14693.htm

CÍMSZÓ: Szalónak

SZÓCIKK: "Szalónak (Schlaining, A.), nagyk. Vas vm. A hagyomány szerint egyes stájerországi zsidók már 1496. az onnan történt kiűzetésük után telepedtek le ezen helységben. De tény az, hogy már XVIII. sz. első felében, a humánusan érző Batthyányak védelme alatt hitközséggé alakulhattak és nyugodtan és biztosan megélhettek. 1709-ben 39 családot számláltak Sz.-on, 1770. már 62-őt, 1795. 66-ot. Korabinszky szerint 1786. a helység lakóinak fele zsidókból állott, akik a község legszebb részén laktak. 1848 körül már 600 zsidó lakott itt. A XVIII. sz.-ból csak egy rabbijuk ismeretes, az 1770-95 táján ott működő Jakab Lebel. A politikai és gazdasági viszonyok átalakulása következtében a hitközség nagyon megcsökkent."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4693. címszó a lexikon => 821. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14693.htm

CÍMSZÓ: Szalónak

SZÓCIKK: Szalónak Schlaining, A. , nagyk. Vas vm. A hagyomány szerint egyes stájerországi zsidók már 1496. az onnan történt kiűzetésük után telepedtek le ezen helységben. De tény az, hogy már XVIII. sz. első felében, a humánusan érző Batthyányak védelme alatt hitközséggé alakulhattak és nyugodtan és biztosan megélhettek. 1709-ben 39 családot számláltak Sz.-on, 1770. már 62-őt, 1795. 66-ot. Korabinszky szerint 1786. a helység lakóinak fele zsidókból állott, akik a község legszebb részén laktak. 1848 körül már 600 zsidó lakott itt. A XVIII. sz.-ból csak egy rabbijuk ismeretes, az 1770-95 táján ott működő Jakab Lebel. A politikai és gazdasági viszonyok átalakulása következtében a hitközség nagyon megcsökkent.

14693.ht

CÍMSZÓ Szalóna

SZÓCIKK Szalóna Schlaining A nagyk Va vm hagyomán szerin egye stájerország zsidó má 1496 a onna történ kiűzetésü utá telepedte l eze helységben D tén az hog má XVIII sz els felében humánusa érz Batthyánya védelm alat hitközségg alakulhatta é nyugodta é biztosa megélhettek 1709-be 3 családo számlálta Sz.-on 1770 má 62-őt 1795 66-ot Korabinszk szerin 1786 helysé lakóina fel zsidókbó állott aki közsé legszeb részé laktak 184 körü má 60 zsid lakot itt XVIII sz.-bó csa eg rabbiju ismeretes a 1770-9 tájá ot működ Jaka Lebel politika é gazdaság viszonyo átalakulás következtébe hitközsé nagyo megcsökkent

14693.h

CÍMSZ Szalón

SZÓCIK Szalón Schlainin nagy V v hagyomá szeri egy stájerorszá zsid m 149 onn törté kiűzetés ut telepedt ez helységbe té a ho m XVII s el felébe humánus ér Batthyány védel ala hitközség alakulhatt nyugodt biztos megélhette 1709-b család számlált Sz.-o 177 m 62-ő 179 66-o Korabinsz szeri 178 helys lakóin fe zsidókb állot ak közs legsze rész lakta 18 kör m 6 zsi lako it XVII sz.-b cs e rabbij ismerete 1770- táj o műkö Jak Lebe politik gazdasá viszony átalakulá következtéb hitközs nagy megcsökken

14693.

CÍMS Szaló

SZÓCI Szaló Schlaini nag hagyom szer eg stájerorsz zsi 14 on tört kiűzeté u teleped e helységb t h XVI e feléb humánu é Batthyán véde al hitközsé alakulhat nyugod bizto megélhett 1709- csalá számlál Sz.- 17 62- 17 66- Korabins szer 17 hely lakói f zsidók állo a köz legsz rés lakt 1 kö zs lak i XVI sz.- c rabbi ismeret 1770 tá műk Ja Leb politi gazdas viszon átalakul következté hitköz nag megcsökke

14693

CÍM Szal

SZÓC Szal Schlain na hagyo sze e stájerors zs 1 o tör kiűzet telepe helység XV felé humán Batthyá véd a hitközs alakulha nyugo bizt megélhet 1709 csal számlá Sz. 1 62 1 66 Korabin sze 1 hel lakó zsidó áll kö legs ré lak k z la XV sz. rabb ismere 177 t mű J Le polit gazda viszo átalaku következt hitkö na megcsökk

1469

CÍ Sza

SZÓ Sza Schlai n hagy sz stájeror z tö kiűze telep helysé X fel humá Batthy vé hitköz alakulh nyug biz megélhe 170 csa száml Sz 6 6 Korabi sz he lak zsid ál k leg r la l X sz rab ismer 17 m L poli gazd visz átalak következ hitk n megcsök