14709.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó Emil

SZÓCIKK: "Szántó Emil*, szül. Bécsben 1857 nov. 22., megh. u. o. 1904 dec. 14. Sz. Simon fia, a bécsi egyetemen a klasszika-archaeológia rendes nyilvános tanára volt. Szülővárosában tanult s ott lett egész fiatalon a görög archaeológia és történelem tanára. Főkép a görög epigráfiában és görög jogban volt vezető szaktekintély. Főbb művei : Unfersuchungen über das Attische Bürgerrecht (1881); Plataea und Athen(l884); Anleihen griechischer Staaten (1885); Hypothek und Sheinkauf im griechischen Recht (1887); Das griechische Bürgerrecht (1892); Reisein Karien (1892). Sz. kiadta 63 átdolgozta Boyesen Handbuch der griechischen Antiquitaten c. müvét is. Sz.-t kora egyik legkitűnőbb hellenistájának tartották."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4709. címszó a lexikon => 825. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14709.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó Emil

SZÓCIKK: Szántó Emil*, szül. Bécsben 1857 nov. 22., megh. u. o. 1904 dec. 14. Sz. Simon fia, a bécsi egyetemen a klasszika-archaeológia rendes nyilvános tanára volt. Szülővárosában tanult s ott lett egész fiatalon a görög archaeológia és történelem tanára. Főkép a görög epigráfiában és görög jogban volt vezető szaktekintély. Főbb művei : Unfersuchungen über das Attische Bürgerrecht 1881 ; Plataea und Athen l884 ; Anleihen griechischer Staaten 1885 ; Hypothek und Sheinkauf im griechischen Recht 1887 ; Das griechische Bürgerrecht 1892 ; Reisein Karien 1892 . Sz. kiadta 63 átdolgozta Boyesen Handbuch der griechischen Antiquitaten c. müvét is. Sz.-t kora egyik legkitűnőbb hellenistájának tartották.

14709.ht

CÍMSZÓ Szánt

SZEMÉLYNÉV Szánt Emi

SZÓCIKK Szánt Emil* szül Bécsbe 185 nov 22. megh u o 190 dec 14 Sz Simo fia bécs egyeteme klasszika-archaeológi rende nyilváno tanár volt Szülővárosába tanul ot let egés fiatalo görö archaeológi é történele tanára Főké görö epigráfiába é görö jogba vol vezet szaktekintély Főb műve Unfersuchunge übe da Attisch Bürgerrech 188 Platae un Athe l88 Anleihe griechische Staate 188 Hypothe un Sheinkau i griechische Rech 188 Da griechisch Bürgerrech 189 Reisei Karie 189 Sz kiadt 6 átdolgozt Boyese Handbuc de griechische Antiquitate c müvé is Sz.- kor egyi legkitűnőb hellenistájána tartották

14709.h

CÍMSZ Szán

SZEMÉLYNÉ Szán Em

SZÓCIK Szán Emil szü Bécsb 18 no 22 meg 19 de 1 S Sim fi béc egyetem klasszika-archaeológ rend nyilván taná vol Szülővárosáb tanu o le egé fiatal gör archaeológ történel tanár Fők gör epigráfiáb gör jogb vo veze szaktekintél Fő műv Unfersuchung üb d Attisc Bürgerrec 18 Plata u Ath l8 Anleih griechisch Staat 18 Hypoth u Sheinka griechisch Rec 18 D griechisc Bürgerrec 18 Reise Kari 18 S kiad átdolgoz Boyes Handbu d griechisch Antiquitat müv i Sz. ko egy legkitűnő hellenistáján tartottá

14709.

CÍMS Szá

SZEMÉLYN Szá E

SZÓCI Szá Emi sz Bécs 1 n 2 me 1 d Si f bé egyete klasszika-archaeoló ren nyilvá tan vo Szülővárosá tan l eg fiata gö archaeoló történe taná Fő gö epigráfiá gö jog v vez szaktekinté F mű Unfersuchun ü Attis Bürgerre 1 Plat At l Anlei griechisc Staa 1 Hypot Sheink griechisc Re 1 griechis Bürgerre 1 Reis Kar 1 kia átdolgo Boye Handb griechisc Antiquita mü Sz k eg legkitűn hellenistájá tartott

14709

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz

SZÓC Sz Em s Béc m S b egyet klasszika-archaeol re nyilv ta v Szülőváros ta e fiat g archaeol történ tan F g epigráfi g jo ve szaktekint m Unfersuchu Atti Bürgerr Pla A Anle griechis Sta Hypo Shein griechis R griechi Bürgerr Rei Ka ki átdolg Boy Hand griechis Antiquit m S e legkitű hellenistáj tartot

1470

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S E Bé egye klasszika-archaeo r nyil t Szülőváro t fia archaeo törté ta epigráf j v szaktekin Unfersuch Att Bürger Pl Anl griechi St Hyp Shei griechi griech Bürger Re K k átdol Bo Han griechi Antiqui legkit hellenistá tarto