14682.htm

CÍMSZÓ: Szabolcsi

SZEMÉLYNÉV: Szabolcsi Miksa

SZÓCIKK: "Szabolcsi Miksa, író, szerkesztő, szül. Túrán 1857 aug. 17., megh. Balatonfüreden 1915 jún. 17. Tanulmányait jesivákon kezdte, majd vidéken házitanítóskodott, később a szeinináriuinba járt, végül újságíró lett. Először a Debreczeni Ellenőrnél dolgozott, de csakhamar sikerült magára irányítani a közfigyelmet az egész pályájára döntő jelentőséggel biró tiszaeszlári vérvád idején. Újságírói képességei kibontakoztak azokban a cikkekben és riportokban, melyeket a vérvádról a Neue Freie Presse és a Pester Lloyd hasábjain irt a helyszínen szerzett tapasztalatok alapján. Eötvös Károly szerint Sz. bogozta ki a per legnagyobb rejtélyét, a tiszadadai hullaúsztatás ügyét. Sz.-t bátor és sokaknak kellemetlen újságírói munkássága miatt akkor kitiltották Nyíregyházáról és Istóczyók véres merényletet is követtek el ellene. Mikor a nagy per főtárgyalásra került, ennek drámai eseményeit Sz. tudósításai alapján közölte az európai sajtó nagy része. Ezután egy ideig a Pester Jüdische Zeitung c. héber betűs német napilapot szerkesztette, majd 1886. Bogdányi Mórtól átvette az Egyenlőség (1. o.) kiadását és a lapot szerkesztette egészen 1915. bekövetkezett haláláig. Sz. három évtizedes szerkesztői és publicisztikai munkássága észrevehető nyomokat hagyott a magyar zsidóság történetében. Sz. kitartóan azt a gondolatot propagálta az Egyenlőségben, hogy a zsidóságot Magyarországon nem fajnak, hanem felekezet nek kell tekinteni. Lelkesen támogatta a magyar nyelvű hitszónoklat rendszeresítését a pesti templomokban és azt a mozgalmat, amelynek eredményeképen a millenium alkalmával 3000 zsidó magyarosította meg a nevét. A magyar zsidó hirlapírás egyik megteremtője, aki sok kitűnő publicistát nevelt és sok jeles tehetséget fedezett fel a magyar-zsidó irodalom számára. 1889-ben Vázsonyi Vilmossal együtt rendszeres sajtóhadjáratot indított a recepció érdekében, mely 1895. sikerre is vezetett. Hasonlóképen eredményes volt a zsidó autonómiáért folytatott mozgalma. Mint publicista, a fölényes tudás, az elragadó lendület és a bátor szókimondás fegyvereivel harcolt az antiszemitizmus, a Talmud meghamisítása és a zsidó irodalom félreismerése ellen. Ez utóbbi harcos-propaganda munkásságának hatása alatt alakult meg az IMIT (1. o.) és az OMIKE (1. o.). Termékeny s értékes irodalmi működésének java is a zsidó felekezetiség eszméjét szolgálta. Munkái: Magyar Szánhedrin (Talmudfordítás, 1878) ; Olasz zsidók között (1903); Német zsidók között (1903); Hitvita (190tí); Zsidó témák (két zsidó regény, 1907); Gyöngyszemek. Szerkesztette és részben írta A zsidók története c. hat kötetes nagy munkát (1908-1909), amely Graetz világhírű könyvének magyar átdolgozása."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4682. címszó a lexikon => 818. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14682.htm

CÍMSZÓ: Szabolcsi

SZEMÉLYNÉV: Szabolcsi Miksa

SZÓCIKK: Szabolcsi Miksa, író, szerkesztő, szül. Túrán 1857 aug. 17., megh. Balatonfüreden 1915 jún. 17. Tanulmányait jesivákon kezdte, majd vidéken házitanítóskodott, később a szeinináriuinba járt, végül újságíró lett. Először a Debreczeni Ellenőrnél dolgozott, de csakhamar sikerült magára irányítani a közfigyelmet az egész pályájára döntő jelentőséggel biró tiszaeszlári vérvád idején. Újságírói képességei kibontakoztak azokban a cikkekben és riportokban, melyeket a vérvádról a Neue Freie Presse és a Pester Lloyd hasábjain irt a helyszínen szerzett tapasztalatok alapján. Eötvös Károly szerint Sz. bogozta ki a per legnagyobb rejtélyét, a tiszadadai hullaúsztatás ügyét. Sz.-t bátor és sokaknak kellemetlen újságírói munkássága miatt akkor kitiltották Nyíregyházáról és Istóczyók véres merényletet is követtek el ellene. Mikor a nagy per főtárgyalásra került, ennek drámai eseményeit Sz. tudósításai alapján közölte az európai sajtó nagy része. Ezután egy ideig a Pester Jüdische Zeitung c. héber betűs német napilapot szerkesztette, majd 1886. Bogdányi Mórtól átvette az Egyenlőség 1. o. kiadását és a lapot szerkesztette egészen 1915. bekövetkezett haláláig. Sz. három évtizedes szerkesztői és publicisztikai munkássága észrevehető nyomokat hagyott a magyar zsidóság történetében. Sz. kitartóan azt a gondolatot propagálta az Egyenlőségben, hogy a zsidóságot Magyarországon nem fajnak, hanem felekezet nek kell tekinteni. Lelkesen támogatta a magyar nyelvű hitszónoklat rendszeresítését a pesti templomokban és azt a mozgalmat, amelynek eredményeképen a millenium alkalmával 3000 zsidó magyarosította meg a nevét. A magyar zsidó hirlapírás egyik megteremtője, aki sok kitűnő publicistát nevelt és sok jeles tehetséget fedezett fel a magyar-zsidó irodalom számára. 1889-ben Vázsonyi Vilmossal együtt rendszeres sajtóhadjáratot indított a recepció érdekében, mely 1895. sikerre is vezetett. Hasonlóképen eredményes volt a zsidó autonómiáért folytatott mozgalma. Mint publicista, a fölényes tudás, az elragadó lendület és a bátor szókimondás fegyvereivel harcolt az antiszemitizmus, a Talmud meghamisítása és a zsidó irodalom félreismerése ellen. Ez utóbbi harcos-propaganda munkásságának hatása alatt alakult meg az IMIT 1. o. és az OMIKE 1. o. . Termékeny s értékes irodalmi működésének java is a zsidó felekezetiség eszméjét szolgálta. Munkái: Magyar Szánhedrin Talmudfordítás, 1878 ; Olasz zsidók között 1903 ; Német zsidók között 1903 ; Hitvita 190tí ; Zsidó témák két zsidó regény, 1907 ; Gyöngyszemek. Szerkesztette és részben írta A zsidók története c. hat kötetes nagy munkát 1908-1909 , amely Graetz világhírű könyvének magyar átdolgozása.

14682.ht

CÍMSZÓ Szabolcs

SZEMÉLYNÉV Szabolcs Miks

SZÓCIKK Szabolcs Miksa író szerkesztő szül Túrá 185 aug 17. megh Balatonfürede 191 jún 17 Tanulmányai jesiváko kezdte maj vidéke házitanítóskodott későb szeinináriuinb járt végü újságír lett Előszö Debreczen Ellenőrné dolgozott d csakhama sikerül magár irányítan közfigyelme a egés pályájár dönt jelentőségge bir tiszaeszlár vérvá idején Újságíró képessége kibontakozta azokba cikkekbe é riportokban melyeke vérvádró Neu Frei Press é Peste Lloy hasábjai ir helyszíne szerzet tapasztalato alapján Eötvö Károl szerin Sz bogozt k pe legnagyob rejtélyét tiszadada hullaúsztatá ügyét Sz.- báto é sokakna kellemetle újságíró munkásság miat akko kitiltottá Nyíregyházáró é Istóczyó vére merénylete i követte e ellene Miko nag pe főtárgyalásr került enne dráma eseményei Sz tudósítása alapjá közölt a európa sajt nag része Ezutá eg idei Peste Jüdisch Zeitun c hébe betű néme napilapo szerkesztette maj 1886 Bogdány Mórtó átvett a Egyenlősé 1 o kiadásá é lapo szerkesztett egésze 1915 bekövetkezet haláláig Sz háro évtizede szerkesztő é publicisztika munkásság észrevehet nyomoka hagyot magya zsidósá történetében Sz kitartóa az gondolato propagált a Egyenlőségben hog zsidóságo Magyarországo ne fajnak hane felekeze ne kel tekinteni Lelkese támogatt magya nyelv hitszónokla rendszeresítésé pest templomokba é az mozgalmat amelyne eredményeképe milleniu alkalmáva 300 zsid magyarosított me nevét magya zsid hirlapírá egyi megteremtője ak so kitűn publicistá nevel é so jele tehetsége fedezet fe magyar-zsid irodalo számára 1889-be Vázsony Vilmossa együt rendszere sajtóhadjárato indítot recepci érdekében mel 1895 sikerr i vezetett Hasonlóképe eredménye vol zsid autonómiáér folytatot mozgalma Min publicista fölénye tudás a elragad lendüle é báto szókimondá fegyvereive harcol a antiszemitizmus Talmu meghamisítás é zsid irodalo félreismerés ellen E utóbb harcos-propagand munkásságána hatás alat alakul me a IMI 1 o é a OMIK 1 o Terméken értéke irodalm működéséne jav i zsid felekezetisé eszméjé szolgálta Munkái Magya Szánhedri Talmudfordítás 187 Olas zsidó közöt 190 Néme zsidó közöt 190 Hitvit 190t Zsid témá ké zsid regény 190 Gyöngyszemek Szerkesztett é részbe írt zsidó történet c ha kötete nag munká 1908-190 amel Graet világhír könyvéne magya átdolgozása

14682.h

CÍMSZ Szabolc

SZEMÉLYNÉ Szabolc Mik

SZÓCIK Szabolc Miks ír szerkeszt szü Túr 18 au 17 meg Balatonfüred 19 jú 1 Tanulmánya jesivák kezdt ma vidék házitanítóskodot késő szeinináriuin jár vég újságí let Elősz Debrecze Ellenőrn dolgozot csakham sikerü magá irányíta közfigyelm egé pályájá dön jelentőségg bi tiszaeszlá vérv idejé Újságír képesség kibontakozt azokb cikkekb riportokba melyek vérvádr Ne Fre Pres Pest Llo hasábja i helyszín szerze tapasztalat alapjá Eötv Káro szeri S bogoz p legnagyo rejtélyé tiszadad hullaúsztat ügyé Sz. bát sokakn kellemetl újságír munkássá mia akk kitiltott Nyíregyházár Istóczy vér merénylet követt ellen Mik na p főtárgyalás kerül enn drám eseménye S tudósítás alapj közöl európ saj na rész Ezut e ide Pest Jüdisc Zeitu héb bet ném napilap szerkesztett ma 188 Bogdán Mórt átvet Egyenlős kiadás lap szerkesztet egész 191 bekövetkeze halálái S hár évtized szerkeszt publicisztik munkássá észrevehe nyomok hagyo magy zsidós történetébe S kitartó a gondolat propagál Egyenlőségbe ho zsidóság Magyarország n fajna han felekez n ke tekinten Lelkes támogat magy nyel hitszónokl rendszeresítés pes templomokb a mozgalma amelyn eredményekép milleni alkalmáv 30 zsi magyarosítot m nevé magy zsi hirlapír egy megteremtőj a s kitű publicist neve s jel tehetség fedeze f magyar-zsi irodal számár 1889-b Vázson Vilmoss együ rendszer sajtóhadjárat indíto recepc érdekébe me 189 siker vezetet Hasonlókép eredmény vo zsi autonómiáé folytato mozgalm Mi publicist fölény tudá elraga lendül bát szókimond fegyvereiv harco antiszemitizmu Talm meghamisítá zsi irodal félreismeré elle utób harcos-propagan munkásságán hatá ala alaku m IM OMI Terméke érték irodal működésén ja zsi felekezetis eszméj szolgált Munká Magy Szánhedr Talmudfordítá 18 Ola zsid közö 19 Ném zsid közö 19 Hitvi 190 Zsi tém k zsi regén 19 Gyöngyszeme Szerkesztet részb ír zsid történe h kötet na munk 1908-19 ame Grae világhí könyvén magy átdolgozás

14682.

CÍMS Szabol

SZEMÉLYN Szabol Mi

SZÓCI Szabol Mik í szerkesz sz Tú 1 a 1 me Balatonfüre 1 j Tanulmány jesivá kezd m vidé házitanítóskodo kés szeinináriui já vé újság le Elős Debrecz Ellenőr dolgozo csakha siker mag irányít közfigyel eg pályáj dö jelentőség b tiszaeszl vér idej Újságí képessé kibontakoz azok cikkek riportokb melye vérvád N Fr Pre Pes Ll hasábj helyszí szerz tapasztala alapj Eöt Kár szer bogo legnagy rejtély tiszada hullaúszta ügy Sz bá sokak kellemet újságí munkáss mi ak kitiltot Nyíregyházá Istócz vé merényle követ elle Mi n főtárgyalá kerü en drá esemény tudósítá alap közö euró sa n rés Ezu id Pes Jüdis Zeit hé be né napila szerkesztet m 18 Bogdá Mór átve Egyenlő kiadá la szerkeszte egés 19 bekövetkez halálá há évtize szerkesz publiciszti munkáss észreveh nyomo hagy mag zsidó történetéb kitart gondola propagá Egyenlőségb h zsidósá Magyarorszá fajn ha feleke k tekinte Lelke támoga mag nye hitszónok rendszeresíté pe templomok mozgalm amely eredményeké millen alkalmá 3 zs magyarosíto nev mag zs hirlapí eg megteremtő kit publicis nev je tehetsé fedez magyar-zs iroda számá 1889- Vázso Vilmos egy rendsze sajtóhadjára indít recep érdekéb m 18 sike vezete Hasonlóké eredmén v zs autonómiá folytat mozgal M publicis fölén tud elrag lendü bá szókimon fegyverei harc antiszemitizm Tal meghamisít zs iroda félreismer ell utó harcos-propaga munkásságá hat al alak I OM Termék érté iroda működésé j zs felekezeti eszmé szolgál Munk Mag Szánhed Talmudfordít 1 Ol zsi köz 1 Né zsi köz 1 Hitv 19 Zs té zs regé 1 Gyöngyszem Szerkeszte rész í zsi történ köte n mun 1908-1 am Gra világh könyvé mag átdolgozá

14682

CÍM Szabo

SZEMÉLY Szabo M

SZÓC Szabo Mi szerkes s T m Balatonfür Tanulmán jesiv kez vid házitanítóskod ké szeinináriu j v újsá l Elő Debrec Ellenő dolgoz csakh sike ma irányí közfigye e pályá d jelentősé tiszaesz vé ide Újság képess kibontako azo cikke riportok mely vérvá F Pr Pe L hasáb helysz szer tapasztal alap Eö Ká sze bog legnag rejtél tiszad hullaúszt üg S b soka kelleme újság munkás m a kitilto Nyíregyház Istóc v merényl köve ell M főtárgyal ker e dr esemén tudósít ala köz eur s ré Ez i Pe Jüdi Zei h b n napil szerkeszte 1 Bogd Mó átv Egyenl kiad l szerkeszt egé 1 bekövetke halál h évtiz szerkes publiciszt munkás észreve nyom hag ma zsid történeté kitar gondol propag Egyenlőség zsidós Magyarorsz faj h felek tekint Lelk támog ma ny hitszóno rendszeresít p templomo mozgal amel eredmények mille alkalm z magyarosít ne ma z hirlap e megteremt ki publici ne j tehets fede magyar-z irod szám 1889 Vázs Vilmo eg rendsz sajtóhadjár indí rece érdeké 1 sik vezet Hasonlók eredmé z autonómi folyta mozga publici fölé tu elra lend b szókimo fegyvere har antiszemitiz Ta meghamisí z irod félreisme el ut harcos-propag munkásság ha a ala O Termé ért irod működés z felekezet eszm szolgá Mun Ma Szánhe Talmudfordí O zs kö N zs kö Hit 1 Z t z reg Gyöngysze Szerkeszt rés zs törté köt mu 1908- a Gr világ könyv ma átdolgoz

1468

CÍ Szab

SZEMÉL Szab

SZÓ Szab M szerke Balatonfü Tanulmá jesi ke vi házitanítósko k szeininári újs El Debre Ellen dolgo csak sik m irány közfigy pály jelentős tiszaes v id Újsá képes kibontak az cikk riporto mel vérv P P hasá helys sze tapaszta ala E K sz bo legna rejté tisza hullaúsz ü sok kellem újsá munká kitilt Nyíregyhá Istó merény köv el főtárgya ke d esemé tudósí al kö eu r E P Jüd Ze napi szerkeszt Bog M át Egyen kia szerkesz eg bekövetk halá évti szerke publicisz munká észrev nyo ha m zsi történet kita gondo propa Egyenlősé zsidó Magyarors fa fele tekin Lel támo m n hitszón rendszeresí templom mozga ame eredménye mill alkal magyarosí n m hirla megterem k public n tehet fed magyar- iro szá 188 Váz Vilm e rends sajtóhadjá ind rec érdek si veze Hasonló eredm autonóm folyt mozg public föl t elr len szókim fegyver ha antiszemiti T meghamis iro félreism e u harcos-propa munkássá h al Term ér iro működé felekeze esz szolg Mu M Szánh Talmudford z k z k Hi re Gyöngysz Szerkesz ré z tört kö m 1908 G vilá köny m átdolgo