14726.htm

CÍMSZÓ: Szatmári

SZEMÉLYNÉV: Szatmári Mór

SZÓCIKK: "Szatmári Mór,publicista és politikus, szül. Józsefházán (Szatmár vm.) 1856 máj. 3. Kora ifjúságában, még mint a nagyváradi jogakadémia hallgatója, a Szabadság c. politikai napilap szerkesztőségébe lépett,rna.jd 1881 ótaBudapesten működött mint az Egyetértés főmunkatársa egészen a lap megszűnéséig. Emellett a szépirodalmi hetilapokba és Szabolcsi Miksa életében az Egyenlőségbe állandóan dolgozott. 1901- 10-ig függetlenségi programmal országgyűlési képviselője volt a margitai kerületnek, 1904-13-ig a Budapest c. napilap felelős szerkesztője, majd a Magyarország főmunkatársa volt. Résztvett a Budapesti (Magyarországi) Újságírók Egyesületének alapításában és az egyesületnek sokáig alelnöke volt. Régebben, 1906-17 közt a Közlekedési Évkönyv c. sorozatot is szerkeztette. Önálló kötetei: A közigazgatási tisztviselők kinevezése (1881); Polgári házasság (1894); A süllyedö társadalom (1896); Kossuth Ferenc parlamenti beszédei (1908). Sz. egész publicisztikai és politikai működése alatt állandóan önzetlen munkásságot fejtett ki a magyar zsidóság kulturális és politikai jogainak megőrzése érdekében. Legutóbbi müve : Húsz esztendő parlamenti viharai (1928)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4726. címszó a lexikon => 827. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14726.htm

CÍMSZÓ: Szatmári

SZEMÉLYNÉV: Szatmári Mór

SZÓCIKK: Szatmári Mór,publicista és politikus, szül. Józsefházán Szatmár vm. 1856 máj. 3. Kora ifjúságában, még mint a nagyváradi jogakadémia hallgatója, a Szabadság c. politikai napilap szerkesztőségébe lépett,rna.jd 1881 ótaBudapesten működött mint az Egyetértés főmunkatársa egészen a lap megszűnéséig. Emellett a szépirodalmi hetilapokba és Szabolcsi Miksa életében az Egyenlőségbe állandóan dolgozott. 1901- 10-ig függetlenségi programmal országgyűlési képviselője volt a margitai kerületnek, 1904-13-ig a Budapest c. napilap felelős szerkesztője, majd a Magyarország főmunkatársa volt. Résztvett a Budapesti Magyarországi Újságírók Egyesületének alapításában és az egyesületnek sokáig alelnöke volt. Régebben, 1906-17 közt a Közlekedési Évkönyv c. sorozatot is szerkeztette. Önálló kötetei: A közigazgatási tisztviselők kinevezése 1881 ; Polgári házasság 1894 ; A süllyedö társadalom 1896 ; Kossuth Ferenc parlamenti beszédei 1908 . Sz. egész publicisztikai és politikai működése alatt állandóan önzetlen munkásságot fejtett ki a magyar zsidóság kulturális és politikai jogainak megőrzése érdekében. Legutóbbi müve : Húsz esztendő parlamenti viharai 1928 .

14726.ht

CÍMSZÓ Szatmár

SZEMÉLYNÉV Szatmár Mó

SZÓCIKK Szatmár Mór,publicist é politikus szül Józsefházá Szatmá vm 185 máj 3 Kor ifjúságában mé min nagyvárad jogakadémi hallgatója Szabadsá c politika napila szerkesztőségéb lépett,rna.j 188 ótaBudapeste működöt min a Egyetérté főmunkatárs egésze la megszűnéséig Emellet szépirodalm hetilapokb é Szabolcs Miks életébe a Egyenlőségb állandóa dolgozott 1901 10-i függetlenség programma országgyűlés képviselőj vol margita kerületnek 1904-13-i Budapes c napila felelő szerkesztője maj Magyarorszá főmunkatárs volt Résztvet Budapest Magyarország Újságíró Egyesületéne alapításába é a egyesületne sokái alelnök volt Régebben 1906-1 köz Közlekedés Évköny c sorozato i szerkeztette Önáll kötetei közigazgatás tisztviselő kinevezés 188 Polgár házassá 189 süllyed társadalo 189 Kossut Feren parlament beszéde 190 Sz egés publicisztika é politika működés alat állandóa önzetle munkásságo fejtet k magya zsidósá kulturáli é politika jogaina megőrzés érdekében Legutóbb müv Hús esztend parlament vihara 192

14726.h

CÍMSZ Szatmá

SZEMÉLYNÉ Szatmá M

SZÓCIK Szatmá Mór,publicis politiku szü Józsefház Szatm v 18 má Ko ifjúságába m mi nagyvára jogakadém hallgatój Szabads politik napil szerkesztőségé lépett,rna. 18 ótaBudapest működö mi Egyetért főmunkatár egész l megszűnéséi Emelle szépirodal hetilapok Szabolc Mik életéb Egyenlőség állandó dolgozot 190 10- függetlensé programm országgyűlé képviselő vo margit kerületne 1904-13- Budape napil felel szerkesztőj ma Magyarorsz főmunkatár vol Résztve Budapes Magyarorszá Újságír Egyesületén alapításáb egyesületn soká alelnö vol Régebbe 1906- kö Közlekedé Évkön sorozat szerkeztett Önál kötete közigazgatá tisztvisel kinevezé 18 Polgá házass 18 süllye társadal 18 Kossu Fere parlamen beszéd 19 S egé publicisztik politik működé ala állandó önzetl munkásság fejte magy zsidós kulturál politik jogain megőrzé érdekébe Legutób mü Hú eszten parlamen vihar 19

14726.

CÍMS Szatm

SZEMÉLYN Szatm

SZÓCI Szatm Mór,publici politik sz Józsefhá Szat 1 m K ifjúságáb m nagyvár jogakadé hallgató Szabad politi napi szerkesztőség lépett,rna 1 ótaBudapes működ m Egyetér főmunkatá egés megszűnésé Emell szépiroda hetilapo Szabol Mi életé Egyenlősé álland dolgozo 19 10 függetlens program országgyűl képvisel v margi kerületn 1904-13 Budap napi fele szerkesztő m Magyarors főmunkatá vo Résztv Budape Magyarorsz Újságí Egyesületé alapításá egyesület sok aleln vo Régebb 1906 k Közleked Évkö soroza szerkeztet Öná kötet közigazgat tisztvise kinevez 1 Polg házas 1 sülly társada 1 Koss Fer parlame beszé 1 eg publiciszti politi működ al álland önzet munkássá fejt mag zsidó kulturá politi jogai megőrz érdekéb Legutó m H eszte parlame viha 1

14726

CÍM Szat

SZEMÉLY Szat

SZÓC Szat Mór,public politi s Józsefh Sza ifjúságá nagyvá jogakad hallgat Szaba polit nap szerkesztősé lépett,rn ótaBudape műkö Egyeté főmunkat egé megszűnés Emel szépirod hetilap Szabo M élet Egyenlős állan dolgoz 1 1 független progra országgyű képvise marg kerület 1904-1 Buda nap fel szerkeszt Magyaror főmunkat v Részt Budap Magyarors Újság Egyesület alapítás egyesüle so alel v Régeb 190 Közleke Évk soroz szerkezte Ön köte közigazga tisztvis kineve Pol háza süll társad Kos Fe parlam besz e publiciszt polit műkö a állan önze munkáss fej ma zsid kultur polit joga megőr érdeké Legut eszt parlam vih

1472

CÍ Sza

SZEMÉL Sza

SZÓ Sza Mór,publi polit József Sz ifjúság nagyv jogaka hallga Szab poli na szerkesztős lépett,r ótaBudap műk Egyet főmunka eg megszűné Eme szépiro hetila Szab éle Egyenlő álla dolgo függetle progr országgy képvis mar kerüle 1904- Bud na fe szerkesz Magyaro főmunka Rész Buda Magyaror Újsá Egyesüle alapítá egyesül s ale Rége 19 Közlek Év soro szerkezt Ö köt közigazg tisztvi kinev Po ház sül társa Ko F parla bes publicisz poli műk álla önz munkás fe m zsi kultu poli jog megő érdek Legu esz parla vi