14722.htm

CÍMSZÓ: Szászy-Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Szászy Gusztáv

SZÓCIKK: "Szászy-Schwarz Gusztáv* (szászi), egyetemi tanár és jogtudományi író, szül. Budapesten 1858., megh. u. o. 1920. Budapesten és több német egyetemen végezte tanulmányait, majd ügyvédi diplomát szerzett és ügyvédi gyakorlatot folytatott. Közben a római jogból a budapesti tudomány­egyetemen magántanárrá képesítették. 1893-ban rendkívüli, 1901. nyilvános rendes egyetemi tanár lett. 1895 óta közreműködött a magyar polgári törvénykönyv szerkesztésében is. Érdemeiért udvari tanácsosi címet, majd magyar nemességet kapott szászi előnévvel. Önállóan megjelent könyvei közül a legfontosabbak: A végrendelkezési szabadság a római jogban (1881); Magánjogi esetek (1886); Magánjogi fejtegetések (1890); Pénzbeli tartozások (1887); Magánjogunk felépítése (1893); Római jogi gyakorlatok szemináriumi használatra (1897-1914); Institutiok és Pan-dekták (1900); Codificationalis dolgozatok (1902); Az obstrukció jogtana (1905); A magánjogi törvénykönyvről (1909); Jogi párbeszédek az op-strukcióról(1910); Joginapikérdések(1910); Új irányok a magánjogban (1911); Parerga (1912); A rokonok öröklésének korlátozása (1918)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4722. címszó a lexikon => 826. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14722.htm

CÍMSZÓ: Szászy-Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Szászy Gusztáv

SZÓCIKK: Szászy-Schwarz Gusztáv* szászi , egyetemi tanár és jogtudományi író, szül. Budapesten 1858., megh. u. o. 1920. Budapesten és több német egyetemen végezte tanulmányait, majd ügyvédi diplomát szerzett és ügyvédi gyakorlatot folytatott. Közben a római jogból a budapesti tudomány­egyetemen magántanárrá képesítették. 1893-ban rendkívüli, 1901. nyilvános rendes egyetemi tanár lett. 1895 óta közreműködött a magyar polgári törvénykönyv szerkesztésében is. Érdemeiért udvari tanácsosi címet, majd magyar nemességet kapott szászi előnévvel. Önállóan megjelent könyvei közül a legfontosabbak: A végrendelkezési szabadság a római jogban 1881 ; Magánjogi esetek 1886 ; Magánjogi fejtegetések 1890 ; Pénzbeli tartozások 1887 ; Magánjogunk felépítése 1893 ; Római jogi gyakorlatok szemináriumi használatra 1897-1914 ; Institutiok és Pan-dekták 1900 ; Codificationalis dolgozatok 1902 ; Az obstrukció jogtana 1905 ; A magánjogi törvénykönyvről 1909 ; Jogi párbeszédek az op-strukcióról 1910 ; Joginapikérdések 1910 ; Új irányok a magánjogban 1911 ; Parerga 1912 ; A rokonok öröklésének korlátozása 1918 .

14722.ht

CÍMSZÓ Szászy-Schwar

SZEMÉLYNÉV Szász Gusztá

SZÓCIKK Szászy-Schwar Gusztáv szász egyetem taná é jogtudomány író szül Budapeste 1858. megh u o 1920 Budapeste é töb néme egyeteme végezt tanulmányait maj ügyvéd diplomá szerzet é ügyvéd gyakorlato folytatott Közbe róma jogbó budapest tudomány­egyeteme magántanárr képesítették 1893-ba rendkívüli 1901 nyilváno rende egyetem taná lett 189 ót közreműködöt magya polgár törvényköny szerkesztésébe is Érdemeiér udvar tanácsos címet maj magya nemessége kapot szász előnévvel Önállóa megjelen könyve közü legfontosabbak végrendelkezés szabadsá róma jogba 188 Magánjog esete 188 Magánjog fejtegetése 189 Pénzbel tartozáso 188 Magánjogun felépítés 189 Róma jog gyakorlato szeminárium használatr 1897-191 Institutio é Pan-dektá 190 Codificationali dolgozato 190 A obstrukci jogtan 190 magánjog törvénykönyvrő 190 Jog párbeszéde a op-strukcióró 191 Joginapikérdése 191 Ú irányo magánjogba 191 Parerg 191 rokono örökléséne korlátozás 191

14722.h

CÍMSZ Szászy-Schwa

SZEMÉLYNÉ Szás Guszt

SZÓCIK Szászy-Schwa Gusztá szás egyete tan jogtudomán ír szü Budapest 1858 meg 192 Budapest tö ném egyetem végez tanulmányai ma ügyvé diplom szerze ügyvé gyakorlat folytatot Közb róm jogb budapes tudomány­egyetem magántanár képesítetté 1893-b rendkívül 190 nyilván rend egyete tan let 18 ó közreműködö magy polgá törvénykön szerkesztéséb i Érdemeié udva tanácso címe ma magy nemesség kapo szás előnévve Önálló megjele könyv köz legfontosabba végrendelkezé szabads róm jogb 18 Magánjo eset 18 Magánjo fejtegetés 18 Pénzbe tartozás 18 Magánjogu felépíté 18 Róm jo gyakorlat szemináriu használat 1897-19 Instituti Pan-dekt 19 Codificational dolgozat 19 obstrukc jogta 19 magánjo törvénykönyvr 19 Jo párbeszéd op-strukciór 19 Joginapikérdés 19 irány magánjogb 19 Parer 19 rokon öröklésén korlátozá 19

14722.

CÍMS Szászy-Schw

SZEMÉLYN Szá Gusz

SZÓCI Szászy-Schw Guszt szá egyet ta jogtudomá í sz Budapes 185 me 19 Budapes t né egyete vége tanulmánya m ügyv diplo szerz ügyv gyakorla folytato Köz ró jog budape tudomány­egyete magántaná képesített 1893- rendkívü 19 nyilvá ren egyet ta le 1 közreműköd mag polg törvénykö szerkesztésé Érdemei udv tanács cím m mag nemessé kap szá előnévv Önáll megjel köny kö legfontosabb végrendelkez szabad ró jog 1 Magánj ese 1 Magánj fejtegeté 1 Pénzb tartozá 1 Magánjog felépít 1 Ró j gyakorla szeminári használa 1897-1 Institut Pan-dek 1 Codificationa dolgoza 1 obstruk jogt 1 magánj törvénykönyv 1 J párbeszé op-strukció 1 Joginapikérdé 1 irán magánjog 1 Pare 1 roko öröklésé korlátoz 1

14722

CÍM Szászy-Sch

SZEMÉLY Sz Gus

SZÓC Szászy-Sch Gusz sz egye t jogtudom s Budape 18 m 1 Budape n egyet vég tanulmány ügy dipl szer ügy gyakorl folytat Kö r jo budap tudomány­egyet magántan képesítet 1893 rendkív 1 nyilv re egye t l közreműkö ma pol törvényk szerkesztés Érdeme ud tanác cí ma nemess ka sz előnév Önál megje kön k legfontosab végrendelke szaba r jo Magán es Magán fejteget Pénz tartoz Magánjo felépí R gyakorl szeminár használ 1897- Institu Pan-de Codification dolgoz obstru jog magán törvényköny párbesz op-strukci Joginapikérd irá magánjo Par rok öröklés korláto

1472

CÍ Szászy-Sc

SZEMÉL S Gu

SZÓ Szászy-Sc Gus s egy jogtudo Budap 1 Budap egye vé tanulmán üg dip sze üg gyakor folyta K j buda tudomány­egye magánta képesíte 189 rendkí nyil r egy közreműk m po törvény szerkeszté Érdem u taná c m nemes k s előné Öná megj kö legfontosa végrendelk szab j Magá e Magá fejtege Pén tarto Magánj felép gyakor szeminá haszná 1897 Instit Pan-d Codificatio dolgo obstr jo magá törvénykön párbes op-strukc Joginapikér ir magánj Pa ro öröklé korlát