14727.htm

CÍMSZÓ: Széder

SZÓCIKK: "Széder, a legmeghittebb zsidó szertartás, melyet peszach ünnep első két estéjén tartanak családi körben. Rítusát manapság a haggada (1. o.) írja elő. A szertartás tárgya: az Egyiptomból való kivonulás elbeszélése és a szabadulás megünneplése. A következő részekből áll: 1. Az ünnepet köszöntő; ima (1. Kiddus) ; 2. A házigazda kezét mossa 3. Petrezselyem elfogyasztása (1. Sz.-tál); 4. A középső mácó megtörése (1. Sz.-tál); 5. Az Egyiptomból való kiszabadulás elbeszélése; 6. Kéz; mosás evés előtt; 7. Áldásmondás a mácóra 8. Áldásmondás a keserügyökérre (1. Sz.-tál) 9. A keserűgyökérnek mácóval való fogyasztása 10.Vacsora 11. A fikomon élvezése ( l. fikomon), 12. Étkezés utáni ima, 13. Zsoltárénekek ( l. Hallel), 14 Befejező dalok. A Sz. szertartás keretében résztvevők mindegyike 4-4 pohár bort fogyaszt el. A szertartást kényelmes elhelyezkedésben (támaszkodva) végzik a szabadság jeléül. Helyi szokás, hogy a Sz-t rendező halottasruhában végzi azt. Továbbá ritkább szokás a Vörös -tengeren való átkelés emlékére egy dézsa vizet átlépni vándorruhában, csomóba kötött laskával a vállon."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4727. címszó a lexikon => 828. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14727.htm

CÍMSZÓ: Széder

SZÓCIKK: Széder, a legmeghittebb zsidó szertartás, melyet peszach ünnep első két estéjén tartanak családi körben. Rítusát manapság a haggada 1. o. írja elő. A szertartás tárgya: az Egyiptomból való kivonulás elbeszélése és a szabadulás megünneplése. A következő részekből áll: 1. Az ünnepet köszöntő; ima 1. Kiddus ; 2. A házigazda kezét mossa 3. Petrezselyem elfogyasztása 1. Sz.-tál ; 4. A középső mácó megtörése 1. Sz.-tál ; 5. Az Egyiptomból való kiszabadulás elbeszélése; 6. Kéz; mosás evés előtt; 7. Áldásmondás a mácóra 8. Áldásmondás a keserügyökérre 1. Sz.-tál 9. A keserűgyökérnek mácóval való fogyasztása 10.Vacsora 11. A fikomon élvezése l. fikomon , 12. Étkezés utáni ima, 13. Zsoltárénekek l. Hallel , 14 Befejező dalok. A Sz. szertartás keretében résztvevők mindegyike 4-4 pohár bort fogyaszt el. A szertartást kényelmes elhelyezkedésben támaszkodva végzik a szabadság jeléül. Helyi szokás, hogy a Sz-t rendező halottasruhában végzi azt. Továbbá ritkább szokás a Vörös -tengeren való átkelés emlékére egy dézsa vizet átlépni vándorruhában, csomóba kötött laskával a vállon.

14727.ht

CÍMSZÓ Széde

SZÓCIKK Széder legmeghitteb zsid szertartás melye peszac ünne els ké estéjé tartana család körben Rítusá manapsá haggad 1 o írj elő szertartá tárgya a Egyiptombó val kivonulá elbeszélés é szabadulá megünneplése következ részekbő áll 1 A ünnepe köszöntő im 1 Kiddu 2 házigazd kezé moss 3 Petrezselye elfogyasztás 1 Sz.-tá 4 középs mác megtörés 1 Sz.-tá 5 A Egyiptombó val kiszabadulá elbeszélése 6 Kéz mosá evé előtt 7 Áldásmondá mácór 8 Áldásmondá keserügyökérr 1 Sz.-tá 9 keserűgyökérne mácóva val fogyasztás 10.Vacsor 11 fikomo élvezés l fikomo 12 Étkezé után ima 13 Zsoltáréneke l Halle 1 Befejez dalok Sz szertartá keretébe résztvevő mindegyik 4- pohá bor fogyasz el szertartás kényelme elhelyezkedésbe támaszkodv végzi szabadsá jeléül Hely szokás hog Sz- rendez halottasruhába végz azt Tovább ritkáb szoká Vörö -tengere val átkelé emlékér eg dézs vize átlépn vándorruhában csomób kötöt laskáva vállon

14727.h

CÍMSZ Széd

SZÓCIK Széde legmeghitte zsi szertartá mely pesza ünn el k estéj tartan csalá körbe Rítus manaps hagga ír el szertart tárgy Egyiptomb va kivonul elbeszélé szabadul megünneplés követke részekb ál ünnep köszönt i Kidd házigaz kez mos Petrezsely elfogyasztá Sz.-t közép má megtöré Sz.-t Egyiptomb va kiszabadul elbeszélés Ké mos ev előt Áldásmond mácó Áldásmond keserügyökér Sz.-t keserűgyökérn mácóv va fogyasztá 10.Vacso 1 fikom élvezé fikom 1 Étkez utá im 1 Zsoltárének Hall Befeje dalo S szertart keretéb résztvev mindegyi 4 poh bo fogyas e szertartá kényelm elhelyezkedésb támaszkod végz szabads jeléü Hel szoká ho Sz rende halottasruháb vég az Továb ritká szok Vör -tenger va átkel emléké e déz viz átlép vándorruhába csomó kötö laskáv vállo

14727.

CÍMS Szé

SZÓCI Széd legmeghitt zs szertart mel pesz ün e esté tarta csal körb Rítu manap hagg í e szertar tárg Egyiptom v kivonu elbeszél szabadu megünneplé követk részek á ünne köszön Kid háziga ke mo Petrezsel elfogyaszt Sz.- közé m megtör Sz.- Egyiptom v kiszabadu elbeszélé K mo e elő Áldásmon mác Áldásmon keserügyöké Sz.- keserűgyökér mácó v fogyaszt 10.Vacs fiko élvez fiko Étke ut i Zsoltáréne Hal Befej dal szertar kereté résztve mindegy po b fogya szertart kényel elhelyezkedés támaszko vég szabad jelé He szok h S rend halottasruhá vé a Tová ritk szo Vö -tenge v átke emlék dé vi átlé vándorruháb csom köt laská váll

14727

CÍM Sz

SZÓC Szé legmeghit z szertar me pes ü est tart csa kör Rít mana hag szerta tár Egyipto kivon elbeszé szabad megünnepl követ része ünn köszö Ki házig k m Petrezse elfogyasz Sz. köz megtö Sz. Egyipto kiszabad elbeszél m el Áldásmo má Áldásmo keserügyök Sz. keserűgyöké mác fogyasz 10.Vac fik élve fik Étk u Zsoltárén Ha Befe da szerta keret résztv mindeg p fogy szertar kénye elhelyezkedé támaszk vé szaba jel H szo ren halottasruh v Tov rit sz V -teng átk emlé d v átl vándorruhá cso kö lask vál

1472

CÍ S

SZÓ Sz legmeghi szerta m pe es tar cs kö Rí man ha szert tá Egyipt kivo elbesz szaba megünnep köve rész ün kösz K házi Petrezs elfogyas Sz kö megt Sz Egyipt kiszaba elbeszé e Áldásm m Áldásm keserügyö Sz keserűgyök má fogyas 10.Va fi élv fi Ét Zsoltáré H Bef d szert kere részt minde fog szerta kény elhelyezked támasz v szab je sz re halottasru To ri s -ten át eml át vándorruh cs k las vá