14713.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó Tivadar

SZÓCIKK: "Szántó Tivadar, zongoraművész és komponista, szül. Bécsben 1877. Edesatyja rabbi volt. Zenei alapismereteit az osztrák fővárosban szerezte, azután Budapesten a Zeneakadémiára járt. A művészképzőt Berlinben fejezte be. A század elején európai hangversenykörútra indult és mindenütt ünneplésekben részesült. 1921-ig Svájcban élt, majd Parisba költözött. Ő az első külföldi, aki a háború után becsületrendet kapott a francia kormánytól. Sz. művészete jelentős poziciót foglal el a zongorajátszás történetében. Megzenésítette Lengyel Menyhért Taifun c. drámáját és ezt az operát a budapesti Operaház is színrehozta. Jelentősebb kompozíciói: Poéme religieux (szimfónia); Land und Meer (szimfónia); 17 variáció egy magyar népdal felett; Gontrastes, Cantus Ghoralis (orgonára Bach és Chopin átiratok)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4713. címszó a lexikon => 825. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14713.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó Tivadar

SZÓCIKK: Szántó Tivadar, zongoraművész és komponista, szül. Bécsben 1877. Edesatyja rabbi volt. Zenei alapismereteit az osztrák fővárosban szerezte, azután Budapesten a Zeneakadémiára járt. A művészképzőt Berlinben fejezte be. A század elején európai hangversenykörútra indult és mindenütt ünneplésekben részesült. 1921-ig Svájcban élt, majd Parisba költözött. Ő az első külföldi, aki a háború után becsületrendet kapott a francia kormánytól. Sz. művészete jelentős poziciót foglal el a zongorajátszás történetében. Megzenésítette Lengyel Menyhért Taifun c. drámáját és ezt az operát a budapesti Operaház is színrehozta. Jelentősebb kompozíciói: Poéme religieux szimfónia ; Land und Meer szimfónia ; 17 variáció egy magyar népdal felett; Gontrastes, Cantus Ghoralis orgonára Bach és Chopin átiratok .

14713.ht

CÍMSZÓ Szánt

SZEMÉLYNÉV Szánt Tivada

SZÓCIKK Szánt Tivadar zongoraművés é komponista szül Bécsbe 1877 Edesatyj rabb volt Zene alapismeretei a osztrá fővárosba szerezte azutá Budapeste Zeneakadémiár járt művészképző Berlinbe fejezt be száza elejé európa hangversenykörútr indul é mindenüt ünneplésekbe részesült 1921-i Svájcba élt maj Parisb költözött a els külföldi ak hábor utá becsületrende kapot franci kormánytól Sz művészet jelentő pozició fogla e zongorajátszá történetében Megzenésített Lengye Menyhér Taifu c drámájá é ez a operá budapest Operahá i színrehozta Jelentőseb kompozíciói Poém religieu szimfóni Lan un Mee szimfóni 1 variáci eg magya népda felett Gontrastes Cantu Ghorali orgonár Bac é Chopi átirato

14713.h

CÍMSZ Szán

SZEMÉLYNÉ Szán Tivad

SZÓCIK Szán Tivada zongoraművé komponist szü Bécsb 187 Edesaty rab vol Zen alapismerete osztr fővárosb szerezt azut Budapest Zeneakadémiá jár művészképz Berlinb fejez b száz elej európ hangversenykörút indu mindenü ünneplésekb részesül 1921- Svájcb él ma Paris költözöt el külföld a hábo ut becsületrend kapo franc kormánytó S művésze jelent pozici fogl zongorajátsz történetébe Megzenésítet Lengy Menyhé Taif drámáj e oper budapes Operah színrehozt Jelentőse kompozíció Poé religie szimfón La u Me szimfón variác e magy népd felet Gontraste Cant Ghoral orgoná Ba Chop átirat

14713.

CÍMS Szá

SZEMÉLYN Szá Tiva

SZÓCI Szá Tivad zongoraműv komponis sz Bécs 18 Edesat ra vo Ze alapismeret oszt főváros szerez azu Budapes Zeneakadémi já művészkép Berlin feje szá ele euró hangversenykörú ind minden ünneplések részesü 1921 Svájc é m Pari költözö e külföl háb u becsületren kap fran kormányt művész jelen pozic fog zongorajáts történetéb Megzenésíte Leng Menyh Tai drámá ope budape Opera színrehoz Jelentős kompozíci Po religi szimfó L M szimfó variá mag nép fele Gontrast Can Ghora orgon B Cho átira

14713

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz Tiv

SZÓC Sz Tiva zongoramű komponi s Béc 1 Edesa r v Z alapismere osz főváro szere az Budape Zeneakadém j művészké Berli fej sz el eur hangversenykör in minde ünneplése részes 192 Sváj Par költöz külfö há becsületre ka fra kormány művés jele pozi fo zongoraját történeté Megzenésít Len Meny Ta drám op budap Oper színreho Jelentő kompozíc P relig szimf szimf vari ma né fel Gontras Ca Ghor orgo Ch átir

1471

CÍ S

SZEMÉL S Ti

SZÓ S Tiv zongoram kompon Bé Edes alapismer os fővár szer a Budap Zeneakadé művészk Berl fe s e eu hangversenykö i mind ünneplés része 19 Svá Pa költö külf h becsületr k fr kormán művé jel poz f zongorajá történet Megzenésí Le Men T drá o buda Ope színreh Jelent kompozí reli szim szim var m n fe Gontra C Gho org C áti