14690.htm

CÍMSZÓ: Szalárdy

SZEMÉLYNÉV: Szalárdy Mór

SZÓCIKK: "Szalárdy Mór (rákosfalvi), orvos és orvostudományi író, szül. Budapesten 1851., megh. u. o. 1914. Tanulmányait Bécsben, Parisban és Londonban végezte. 1876-ban nagy propagandát indított a törvénytelen gyermekek jogi, társadalmi és egészségügyi védelme érdekében. Eszméinek gyakorlati megvalósítása végett 1884. Bánóczi József és mások közremüködésével megalapította a Fehér Kereszt országos lelencház egyesületet. 1898-ban Széli Kálmán miniszterelnök ezt az egyesületet bízta meg az elhagyott gyermekek gondozásának vezetésével és ellenőrzésével. Az állami gyermekmenhely új intézményét 1902. Sz. szervezte meg és az új intézmény igazgatóhelyettese és főorvosa lett. 1881 óta egyetemi magántanár volt. A gyermekügy körül szerzett érdemeiért magyar nemességet kapott rákosfalvi előnévvel. Önállóan megjelent fontosabb művei: Anya és csecsemő (1874); A társadalom árvái (1875): A lelencügy védelme; Zur Prostitutionsfrage; A közárvaház (1878); Adatok a járványos gastroenteritisről (1896); Behandlung der Syphilis congenita (1898); A syphilis hereditaria felismerése (1899); Slerlichkeitin Sauglingsspitdlern (1899);Les enfants abandonnées (Paris 1900); A lelencügy (1902); Intézeti gyermekápolás (1903)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4690. címszó a lexikon => 820. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14690.htm

CÍMSZÓ: Szalárdy

SZEMÉLYNÉV: Szalárdy Mór

SZÓCIKK: Szalárdy Mór rákosfalvi , orvos és orvostudományi író, szül. Budapesten 1851., megh. u. o. 1914. Tanulmányait Bécsben, Parisban és Londonban végezte. 1876-ban nagy propagandát indított a törvénytelen gyermekek jogi, társadalmi és egészségügyi védelme érdekében. Eszméinek gyakorlati megvalósítása végett 1884. Bánóczi József és mások közremüködésével megalapította a Fehér Kereszt országos lelencház egyesületet. 1898-ban Széli Kálmán miniszterelnök ezt az egyesületet bízta meg az elhagyott gyermekek gondozásának vezetésével és ellenőrzésével. Az állami gyermekmenhely új intézményét 1902. Sz. szervezte meg és az új intézmény igazgatóhelyettese és főorvosa lett. 1881 óta egyetemi magántanár volt. A gyermekügy körül szerzett érdemeiért magyar nemességet kapott rákosfalvi előnévvel. Önállóan megjelent fontosabb művei: Anya és csecsemő 1874 ; A társadalom árvái 1875 : A lelencügy védelme; Zur Prostitutionsfrage; A közárvaház 1878 ; Adatok a járványos gastroenteritisről 1896 ; Behandlung der Syphilis congenita 1898 ; A syphilis hereditaria felismerése 1899 ; Slerlichkeitin Sauglingsspitdlern 1899 ;Les enfants abandonnées Paris 1900 ; A lelencügy 1902 ; Intézeti gyermekápolás 1903 .

14690.ht

CÍMSZÓ Szalárd

SZEMÉLYNÉV Szalárd Mó

SZÓCIKK Szalárd Mó rákosfalv orvo é orvostudomány író szül Budapeste 1851. megh u o 1914 Tanulmányai Bécsben Parisba é Londonba végezte 1876-ba nag propagandá indítot törvénytele gyermeke jogi társadalm é egészségügy védelm érdekében Eszméine gyakorlat megvalósítás véget 1884 Bánócz Józse é máso közremüködéséve megalapított Fehé Keresz országo lelenchá egyesületet 1898-ba Szél Kálmá miniszterelnö ez a egyesülete bízt me a elhagyot gyermeke gondozásána vezetéséve é ellenőrzésével A állam gyermekmenhel ú intézményé 1902 Sz szervezt me é a ú intézmén igazgatóhelyettes é főorvos lett 188 ót egyetem magántaná volt gyermeküg körü szerzet érdemeiér magya nemessége kapot rákosfalv előnévvel Önállóa megjelen fontosab művei Any é csecsem 187 társadalo árvá 187 lelencüg védelme Zu Prostitutionsfrage közárvahá 187 Adato járványo gastroenteritisrő 189 Behandlun de Syphili congenit 189 syphili hereditari felismerés 189 Slerlichkeiti Sauglingsspitdler 189 ;Le enfant abandonnée Pari 190 lelencüg 190 Intézet gyermekápolá 190

14690.h

CÍMSZ Szalár

SZEMÉLYNÉ Szalár M

SZÓCIK Szalár M rákosfal orv orvostudomán ír szü Budapest 1851 meg 191 Tanulmánya Bécsbe Parisb Londonb végezt 1876-b na propagand indíto törvénytel gyermek jog társadal egészségüg védel érdekébe Eszméin gyakorla megvalósítá vége 188 Bánóc Józs más közremüködésév megalapítot Feh Keres ország lelench egyesülete 1898-b Szé Kálm minisztereln e egyesület bíz m elhagyo gyermek gondozásán vezetésév ellenőrzéséve álla gyermekmenhe intézmény 190 S szervez m intézmé igazgatóhelyette főorvo let 18 ó egyete magántan vol gyermekü kör szerze érdemeié magy nemesség kapo rákosfal előnévve Önálló megjele fontosa műve An csecse 18 társadal árv 18 lelencü védelm Z Prostitutionsfrag közárvah 18 Adat járvány gastroenteritisr 18 Behandlu d Syphil congeni 18 syphil hereditar felismeré 18 Slerlichkeit Sauglingsspitdle 18 ;L enfan abandonné Par 19 lelencü 19 Intéze gyermekápol 19

14690.

CÍMS Szalá

SZEMÉLYN Szalá

SZÓCI Szalá rákosfa or orvostudomá í sz Budapes 185 me 19 Tanulmány Bécsb Paris London végez 1876- n propagan indít törvényte gyerme jo társada egészségü véde érdekéb Eszméi gyakorl megvalósít vég 18 Bánó Józ má közremüködésé megalapíto Fe Kere orszá lelenc egyesület 1898- Sz Kál miniszterel egyesüle bí elhagy gyerme gondozásá vezetésé ellenőrzésév áll gyermekmenh intézmén 19 szerve intézm igazgatóhelyett főorv le 1 egyet magánta vo gyermek kö szerz érdemei mag nemessé kap rákosfa előnévv Önáll megjel fontos műv A csecs 1 társada ár 1 lelenc védel Prostitutionsfra közárva 1 Ada járván gastroenteritis 1 Behandl Syphi congen 1 syphi heredita felismer 1 Slerlichkei Sauglingsspitdl 1 ; enfa abandonn Pa 1 lelenc 1 Intéz gyermekápo 1

14690

CÍM Szal

SZEMÉLY Szal

SZÓC Szal rákosf o orvostudom s Budape 18 m 1 Tanulmán Bécs Pari Londo vége 1876 propaga indí törvényt gyerm j társad egészség véd érdeké Eszmé gyakor megvalósí vé 1 Bán Jó m közremüködés megalapít F Ker orsz lelen egyesüle 1898 S Ká minisztere egyesül b elhag gyerm gondozás vezetés ellenőrzésé ál gyermekmen intézmé 1 szerv intéz igazgatóhelyet főor l egye magánt v gyerme k szer érdeme ma nemess ka rákosf előnév Önál megje fonto mű csec társad á lelen véde Prostitutionsfr közárv Ad járvá gastroenteriti Behand Syph conge syph heredit felisme Slerlichke Sauglingsspitd enf abandon P lelen Inté gyermekáp

1469

CÍ Sza

SZEMÉL Sza

SZÓ Sza rákos orvostudo Budap 1 Tanulmá Béc Par Lond vég 187 propag ind törvény gyer társa egészsé vé érdek Eszm gyako megvalós v Bá J közremüködé megalapí Ke ors lele egyesül 189 K miniszter egyesü elha gyer gondozá vezeté ellenőrzés á gyermekme intézm szer inté igazgatóhelye főo egy magán gyerm sze érdem m nemes k rákos előné Öná megj font m cse társa lele véd Prostitutionsf közár A járv gastroenterit Behan Syp cong syp heredi felism Slerlichk Sauglingsspit en abando lele Int gyermeká