14712.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó Simon

SZÓCIKK: "Szántó Simon, publicista, szül. Nagykanizsán 1819 aug. 23., megh. Bécsben 1882 jan. 17. Atyja R. Meir Sz. volt. Csehországi jesivában, majd a prágai és pozsonyi gimnáziumokban s a prágai egyetemen tanult, egyszersmind a híres Rapoport tanítványa lett a teológiában. 1845-ben Bécsbe költözött, ahol zsidó iskolát alapított, majdaTheologische Lehranstalt tanára lett. 1861. sógorával, Pickkel megalapította a Neuzeitot, azonkívül szerkesztette a Busch-féle Jahrbuch für Israelitent és Wertheimer-féle Jahrbuchot is. Emellett a héber nyelv törvényszéki tolmácsának is kinevezték Bécsben. Jelentékenyebb munkái: Bilder aus Alexandriens Vorzeit; Schullerers Paradaxa: Fahrende Juden; Sturmpetition eines Paedagogen ; Bocer Olélosz (Commentar zuna Pentateuch. Testvérével, Sz. Józseffel együtt); Judenttim und Romantik (Ein Genre-Bild aus den vorigen Jahrhundert 1847); Musterung zur Charakteristik der Erzieherwelt (1857-58); Schematismus der israelit. Cultusgemeinden in der Oesterr. Monarchie (1869) ; Ibn Karmi (pseudonym, 1871)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4712. címszó a lexikon => 825. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14712.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó Simon

SZÓCIKK: Szántó Simon, publicista, szül. Nagykanizsán 1819 aug. 23., megh. Bécsben 1882 jan. 17. Atyja R. Meir Sz. volt. Csehországi jesivában, majd a prágai és pozsonyi gimnáziumokban s a prágai egyetemen tanult, egyszersmind a híres Rapoport tanítványa lett a teológiában. 1845-ben Bécsbe költözött, ahol zsidó iskolát alapított, majdaTheologische Lehranstalt tanára lett. 1861. sógorával, Pickkel megalapította a Neuzeitot, azonkívül szerkesztette a Busch-féle Jahrbuch für Israelitent és Wertheimer-féle Jahrbuchot is. Emellett a héber nyelv törvényszéki tolmácsának is kinevezték Bécsben. Jelentékenyebb munkái: Bilder aus Alexandriens Vorzeit; Schullerers Paradaxa: Fahrende Juden; Sturmpetition eines Paedagogen ; Bocer Olélosz Commentar zuna Pentateuch. Testvérével, Sz. Józseffel együtt ; Judenttim und Romantik Ein Genre-Bild aus den vorigen Jahrhundert 1847 ; Musterung zur Charakteristik der Erzieherwelt 1857-58 ; Schematismus der israelit. Cultusgemeinden in der Oesterr. Monarchie 1869 ; Ibn Karmi pseudonym, 1871 .

14712.ht

CÍMSZÓ Szánt

SZEMÉLYNÉV Szánt Simo

SZÓCIKK Szánt Simon publicista szül Nagykanizsá 181 aug 23. megh Bécsbe 188 jan 17 Atyj R Mei Sz volt Csehország jesivában maj prága é pozsony gimnáziumokba prága egyeteme tanult egyszersmin híre Rapopor tanítvány let teológiában 1845-be Bécsb költözött aho zsid iskolá alapított majdaTheologisch Lehranstal tanár lett 1861 sógorával Pickke megalapított Neuzeitot azonkívü szerkesztett Busch-fél Jahrbuc fü Israeliten é Wertheimer-fél Jahrbucho is Emellet hébe nyel törvényszék tolmácsána i kinevezté Bécsben Jelentékenyeb munkái Bilde au Alexandrien Vorzeit Schullerer Paradaxa Fahrend Juden Sturmpetitio eine Paedagoge Boce Olélos Commenta zun Pentateuch Testvérével Sz Józseffe együt Judentti un Romanti Ei Genre-Bil au de vorige Jahrhunder 184 Musterun zu Charakteristi de Erzieherwel 1857-5 Schematismu de israelit Cultusgemeinde i de Oesterr Monarchi 186 Ib Karm pseudonym 187

14712.h

CÍMSZ Szán

SZEMÉLYNÉ Szán Sim

SZÓCIK Szán Simo publicist szü Nagykanizs 18 au 23 meg Bécsb 18 ja 1 Aty Me S vol Csehorszá jesivába ma prág pozson gimnáziumokb prág egyetem tanul egyszersmi hír Rapopo tanítván le teológiába 1845-b Bécs költözöt ah zsi iskol alapítot majdaTheologisc Lehransta taná let 186 sógoráva Pickk megalapítot Neuzeito azonkív szerkesztet Busch-fé Jahrbu f Israelite Wertheimer-fé Jahrbuch i Emelle héb nye törvényszé tolmácsán kinevezt Bécsbe Jelentékenye munká Bild a Alexandrie Vorzei Schullere Paradax Fahren Jude Sturmpetiti ein Paedagog Boc Olélo Comment zu Pentateuc Testvéréve S Józseff együ Judentt u Romant E Genre-Bi a d vorig Jahrhunde 18 Musteru z Charakterist d Erzieherwe 1857- Schematism d israeli Cultusgemeind d Oester Monarch 18 I Kar pseudony 18

14712.

CÍMS Szá

SZEMÉLYN Szá Si

SZÓCI Szá Sim publicis sz Nagykaniz 1 a 2 me Bécs 1 j At M vo Csehorsz jesiváb m prá pozso gimnáziumok prá egyete tanu egyszersm hí Rapop tanítvá l teológiáb 1845- Béc költözö a zs isko alapíto majdaTheologis Lehranst tan le 18 sógoráv Pick megalapíto Neuzeit azonkí szerkeszte Busch-f Jahrb Israelit Wertheimer-f Jahrbuc Emell hé ny törvénysz tolmácsá kinevez Bécsb Jelentékeny munk Bil Alexandri Vorze Schuller Parada Fahre Jud Sturmpetit ei Paedago Bo Olél Commen z Pentateu Testvérév József egy Judent Roman Genre-B vori Jahrhund 1 Muster Charakteris Erzieherw 1857 Schematis israel Cultusgemein Oeste Monarc 1 Ka pseudon 1

14712

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz S

SZÓC Sz Si publici s Nagykani m Béc A v Csehors jesivá pr pozs gimnáziumo pr egyet tan egyszers h Rapo tanítv teológiá 1845 Bé költöz z isk alapít majdaTheologi Lehrans ta l 1 sógorá Pic megalapít Neuzei azonk szerkeszt Busch- Jahr Israeli Wertheimer- Jahrbu Emel h n törvénys tolmács kineve Bécs Jelentéken mun Bi Alexandr Vorz Schulle Parad Fahr Ju Sturmpeti e Paedag B Olé Comme Pentate Testvéré Józse eg Juden Roma Genre- vor Jahrhun Muste Charakteri Erzieher 185 Schemati israe Cultusgemei Oest Monar K pseudo

1471

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S S public Nagykan Bé Csehor jesiv p poz gimnázium p egye ta egyszer Rap tanít teológi 184 B költö is alapí majdaTheolog Lehran t sógor Pi megalapí Neuze azon szerkesz Busch Jah Israel Wertheimer Jahrb Eme törvény tolmác kinev Béc Jelentéke mu B Alexand Vor Schull Para Fah J Sturmpet Paeda Ol Comm Pentat Testvér Józs e Jude Rom Genre vo Jahrhu Must Charakter Erziehe 18 Schemat isra Cultusgeme Oes Mona pseud