14729.htm

CÍMSZÓ: Szederkényi

SZEMÉLYNÉV: Szederkényi Anna

SZÓCIKK: "Szederkényi Anna*, írónő, szül. Mezőnyárádon 1882 nov. 26. Előbb vidéki tanítónő volt, majd a fővárosba jött, ahol hírlapírói pályára lépett. Regényeket és novellákat írt. 1926 óta a Kis Újság szerkesztője. A kőfalon túl c. drámáját 1911. és A spajzkulcs c. bohózatát 1915. adták elő. Elbeszélései és regényei: Kaleb; A jövő felé ; Visszatér a múlt; Hárman; Van ilyen asszony is; A csodálatos sziget; Hill Mártha; A nagy nő; Lángok, tüzek ; Amíg egy asszony eljut odáig ; A tengernek egy csöppje ; A végzet és egy rongybaba; Patyolat; Sorsok, ha találkoznak; A padlás meg a halál; Lázadó szív; Laterna magica; Marika; Amiért egy asszony visszafordul; Az ismeretlen fiatal­ember ; Döcög a szekér."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4729. címszó a lexikon => 828. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14729.htm

CÍMSZÓ: Szederkényi

SZEMÉLYNÉV: Szederkényi Anna

SZÓCIKK: Szederkényi Anna*, írónő, szül. Mezőnyárádon 1882 nov. 26. Előbb vidéki tanítónő volt, majd a fővárosba jött, ahol hírlapírói pályára lépett. Regényeket és novellákat írt. 1926 óta a Kis Újság szerkesztője. A kőfalon túl c. drámáját 1911. és A spajzkulcs c. bohózatát 1915. adták elő. Elbeszélései és regényei: Kaleb; A jövő felé ; Visszatér a múlt; Hárman; Van ilyen asszony is; A csodálatos sziget; Hill Mártha; A nagy nő; Lángok, tüzek ; Amíg egy asszony eljut odáig ; A tengernek egy csöppje ; A végzet és egy rongybaba; Patyolat; Sorsok, ha találkoznak; A padlás meg a halál; Lázadó szív; Laterna magica; Marika; Amiért egy asszony visszafordul; Az ismeretlen fiatal­ember ; Döcög a szekér.

14729.ht

CÍMSZÓ Szederkény

SZEMÉLYNÉV Szederkény Ann

SZÓCIKK Szederkény Anna* írónő szül Mezőnyárádo 188 nov 26 Előb vidék tanítón volt maj fővárosb jött aho hírlapíró pályár lépett Regényeke é novelláka írt 192 ót Ki Újsá szerkesztője kőfalo tú c drámájá 1911 é spajzkulc c bohózatá 1915 adtá elő Elbeszélése é regényei Kaleb jöv fel Visszaté múlt Hárman Va ilye asszon is csodálato sziget Hil Mártha nag nő Lángok tüze Amí eg asszon elju odái tengerne eg csöppj végze é eg rongybaba Patyolat Sorsok h találkoznak padlá me halál Lázad szív Latern magica Marika Amiér eg asszon visszafordul A ismeretle fiatal­embe Döcö szekér

14729.h

CÍMSZ Szederkén

SZEMÉLYNÉ Szederkén An

SZÓCIK Szederkén Anna írón szü Mezőnyárád 18 no 2 Elő vidé tanító vol ma főváros jöt ah hírlapír pályá lépet Regények novellák ír 19 ó K Újs szerkesztőj kőfal t drámáj 191 spajzkul bohózat 191 adt el Elbeszélés regénye Kale jö fe Visszat múl Hárma V ily asszo i csodálat szige Hi Márth na n Lángo tüz Am e asszo elj odá tengern e csöpp végz e rongybab Patyola Sorso találkozna padl m halá Láza szí Later magic Marik Amié e asszo visszafordu ismeretl fiatal­emb Döc szeké

14729.

CÍMS Szederké

SZEMÉLYN Szederké A

SZÓCI Szederké Ann író sz Mezőnyárá 1 n El vid tanít vo m főváro jö a hírlapí pály lépe Regénye novellá í 1 Új szerkesztő kőfa drámá 19 spajzku bohóza 19 ad e Elbeszélé regény Kal j f Vissza mú Hárm il assz csodála szig H Márt n Láng tü A assz el od tenger csöp vég rongyba Patyol Sors találkozn pad hal Láz sz Late magi Mari Ami assz visszaford ismeret fiatal­em Dö szek

14729

CÍM Szederk

SZEMÉLY Szederk

SZÓC Szederk An ír s Mezőnyár E vi taní v fővár j hírlap pál lép Regény novell Ú szerkeszt kőf drám 1 spajzk bohóz 1 a Elbeszél regén Ka Vissz m Hár i ass csodál szi Már Lán t ass e o tenge csö vé rongyb Patyo Sor találkoz pa ha Lá s Lat mag Mar Am ass visszafor ismere fiatal­e D sze

1472

CÍ Szeder

SZEMÉL Szeder

SZÓ Szeder A í Mezőnyá v tan fővá hírla pá lé Regén novel szerkesz kő drá spajz bohó Elbeszé regé K Viss Há as csodá sz Má Lá as teng cs v rongy Paty So találko p h L La ma Ma A as visszafo ismer fiatal­ sz