14692.htm

CÍMSZÓ: Szalay

SZEMÉLYNÉV: Szalay Mihály

SZÓCIKK: "Szalay Mihály, szerkesztő és publicista, szül. Csáktornyán 1862. A budapesti egyetemen bölcseleti doktorátust szerzett. 1880 óta hírlapíró, 1894. megalapította a Magyar Estilapot. Sokat foglalkozott a szegényügy kérdésével és amikor 1898. a főváros törvényhatósági bizottságának tagja lett, részt vett a főváros szegényügyi szabályzatának megalkotásában. Munkái: Die ungarische Metropole : Kossuth Lajos életrajza ; Szegényügy. Irt néhány színművet is, amelyek közül a Megváltás c. dráma 1907. a Nemzeti Színházban került színre."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4692. címszó a lexikon => 821. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14692.htm

CÍMSZÓ: Szalay

SZEMÉLYNÉV: Szalay Mihály

SZÓCIKK: Szalay Mihály, szerkesztő és publicista, szül. Csáktornyán 1862. A budapesti egyetemen bölcseleti doktorátust szerzett. 1880 óta hírlapíró, 1894. megalapította a Magyar Estilapot. Sokat foglalkozott a szegényügy kérdésével és amikor 1898. a főváros törvényhatósági bizottságának tagja lett, részt vett a főváros szegényügyi szabályzatának megalkotásában. Munkái: Die ungarische Metropole : Kossuth Lajos életrajza ; Szegényügy. Irt néhány színművet is, amelyek közül a Megváltás c. dráma 1907. a Nemzeti Színházban került színre.

14692.ht

CÍMSZÓ Szala

SZEMÉLYNÉV Szala Mihál

SZÓCIKK Szala Mihály szerkeszt é publicista szül Csáktornyá 1862 budapest egyeteme bölcselet doktorátus szerzett 188 ót hírlapíró 1894 megalapított Magya Estilapot Soka foglalkozot szegényüg kérdéséve é amiko 1898 főváro törvényhatóság bizottságána tagj lett rész vet főváro szegényügy szabályzatána megalkotásában Munkái Di ungarisch Metropol Kossut Lajo életrajz Szegényügy Ir néhán színműve is amelye közü Megváltá c drám 1907 Nemzet Színházba kerül színre

14692.h

CÍMSZ Szal

SZEMÉLYNÉ Szal Mihá

SZÓCIK Szal Mihál szerkesz publicist szü Csáktorny 186 budapes egyetem bölcsele doktorátu szerzet 18 ó hírlapír 189 megalapítot Magy Estilapo Sok foglalkozo szegényü kérdésév amik 189 fővár törvényhatósá bizottságán tag let rés ve fővár szegényüg szabályzatán megalkotásába Munká D ungarisc Metropo Kossu Laj életraj Szegényüg I néhá színműv i amely köz Megvált drá 190 Nemze Színházb kerü színr

14692.

CÍMS Sza

SZEMÉLYN Sza Mih

SZÓCI Sza Mihá szerkes publicis sz Csáktorn 18 budape egyete bölcsel doktorát szerze 1 hírlapí 18 megalapíto Mag Estilap So foglalkoz szegény kérdésé ami 18 fővá törvényhatós bizottságá ta le ré v fővá szegényü szabályzatá megalkotásáb Munk ungaris Metrop Koss La életra Szegényü néh színmű amel kö Megvál dr 19 Nemz Színház ker szín

14692

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz Mi

SZÓC Sz Mih szerke publici s Csáktor 1 budap egyet bölcse doktorá szerz hírlap 1 megalapít Ma Estila S foglalko szegén kérdés am 1 főv törvényható bizottság t l r főv szegény szabályzat megalkotásá Mun ungari Metro Kos L életr Szegény né színm ame k Megvá d 1 Nem Színhá ke szí

1469

CÍ S

SZEMÉL S M

SZÓ S Mi szerk public Csákto buda egye bölcs doktor szer hírla megalapí M Estil foglalk szegé kérdé a fő törvényhat bizottsá fő szegén szabályza megalkotás Mu ungar Metr Ko élet Szegén n szín am Megv Ne Szính k sz