14715.htm

CÍMSZÓ: Szántó (Seligmann)

SZEMÉLYNÉV: Szántó Eleázár

SZÓCIKK: Szántó (Seligmaan) Eleazár, iskolaigazgató, szül. Kajászó-Szentpóteren 1829 máj. 29., megh. Budapesten 1893 febr. 15. Mint rabbinak fia, eleinte teológiai tanulmányokkal foglalkozott, de hajlamát követvén, tanítói pályára lépett. Atanítói oklevél elnyerése után. 1850-55-ig Székesfehérváron, 1855-59-ig Szegeden és 1859 1869-ig a pécsi kir. mintafőtanodánál tanítósko-dott.Itt megyei bizottsági tagnak is választották, ami tanítónál ritka eset volt A Pesti Izr. Hitközség magyar szellemben teljesen átszervezendő iskolája igazgatói székébe hívta. Ezen iskolát Sz. haláláig vezette és teljesen megmagyarosította. 1870-ben a fiatal Orsz. ízr. Tanítóegyesület alelnökének, 1874-ben elnökének választotta. Az országos zsidó tanítóságának vezére lett és az akkor alapított Orsz. Izr. Tanügyi Értesítőnek szerkesz tője is. E lapban nagy sikerrel száll síkra a zsidó tanítóság erkölcsi és anyagi helyzetének javításáért. A király az arany érdemkereszttel tüntette ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4715. címszó a lexikon => 825. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14715.htm

CÍMSZÓ: Szántó Seligmann

SZEMÉLYNÉV: Szántó Eleázár

SZÓCIKK: Szántó Seligmaan Eleazár, iskolaigazgató, szül. Kajászó-Szentpóteren 1829 máj. 29., megh. Budapesten 1893 febr. 15. Mint rabbinak fia, eleinte teológiai tanulmányokkal foglalkozott, de hajlamát követvén, tanítói pályára lépett. Atanítói oklevél elnyerése után. 1850-55-ig Székesfehérváron, 1855-59-ig Szegeden és 1859 1869-ig a pécsi kir. mintafőtanodánál tanítósko-dott.Itt megyei bizottsági tagnak is választották, ami tanítónál ritka eset volt A Pesti Izr. Hitközség magyar szellemben teljesen átszervezendő iskolája igazgatói székébe hívta. Ezen iskolát Sz. haláláig vezette és teljesen megmagyarosította. 1870-ben a fiatal Orsz. ízr. Tanítóegyesület alelnökének, 1874-ben elnökének választotta. Az országos zsidó tanítóságának vezére lett és az akkor alapított Orsz. Izr. Tanügyi Értesítőnek szerkesz tője is. E lapban nagy sikerrel száll síkra a zsidó tanítóság erkölcsi és anyagi helyzetének javításáért. A király az arany érdemkereszttel tüntette ki.

14715.ht

CÍMSZÓ Szánt Seligman

SZEMÉLYNÉV Szánt Eleázá

SZÓCIKK Szánt Seligmaa Eleazár iskolaigazgató szül Kajászó-Szentpótere 182 máj 29. megh Budapeste 189 febr 15 Min rabbina fia eleint teológia tanulmányokka foglalkozott d hajlamá követvén tanító pályár lépett Atanító oklevé elnyerés után 1850-55-i Székesfehérváron 1855-59-i Szegede é 185 1869-i pécs kir mintafőtanodáná tanítósko-dott.It megye bizottság tagna i választották am tanítóná ritk ese vol Pest Izr Hitközsé magya szellembe teljese átszervezend iskoláj igazgató székéb hívta Eze iskolá Sz halálái vezett é teljese megmagyarosította 1870-be fiata Orsz ízr Tanítóegyesüle alelnökének 1874-be elnökéne választotta A országo zsid tanítóságána vezér let é a akko alapítot Orsz Izr Tanügy Értesítőne szerkes tőj is lapba nag sikerre szál síkr zsid tanítósá erkölcs é anyag helyzeténe javításáért királ a aran érdemkeresztte tüntett ki

14715.h

CÍMSZ Szán Seligma

SZEMÉLYNÉ Szán Eleáz

SZÓCIK Szán Seligma Eleazá iskolaigazgat szü Kajászó-Szentpóter 18 má 29 meg Budapest 18 feb 1 Mi rabbin fi elein teológi tanulmányokk foglalkozot hajlam követvé tanít pályá lépet Atanít oklev elnyeré utá 1850-55- Székesfehérváro 1855-59- Szeged 18 1869- péc ki mintafőtanodán tanítósko-dott.I megy bizottsá tagn választottá a tanítón rit es vo Pes Iz Hitközs magy szellemb teljes átszervezen iskolá igazgat széké hívt Ez iskol S halálá vezet teljes megmagyarosított 1870-b fiat Ors íz Tanítóegyesül alelnökéne 1874-b elnökén választott ország zsi tanítóságán vezé le akk alapíto Ors Iz Tanüg Értesítőn szerke tő i lapb na sikerr szá sík zsi tanítós erkölc anya helyzetén javításáér kirá ara érdemkeresztt tüntet k

14715.

CÍMS Szá Seligm

SZEMÉLYN Szá Eleá

SZÓCI Szá Seligm Eleaz iskolaigazga sz Kajászó-Szentpóte 1 m 2 me Budapes 1 fe M rabbi f elei teológ tanulmányok foglalkozo hajla követv taní pály lépe Ataní okle elnyer ut 1850-55 Székesfehérvár 1855-59 Szege 1 1869 pé k mintafőtanodá tanítósko-dott. meg bizotts tag választott tanító ri e v Pe I Hitköz mag szellem telje átszerveze iskol igazga szék hív E isko halál veze telje megmagyarosítot 1870- fia Or í Tanítóegyesü alelnökén 1874- elnöké választot orszá zs tanítóságá vez l ak alapít Or I Tanü Értesítő szerk t lap n siker sz sí zs tanító erköl any helyzeté javításáé kir ar érdemkereszt tünte

14715

CÍM Sz Selig

SZEMÉLY Sz Ele

SZÓC Sz Selig Elea iskolaigazg s Kajászó-Szentpót m Budape f rabb ele teoló tanulmányo foglalkoz hajl követ tan pál lép Atan okl elnye u 1850-5 Székesfehérvá 1855-5 Szeg 186 p mintafőtanod tanítósko-dott me bizott ta választot tanít r P Hitkö ma szelle telj átszervez isko igazg szé hí isk halá vez telj megmagyarosíto 1870 fi O Tanítóegyes alelnöké 1874 elnök választo orsz z tanítóság ve a alapí O Tan Értesít szer la sike s s z tanít erkö an helyzet javításá ki a érdemkeresz tünt

1471

CÍ S Seli

SZEMÉL S El

SZÓ S Seli Ele iskolaigaz Kajászó-Szentpó Budap rab el teol tanulmány foglalko haj köve ta pá lé Ata ok elny 1850- Székesfehérv 1855- Sze 18 mintafőtano tanítósko-dot m bizot t választo taní Hitk m szell tel átszerve isk igaz sz h is hal ve tel megmagyarosít 187 f Tanítóegye alelnök 187 elnö választ ors tanítósá v alap Ta Értesí sze l sik taní erk a helyze javítás k érdemkeres tün