14695.htm

CÍMSZÓ: Szamaritánusok

SZÓCIKK: "lett. Ez az elem éppen a konzervativakból kerül ki, azokból, akik elégedetlenek voltak a vallás újításokkal. Köztük volt Manasse pap is. E pontnál azonban Josephus ellentmondásba kerül forrása a jeruzsálemi politikai viszonyokról nem mond többet, mint Nehemia. A valóság az, hogy Samaria méd szatrapájának leányát nőül vette Manasse, a jeruzsálemi főpap fia, akit ezért Nehemia próféta, kiüldözött Jeruzsálemből, mire az apósához menekült (Nehemia 13.28). Ez az esemény 430 körül történhetett. Az eredmény az volt, hogy a Sz. zsidóbbá lettek s valóban pogány szokások többé nem merülnek fel közöttük. Egy századdal később, 332. Nagy Sándor engedélyével a Sz. felépítik templomukat a Garizim-hegyén, a régi Sechem mellett. Josephus adata itt hamis, mert ő Manasse emigrálását is Nagy Sándor idejére teszi. Ez a templom 200 évig fennállott, amikor Jochanan Hyrcanus, Judaea királya el foglalta azt, kétségtelenül azért, mert Antioehus Epiphanest támogatták a zsidó szabadságmozgalom idején. Ezért utálták meg őket a zsidók s ez eredeti módon jut kifejezésre Jézus Szirach (1. Szirach) apokrif könyvében (I. 25 és köv.) mely az idősz. el. 200 körüli évből való : Két nemzettől irtózik lelkem, a harmadik pedig nem is nép :Sár és Philisztea lakóitól és a bolondos nációtól, amely Sechetnben lakik . Az apokrif Pátriárkák Testamentuma, a Jubileumok Könyve viszont megvédi őket, ugyancsak a Midras is, amely azt mondja, hogy a Sz. a Garizim-hegyén azért építették templomukat, mert Laban ott temette el bálványait. Az Evangélium azonban nem nagyon kíméli őket, mondván : Szamaritánus vagy és ördög van benned (János 8. 48) és más helyeken is. A Talmud (Ros Hasána2.2) a Sz. csalárdságáról azt említi meg, hogy a zsidók elámítására újhold ideje körül szalonnát (tiltott húst) égettek,hogy annak tüzét távolról újholdnak véljék. Érthető a Sz. iránti ellenszenv annál is inkább, mert a veszélyes két utolsó században mindig a zsidóság ellenségeivel paktáltak. Ezt jutalmazta nekik Herodes, amikor uralmát római segítséggel megszilárdította. Ekkor Samariát újra felépítette és Szebaszté görög névvel nevezte el. Vespasianus alatt újból forradalom színtere volt a Sz. városa, a régi Sechem, melyet a rómaiak Flavia Neapolisnak neveztek el, miután a forrongást leverték. A Bar-Kochba szabadságharc leverése után Hadrian alatt a rómaiak segélyével újra felépítették templomukat a Garizim-hegyén, miután előzőleg a rómaiakat szokásuk szerint támogatták a zsidóság ellen. Commodus alatt ismét a balszerencse üldözte őket, de a következő században már újból erőhöz jutnak. A IV. sz.-ban Bává ben Nathanael főpap újjászervezte a Sz. közösségét és zsidó rítus szerinti tij zsinagógákat emeltetett részükre, amelyek némelyike máig megvan, a Garizim-hegyén épült templomukat azonban a rómaiak végkép elpusztították 484., míg 529. Justinianus császár politikai létjogosultságuktól fosztotta meg őket. Azóta elszegényedve élnek, hihetetlen szívóssággal csüngve tradícióikon, miután a kereszténységgel mindig a legmerevebben szemben álltak. Krónikáik is meglehetősen számottevő, értékes irodalmuk"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4695. címszó a lexikon => 822. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14695.htm

CÍMSZÓ: Szamaritánusok

SZÓCIKK: lett. Ez az elem éppen a konzervativakból kerül ki, azokból, akik elégedetlenek voltak a vallás újításokkal. Köztük volt Manasse pap is. E pontnál azonban Josephus ellentmondásba kerül forrása a jeruzsálemi politikai viszonyokról nem mond többet, mint Nehemia. A valóság az, hogy Samaria méd szatrapájának leányát nőül vette Manasse, a jeruzsálemi főpap fia, akit ezért Nehemia próféta, kiüldözött Jeruzsálemből, mire az apósához menekült Nehemia 13.28 . Ez az esemény 430 körül történhetett. Az eredmény az volt, hogy a Sz. zsidóbbá lettek s valóban pogány szokások többé nem merülnek fel közöttük. Egy századdal később, 332. Nagy Sándor engedélyével a Sz. felépítik templomukat a Garizim-hegyén, a régi Sechem mellett. Josephus adata itt hamis, mert ő Manasse emigrálását is Nagy Sándor idejére teszi. Ez a templom 200 évig fennállott, amikor Jochanan Hyrcanus, Judaea királya el foglalta azt, kétségtelenül azért, mert Antioehus Epiphanest támogatták a zsidó szabadságmozgalom idején. Ezért utálták meg őket a zsidók s ez eredeti módon jut kifejezésre Jézus Szirach 1. Szirach apokrif könyvében I. 25 és köv. mely az idősz. el. 200 körüli évből való : Két nemzettől irtózik lelkem, a harmadik pedig nem is nép :Sár és Philisztea lakóitól és a bolondos nációtól, amely Sechetnben lakik . Az apokrif Pátriárkák Testamentuma, a Jubileumok Könyve viszont megvédi őket, ugyancsak a Midras is, amely azt mondja, hogy a Sz. a Garizim-hegyén azért építették templomukat, mert Laban ott temette el bálványait. Az Evangélium azonban nem nagyon kíméli őket, mondván : Szamaritánus vagy és ördög van benned János 8. 48 és más helyeken is. A Talmud Ros Hasána2.2 a Sz. csalárdságáról azt említi meg, hogy a zsidók elámítására újhold ideje körül szalonnát tiltott húst égettek,hogy annak tüzét távolról újholdnak véljék. Érthető a Sz. iránti ellenszenv annál is inkább, mert a veszélyes két utolsó században mindig a zsidóság ellenségeivel paktáltak. Ezt jutalmazta nekik Herodes, amikor uralmát római segítséggel megszilárdította. Ekkor Samariát újra felépítette és Szebaszté görög névvel nevezte el. Vespasianus alatt újból forradalom színtere volt a Sz. városa, a régi Sechem, melyet a rómaiak Flavia Neapolisnak neveztek el, miután a forrongást leverték. A Bar-Kochba szabadságharc leverése után Hadrian alatt a rómaiak segélyével újra felépítették templomukat a Garizim-hegyén, miután előzőleg a rómaiakat szokásuk szerint támogatták a zsidóság ellen. Commodus alatt ismét a balszerencse üldözte őket, de a következő században már újból erőhöz jutnak. A IV. sz.-ban Bává ben Nathanael főpap újjászervezte a Sz. közösségét és zsidó rítus szerinti tij zsinagógákat emeltetett részükre, amelyek némelyike máig megvan, a Garizim-hegyén épült templomukat azonban a rómaiak végkép elpusztították 484., míg 529. Justinianus császár politikai létjogosultságuktól fosztotta meg őket. Azóta elszegényedve élnek, hihetetlen szívóssággal csüngve tradícióikon, miután a kereszténységgel mindig a legmerevebben szemben álltak. Krónikáik is meglehetősen számottevő, értékes irodalmuk

14695.ht

CÍMSZÓ Szamaritánuso

SZÓCIKK lett E a ele éppe konzervativakbó kerü ki azokból aki elégedetlene volta vallá újításokkal Köztü vol Manass pa is pontná azonba Josephu ellentmondásb kerü forrás jeruzsálem politika viszonyokró ne mon többet min Nehemia valósá az hog Samari mé szatrapájána leányá nőü vett Manasse jeruzsálem főpa fia aki ezér Nehemi próféta kiüldözöt Jeruzsálemből mir a apósáho menekül Nehemi 13.2 E a esemén 43 körü történhetett A eredmén a volt hog Sz zsidóbb lette valóba pogán szokáso több ne merülne fe közöttük Eg századda később 332 Nag Sándo engedélyéve Sz felépíti templomuka Garizim-hegyén rég Seche mellett Josephu adat it hamis mer Manass emigrálásá i Nag Sándo idejér teszi E templo 20 évi fennállott amiko Jochana Hyrcanus Judae király e foglalt azt kétségtelenü azért mer Antioehu Epiphanes támogattá zsid szabadságmozgalo idején Ezér utáltá me őke zsidó e eredet módo ju kifejezésr Jézu Szirac 1 Szirac apokri könyvébe I 2 é köv mel a idősz el 20 körül évbő val Ké nemzettő irtózi lelkem harmadi pedi ne i né :Sá é Philiszte lakóitó é bolondo nációtól amel Sechetnbe laki A apokri Pátriárká Testamentuma Jubileumo Könyv viszon megvéd őket ugyancsa Midra is amel az mondja hog Sz Garizim-hegyé azér építetté templomukat mer Laba ot temett e bálványait A Evangéliu azonba ne nagyo kímél őket mondvá Szamaritánu vag é ördö va benne Jáno 8 4 é má helyeke is Talmu Ro Hasána2. Sz csalárdságáró az említ meg hog zsidó elámításár újhol idej körü szalonná tiltot hús égettek,hog anna tüzé távolró újholdna véljék Érthet Sz iránt ellenszen anná i inkább mer veszélye ké utols századba mindi zsidósá ellenségeive paktáltak Ez jutalmazt neki Herodes amiko uralmá róma segítségge megszilárdította Ekko Samariá újr felépített é Szebaszt görö névve nevezt el Vespasianu alat újbó forradalo színter vol Sz városa rég Sechem melye rómaia Flavi Neapolisna nevezte el miutá forrongás leverték Bar-Kochb szabadsághar leverés utá Hadria alat rómaia segélyéve újr felépítetté templomuka Garizim-hegyén miutá előzőle rómaiaka szokásu szerin támogattá zsidósá ellen Commodu alat ismé balszerencs üldözt őket d következ századba má újbó erőhö jutnak IV sz.-ba Báv be Nathanae főpa újjászervezt Sz közösségé é zsid rítu szerint ti zsinagógáka emeltetet részükre amelye némelyik mái megvan Garizim-hegyé épül templomuka azonba rómaia végké elpusztítottá 484. mí 529 Justinianu császá politika létjogosultságuktó fosztott me őket Azót elszegényedv élnek hihetetle szívósságga csüngv tradícióikon miutá kereszténységge mindi legmerevebbe szembe álltak Krónikái i meglehetőse számottevő értéke irodalmu

14695.h

CÍMSZ Szamaritánus

SZÓCIK let el épp konzervativakb ker k azokbó ak elégedetlen volt vall újításokka Közt vo Manas p i pontn azonb Joseph ellentmondás ker forrá jeruzsále politik viszonyokr n mo többe mi Nehemi valós a ho Samar m szatrapáján leány nő vet Manass jeruzsále főp fi ak ezé Nehem prófét kiüldözö Jeruzsálembő mi apósáh menekü Nehem 13. esemé 4 kör történhetet eredmé vol ho S zsidób lett valób pogá szokás töb n merüln f közöttü E századd későb 33 Na Sánd engedélyév S felépít templomuk Garizim-hegyé ré Sech mellet Joseph ada i hami me Manas emigrálás Na Sánd idejé tesz templ 2 év fennállot amik Jochan Hyrcanu Juda királ foglal az kétségtelen azér me Antioeh Epiphane támogatt zsi szabadságmozgal idejé Ezé utált m ők zsid erede mód j kifejezés Jéz Szira Szira apokr könyvéb kö me idős e 2 körü évb va K nemzett irtóz lelke harmad ped n n :S Philiszt lakóit bolond nációtó ame Sechetnb lak apokr Pátriárk Testamentum Jubileum Köny viszo megvé őke ugyancs Midr i ame a mondj ho S Garizim-hegy azé épített templomuka me Lab o temet bálványai Evangéli azonb n nagy kímé őke mondv Szamaritán va örd v benn Ján m helyek i Talm R Hasána2 S csalárdságár a emlí me ho zsid elámításá újho ide kör szalonn tilto hú égettek,ho ann tüz távolr újholdn véljé Érthe S irán ellensze ann inkáb me veszély k utol századb mind zsidós ellenségeiv paktálta E jutalmaz nek Herode amik uralm róm segítségg megszilárdított Ekk Samari új felépítet Szebasz gör névv nevez e Vespasian ala újb forradal színte vo S város ré Seche mely római Flav Neapolisn nevezt e miut forrongá leverté Bar-Koch szabadságha leveré ut Hadri ala római segélyév új felépített templomuk Garizim-hegyé miut előzől rómaiak szokás szeri támogatt zsidós elle Commod ala ism balszerenc üldöz őke követke századb m újb erőh jutna I sz.-b Bá b Nathana főp újjászervez S közösség zsi rít szerin t zsinagógák emeltete részükr amely némelyi má megva Garizim-hegy épü templomuk azonb római végk elpusztított 484 m 52 Justinian csász politik létjogosultságukt fosztot m őke Azó elszegényed élne hihetetl szívósságg csüng tradícióiko miut kereszténységg mind legmerevebb szemb állta Króniká meglehetős számottev érték irodalm

14695.

CÍMS Szamaritánu

SZÓCI le e ép konzervativak ke azokb a elégedetle vol val újításokk Köz v Mana pont azon Josep ellentmondá ke forr jeruzsál politi viszonyok m több m Nehem való h Sama szatrapájá leán n ve Manas jeruzsál fő f a ez Nehe prófé kiüldöz Jeruzsálemb m apósá menek Nehe 13 esem kö történhete eredm vo h zsidó let való pog szoká tö merül között század késő 3 N Sán engedélyé felépí templomu Garizim-hegy r Sec melle Josep ad ham m Mana emigrálá N Sán idej tes temp é fennállo ami Jocha Hyrcan Jud kirá fogla a kétségtele azé m Antioe Epiphan támogat zs szabadságmozga idej Ez utál ő zsi ered mó kifejezé Jé Szir Szir apok könyvé k m idő kör év v nemzet irtó lelk harma pe : Philisz lakói bolon nációt am Sechetn la apok Pátriár Testamentu Jubileu Kön visz megv ők ugyanc Mid am mond h Garizim-heg az építet templomuk m La teme bálványa Evangél azon nag kím ők mond Szamaritá v ör ben Já helye Tal Hasána csalárdságá eml m h zsi elámítás újh id kö szalon tilt h égettek,h an tü távol újhold vélj Érth irá ellensz an inká m veszél uto század min zsidó ellenségei paktált jutalma ne Herod ami ural ró segítség megszilárdítot Ek Samar ú felépíte Szebas gö név neve Vespasia al új forrada színt v váro r Sech mel róma Fla Neapolis nevez miu forrong levert Bar-Koc szabadságh lever u Hadr al róma segélyé ú felépítet templomu Garizim-hegy miu előző rómaia szoká szer támogat zsidó ell Commo al is balszeren üldö ők követk század új erő jutn sz.- B Nathan fő újjászerve közössé zs rí szeri zsinagógá emeltet részük amel némely m megv Garizim-heg ép templomu azon róma vég elpusztítot 48 5 Justinia csás politi létjogosultságuk foszto ők Az elszegénye éln hihetet szívósság csün tradícióik miu kereszténység min legmereveb szem állt Krónik meglehető számotte érté irodal

14695

CÍM Szamaritán

SZÓC l é konzervativa k azok elégedetl vo va újítások Kö Man pon azo Jose ellentmond k for jeruzsá polit viszonyo töb Nehe val Sam szatrapáj leá v Mana jeruzsá f e Neh próf kiüldö Jeruzsálem após mene Neh 1 ese k történhet ered v zsid le val po szok t merü közöt száza kés Sá engedély felép templom Garizim-heg Se mell Jose a ha Man emigrál Sá ide te tem fennáll am Joch Hyrca Ju kir fogl kétségtel az Antio Epipha támoga z szabadságmozg ide E utá zs ere m kifejez J Szi Szi apo könyv id kö é nemze irt lel harm p Philis lakó bolo náció a Sechet l apo Pátriá Testament Jubile Kö vis meg ő ugyan Mi a mon Garizim-he a építe templomu L tem bálvány Evangé azo na kí ő mon Szamarit ö be J hely Ta Hasán csalárdság em zs elámítá új i k szalo til égettek, a t távo újhol vél Ért ir ellens a ink veszé ut száza mi zsid ellensége paktál jutalm n Hero am ura r segítsé megszilárdíto E Sama felépít Szeba g né nev Vespasi a ú forrad szín vár Sec me róm Fl Neapoli neve mi forron lever Bar-Ko szabadság leve Had a róm segély felépíte templom Garizim-heg mi előz római szok sze támoga zsid el Comm a i balszere üld ő követ száza ú er jut sz. Natha f újjászerv közöss z r szer zsinagóg emelte részü ame némel meg Garizim-he é templom azo róm vé elpusztíto 4 Justini csá polit létjogosultságu foszt ő A elszegény él hihete szívóssá csü tradíciói mi kereszténysé mi legmereve sze áll Króni meglehet számott ért iroda

1469

CÍ Szamaritá

SZÓ konzervativ azo elégedet v v újításo K Ma po az Jos ellentmon fo jeruzs poli viszony tö Neh va Sa szatrapá le Man jeruzs Ne pró kiüld Jeruzsále apó men Ne es történhe ere zsi l va p szo mer közö száz ké S engedél felé templo Garizim-he S mel Jos h Ma emigrá S id t te fennál a Joc Hyrc J ki fog kétségte a Anti Epiph támog szabadságmoz id ut z er kifeje Sz Sz ap köny i k nemz ir le har Phili lak bol náci Seche ap Pátri Testamen Jubil K vi me ugya M mo Garizim-h épít templom te bálván Evang az n k mo Szamari b hel T Hasá csalárdsá e z elámít ú szal ti égettek táv újho vé Ér i ellen in vesz u száz m zsi ellenség paktá jutal Her a ur segíts megszilárdít Sam felépí Szeb n ne Vespas forra szí vá Se m ró F Neapol nev m forro leve Bar-K szabadsá lev Ha ró segél felépít templo Garizim-he m elő róma szo sz támog zsi e Com balszer ül köve száz e ju sz Nath újjászer közös sze zsinagó emelt rész am néme me Garizim-h templo az ró v elpusztít Justin cs poli létjogosultság fosz elszegén é hihet szívóss cs tradíció m kereszténys m legmerev sz ál Krón meglehe számot ér irod