14723.htm

CÍMSZÓ: Szatmár

SZÓCIKK: Szatmár, (Satu Maré, R-) A Sz.-i (orthodox) hitközség 1849. alakult. 1848 előtt zsidók egyáltalán nem lakhattak Sz.-on, csak vásárokon és üzleti ügyekben tartózkodhattak itt rövid ideig. Ezeknek az átutazó kereskedőknek a kényelmére 1844. megengedte a városi hatóság, hogy egy zsidó vendéglős letelepedhessen. Ez az első Sz.-i zsidó Kesztenbaum Sámuel volt. 1848-ban oldódott fel a zsidók letelepedési tilalma. Ettől kezdve megindult a beköltözködés, mely eleinte lassú, később mind gyorsabb tempóban folyt. A hitközség alapítói, egyben első elöljárói Mandelbaum Farkas főrabbi (megh. 1897),SteinbergerAbraháin, Teitelbaum Simon, Schwarc Salamon, Freund Ábrahám, Kesztenbaum Sámuel, Markovits Elek, Benedikt Lipót, Weisz Mózes és Klein Salamon voltak. Az alapítók szigorúan hithű askenázi szellemű zsidók voltak, akik az askenázi ritus megőrzését az alapszabályokban is biztosították. Később a chásszid irányzat is erősen tért hódított, úgy, hogy ma a két párt számbelileg is majdnem gyenrangú. 1898-ban, mikor Mandelbaum Farkas főrabbi halála után a chásszid-irányzathoz hajló Grünwald Juda lett a főrabbi, a két párt között kitört a harc, aminek eredménye az lett, hogy a haladottabb szellemű tagok kiléptek a hitközségből és külön státusz quo hitközséget alapítottak, mely jelenleg mintegy 300 -400 tagot számlál. E harcok azóta minden rabbiválasztásnál megismétlődtek, így 1920., mikor Grünwald I. Dávidot s 1928., mikor Teitelbaum Joelt választotta meg a hitközség főrabbijának. E választásoknál kiújuló harcoktól eltekintve, a két párt békésen együtt működik. Az aránylag nagyon fiatal hit


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4723. címszó a lexikon => 826. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14723.htm

CÍMSZÓ: Szatmár

SZÓCIKK: Szatmár, Satu Maré, R- A Sz.-i orthodox hitközség 1849. alakult. 1848 előtt zsidók egyáltalán nem lakhattak Sz.-on, csak vásárokon és üzleti ügyekben tartózkodhattak itt rövid ideig. Ezeknek az átutazó kereskedőknek a kényelmére 1844. megengedte a városi hatóság, hogy egy zsidó vendéglős letelepedhessen. Ez az első Sz.-i zsidó Kesztenbaum Sámuel volt. 1848-ban oldódott fel a zsidók letelepedési tilalma. Ettől kezdve megindult a beköltözködés, mely eleinte lassú, később mind gyorsabb tempóban folyt. A hitközség alapítói, egyben első elöljárói Mandelbaum Farkas főrabbi megh. 1897 ,SteinbergerAbraháin, Teitelbaum Simon, Schwarc Salamon, Freund Ábrahám, Kesztenbaum Sámuel, Markovits Elek, Benedikt Lipót, Weisz Mózes és Klein Salamon voltak. Az alapítók szigorúan hithű askenázi szellemű zsidók voltak, akik az askenázi ritus megőrzését az alapszabályokban is biztosították. Később a chásszid irányzat is erősen tért hódított, úgy, hogy ma a két párt számbelileg is majdnem gyenrangú. 1898-ban, mikor Mandelbaum Farkas főrabbi halála után a chásszid-irányzathoz hajló Grünwald Juda lett a főrabbi, a két párt között kitört a harc, aminek eredménye az lett, hogy a haladottabb szellemű tagok kiléptek a hitközségből és külön státusz quo hitközséget alapítottak, mely jelenleg mintegy 300 -400 tagot számlál. E harcok azóta minden rabbiválasztásnál megismétlődtek, így 1920., mikor Grünwald I. Dávidot s 1928., mikor Teitelbaum Joelt választotta meg a hitközség főrabbijának. E választásoknál kiújuló harcoktól eltekintve, a két párt békésen együtt működik. Az aránylag nagyon fiatal hit

14723.ht

CÍMSZÓ Szatmá

SZÓCIKK Szatmár Sat Maré R Sz.- orthodo hitközsé 1849 alakult 184 előt zsidó egyáltalá ne lakhatta Sz.-on csa vásároko é üzlet ügyekbe tartózkodhatta it rövi ideig Ezekne a átutaz kereskedőkne kényelmér 1844 megengedt város hatóság hog eg zsid vendéglő letelepedhessen E a els Sz.- zsid Kesztenbau Sámue volt 1848-ba oldódot fe zsidó letelepedés tilalma Ettő kezdv megindul beköltözködés mel eleint lassú későb min gyorsab tempóba folyt hitközsé alapítói egybe els elöljáró Mandelbau Farka főrabb megh 189 ,SteinbergerAbraháin Teitelbau Simon Schwar Salamon Freun Ábrahám Kesztenbau Sámuel Markovit Elek Benedik Lipót Weis Móze é Klei Salamo voltak A alapító szigorúa hith askenáz szellem zsidó voltak aki a askenáz ritu megőrzésé a alapszabályokba i biztosították Későb chásszi irányza i erőse tér hódított úgy hog m ké pár számbelile i majdne gyenrangú 1898-ban miko Mandelbau Farka főrabb halál utá chásszid-irányzatho hajl Grünwal Jud let főrabbi ké pár közöt kitör harc amine eredmény a lett hog haladottab szellem tago kilépte hitközségbő é külö státus qu hitközsége alapítottak mel jelenle minteg 30 -40 tago számlál harco azót minde rabbiválasztásná megismétlődtek íg 1920. miko Grünwal I Dávido 1928. miko Teitelbau Joel választott me hitközsé főrabbijának választásokná kiújul harcoktó eltekintve ké pár békése együt működik A arányla nagyo fiata hi

14723.h

CÍMSZ Szatm

SZÓCIK Szatmá Sa Mar Sz. orthod hitközs 184 alakul 18 elő zsid egyáltal n lakhatt Sz.-o cs vásárok üzle ügyekb tartózkodhatt i röv idei Ezekn átuta kereskedőkn kényelmé 184 megenged váro hatósá ho e zsi vendégl letelepedhesse el Sz. zsi Kesztenba Sámu vol 1848-b oldódo f zsid letelepedé tilalm Ett kezd megindu beköltözködé me elein lass késő mi gyorsa tempób foly hitközs alapító egyb el elöljár Mandelba Fark főrab meg 18 ,SteinbergerAbrahái Teitelba Simo Schwa Salamo Freu Ábrahá Kesztenba Sámue Markovi Ele Benedi Lipó Wei Móz Kle Salam volta alapít szigorú hit askená szelle zsid volta ak askená rit megőrzés alapszabályokb biztosítottá Késő chássz irányz erős té hódítot úg ho k pá számbelil majdn gyenrang 1898-ba mik Mandelba Fark főrab halá ut chásszid-irányzath haj Grünwa Ju le főrabb k pá közö kitö har amin eredmén let ho haladotta szelle tag kilépt hitközségb kül státu q hitközség alapította me jelenl minte 3 -4 tag számlá harc azó mind rabbiválasztásn megismétlődte í 1920 mik Grünwa Dávid 1928 mik Teitelba Joe választot m hitközs főrabbijána választásokn kiúju harcokt eltekintv k pá békés együ működi arányl nagy fiat h

14723.

CÍMS Szat

SZÓCI Szatm S Ma Sz ortho hitköz 18 alaku 1 el zsi egyálta lakhat Sz.- c vásáro üzl ügyek tartózkodhat rö ide Ezek átut kereskedők kényelm 18 megenge vár hatós h zs vendég letelepedhess e Sz zs Kesztenb Sám vo 1848- oldód zsi leteleped tilal Et kez megind beköltözköd m elei las kés m gyors tempó fol hitköz alapít egy e elöljá Mandelb Far főra me 1 ,SteinbergerAbrahá Teitelb Sim Schw Salam Fre Ábrah Kesztenb Sámu Markov El Bened Lip We Mó Kl Sala volt alapí szigor hi asken szell zsi volt a asken ri megőrzé alapszabályok biztosított Kés cháss irány erő t hódíto ú h p számbeli majd gyenran 1898-b mi Mandelb Far főra hal u chásszid-irányzat ha Grünw J l főrab p köz kit ha ami eredmé le h haladott szell ta kilép hitközség kü stát hitközsé alapított m jelen mint - ta száml har az min rabbiválasztás megismétlődt 192 mi Grünw Dávi 192 mi Teitelb Jo választo hitköz főrabbiján választások kiúj harcok eltekint p béké egy működ arány nag fia

14723

CÍM Sza

SZÓC Szat M S orth hitkö 1 alak e zs egyált lakha Sz. vásár üz ügye tartózkodha r id Eze átu kereskedő kényel 1 megeng vá ható z vendé letelepedhes S z Keszten Sá v 1848 oldó zs letelepe tila E ke megin beköltözkö ele la ké gyor temp fo hitkö alapí eg elölj Mandel Fa főr m ,SteinbergerAbrah Teitel Si Sch Sala Fr Ábra Keszten Sám Marko E Bene Li W M K Sal vol alap szigo h aske szel zs vol aske r megőrz alapszabályo biztosítot Ké chás irán er hódít számbel maj gyenra 1898- m Mandel Fa főr ha chásszid-irányza h Grün főra kö ki h am eredm l haladot szel t kilé hitközsé k stá hitközs alapítot jele min t szám ha a mi rabbiválasztá megismétlőd 19 m Grün Dáv 19 m Teitel J választ hitkö főrabbijá választáso kiú harco eltekin bék eg műkö arán na fi

1472

CÍ Sz

SZÓ Sza ort hitk ala z egyál lakh Sz vásá ü ügy tartózkodh i Ez át keresked kénye megen v hat vend letelepedhe Keszte S 184 old z letelep til k megi beköltözk el l k gyo tem f hitk alap e elöl Mande F fő ,SteinbergerAbra Teite S Sc Sal F Ábr Keszte Sá Mark Ben L Sa vo ala szig ask sze z vo ask megőr alapszabály biztosíto K chá irá e hódí számbe ma gyenr 1898 Mande F fő h chásszid-irányz Grü főr k k a ered halado sze kil hitközs st hitköz alapíto jel mi szá h m rabbiválaszt megismétlő 1 Grü Dá 1 Teite válasz hitk főrabbij választás ki harc elteki bé e műk ará n f