14741.htm

CÍMSZÓ: Szeged

SZÓCIKK: bírájául Spitz Izraelt, néhai Rósa Izsó dr. volt hitközségi elnök dédnagyapját választotta meg. Ugyanekkor elöljárók lettek: első esküdt Deutsch Hirsch, második esküdt: Trebitsch József pénztárosok: Herzel Jechezkél és Juda Leipnik. templomatyák: Mannsberger Gerzson és Kecskeméti Salamon. A közgyűlés után pár hónappal 1789 febr. 22. Jechielt választotta meg a hitközség első rabbijául, aki azonban csak nagyon rövid ideig 1790 dec. 19-ig működött. Utóda Bak Hira lett, aki 53 évig, 1843 ápr. 28. bekövetkezett haláláig áldásos tevékenységet fejtett ki. A rabbiszékben Pillitz Dániel (1. o.) követte, aki 1847 ápr. 27. hagyta el állását. Három évig maradt ezután betöltetlenül a rabbiszék s a szabadságharc leveretése után, 1850 dec. 10. iktatta be a sz.-i zsidóság papi állásába Lőw Lipótot (1. o.), aki hatalmas tudásával és munkabírásával sz.-i zsidóság új korszakát teremtette meg. Lőw Lipót, aki negyedszázados működésével örök emléket állított magának, nemcsak a sz.-i, de az egész magyar zsidóság szívében, 1875 okt. 13. költözött el az élők sorából. Örökébe 1878 szept. 8. fia, Lőw Immánuel (1. o.) lépett,aki papi működésének félszázada alatt a világ legkiválóbb zsidó tudósainak sorába emelkedett és még ma is töretlen erőben végzi áldásos hivatását. Nyilvánvaló, hogy a sz.-i hitközség nagyszerű fejlődésében az oroszlánrész e nagy rabbikat illeti meg, de kétségtelen az is, hogy munkájukat a kiváló elnökök egész sora támogatta hathatósan. 1852 júl. 8. az addigi bírák helyébe első elnökéül Pollitzer Salamont választotta meg a hitközség. Utódai Auslánder Simon, Bainberger Sámuel, Reitzer Jakab, Prosznitz Vilmos voltak, majd 1882 óta Rósa Izsó dr. állott a hitközség élén egész 1918 máj. 25. bekövetkezett haláláig. Azóta Biedl Samu vezeti a hitközséget, mely az ő és elődeinek nagyszerű és fáradhatatlan tevékenysége révén meggyarapodott, anyagilag megerősödött és impozáns egységet mutató hatalmas hitközséggé fejlődött. A sz.-i zsidóság már 1789. folyamodott a hatósághoz zsinagógaépítési engedélyért, amelyet azonban csak 1803. kapott meg. Még ebben az évben felépült az emeletes zsinagóga, mely a mostani templom udvarán állott. A hitközség taglétszámának növekedése következtében új templomról kellett gondoskodni. Lebontották a régi templomot s helyén 1843 máj. 19. szokatlan fénnyel szentelték fel a második zsinagógát, a mai régi templomot. Hatvan évvel később - 1903 máj. 19. - szentelték fel a mai új zsinagógát, mely az ország egyik legmonumentálisabb temploma és ma már országos elfogadott új formákkal gazdagította a zsinagógaépítést. Ezt a nagyszerű zsinagógát Baumhorn Lipót (1. o.) budapesti építész tervezte, híressé vált festett üvegablakai és a templomhajó óhéber ornamentikája pedig Lőw Immánuel főrabbi tervei alapján készültek. Az új mellett a régi templom is megmaradt. 1869-ben a hitközség a kongresszushoz csatlakozott, ez a körülmény azonban nem idézett elő szakadást, mint ahogy azt más hitközségeknél láttuk. A sz.-i hitközségben alakulása óta tradíció a zsidóság egységének és osztatlanságának


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4741. címszó a lexikon => 830. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14741.htm

CÍMSZÓ: Szeged

SZÓCIKK: bírájául Spitz Izraelt, néhai Rósa Izsó dr. volt hitközségi elnök dédnagyapját választotta meg. Ugyanekkor elöljárók lettek: első esküdt Deutsch Hirsch, második esküdt: Trebitsch József pénztárosok: Herzel Jechezkél és Juda Leipnik. templomatyák: Mannsberger Gerzson és Kecskeméti Salamon. A közgyűlés után pár hónappal 1789 febr. 22. Jechielt választotta meg a hitközség első rabbijául, aki azonban csak nagyon rövid ideig 1790 dec. 19-ig működött. Utóda Bak Hira lett, aki 53 évig, 1843 ápr. 28. bekövetkezett haláláig áldásos tevékenységet fejtett ki. A rabbiszékben Pillitz Dániel 1. o. követte, aki 1847 ápr. 27. hagyta el állását. Három évig maradt ezután betöltetlenül a rabbiszék s a szabadságharc leveretése után, 1850 dec. 10. iktatta be a sz.-i zsidóság papi állásába Lőw Lipótot 1. o. , aki hatalmas tudásával és munkabírásával sz.-i zsidóság új korszakát teremtette meg. Lőw Lipót, aki negyedszázados működésével örök emléket állított magának, nemcsak a sz.-i, de az egész magyar zsidóság szívében, 1875 okt. 13. költözött el az élők sorából. Örökébe 1878 szept. 8. fia, Lőw Immánuel 1. o. lépett,aki papi működésének félszázada alatt a világ legkiválóbb zsidó tudósainak sorába emelkedett és még ma is töretlen erőben végzi áldásos hivatását. Nyilvánvaló, hogy a sz.-i hitközség nagyszerű fejlődésében az oroszlánrész e nagy rabbikat illeti meg, de kétségtelen az is, hogy munkájukat a kiváló elnökök egész sora támogatta hathatósan. 1852 júl. 8. az addigi bírák helyébe első elnökéül Pollitzer Salamont választotta meg a hitközség. Utódai Auslánder Simon, Bainberger Sámuel, Reitzer Jakab, Prosznitz Vilmos voltak, majd 1882 óta Rósa Izsó dr. állott a hitközség élén egész 1918 máj. 25. bekövetkezett haláláig. Azóta Biedl Samu vezeti a hitközséget, mely az ő és elődeinek nagyszerű és fáradhatatlan tevékenysége révén meggyarapodott, anyagilag megerősödött és impozáns egységet mutató hatalmas hitközséggé fejlődött. A sz.-i zsidóság már 1789. folyamodott a hatósághoz zsinagógaépítési engedélyért, amelyet azonban csak 1803. kapott meg. Még ebben az évben felépült az emeletes zsinagóga, mely a mostani templom udvarán állott. A hitközség taglétszámának növekedése következtében új templomról kellett gondoskodni. Lebontották a régi templomot s helyén 1843 máj. 19. szokatlan fénnyel szentelték fel a második zsinagógát, a mai régi templomot. Hatvan évvel később - 1903 máj. 19. - szentelték fel a mai új zsinagógát, mely az ország egyik legmonumentálisabb temploma és ma már országos elfogadott új formákkal gazdagította a zsinagógaépítést. Ezt a nagyszerű zsinagógát Baumhorn Lipót 1. o. budapesti építész tervezte, híressé vált festett üvegablakai és a templomhajó óhéber ornamentikája pedig Lőw Immánuel főrabbi tervei alapján készültek. Az új mellett a régi templom is megmaradt. 1869-ben a hitközség a kongresszushoz csatlakozott, ez a körülmény azonban nem idézett elő szakadást, mint ahogy azt más hitközségeknél láttuk. A sz.-i hitközségben alakulása óta tradíció a zsidóság egységének és osztatlanságának

14741.ht

CÍMSZÓ Szege

SZÓCIKK bírájáu Spit Izraelt néha Rós Izs dr vol hitközség elnö dédnagyapjá választott meg Ugyanekko elöljáró lettek els esküd Deutsc Hirsch másodi esküdt Trebitsc Józse pénztárosok Herze Jechezké é Jud Leipnik templomatyák Mannsberge Gerzso é Kecskemét Salamon közgyűlé utá pá hónappa 178 febr 22 Jechiel választott me hitközsé els rabbijául ak azonba csa nagyo rövi idei 179 dec 19-i működött Utód Ba Hir lett ak 5 évig 184 ápr 28 bekövetkezet halálái áldáso tevékenysége fejtet ki rabbiszékbe Pillit Dánie 1 o követte ak 184 ápr 27 hagyt e állását Háro évi marad ezutá betöltetlenü rabbiszé szabadsághar leveretés után 185 dec 10 iktatt b sz.- zsidósá pap állásáb Lő Lipóto 1 o ak hatalma tudásáva é munkabírásáva sz.- zsidósá ú korszaká teremtett meg Lő Lipót ak negyedszázado működéséve örö emléke állítot magának nemcsa sz.-i d a egés magya zsidósá szívében 187 okt 13 költözöt e a élő sorából Örökéb 187 szept 8 fia Lő Immánue 1 o lépett,ak pap működéséne félszázad alat vilá legkiválób zsid tudósaina soráb emelkedet é mé m i töretle erőbe végz áldáso hivatását Nyilvánvaló hog sz.- hitközsé nagyszer fejlődésébe a oroszlánrés nag rabbika illet meg d kétségtele a is hog munkájuka kivál elnökö egés sor támogatt hathatósan 185 júl 8 a addig bírá helyéb els elnökéü Pollitze Salamon választott me hitközség Utóda Auslánde Simon Bainberge Sámuel Reitze Jakab Prosznit Vilmo voltak maj 188 ót Rós Izs dr állot hitközsé élé egés 191 máj 25 bekövetkezet haláláig Azót Bied Sam vezet hitközséget mel a é elődeine nagyszer é fáradhatatla tevékenység révé meggyarapodott anyagila megerősödöt é impozán egysége mutat hatalma hitközségg fejlődött sz.- zsidósá má 1789 folyamodot hatóságho zsinagógaépítés engedélyért amelye azonba csa 1803 kapot meg Mé ebbe a évbe felépül a emelete zsinagóga mel mostan templo udvará állott hitközsé taglétszámána növekedés következtébe ú templomró kellet gondoskodni Lebontottá rég templomo helyé 184 máj 19 szokatla fénnye szentelté fe másodi zsinagógát ma rég templomot Hatva évve későb 190 máj 19 szentelté fe ma ú zsinagógát mel a orszá egyi legmonumentálisab templom é m má országo elfogadot ú formákka gazdagított zsinagógaépítést Ez nagyszer zsinagógá Baumhor Lipó 1 o budapest építés tervezte híress vál festet üvegablaka é templomhaj óhébe ornamentikáj pedi Lő Immánue főrabb terve alapjá készültek A ú mellet rég templo i megmaradt 1869-be hitközsé kongresszusho csatlakozott e körülmén azonba ne idézet el szakadást min ahog az má hitközségekné láttuk sz.- hitközségbe alakulás ót tradíci zsidósá egységéne é osztatlanságána

14741.h

CÍMSZ Szeg

SZÓCIK bírájá Spi Izrael néh Ró Iz d vo hitközsé eln dédnagyapj választot me Ugyanekk elöljár lette el eskü Deuts Hirsc másod esküd Trebits Józs pénztároso Herz Jechezk Ju Leipni templomatyá Mannsberg Gerzs Kecskemé Salamo közgyűl ut p hónapp 17 feb 2 Jechie választot m hitközs el rabbijáu a azonb cs nagy röv ide 17 de 19- működöt Utó B Hi let a évi 18 áp 2 bekövetkeze halálá áldás tevékenység fejte k rabbiszékb Pilli Dáni követt a 18 áp 2 hagy állásá Hár év mara ezut betöltetlen rabbisz szabadságha levereté utá 18 de 1 iktat sz. zsidós pa állásá L Lipót a hatalm tudásáv munkabírásáv sz. zsidós korszak teremtet me L Lipó a negyedszázad működésév ör emlék állíto magána nemcs sz.- egé magy zsidós szívébe 18 ok 1 költözö él sorábó Öröké 18 szep fi L Immánu lépett,a pa működésén félszáza ala vil legkiváló zsi tudósain sorá emelkede m töretl erőb vég áldás hivatásá Nyilvánval ho sz. hitközs nagysze fejlődéséb oroszlánré na rabbik ille me kétségtel i ho munkájuk kivá elnök egé so támogat hathatósa 18 jú addi bír helyé el elnöké Pollitz Salamo választot m hitközsé Utód Auslánd Simo Bainberg Sámue Reitz Jaka Proszni Vilm volta ma 18 ó Ró Iz d állo hitközs él egé 19 má 2 bekövetkeze halálái Azó Bie Sa veze hitközsége me elődein nagysze fáradhatatl tevékenysé rév meggyarapodot anyagil megerősödö impozá egység muta hatalm hitközség fejlődöt sz. zsidós m 178 folyamodo hatóságh zsinagógaépíté engedélyér amely azonb cs 180 kapo me M ebb évb felépü emelet zsinagóg me mosta templ udvar állot hitközs taglétszámán növekedé következtéb templomr kelle gondoskodn Lebontott ré templom hely 18 má 1 szokatl fénny szentelt f másod zsinagógá m ré templomo Hatv évv késő 19 má 1 szentelt f m zsinagógá me orsz egy legmonumentálisa templo m ország elfogado formákk gazdagítot zsinagógaépítés E nagysze zsinagóg Baumho Lip budapes építé tervezt híres vá feste üvegablak templomha óhéb ornamentiká ped L Immánu főrab terv alapj készülte melle ré templ megmarad 1869-b hitközs kongresszush csatlakozot körülmé azonb n idéze e szakadás mi aho a m hitközségekn láttu sz. hitközségb alakulá ó tradíc zsidós egységén osztatlanságán

14741.

CÍMS Sze

SZÓCI bíráj Sp Izrae né R I v hitközs el dédnagyap választo m Ugyanek elöljá lett e esk Deut Hirs máso eskü Trebit Józ pénztáros Her Jechez J Leipn templomaty Mannsber Gerz Kecskem Salam közgyű u hónap 1 fe Jechi választo hitköz e rabbijá azon c nag rö id 1 d 19 működö Ut H le év 1 á bekövetkez halál áldá tevékenysé fejt rabbiszék Pill Dán követ 1 á hag állás Há é mar ezu betöltetle rabbis szabadságh leveret ut 1 d ikta sz zsidó p állás Lipó hatal tudásá munkabírásá sz zsidó korsza teremte m Lip negyedszáza működésé ö emlé állít magán nemc sz. eg mag zsidó szívéb 1 o költöz é soráb Örök 1 sze f Immán lépett, p működésé félszáz al vi legkivál zs tudósai sor emelked töret erő vé áldá hivatás Nyilvánva h sz hitköz nagysz fejlődésé oroszlánr n rabbi ill m kétségte h munkáju kiv elnö eg s támoga hathatós 1 j add bí hely e elnök Pollit Salam választo hitközs Utó Auslán Sim Bainber Sámu Reit Jak Proszn Vil volt m 1 R I áll hitköz é eg 1 m bekövetkez halálá Az Bi S vez hitközség m elődei nagysz fáradhatat tevékenys ré meggyarapodo anyagi megerősöd impoz egysé mut hatal hitközsé fejlődö sz zsidó 17 folyamod hatóság zsinagógaépít engedélyé amel azon c 18 kap m eb év felép emele zsinagó m most temp udva állo hitköz taglétszámá növeked következté templom kell gondoskod Lebontot r templo hel 1 m szokat fénn szentel máso zsinagóg r templom Hat év kés 1 m szentel zsinagóg m ors eg legmonumentális templ orszá elfogad formák gazdagíto zsinagógaépíté nagysz zsinagó Baumh Li budape épít tervez híre v fest üvegabla templomh óhé ornamentik pe Immán főra ter alap készült mell r temp megmara 1869- hitköz kongresszus csatlakozo körülm azon idéz szakadá m ah hitközségek látt sz hitközség alakul tradí zsidó egységé osztatlanságá

14741

CÍM Sz

SZÓC bírá S Izra n hitköz e dédnagya választ Ugyane elölj let es Deu Hir más esk Trebi Jó pénztáro He Jeche Leip templomat Mannsbe Ger Kecske Sala közgy hóna f Jech választ hitkö rabbij azo na r i 1 működ U l é bekövetke halá áld tevékenys fej rabbiszé Pil Dá köve ha állá H ma ez betöltetl rabbi szabadság levere u ikt s zsid állá Lip hata tudás munkabírás s zsid korsz teremt Li negyedszáz működés eml állí magá nem sz e ma zsid szívé költö sorá Örö sz Immá lépett működés félszá a v legkivá z tudósa so emelke töre er v áld hivatá Nyilvánv s hitkö nagys fejlődés oroszlán rabb il kétségt munkáj ki eln e támog hatható ad b hel elnö Polli Sala választ hitköz Ut Auslá Si Bainbe Sám Rei Ja Prosz Vi vol ál hitkö e bekövetke halál A B ve hitközsé előde nagys fáradhata tevékeny r meggyarapod anyag megerősö impo egys mu hata hitközs fejlőd s zsid 1 folyamo hatósá zsinagógaépí engedély ame azo 1 ka e é felé emel zsinag mos tem udv áll hitkö taglétszám növeke következt templo kel gondosko Lebonto templ he szoka fén szente más zsinagó templo Ha é ké szente zsinagó or e legmonumentáli temp orsz elfoga formá gazdagít zsinagógaépít nagys zsinag Baum L budap épí terve hír fes üvegabl templom óh ornamenti p Immá főr te ala készül mel tem megmar 1869 hitkö kongresszu csatlakoz körül azo idé szakad a hitközsége lát s hitközsé alaku trad zsid egység osztatlanság

1474

CÍ S

SZÓ bír Izr hitkö dédnagy válasz Ugyan elöl le e De Hi má es Treb J pénztár H Jech Lei temploma Mannsb Ge Kecsk Sal közg hón Jec válasz hitk rabbi az n műkö bekövetk hal ál tevékeny fe rabbisz Pi D köv h áll m e betöltet rabb szabadsá lever ik zsi áll Li hat tudá munkabírá zsi kors terem L negyedszá működé em áll mag ne s m zsi szív költ sor Ör s Imm lépet működé félsz legkiv tudós s emelk tör e ál hivat Nyilván hitk nagy fejlődé oroszlá rab i kétség munká k el támo hathat a he eln Poll Sal válasz hitkö U Ausl S Bainb Sá Re J Pros V vo á hitk bekövetk halá v hitközs előd nagy fáradhat tevéken meggyarapo anya megerős imp egy m hat hitköz fejlő zsi folyam hatós zsinagógaép engedél am az k fel eme zsina mo te ud ál hitk taglétszá növek következ templ ke gondosk Lebont temp h szok fé szent má zsinag templ H k szent zsinag o legmonumentál tem ors elfog form gazdagí zsinagógaépí nagy zsina Bau buda ép terv hí fe üvegab templo ó ornament Imm fő t al készü me te megma 186 hitk kongressz csatlako körü az id szaka hitközség lá hitközs alak tra zsi egysé osztatlansá