14689.htm

CÍMSZÓ: Szalárd

SZÓCIKK: Szalárd (Sálard, R.) nagyk. Bihar vm.-ben A Sz.-i orthodox hitközség 1871. alakult. Első elöljárói: Löwy Salamon, Fried Ignác, Weisz Mór és Lindenfeld József kereskedőd voltak. Első rabbijául Kohn Hermannt választotta hitközség. A hitközségnek egy temploma van, melyet tagjainak önkéntes adományaiból 1901. épített. Intézményei: a Chevra Kadisa és a Nőegylet, mely Fenakel Sámuelné elnöklete alatt áll. Tagjai közül László Andor vezet egy 800 holdas mintagazdaságot. Évi költségvetése 80,000 lei, melyből 20,000 leit költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség lélekszáma 175, családok száma 35, adót 35 fizet. Foglalkozás szerint: 1 gazdálkodó, 16 kereskedő, 2 orvos és 16 iparos. A hitközség mai vezetősége: Schwarc Izsák kerületi főrabbi, Marmorstein Ábrahám rabbi, Berger Lipót elnök, Weisz Andor gondnok, Stein Izidor pénztárnok, Welkovics Samu és Weiszmann Ignác választmányi tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4689. címszó a lexikon => 820. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14689.htm

CÍMSZÓ: Szalárd

SZÓCIKK: Szalárd Sálard, R. nagyk. Bihar vm.-ben A Sz.-i orthodox hitközség 1871. alakult. Első elöljárói: Löwy Salamon, Fried Ignác, Weisz Mór és Lindenfeld József kereskedőd voltak. Első rabbijául Kohn Hermannt választotta hitközség. A hitközségnek egy temploma van, melyet tagjainak önkéntes adományaiból 1901. épített. Intézményei: a Chevra Kadisa és a Nőegylet, mely Fenakel Sámuelné elnöklete alatt áll. Tagjai közül László Andor vezet egy 800 holdas mintagazdaságot. Évi költségvetése 80,000 lei, melyből 20,000 leit költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség lélekszáma 175, családok száma 35, adót 35 fizet. Foglalkozás szerint: 1 gazdálkodó, 16 kereskedő, 2 orvos és 16 iparos. A hitközség mai vezetősége: Schwarc Izsák kerületi főrabbi, Marmorstein Ábrahám rabbi, Berger Lipót elnök, Weisz Andor gondnok, Stein Izidor pénztárnok, Welkovics Samu és Weiszmann Ignác választmányi tagok.

14689.ht

CÍMSZÓ Szalár

SZÓCIKK Szalár Sálard R nagyk Biha vm.-be Sz.- orthodo hitközsé 1871 alakult Els elöljárói Löw Salamon Frie Ignác Weis Mó é Lindenfel Józse kereskedő voltak Els rabbijáu Koh Hermann választott hitközség hitközségne eg templom van melye tagjaina önkénte adományaibó 1901 épített Intézményei Chevr Kadis é Nőegylet mel Fenake Sámueln elnöklet alat áll Tagja közü Lászl Ando veze eg 80 holda mintagazdaságot Év költségvetés 80,00 lei melybő 20,00 lei köl szociáli é filantropiku célokra hitközsé lélekszám 175 családo szám 35 adó 3 fizet Foglalkozá szerint gazdálkodó 1 kereskedő orvo é 1 iparos hitközsé ma vezetősége Schwar Izsá kerület főrabbi Marmorstei Ábrahá rabbi Berge Lipó elnök Weis Ando gondnok Stei Izido pénztárnok Welkovic Sam é Weiszman Igná választmány tagok

14689.h

CÍMSZ Szalá

SZÓCIK Szalá Sálar nagy Bih vm.-b Sz. orthod hitközs 187 alakul El elöljáró Lö Salamo Fri Igná Wei M Lindenfe Józs keresked volta El rabbijá Ko Herman választot hitközsé hitközségn e templo va mely tagjain önként adományaib 190 építet Intézménye Chev Kadi Nőegyle me Fenak Sámuel elnökle ala ál Tagj köz Lász And vez e 8 hold mintagazdaságo É költségveté 80,0 le melyb 20,0 le kö szociál filantropik célokr hitközs lélekszá 17 család szá 3 ad fize Foglalkoz szerin gazdálkod keresked orv iparo hitközs m vezetőség Schwa Izs kerüle főrabb Marmorste Ábrah rabb Berg Lip elnö Wei And gondno Ste Izid pénztárno Welkovi Sa Weiszma Ign választmán tago

14689.

CÍMS Szal

SZÓCI Szal Sála nag Bi vm.- Sz ortho hitköz 18 alaku E elöljár L Salam Fr Ign We Lindenf Józ kereske volt E rabbij K Herma választo hitközs hitközség templ v mel tagjai önkén adományai 19 építe Intézmény Che Kad Nőegyl m Fena Sámue elnökl al á Tag kö Lás An ve hol mintagazdaság költségvet 80, l mely 20, l k szociá filantropi célok hitköz léleksz 1 csalá sz a fiz Foglalko szeri gazdálko kereske or ipar hitköz vezetősé Schw Iz kerül főrab Marmorst Ábra rab Ber Li eln We An gondn St Izi pénztárn Welkov S Weiszm Ig választmá tag

14689

CÍM Sza

SZÓC Sza Sál na B vm. S orth hitkö 1 alak elöljá Sala F Ig W Linden Jó keresk vol rabbi Herm választ hitköz hitközsé temp me tagja önké adománya 1 épít Intézmén Ch Ka Nőegy Fen Sámu elnök a Ta k Lá A v ho mintagazdasá költségve 80 mel 20 szoci filantrop célo hitkö léleks csal s fi Foglalk szer gazdálk keresk o ipa hitkö vezetős Sch I kerü főra Marmors Ábr ra Be L el W A gond S Iz pénztár Welko Weisz I választm ta

1468

CÍ Sz

SZÓ Sz Sá n vm ort hitk ala elölj Sal I Linde J keres vo rabb Her válasz hitkö hitközs tem m tagj önk adomány épí Intézmé C K Nőeg Fe Sám elnö T L h mintagazdas költségv 8 me 2 szoc filantro cél hitk lélek csa f Foglal sze gazdál keres ip hitk vezető Sc ker főr Marmor Áb r B e gon I pénztá Welk Weis választ t