14696.htm

CÍMSZÓ: Szamaritánusok

SZÓCIKK: "külső történetükről nem tud mást, mint a főpapok örökösödési rendjének felsorakoztatását. Legnevezetesebb volt főpapjaik közül a XIII. sz. első felében élt Phineas ben Joseph, aki tiszta jellemével tette maradandóvá emlékét. 1623-ban halt meg a Manasseh óta egyenes ágon Áron törzséből származó utolsó főpap ; azóta ugyanannak fiatalabb ágából származnak főpapjaik máig, de ezek már nem a ha-Kóhen ha-Gódól , hanem. ha-Kóhen ha-Lévi címet viselik. A Sz.-nak a szorosabb környéken kívül kolóniáik is vannak, így a XVI. sz.-tól kezdve Damaszkuszban, Kairóban és Palesztina több részén. A középkorban ott megfordult zsidó tudósok közül említést tesznek róluk Tudelai Benjámin, a XI. sz.-ban élt híres utazó, a XVI. sz.-i Obadia di Bertinoro, Misna-kommentátor. A kolóniák külföldi része már rég kihalt, de a régi Seehem helyén épített Flavia Neopolis elferdített, arab nevén Nablusnak nevezett városka máig is fennáll pár száz főnyi tiszta Szamaritánus lakosságaval,melynek elseje a koha nita-levita főpap. Nablust 1920 óta Sechemnek is nevezik újból s Palesztina egyenjogú lakói, akik, bár szokásaikat, így a peszachi bárányáldozatot a Garizim-hegyén, megtartották, többé nem idegenkednek zsidó testvéreiktől, akikbe rövidesen teljesen beolvadnak. A Sz. jelentőségét nem lehet lebecsülni, mert úgy antropológiai, mint vallás-és irodalomtörténeti szempontból értékes emlékeket őriztek meg számunkra. Antropológiailag a Sz. a régi hébertípus tisztaságát rendkívüli zárkózottságukkal jobban megőrizték, mint a zsidóság bármely máshová származott része. Típusuk jellegzetesen zsidó, mely a kanaáni népekkel való keveredésből az ókorban, az első évezred elején keletkezett s amelyet Luschan a zsidóknak a chittitákkal, az árja amoritákkal s a sémi nomádokkal való keveredésből származtat. Ennek nyomát a szőkeség előfordulása a Sz. között szintén megokolja. A kihalóban levő Sz. nagyobbrésze férfi, mindamellett irtóznak bármely más népből való nő felvétele ellen, tisztazsidó fajiságuk megőrzése miatt. Csupán a jelenkorban történt meg a palesztinai zsidósággal való összeházasodás. A nők sorsa meglehetősen inferióris volt a Sz.-nál. Termetükre nézve a Sz. a legnagyobbak Sziria és Palesztina összes fajtái között; szájuk szélessége közepes, a második ujj hossza a legnagyobb, kezeik hosszúak, vékonyak és gyengék a többi sziriaikéval összehasonlítva. Hajuk színe nagyobbrészben sötétbarna, igen csekély százalékban szőke is előfordul; az átlagos koponyaindex 76-79; a szem színe 14- 15%-ban barna és sötétbarna, 7-4% kék és szürke. Vallási tekintetben, mint történelmük is mutatja, az ókorban ellentétben állottak a zsidóság egyetemével, amiért azok ellenségeskedését vonták magukra, de ez nem fajult a zsidók részéről személyessé. Így az evangéliumok egyike (János 4. 8) arról tesz tanúságot, hogy a tanítványok a Sz.-nál vásárolnak. Judea végleges bukásával a Sz. ellenséges vallási magatartása is megszűnt, de különállásukat megőrizték. Ennek oka az volt, hogy ők a Menasseh által 30. hozott Tóra szövegéhez és az akkori szad-uceánizmushoz ragaszkodtak s a szóbeli hagyományt,"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4696. címszó a lexikon => 822. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14696.htm

CÍMSZÓ: Szamaritánusok

SZÓCIKK: külső történetükről nem tud mást, mint a főpapok örökösödési rendjének felsorakoztatását. Legnevezetesebb volt főpapjaik közül a XIII. sz. első felében élt Phineas ben Joseph, aki tiszta jellemével tette maradandóvá emlékét. 1623-ban halt meg a Manasseh óta egyenes ágon Áron törzséből származó utolsó főpap ; azóta ugyanannak fiatalabb ágából származnak főpapjaik máig, de ezek már nem a ha-Kóhen ha-Gódól , hanem. ha-Kóhen ha-Lévi címet viselik. A Sz.-nak a szorosabb környéken kívül kolóniáik is vannak, így a XVI. sz.-tól kezdve Damaszkuszban, Kairóban és Palesztina több részén. A középkorban ott megfordult zsidó tudósok közül említést tesznek róluk Tudelai Benjámin, a XI. sz.-ban élt híres utazó, a XVI. sz.-i Obadia di Bertinoro, Misna-kommentátor. A kolóniák külföldi része már rég kihalt, de a régi Seehem helyén épített Flavia Neopolis elferdített, arab nevén Nablusnak nevezett városka máig is fennáll pár száz főnyi tiszta Szamaritánus lakosságaval,melynek elseje a koha nita-levita főpap. Nablust 1920 óta Sechemnek is nevezik újból s Palesztina egyenjogú lakói, akik, bár szokásaikat, így a peszachi bárányáldozatot a Garizim-hegyén, megtartották, többé nem idegenkednek zsidó testvéreiktől, akikbe rövidesen teljesen beolvadnak. A Sz. jelentőségét nem lehet lebecsülni, mert úgy antropológiai, mint vallás-és irodalomtörténeti szempontból értékes emlékeket őriztek meg számunkra. Antropológiailag a Sz. a régi hébertípus tisztaságát rendkívüli zárkózottságukkal jobban megőrizték, mint a zsidóság bármely máshová származott része. Típusuk jellegzetesen zsidó, mely a kanaáni népekkel való keveredésből az ókorban, az első évezred elején keletkezett s amelyet Luschan a zsidóknak a chittitákkal, az árja amoritákkal s a sémi nomádokkal való keveredésből származtat. Ennek nyomát a szőkeség előfordulása a Sz. között szintén megokolja. A kihalóban levő Sz. nagyobbrésze férfi, mindamellett irtóznak bármely más népből való nő felvétele ellen, tisztazsidó fajiságuk megőrzése miatt. Csupán a jelenkorban történt meg a palesztinai zsidósággal való összeházasodás. A nők sorsa meglehetősen inferióris volt a Sz.-nál. Termetükre nézve a Sz. a legnagyobbak Sziria és Palesztina összes fajtái között; szájuk szélessége közepes, a második ujj hossza a legnagyobb, kezeik hosszúak, vékonyak és gyengék a többi sziriaikéval összehasonlítva. Hajuk színe nagyobbrészben sötétbarna, igen csekély százalékban szőke is előfordul; az átlagos koponyaindex 76-79; a szem színe 14- 15%-ban barna és sötétbarna, 7-4% kék és szürke. Vallási tekintetben, mint történelmük is mutatja, az ókorban ellentétben állottak a zsidóság egyetemével, amiért azok ellenségeskedését vonták magukra, de ez nem fajult a zsidók részéről személyessé. Így az evangéliumok egyike János 4. 8 arról tesz tanúságot, hogy a tanítványok a Sz.-nál vásárolnak. Judea végleges bukásával a Sz. ellenséges vallási magatartása is megszűnt, de különállásukat megőrizték. Ennek oka az volt, hogy ők a Menasseh által 30. hozott Tóra szövegéhez és az akkori szad-uceánizmushoz ragaszkodtak s a szóbeli hagyományt,

14696.ht

CÍMSZÓ Szamaritánuso

SZÓCIKK küls történetükrő ne tu mást min főpapo örökösödés rendjéne felsorakoztatását Legnevezeteseb vol főpapjai közü XIII sz els felébe él Phinea be Joseph ak tiszt jelleméve tett maradandóv emlékét 1623-ba hal me Manasse ót egyene ágo Áro törzsébő származ utols főpa azót ugyananna fiatalab ágábó származna főpapjai máig d eze má ne ha-Kóhe ha-Gódó hanem ha-Kóhe ha-Lév címe viselik Sz.-na szorosab környéke kívü kolóniái i vannak íg XVI sz.-tó kezdv Damaszkuszban Kairóba é Palesztin töb részén középkorba ot megfordul zsid tudóso közü említés teszne rólu Tudela Benjámin XI sz.-ba él híre utazó XVI sz.- Obadi d Bertinoro Misna-kommentátor kolóniá külföld rész má ré kihalt d rég Seehe helyé építet Flavi Neopoli elferdített ara nevé Nablusna nevezet városk mái i fennál pá szá főny tiszt Szamaritánu lakosságaval,melyne elsej koh nita-levit főpap Nablus 192 ót Sechemne i nevezi újbó Palesztin egyenjog lakói akik bá szokásaikat íg peszach bárányáldozato Garizim-hegyén megtartották több ne idegenkedne zsid testvéreiktől akikb rövidese teljese beolvadnak Sz jelentőségé ne lehe lebecsülni mer úg antropológiai min vallás-é irodalomtörténet szempontbó értéke emlékeke őrizte me számunkra Antropológiaila Sz rég hébertípu tisztaságá rendkívül zárkózottságukka jobba megőrizték min zsidósá bármel máshov származot része Típusu jellegzetese zsidó mel kanaán népekke val keveredésbő a ókorban a els évezre elejé keletkezet amelye Luscha zsidókna chittitákkal a árj amoritákka sém nomádokka val keveredésbő származtat Enne nyomá szőkesé előfordulás Sz közöt szinté megokolja kihalóba lev Sz nagyobbrész férfi mindamellet irtózna bármel má népbő val n felvétel ellen tisztazsid fajiságu megőrzés miatt Csupá jelenkorba történ me palesztina zsidóságga val összeházasodás nő sors meglehetőse inferióri vol Sz.-nál Termetükr nézv Sz legnagyobba Sziri é Palesztin össze fajtá között száju szélesség közepes másodi uj hossz legnagyobb kezei hosszúak vékonya é gyengé több sziriaikéva összehasonlítva Haju szín nagyobbrészbe sötétbarna ige csekél százalékba szők i előfordul a átlago koponyainde 76-79 sze szín 14 15%-ba barn é sötétbarna 7-4 ké é szürke Vallás tekintetben min történelmü i mutatja a ókorba ellentétbe állotta zsidósá egyetemével amiér azo ellenségeskedésé vontá magukra d e ne fajul zsidó részérő személyessé Íg a evangéliumo egyik Jáno 4 arró tes tanúságot hog tanítványo Sz.-ná vásárolnak Jude véglege bukásáva Sz ellensége vallás magatartás i megszűnt d különállásuka megőrizték Enne ok a volt hog ő Menasse álta 30 hozot Tór szövegéhe é a akkor szad-uceánizmusho ragaszkodta szóbel hagyományt

14696.h

CÍMSZ Szamaritánus

SZÓCIK kül történetükr n t más mi főpap örökösödé rendjén felsorakoztatásá Legnevezetese vo főpapja köz XII s el feléb é Phine b Josep a tisz jellemév tet maradandó emléké 1623-b ha m Manass ó egyen ág Ár törzséb szárma utol főp azó ugyanann fiatala ágáb származn főpapja mái ez m n ha-Kóh ha-Gód hane ha-Kóh ha-Lé cím viseli Sz.-n szorosa környék kív kolóniá vanna í XV sz.-t kezd Damaszkuszba Kairób Paleszti tö részé középkorb o megfordu zsi tudós köz említé teszn ról Tudel Benjámi X sz.-b é hír utaz XV sz. Obad Bertinor Misna-kommentáto kolóni külföl rés m r kihal ré Seeh hely építe Flav Neopol elferdítet ar nev Nablusn neveze város má fenná p sz főn tisz Szamaritán lakosságaval,melyn else ko nita-levi főpa Nablu 19 ó Sechemn nevez újb Paleszti egyenjo lakó aki b szokásaika í peszac bárányáldozat Garizim-hegyé megtartottá töb n idegenkedn zsi testvéreiktő akik rövides teljes beolvadna S jelentőség n leh lebecsüln me ú antropológia mi vallás- irodalomtörténe szempontb érték emlékek őrizt m számunkr Antropológiail S ré hébertíp tisztaság rendkívü zárkózottságukk jobb megőrizté mi zsidós bárme másho származo rész Típus jellegzetes zsid me kanaá népekk va keveredésb ókorba el évezr elej keletkeze amely Lusch zsidókn chittitákka ár amoritákk sé nomádokk va keveredésb származta Enn nyom szőkes előfordulá S közö szint megokolj kihalób le S nagyobbrés férf mindamelle irtózn bárme m népb va felvéte elle tisztazsi fajiság megőrzé miat Csup jelenkorb törté m palesztin zsidóságg va összeházasodá n sor meglehetős inferiór vo Sz.-ná Termetük néz S legnagyobb Szir Paleszti össz fajt közöt száj szélessé közepe másod u hoss legnagyob keze hosszúa vékony gyeng töb sziriaikév összehasonlítv Haj szí nagyobbrészb sötétbarn ig cseké százalékb sző előfordu átlag koponyaind 76-7 sz szí 1 15%-b bar sötétbarn 7- k szürk Vallá tekintetbe mi történelm mutatj ókorb ellentétb állott zsidós egyeteméve amié az ellenségeskedés vont magukr n faju zsid részér személyess Í evangélium egyi Ján arr te tanúságo ho tanítvány Sz.-n vásárolna Jud végleg bukásáv S ellenség vallá magatartá megszűn különállásuk megőrizté Enn o vol ho Menass ált 3 hozo Tó szövegéh akko szad-uceánizmush ragaszkodt szóbe hagyomány

14696.

CÍMS Szamaritánu

SZÓCI kü történetük má m főpa örökösöd rendjé felsorakoztatás Legnevezetes v főpapj kö XI e felé Phin Jose tis jellemé te maradand emlék 1623- h Manas egye á Á törzsé szárm uto fő az ugyanan fiatal ágá származ főpapj má e ha-Kó ha-Gó han ha-Kó ha-L cí visel Sz.- szoros környé kí kolóni vann X sz.- kez Damaszkuszb Kairó Paleszt t rész középkor megford zs tudó kö említ tesz ró Tude Benjám sz.- hí uta X sz Oba Bertino Misna-kommentát kolón külfö ré kiha r See hel épít Fla Neopo elferdíte a ne Nablus nevez váro m fenn s fő tis Szamaritá lakosságaval,mely els k nita-lev főp Nabl 1 Sechem neve új Paleszt egyenj lak ak szokásaik pesza bárányáldoza Garizim-hegy megtartott tö idegenked zs testvéreikt aki rövide telje beolvadn jelentősé le lebecsül m antropológi m vallás irodalomtörtén szempont érté emléke őriz számunk Antropológiai r hébertí tisztasá rendkív zárkózottságuk job megőrizt m zsidó bárm másh származ rés Típu jellegzete zsi m kana népek v keveredés ókorb e évez ele keletkez amel Lusc zsidók chittitákk á amoriták s nomádok v keveredés származt En nyo szőke előfordul köz szin megokol kihaló l nagyobbré fér mindamell irtóz bárm nép v felvét ell tisztazs fajisá megőrz mia Csu jelenkor tört paleszti zsidóság v összeházasod so meglehető inferió v Sz.-n Termetü né legnagyob Szi Paleszt öss faj közö szá széless közep máso hos legnagyo kez hosszú vékon gyen tö sziriaiké összehasonlít Ha sz nagyobbrész sötétbar i csek százalék sz előford átla koponyain 76- s sz 15%- ba sötétbar 7 szür Vall tekintetb m történel mutat ókor ellentét állot zsidó egyetemév ami a ellenségeskedé von maguk faj zsi részé személyes evangéliu egy Já ar t tanúság h tanítván Sz.- vásároln Ju végle bukásá ellensé vall magatart megszű különállásu megőrizt En vo h Menas ál hoz T szövegé akk szad-uceánizmus ragaszkod szób hagyomán

14696

CÍM Szamaritán

SZÓC k történetü m főp örökösö rendj felsorakoztatá Legnevezete főpap k X fel Phi Jos ti jellem t maradan emlé 1623 Mana egy törzs szár ut f a ugyana fiata ág szárma főpap m ha-K ha-G ha ha-K ha- c vise Sz. szoro körny k kolón van sz. ke Damaszkusz Kair Palesz rés középko megfor z tud k emlí tes r Tud Benjá sz. h ut s Ob Bertin Misna-kommentá koló külf r kih Se he épí Fl Neop elferdít n Nablu neve vár fen f ti Szamarit lakosságaval,mel el nita-le fő Nab Seche nev ú Palesz egyen la a szokásai pesz bárányáldoz Garizim-heg megtartot t idegenke z testvéreik ak rövid telj beolvad jelentős l lebecsü antropológ vallá irodalomtörté szempon ért emlék őri számun Antropológia hébert tisztas rendkí zárkózottságu jo megőriz zsid bár más szárma ré Típ jellegzet zs kan népe keveredé ókor éve el keletke ame Lus zsidó chittiták amoritá nomádo keveredé származ E ny szők előfordu kö szi megoko kihal nagyobbr fé mindamel irtó bár né felvé el tisztaz fajis megőr mi Cs jelenko tör paleszt zsidósá összeházaso s meglehet inferi Sz.- Termet n legnagyo Sz Palesz ös fa köz sz széles köze más ho legnagy ke hossz véko gye t sziriaik összehasonlí H s nagyobbrés sötétba cse százalé s előfor átl koponyai 76 s 15% b sötétba szü Val tekintet történe muta óko ellenté állo zsid egyetemé am ellenségesked vo magu fa zs rész személye evangéli eg J a tanúsá tanítvá Sz. vásárol J végl bukás ellens val magatar megsz különállás megőriz E v Mena á ho szöveg ak szad-uceánizmu ragaszko szó hagyomá

1469

CÍ Szamaritá

SZÓ történet fő örökös rend felsorakoztat Legnevezet főpa fe Ph Jo t jelle marada eml 162 Man eg törz szá u ugyan fiat á szárm főpa ha- ha- h ha- ha vis Sz szor körn koló va sz k Damaszkus Kai Pales ré középk megfo tu eml te Tu Benj sz u O Berti Misna-komment kol kül ki S h ép F Neo elferdí Nabl nev vá fe t Szamari lakosságaval,me e nita-l f Na Sech ne Pales egye l szokása pes bárányáldo Garizim-he megtarto idegenk testvérei a rövi tel beolva jelentő lebecs antropoló vall irodalomtört szempo ér emlé őr számu Antropológi héber tiszta rendk zárkózottság j megőri zsi bá má szárm r Tí jellegze z ka nép kevered óko év e keletk am Lu zsid chittitá amorit nomád kevered szárma n sző előford k sz megok kiha nagyobb f mindame irt bá n felv e tiszta faji megő m C jelenk tö palesz zsidós összeházas meglehe infer Sz. Terme legnagy S Pales ö f kö s széle köz má h legnag k hoss vék gy sziriai összehasonl nagyobbré sötétb cs százal előfo át koponya 7 15 sötétb sz Va tekinte történ mut ók ellent áll zsi egyetem a ellenségeske v mag f z rés személy evangél e tanús tanítv Sz vásáro vég buká ellen va magata megs különállá megőri Men h szöve a szad-uceánizm ragaszk sz hagyom