is dolgozott. 1908., 1911-ben az Egyenlőség helyettes szerkesztője lett, majd Sz. Miksa halála után, 1916. átvette a lap felelős szerkesztését. Ekkortól kezdve kizárólag zsidó felekezeti, publicisztikai, irodalmi és társadalmi munkásságot fejt ki. 1918-ban Mi az igazság? c. propagandakönyvet adott ki, mely élesen foglalt állást Ágoston Péter és Jászi Oszkár tudományos antiszemitizmusa ellen. A világháború utáni időkben lapjában szembeszállt a hevesen tomboló antiszemitizmussal és a liberalizmusért, valamint a numerus clausus megszüntetéséért folytatott harcot. Vázsonyi Vilmossal és Hevesi Simon főrabbival együtt megalapította a Központi Zsidó Diáksegítő Bizottságot, mely öt év alatt a külföldre kényszerült magyar zsidó diákokat támogatta tanulmányaik elvégzésében. Önálló munkái: Rokokó versek ; Vasárnapok versek ; Uj versek; Schönbrunni kaland egyfelvonásos ; Henry Becque tanulmány . Zsidótárgyú munkái: Az új héber költészet története 1908 . Az emancipáció 60 éves története 1917 ; A csillag fia történelmi regény Bar-Kochbáról, 1918 : A leveleki menyegző melyben a kallói csodarabbiról szóló legendakört dolgozza fel, 1920 ; Az áruló Josephus Flaviusról szóló tragédia, 1922 ; A föld a. magyar zsidóság problémáit tárgyaló regény, 1922 ; Délibáb novellák, elbeszélések és chásszideus tör­ténetek, 1927 ; Háromegyfelvonásos 1926 .

14681.ht

CÍMSZÓ Szabolcs

SZEMÉLYNÉV Szabolcs Lajo

SZÓCIKK Szabolcs Lajos Író szerkesztő Sz Miks fia szül Budapeste 189 okt 17 Egyetem tanulmányoka folytatot é filozófia doktorátus szerzett Fiatalkor verse Kis Józse lapjában Hétbe jelente meg lapna irodalm é színház rovatáb i dolgozott 1908. 1911-be a Egyenlősé helyette szerkesztőj lett maj Sz Miks halál után 1916 átvett la felelő szerkesztését Ekkortó kezdv kizáróla zsid felekezeti publicisztikai irodalm é társadalm munkásságo fej ki 1918-ba M a igazság c propagandakönyve adot ki mel élese foglal állás Ágosto Péte é Jász Oszká tudományo antiszemitizmus ellen világhábor után időkbe lapjába szembeszáll hevese tombol antiszemitizmussa é liberalizmusért valamin numeru clausu megszüntetéséér folytatot harcot Vázsony Vilmossa é Heves Simo főrabbiva együt megalapított Központ Zsid Diáksegít Bizottságot mel ö é alat külföldr kényszerül magya zsid diákoka támogatt tanulmányai elvégzésében Önáll munkái Rokok verse Vasárnapo verse U versek Schönbrunn kalan egyfelvonáso Henr Becqu tanulmán Zsidótárgy munkái A ú hébe költésze történet 190 A emancipáci 6 éve történet 191 csilla fi történelm regén Bar-Kochbáról 191 levelek menyegz melybe kalló csodarabbiró szól legendakör dolgozz fel 192 A árul Josephu Flaviusró szól tragédia 192 föl a magya zsidósá problémái tárgyal regény 192 Délibá novellák elbeszélése é chásszideu tör­ténetek 192 Háromegyfelvonáso 192

14681.h

CÍMSZ Szabolc

SZEMÉLYNÉ Szabolc Laj

SZÓCIK Szabolc Lajo Ír szerkeszt S Mik fi szü Budapest 18 ok 1 Egyete tanulmányok folytato filozófi doktorátu szerzet Fiatalko vers Ki Józs lapjába Hétb jelent me lapn irodal színhá rovatá dolgozot 1908 1911-b Egyenlős helyett szerkesztő let ma S Mik halá utá 191 átvet l felel szerkesztésé Ekkort kezd kizáról zsi felekezet publicisztika irodal társadal munkásság fe k 1918-b igazsá propagandakönyv ado k me éles fogla állá Ágost Pét Jás Oszk tudomány antiszemitizmu elle világhábo utá időkb lapjáb szembeszál heves tombo antiszemitizmuss liberalizmusér valami numer claus megszüntetéséé folytato harco Vázson Vilmoss Heve Sim főrabbiv együ megalapítot Közpon Zsi Diáksegí Bizottságo me ala külföld kényszerü magy zsi diákok támogat tanulmánya elvégzésébe Önál munká Roko vers Vasárnap vers verse Schönbrun kala egyfelvonás Hen Becq tanulmá Zsidótárg munká héb költész történe 19 emancipác év történe 19 csill f történel regé Bar-Kochbáró 19 levele menyeg melyb kall csodarabbir szó legendakö dolgoz fe 19 áru Joseph Flaviusr szó tragédi 19 fö magy zsidós problémá tárgya regén 19 Délib novellá elbeszélés chásszide tör­ténete 19 Háromegyfelvonás 19

14681.

CÍMS Szabol

SZEMÉLYN Szabol La

SZÓCI Szabol Laj Í szerkesz Mi f sz Budapes 1 o Egyet tanulmányo folytat filozóf doktorát szerze Fiatalk ver K Józ lapjáb Hét jelen m lap iroda szính rovat dolgozo 190 1911- Egyenlő helyet szerkeszt le m Mi hal ut 19 átve fele szerkesztés Ekkor kez kizáró zs felekeze publicisztik iroda társada munkássá f 1918- igazs propagandaköny ad m éle fogl áll Ágos Pé Já Osz tudomán antiszemitizm ell világháb ut idők lapjá szembeszá heve tomb antiszemitizmus liberalizmusé valam nume clau megszüntetésé folytat harc Vázso Vilmos Hev Si főrabbi egy megalapíto Közpo Zs Diákseg Bizottság m al külföl kényszer mag zs diáko támoga tanulmány elvégzéséb Öná munk Rok ver Vasárna ver vers Schönbru kal egyfelvoná He Bec tanulm Zsidótár munk hé költés történ 1 emancipá é történ 1 csil történe reg Bar-Kochbár 1 level menye mely kal csodarabbi sz legendak dolgo f 1 ár Josep Flavius sz tragéd 1 f mag zsidó problém tárgy regé 1 Déli novell elbeszélé chásszid tör­ténet 1 Háromegyfelvoná 1

14681

CÍM Szabo

SZEMÉLY Szabo L

SZÓC Szabo La szerkes M s Budape Egye tanulmány folyta filozó doktorá szerz Fiatal ve Jó lapjá Hé jele la irod szín rova dolgoz 19 1911 Egyenl helye szerkesz l M ha u 1 átv fel szerkeszté Ekko ke kizár z felekez publiciszti irod társad munkáss 1918 igaz propagandakön a él fog ál Ágo P J Os tudomá antiszemitiz el világhá u idő lapj szembesz hev tom antiszemitizmu liberalizmus vala num cla megszüntetés folyta har Vázs Vilmo He S főrabb eg megalapít Közp Z Diákse Bizottsá a külfö kénysze ma z diák támog tanulmán elvégzésé Ön mun Ro ve Vasárn ve ver Schönbr ka egyfelvon H Be tanul Zsidótá mun h költé törté emancip törté csi történ re Bar-Kochbá leve meny mel ka csodarabb s legenda dolg á Jose Flaviu s tragé ma zsid problé tárg reg Dél novel elbeszél chásszi tör­téne Háromegyfelvon

1468

CÍ Szab

SZEMÉL Szab

SZÓ Szab L szerke Budap Egy tanulmán folyt filoz doktor szer Fiata v J lapj H jel l iro szí rov dolgo 1 191 Egyen hely szerkes h át fe szerkeszt Ekk k kizá feleke publiciszt iro társa munkás 191 iga propagandakö é fo á Ág O tudom antiszemiti e világh id lap szembes he to antiszemitizm liberalizmu val nu cl megszünteté folyt ha Váz Vilm H főrab e megalapí Köz Diáks Bizotts külf kénysz m diá támo tanulmá elvégzés Ö mu R v Vasár v ve Schönb k egyfelvo B tanu Zsidót mu költ tört emanci tört cs törté r Bar-Kochb lev men me k csodarab legend dol Jos Flavi trag m zsi probl tár re Dé nove elbeszé chássz tör­tén Háromegyfelvo