14701.htm

CÍMSZÓ: Szana

SZEMÉLYNÉV: Szana Zsigmond

SZÓCIKK: Szana Zsigmond, angol kir. konzul Temesváron, szül. Temesváron 1870. Reáliskolai és kereskedelmi akadémiai tanulmányai után a kereskedelmi pályára lépett. Megalapította a Temesvári Gyufagyárat és a Temesvári Keresk. R.-t. ot, amelynek vezérigazgatója. A Temesvári Bank és Keresk. Rt. érdekkörébe tartozó összes ipari és kereskedelmi vállalatokat mint a vállalat vezérigazgatója ő létesítette. 1908 óta elnöke a Bánáti Gyáriparosok Szövetségének. Számos közgazdasági tanulmánya közül a legjelentékenyebb: A háború kihatása a pénz lényegére c. értekezése.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4701. címszó a lexikon => 823. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14701.htm

CÍMSZÓ: Szana

SZEMÉLYNÉV: Szana Zsigmond

SZÓCIKK: Szana Zsigmond, angol kir. konzul Temesváron, szül. Temesváron 1870. Reáliskolai és kereskedelmi akadémiai tanulmányai után a kereskedelmi pályára lépett. Megalapította a Temesvári Gyufagyárat és a Temesvári Keresk. R.-t. ot, amelynek vezérigazgatója. A Temesvári Bank és Keresk. Rt. érdekkörébe tartozó összes ipari és kereskedelmi vállalatokat mint a vállalat vezérigazgatója ő létesítette. 1908 óta elnöke a Bánáti Gyáriparosok Szövetségének. Számos közgazdasági tanulmánya közül a legjelentékenyebb: A háború kihatása a pénz lényegére c. értekezése.

14701.ht

CÍMSZÓ Szan

SZEMÉLYNÉV Szan Zsigmon

SZÓCIKK Szan Zsigmond ango kir konzu Temesváron szül Temesváro 1870 Reáliskola é kereskedelm akadémia tanulmánya utá kereskedelm pályár lépett Megalapított Temesvár Gyufagyára é Temesvár Keresk R.-t ot amelyne vezérigazgatója Temesvár Ban é Keresk Rt érdekköréb tartoz össze ipar é kereskedelm vállalatoka min vállala vezérigazgatój létesítette 190 ót elnök Bánát Gyáriparoso Szövetségének Számo közgazdaság tanulmány közü legjelentékenyebb hábor kihatás pén lényegér c értekezése

14701.h

CÍMSZ Sza

SZEMÉLYNÉ Sza Zsigmo

SZÓCIK Sza Zsigmon ang ki konz Temesváro szü Temesvár 187 Reáliskol kereskedel akadémi tanulmány ut kereskedel pályá lépet Megalapítot Temesvá Gyufagyár Temesvá Keres R.- o amelyn vezérigazgatój Temesvá Ba Keres R érdekköré tarto össz ipa kereskedel vállalatok mi vállal vezérigazgató létesített 19 ó elnö Báná Gyáriparos Szövetségéne Szám közgazdasá tanulmán köz legjelentékenyeb hábo kihatá pé lényegé értekezés

14701.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz Zsigm

SZÓCI Sz Zsigmo an k kon Temesvár sz Temesvá 18 Reálisko kereskede akadém tanulmán u kereskede pály lépe Megalapíto Temesv Gyufagyá Temesv Kere R. amely vezérigazgató Temesv B Kere érdekkör tart öss ip kereskede vállalato m válla vezérigazgat létesítet 1 eln Bán Gyáriparo Szövetségén Szá közgazdas tanulmá kö legjelentékenye háb kihat p lényeg értekezé

14701

CÍM S

SZEMÉLY S Zsig

SZÓC S Zsigm a ko Temesvá s Temesv 1 Reálisk keresked akadé tanulmá keresked pál lép Megalapít Temes Gyufagy Temes Ker R amel vezérigazgat Temes Ker érdekkö tar ös i keresked vállalat váll vezérigazga létesíte el Bá Gyáripar Szövetségé Sz közgazda tanulm k legjelentékeny há kiha lénye értekez

1470SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsig k Temesv Temes Reális kereske akad tanulm kereske pá lé Megalapí Teme Gyufag Teme Ke ame vezérigazga Teme Ke érdekk ta ö kereske vállala vál vezérigazg létesít e B Gyáripa Szövetség S közgazd tanul legjelentéken h kih lény érteke