14707.htm

CÍMSZÓ: Szanhédrin

SZÓCIKK: "által 1806 okt. 6. összehívott gyülekezetet, melyet a császár egyenesen a jeruzsálemi nagy Sz. mintájára az egész világ zsidósága számára tervezett. Az összehívás alapja a zsidók egyenjogúságának elismerése volt. A Sz -nak 12 kérdésre kellett választ adnia, amelyek a zsidóknak az államhoz való viszonyát tisztázták. A Sz. összehívása héber, francia, olasz és német nyelven történt s 1807 febr. 9. nyitották meg a párisi Hotel de Villeben, a városháza disztermében. Három elnöke volt, ú. m. Sinzheim strassburgi, Segré vercellii és A. de Cologna mantovai főrabbik, akiket valamennyiüket egymásután Grand-Rabbin de Francénak és párisi főrabbiknak választottak meg.. Irodalom. Graetz, Gesch. der Juden IV.; Schürer, Gegchichte dea jüdischen Volkes II. ; Reitmann, Sanhedrin (Berditschew 1888) ; Adolf Buchler, Das Synheirium in Jerusalem und das grosse Beth-Din in der Quaderkammer des Jerasalemischen Tempels (1902); Lauterbach-Manheimer, Sanhedrin (J. Enc. 1904); Jelski, Die innere Binricttung: des grossen Sanhedrin. A francia Sz.-hez: Graetz XI. ; Leon Kahn, Les Juifs de Paris pendant la Révolution ; Tama, Tranaactions of the Parisian Sanhedrin (London 1807); Márki Sándor, A zsidó Szannedrin (Budapesti Szemle)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4707. címszó a lexikon => 825. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14707.htm

CÍMSZÓ: Szanhédrin

SZÓCIKK: által 1806 okt. 6. összehívott gyülekezetet, melyet a császár egyenesen a jeruzsálemi nagy Sz. mintájára az egész világ zsidósága számára tervezett. Az összehívás alapja a zsidók egyenjogúságának elismerése volt. A Sz -nak 12 kérdésre kellett választ adnia, amelyek a zsidóknak az államhoz való viszonyát tisztázták. A Sz. összehívása héber, francia, olasz és német nyelven történt s 1807 febr. 9. nyitották meg a párisi Hotel de Villeben, a városháza disztermében. Három elnöke volt, ú. m. Sinzheim strassburgi, Segré vercellii és A. de Cologna mantovai főrabbik, akiket valamennyiüket egymásután Grand-Rabbin de Francénak és párisi főrabbiknak választottak meg.. Irodalom. Graetz, Gesch. der Juden IV.; Schürer, Gegchichte dea jüdischen Volkes II. ; Reitmann, Sanhedrin Berditschew 1888 ; Adolf Buchler, Das Synheirium in Jerusalem und das grosse Beth-Din in der Quaderkammer des Jerasalemischen Tempels 1902 ; Lauterbach-Manheimer, Sanhedrin J. Enc. 1904 ; Jelski, Die innere Binricttung: des grossen Sanhedrin. A francia Sz.-hez: Graetz XI. ; Leon Kahn, Les Juifs de Paris pendant la Révolution ; Tama, Tranaactions of the Parisian Sanhedrin London 1807 ; Márki Sándor, A zsidó Szannedrin Budapesti Szemle .

14707.ht

CÍMSZÓ Szanhédri

SZÓCIKK álta 180 okt 6 összehívot gyülekezetet melye császá egyenese jeruzsálem nag Sz mintájár a egés vilá zsidóság számár tervezett A összehívá alapj zsidó egyenjogúságána elismerés volt S -na 1 kérdésr kellet válasz adnia amelye zsidókna a államho val viszonyá tisztázták Sz összehívás héber francia olas é néme nyelve történ 180 febr 9 nyitottá me páris Hote d Villeben városház disztermében Háro elnök volt ú m Sinzhei strassburgi Segr vercelli é A d Cologn mantova főrabbik akike valamennyiüke egymásutá Grand-Rabbi d Francéna é páris főrabbikna választotta meg. Irodalom Graetz Gesch de Jude IV. Schürer Gegchicht de jüdische Volke II Reitmann Sanhedri Berditsche 188 Adol Buchler Da Synheiriu i Jerusale un da gross Beth-Di i de Quaderkamme de Jerasalemische Tempel 190 Lauterbach-Manheimer Sanhedri J Enc 190 Jelski Di inner Binricttung de grosse Sanhedrin franci Sz.-hez Graet XI Leo Kahn Le Juif d Pari pendan l Révolutio Tama Tranaaction o th Parisia Sanhedri Londo 180 Márk Sándor zsid Szannedri Budapest Szeml

14707.h

CÍMSZ Szanhédr

SZÓCIK ált 18 ok összehívo gyülekezete mely csász egyenes jeruzsále na S mintájá egé vil zsidósá számá tervezet összehív alap zsid egyenjogúságán elismeré vol -n kérdés kelle válas adni amely zsidókn államh va viszony tisztáztá S összehívá hébe franci ola ném nyelv törté 18 feb nyitott m pári Hot Villebe városhá disztermébe Hár elnö vol Sinzhe strassburg Seg vercell Colog mantov főrabbi akik valamennyiük egymásut Grand-Rabb Francén pári főrabbikn választott meg Irodalo Graet Gesc d Jud IV Schüre Gegchich d jüdisch Volk I Reitman Sanhedr Berditsch 18 Ado Buchle D Synheiri Jerusal u d gros Beth-D d Quaderkamm d Jerasalemisch Tempe 19 Lauterbach-Manheime Sanhedr En 19 Jelsk D inne Binricttun d gross Sanhedri franc Sz.-he Grae X Le Kah L Jui Par penda Révoluti Tam Tranaactio t Parisi Sanhedr Lond 18 Már Sándo zsi Szannedr Budapes Szem

14707.

CÍMS Szanhéd

SZÓCI ál 1 o összehív gyülekezet mel csás egyene jeruzsál n mintáj eg vi zsidós szám terveze összehí ala zsi egyenjogúságá elismer vo - kérdé kell vála adn amel zsidók állam v viszon tisztázt összehív héb franc ol né nyel tört 1 fe nyitot pár Ho Villeb városh diszterméb Há eln vo Sinzh strassbur Se vercel Colo manto főrabb aki valamennyiü egymásu Grand-Rab Francé pár főrabbik választot me Irodal Grae Ges Ju I Schür Gegchic jüdisc Vol Reitma Sanhed Berditsc 1 Ad Buchl Synheir Jerusa gro Beth- Quaderkam Jerasalemisc Temp 1 Lauterbach-Manheim Sanhed E 1 Jels inn Binricttu gros Sanhedr fran Sz.-h Gra L Ka Ju Pa pend Révolut Ta Tranaacti Paris Sanhed Lon 1 Má Sánd zs Szanned Budape Sze

14707

CÍM Szanhé

SZÓC á összehí gyülekeze me csá egyen jeruzsá mintá e v zsidó szá tervez összeh al zs egyenjogúság elisme v kérd kel vál ad ame zsidó álla viszo tisztáz összehí hé fran o n nye tör f nyito pá H Ville város disztermé H el v Sinz strassbu S verce Col mant főrab ak valamennyi egymás Grand-Ra Franc pá főrabbi választo m Iroda Gra Ge J Schü Gegchi jüdis Vo Reitm Sanhe Berdits A Buch Synhei Jerus gr Beth Quaderka Jerasalemis Tem Lauterbach-Manhei Sanhe Jel in Binrictt gro Sanhed fra Sz.- Gr K J P pen Révolu T Tranaact Pari Sanhe Lo M Sán z Szanne Budap Sz

1470

CÍ Szanh

SZÓ összeh gyülekez m cs egye jeruzs mint zsid sz terve össze a z egyenjogúsá elism kér ke vá a am zsid áll visz tisztá összeh h fra ny tö nyit p Vill váro diszterm e Sin strassb verc Co man főra a valamenny egymá Grand-R Fran p főrabb választ Irod Gr G Sch Gegch jüdi V Reit Sanh Berdit Buc Synhe Jeru g Bet Quaderk Jerasalemi Te Lauterbach-Manhe Sanh Je i Binrict gr Sanhe fr Sz. G pe Révol Tranaac Par Sanh L Sá Szann Buda S