14734.htm

CÍMSZÓ: Szefiró

SZÓCIKK: Szefiró (h.)- Szószerint: számlálás. Sz.-napoknak nevezik ama hét hetet (negyvenkilenc napot), mely peszach és sovuósz között van. Bibliai törvény alapján (Móz. III. 23, 15.) peszach második napjától sovuószig, e napok számlálandók, innen az elnevezés. E napokban zsinagógái gyászt is tartanak. Megnyilatkozik ez a következőkben: nincsenek esketések, tilos a nyiratkozás, a péntekesti lecho dódi dallama megváltozik, hangos ének- és zeneszótól tartózkodnak, szombatonként a mártírok lelki üdvéért imádkoznak (1. Áv horachamim). Ezt a gyászt két okból tartják. A legenda szerint ez időtájt Akiba tanítványai között járvány ütött ki, mely rengeteg emberáldozatot követelt. Az (szefiró) ómer 33. napján szűnt meg. Ez a nap tehát nem gyásznap (1. Lagboómer). A keresztes háborúk borzalmai ekkor szedték a legtöbb zsidó martírt. Az újholdakon, miután félünnepek, sem tartunk gyászt és a sziváni napokon sem, miután azok már előkészületek a kinyilatkoztatásra. A szentség idejében e számlálás a kévék - az új termés - bemutatására vonatkozott (ómér), innen az elnevezés : szefirasz hóómér. A számlálás manapság a mariv tefilló után következik, illetőleg az egész kadis után.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4734. címszó a lexikon => 828. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14734.htm

CÍMSZÓ: Szefiró

SZÓCIKK: Szefiró h. - Szószerint: számlálás. Sz.-napoknak nevezik ama hét hetet negyvenkilenc napot , mely peszach és sovuósz között van. Bibliai törvény alapján Móz. III. 23, 15. peszach második napjától sovuószig, e napok számlálandók, innen az elnevezés. E napokban zsinagógái gyászt is tartanak. Megnyilatkozik ez a következőkben: nincsenek esketések, tilos a nyiratkozás, a péntekesti lecho dódi dallama megváltozik, hangos ének- és zeneszótól tartózkodnak, szombatonként a mártírok lelki üdvéért imádkoznak 1. Áv horachamim . Ezt a gyászt két okból tartják. A legenda szerint ez időtájt Akiba tanítványai között járvány ütött ki, mely rengeteg emberáldozatot követelt. Az szefiró ómer 33. napján szűnt meg. Ez a nap tehát nem gyásznap 1. Lagboómer . A keresztes háborúk borzalmai ekkor szedték a legtöbb zsidó martírt. Az újholdakon, miután félünnepek, sem tartunk gyászt és a sziváni napokon sem, miután azok már előkészületek a kinyilatkoztatásra. A szentség idejében e számlálás a kévék - az új termés - bemutatására vonatkozott ómér , innen az elnevezés : szefirasz hóómér. A számlálás manapság a mariv tefilló után következik, illetőleg az egész kadis után.

14734.ht

CÍMSZÓ Szefir

SZÓCIKK Szefir h Szószerint számlálás Sz.-napokna nevezi am hé hete negyvenkilen napo mel peszac é sovuós közöt van Biblia törvén alapjá Móz III 23 15 peszac másodi napjátó sovuószig napo számlálandók inne a elnevezés napokba zsinagógá gyász i tartanak Megnyilatkozi e következőkben nincsene esketések tilo nyiratkozás péntekest lech dód dallam megváltozik hango ének é zeneszótó tartózkodnak szombatonkén mártíro lelk üdvéér imádkozna 1 Á horachami Ez gyász ké okbó tartják legend szerin e időtáj Akib tanítványa közöt járván ütöt ki mel rengete emberáldozato követelt A szefir óme 33 napjá szűn meg E na tehá ne gyászna 1 Lagboóme kereszte háború borzalma ekko szedté legtöb zsid martírt A újholdakon miutá félünnepek se tartun gyász é sziván napoko sem miutá azo má előkészülete kinyilatkoztatásra szentsé idejébe számlálá kévé a ú termé bemutatásár vonatkozot ómé inne a elnevezé szefiras hóómér számlálá manapsá mari tefill utá következik illetőle a egés kadi után

14734.h

CÍMSZ Szefi

SZÓCIK Szefi Szószerin számlálá Sz.-napokn nevez a h het negyvenkile nap me pesza sovuó közö va Bibli törvé alapj Mó II 2 1 pesza másod napját sovuószi nap számlálandó inn elnevezé napokb zsinagóg gyás tartana Megnyilatkoz következőkbe nincsen esketése til nyiratkozá péntekes lec dó dalla megváltozi hang éne zeneszót tartózkodna szombatonké mártír lel üdvéé imádkozn horacham E gyás k okb tartjá legen szeri időtá Aki tanítvány közö járvá ütö k me renget emberáldozat követel szefi óm 3 napj szű me n teh n gyászn Lagboóm kereszt hábor borzalm ekk szedt legtö zsi martír újholdako miut félünnepe s tartu gyás szivá napok se miut az m előkészület kinyilatkoztatásr szents idejéb számlál kév term bemutatásá vonatkozo óm inn elnevez szefira hóómé számlál manaps mar tefil ut következi illetől egé kad utá

14734.

CÍMS Szef

SZÓCI Szef Szószeri számlál Sz.-napok neve he negyvenkil na m pesz sovu köz v Bibl törv alap M I pesz máso napjá sovuósz na számláland in elnevez napok zsinagó gyá tartan Megnyilatko következőkb nincse esketés ti nyiratkoz pénteke le d dall megváltoz han én zeneszó tartózkodn szombatonk mártí le üdvé imádkoz horacha gyá ok tartj lege szer időt Ak tanítván köz járv üt m renge emberáldoza követe szef ó nap sz m te gyász Lagboó keresz hábo borzal ek szed legt zs martí újholdak miu félünnep tart gyá sziv napo s miu a előkészüle kinyilatkoztatás szent idejé számlá ké ter bemutatás vonatkoz ó in elneve szefir hóóm számlá manap ma tefi u következ illető eg ka ut

14734

CÍM Sze

SZÓC Sze Szószer számlá Sz.-napo nev h negyvenki n pes sov kö Bib tör ala pes más napj sovuós n számlálan i elneve napo zsinag gy tarta Megnyilatk következők nincs esketé t nyiratko péntek l dal megválto ha é zenesz tartózkod szombaton márt l üdv imádko horach gy o tart leg sze idő A tanítvá kö jár ü reng emberáldoz követ sze na s t gyás Lagbo keres háb borza e sze leg z mart újholda mi félünne tar gy szi nap mi előkészül kinyilatkoztatá szen idej száml k te bemutatá vonatko i elnev szefi hóó száml mana m tef követke illet e k u

1473

CÍ Sz

SZÓ Sz Szósze száml Sz.-nap ne negyvenk pe so k Bi tö al pe má nap sovuó számlála elnev nap zsina g tart Megnyilat következő ninc esket nyiratk pénte da megvált h zenes tartózko szombato már üd imádk horac g tar le sz id tanítv k já ren emberáldo köve sz n gyá Lagb kere há borz sz le mar újhold m félünn ta g sz na m előkészü kinyilatkoztat sze ide szám t bemutat vonatk elne szef hó szám man te követk ille