14716.htm

CÍMSZÓ: Szarvady

SZEMÉLYNÉV: Szarvady Figyes

SZÓCIKK: Szarvady Frigyes, publicista és diplomata, szül. Újvidéken (más adat szerint Szabadkán) 1822., megh. Parisban 1882 febr. A bécsi, prágai és pesti egyetemeken tanult jogot s 1847. Pozsonyban ügyvédi irodát nyitott, innen írta szabadelvű cikkeit a párisi Constitutionellenek. Afeltűnéstkeltő cikkek miatt a bécsi rendőrség nyomozást indított, de Sz.-t nem tudták leleplezni. Már ezidőben Petőfi verseiből többet lefordított németre és dolgozott a Pesti Hírlapba és a Pressburger Zeitungba. Vezércikkeivel nagy szolgálatot tett a nemzeti forradalom ügyének. Szimpatikussá s érdekessé tette Magyarországot. A magyar ügyek iránt az Elyséeben is kezdtek érdeklődni s amikor a forradalom kitört, a szocialisták rögtön Magyarország mellé álltak. A forradalom bukása után Sz. publicista tevékenységet fejtett ki. Ily irányú pamfletje: Auf Deutschland! (Hamburg 1850) c. jelent meg. További művei: Paris, politische und unpolitische Studien und Bilder (1852). Levelezője volt a Kölnische Zeitungnak s a párisi emigránsok vezetője. Telekivel egész öngyilkosságáig szoros összeköttetésben volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4716. címszó a lexikon => 825. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14716.htm

CÍMSZÓ: Szarvady

SZEMÉLYNÉV: Szarvady Figyes

SZÓCIKK: Szarvady Frigyes, publicista és diplomata, szül. Újvidéken más adat szerint Szabadkán 1822., megh. Parisban 1882 febr. A bécsi, prágai és pesti egyetemeken tanult jogot s 1847. Pozsonyban ügyvédi irodát nyitott, innen írta szabadelvű cikkeit a párisi Constitutionellenek. Afeltűnéstkeltő cikkek miatt a bécsi rendőrség nyomozást indított, de Sz.-t nem tudták leleplezni. Már ezidőben Petőfi verseiből többet lefordított németre és dolgozott a Pesti Hírlapba és a Pressburger Zeitungba. Vezércikkeivel nagy szolgálatot tett a nemzeti forradalom ügyének. Szimpatikussá s érdekessé tette Magyarországot. A magyar ügyek iránt az Elyséeben is kezdtek érdeklődni s amikor a forradalom kitört, a szocialisták rögtön Magyarország mellé álltak. A forradalom bukása után Sz. publicista tevékenységet fejtett ki. Ily irányú pamfletje: Auf Deutschland! Hamburg 1850 c. jelent meg. További művei: Paris, politische und unpolitische Studien und Bilder 1852 . Levelezője volt a Kölnische Zeitungnak s a párisi emigránsok vezetője. Telekivel egész öngyilkosságáig szoros összeköttetésben volt.

14716.ht

CÍMSZÓ Szarvad

SZEMÉLYNÉV Szarvad Figye

SZÓCIKK Szarvad Frigyes publicist é diplomata szül Újvidéke má ada szerin Szabadká 1822. megh Parisba 188 febr bécsi prága é pest egyetemeke tanul jogo 1847 Pozsonyba ügyvéd irodá nyitott inne írt szabadelv cikkei páris Constitutionellenek Afeltűnéstkelt cikke miat bécs rendőrsé nyomozás indított d Sz.- ne tudtá leleplezni Má ezidőbe Petőf verseibő többe lefordítot németr é dolgozot Pest Hírlapb é Pressburge Zeitungba Vezércikkeive nag szolgálato tet nemzet forradalo ügyének Szimpatikuss érdekess tett Magyarországot magya ügye irán a Elyséebe i kezdte érdeklődn amiko forradalo kitört szocialistá rögtö Magyarorszá mell álltak forradalo bukás utá Sz publicist tevékenysége fejtet ki Il irány pamfletje Au Deutschland Hambur 185 c jelen meg Tovább művei Paris politisch un unpolitisch Studie un Bilde 185 Levelezőj vol Kölnisch Zeitungna páris emigránso vezetője Telekive egés öngyilkosságái szoro összeköttetésbe volt

14716.h

CÍMSZ Szarva

SZEMÉLYNÉ Szarva Figy

SZÓCIK Szarva Frigye publicis diplomat szü Újvidék m ad szeri Szabadk 1822 meg Parisb 18 feb bécs prág pes egyetemek tanu jog 184 Pozsonyb ügyvé irod nyitot inn ír szabadel cikke pári Constitutionellene Afeltűnéstkel cikk mia béc rendőrs nyomozá indítot Sz. n tudt leleplezn M ezidőb Pető verseib több lefordíto német dolgozo Pes Hírlap Pressburg Zeitungb Vezércikkeiv na szolgálat te nemze forradal ügyéne Szimpatikus érdekes tet Magyarországo magy ügy irá Elyséeb kezdt érdeklőd amik forradal kitör szocialist rögt Magyarorsz mel állta forradal buká ut S publicis tevékenység fejte k I irán pamfletj A Deutschlan Hambu 18 jele me Továb műve Pari politisc u unpolitisc Studi u Bild 18 Levelező vo Kölnisc Zeitungn pári emigráns vezetőj Telekiv egé öngyilkosságá szor összeköttetésb vol

14716.

CÍMS Szarv

SZEMÉLYN Szarv Fig

SZÓCI Szarv Frigy publici diploma sz Újvidé a szer Szabad 182 me Paris 1 fe béc prá pe egyeteme tan jo 18 Pozsony ügyv iro nyito in í szabade cikk pár Constitutionellen Afeltűnéstke cik mi bé rendőr nyomoz indíto Sz tud leleplez ezidő Pet versei töb lefordít néme dolgoz Pe Hírla Pressbur Zeitung Vezércikkei n szolgála t nemz forrada ügyén Szimpatiku érdeke te Magyarország mag üg ir Elysée kezd érdeklő ami forrada kitö szocialis rög Magyarors me állt forrada buk u publici tevékenysé fejt irá pamflet Deutschla Hamb 1 jel m Tová műv Par politis unpolitis Stud Bil 1 Levelez v Kölnis Zeitung pár emigrán vezető Teleki eg öngyilkosság szo összeköttetés vo

14716

CÍM Szar

SZEMÉLY Szar Fi

SZÓC Szar Frig public diplom s Újvid sze Szaba 18 m Pari f bé pr p egyetem ta j 1 Pozson ügy ir nyit i szabad cik pá Constitutionelle Afeltűnéstk ci m b rendő nyomo indít S tu leleple ezid Pe verse tö lefordí ném dolgo P Hírl Pressbu Zeitun Vezércikke szolgál nem forrad ügyé Szimpatik érdek t Magyarorszá ma ü i Elysé kez érdekl am forrad kit szociali rö Magyaror m áll forrad bu public tevékenys fej ir pamfle Deutschl Ham je Tov mű Pa politi unpoliti Stu Bi Levele Kölni Zeitun pá emigrá vezet Telek e öngyilkossá sz összekötteté v

1471

CÍ Sza

SZEMÉL Sza F

SZÓ Sza Fri publi diplo Újvi sz Szab 1 Par b p egyete t Pozso üg i nyi szaba ci p Constitutionell Afeltűnést c rend nyom indí t lelepl ezi P vers t leford né dolg Hír Pressb Zeitu Vezércikk szolgá ne forra ügy Szimpati érde Magyarorsz m Elys ke érdek a forra ki szocial r Magyaro ál forra b publi tevékeny fe i pamfl Deutsch Ha j To m P polit unpolit St B Level Köln Zeitu p emigr veze Tele öngyilkoss s összeköttet