14742.htm

CÍMSZÓ: Szeged

SZÓCIKK: fenntartása, ami kétségtelenül Lőw Lipót és Lőw Immánuel érdeme. Sz.-en a közös célért egyesültek és a legnagyobb harmóniában élnek egymás mellett a haladók és orthodoxok, a cionisták és nem-cionisták. A sz.-i hitközség tekintélyét és súlyát éppen tagjainak ez a megbonthatatlan egysége növelte meg és az a körülmény, hogy a magyar kongresszusi zsidóságot a felsőházban a hitközség főrabbija, Lőw Immánuel képviseli, aki ott országosan nagyraértékelt beszédeivel gyakran irányt szab a magyar zsidóság állásfoglalásának. Jóllehet, a cionizmus teljesen távol áll a hitközségtől, a Pro Palesztina (1. o.) akciót - nem politikai, de jótékonysági alapon - úgy erkölcsileg, mint anyagilag támogatja a hitközség. A tagoknál gyüjtőperselyek vannak kihelyezve, a templomban szabad adományokat felajánlani a Keren Kajemeth (1. o.) céljaira s maga a hitközség is jelentékeny összeggel támogatja Palesztina újjáépítési munkáját. A hitközség népiskolája 1844. létesült s azóta folytonosan fejlődött. Jelenleg hat tanerős az iskola s világos, higiénikus tantermei a legmodernebbül vannak felszerelve. A hitközség kebelében számos intézmény működik. Mindenekelőtt a Chevra Kadisa, melynek Bokor Adolf az elnöke. A Chevra tartja fenn a menházat és a szeretetházat, melyeknek 21 gondozottja van, a Varga Mihály elnöklése alatt álló Árva-egyesület létesítette az árvaházat, ahol 19 gyermeket nevelnek a leggondosabban. A Nőegylet 1835-ben létesült s jelenlegi elnnője özv. Holtzer Jakabné, a Leányegylet - Vas Klári vezetésével - népkonyhát tart fenn és a Betegsegélyző-egylet, melynek élén Bokor Adolf áll, a szegénysorsáak ingyenes orvosi- és gyógyszerellátásáról gondoskodik. Ujabb létesítménye a hitközségnek az 1927. épült pászkasütőde. A hitközség kulturális törekvéseinek szolgálatában áll az értékes tanítói könyvtár. Felbecsülhetetlen értéket képvisel Lőw Immánuel ritka példányai révén méltán világhírű 6000 kötetet meghaladó könyvtára. A hitközségben Lőw Lipót és Lőw Immánuel munkái (1. o.) továbbá Löwinger Adolf rabbi tanulmányai jelentek meg. A sz.-i zsidóság történetét tárgyalja behatóan Lőw és Kulinyi: A Sz.-i zsidók 1785- 1885 c. munkája, mely 1885-ben jelent meg Sz.-en. A hitközség tagjai közül többen értek el előkelő pozíciót és visznek vezető szerepet a város társadalmi és gazdasági életében. Ezek : László Adolf és Weisz Aladár táblai bírók, Wimmer Fülöp sz.-i kendergyár igazgatója és a kereskedelmi kamara elnöke, Vértes Miksa a kamara alelnöke, Varga Mihály a Kereskedők Szövetségének elnöke, Bokor Adolf a Lloyd Társulat elnöke, Reich Manó ny. áll. felsőkereskedelmi iskolai tanár, Pap Ródert, az Ügyvédi Kamara alelnöke. Kiváló szerepet játszott néhai várhelyi Rósa Izsó, aki országgyűlési képviselő, a hitközségnek és sz.-i ügyvédi kamarának az elnöke volt és néhai Reiniger Jakab, aki ugyancsak az ügyvédi kamara elnöki tisztségét töltötte be. Egész sereg azoknak a zsidóknak a száma is, akik Sz.-ről leszármazva közéleti szereplésükkel és kulturális tevékenységükkel tűntek ki. Közülök a legkiválóbbak:


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4742. címszó a lexikon => 830. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14742.htm

CÍMSZÓ: Szeged

SZÓCIKK: fenntartása, ami kétségtelenül Lőw Lipót és Lőw Immánuel érdeme. Sz.-en a közös célért egyesültek és a legnagyobb harmóniában élnek egymás mellett a haladók és orthodoxok, a cionisták és nem-cionisták. A sz.-i hitközség tekintélyét és súlyát éppen tagjainak ez a megbonthatatlan egysége növelte meg és az a körülmény, hogy a magyar kongresszusi zsidóságot a felsőházban a hitközség főrabbija, Lőw Immánuel képviseli, aki ott országosan nagyraértékelt beszédeivel gyakran irányt szab a magyar zsidóság állásfoglalásának. Jóllehet, a cionizmus teljesen távol áll a hitközségtől, a Pro Palesztina 1. o. akciót - nem politikai, de jótékonysági alapon - úgy erkölcsileg, mint anyagilag támogatja a hitközség. A tagoknál gyüjtőperselyek vannak kihelyezve, a templomban szabad adományokat felajánlani a Keren Kajemeth 1. o. céljaira s maga a hitközség is jelentékeny összeggel támogatja Palesztina újjáépítési munkáját. A hitközség népiskolája 1844. létesült s azóta folytonosan fejlődött. Jelenleg hat tanerős az iskola s világos, higiénikus tantermei a legmodernebbül vannak felszerelve. A hitközség kebelében számos intézmény működik. Mindenekelőtt a Chevra Kadisa, melynek Bokor Adolf az elnöke. A Chevra tartja fenn a menházat és a szeretetházat, melyeknek 21 gondozottja van, a Varga Mihály elnöklése alatt álló Árva-egyesület létesítette az árvaházat, ahol 19 gyermeket nevelnek a leggondosabban. A Nőegylet 1835-ben létesült s jelenlegi elnnője özv. Holtzer Jakabné, a Leányegylet - Vas Klári vezetésével - népkonyhát tart fenn és a Betegsegélyző-egylet, melynek élén Bokor Adolf áll, a szegénysorsáak ingyenes orvosi- és gyógyszerellátásáról gondoskodik. Ujabb létesítménye a hitközségnek az 1927. épült pászkasütőde. A hitközség kulturális törekvéseinek szolgálatában áll az értékes tanítói könyvtár. Felbecsülhetetlen értéket képvisel Lőw Immánuel ritka példányai révén méltán világhírű 6000 kötetet meghaladó könyvtára. A hitközségben Lőw Lipót és Lőw Immánuel munkái 1. o. továbbá Löwinger Adolf rabbi tanulmányai jelentek meg. A sz.-i zsidóság történetét tárgyalja behatóan Lőw és Kulinyi: A Sz.-i zsidók 1785- 1885 c. munkája, mely 1885-ben jelent meg Sz.-en. A hitközség tagjai közül többen értek el előkelő pozíciót és visznek vezető szerepet a város társadalmi és gazdasági életében. Ezek : László Adolf és Weisz Aladár táblai bírók, Wimmer Fülöp sz.-i kendergyár igazgatója és a kereskedelmi kamara elnöke, Vértes Miksa a kamara alelnöke, Varga Mihály a Kereskedők Szövetségének elnöke, Bokor Adolf a Lloyd Társulat elnöke, Reich Manó ny. áll. felsőkereskedelmi iskolai tanár, Pap Ródert, az Ügyvédi Kamara alelnöke. Kiváló szerepet játszott néhai várhelyi Rósa Izsó, aki országgyűlési képviselő, a hitközségnek és sz.-i ügyvédi kamarának az elnöke volt és néhai Reiniger Jakab, aki ugyancsak az ügyvédi kamara elnöki tisztségét töltötte be. Egész sereg azoknak a zsidóknak a száma is, akik Sz.-ről leszármazva közéleti szereplésükkel és kulturális tevékenységükkel tűntek ki. Közülök a legkiválóbbak:

14742.ht

CÍMSZÓ Szege

SZÓCIKK fenntartása am kétségtelenü Lő Lipó é Lő Immánue érdeme Sz.-e közö célér egyesülte é legnagyob harmóniába élne egymá mellet haladó é orthodoxok cionistá é nem-cionisták sz.- hitközsé tekintélyé é súlyá éppe tagjaina e megbonthatatla egység növelt me é a körülmény hog magya kongresszus zsidóságo felsőházba hitközsé főrabbija Lő Immánue képviseli ak ot országosa nagyraértékel beszédeive gyakra irány sza magya zsidósá állásfoglalásának Jóllehet cionizmu teljese távo ál hitközségtől Pr Palesztin 1 o akció ne politikai d jótékonyság alapo úg erkölcsileg min anyagila támogatj hitközség tagokná gyüjtőperselye vanna kihelyezve templomba szaba adományoka felajánlan Kere Kajemet 1 o céljair mag hitközsé i jelentéken összegge támogatj Palesztin újjáépítés munkáját hitközsé népiskoláj 1844 létesül azót folytonosa fejlődött Jelenle ha tanerő a iskol világos higiéniku tanterme legmodernebbü vanna felszerelve hitközsé kebelébe számo intézmén működik Mindenekelőt Chevr Kadisa melyne Boko Adol a elnöke Chevr tartj fen menháza é szeretetházat melyekne 2 gondozottj van Varg Mihál elnöklés alat áll Árva-egyesüle létesített a árvaházat aho 1 gyermeke nevelne leggondosabban Nőegyle 1835-be létesül jelenleg elnnőj özv Holtze Jakabné Leányegyle Va Klár vezetéséve népkonyhá tar fen é Betegsegélyző-egylet melyne élé Boko Adol áll szegénysorsáa ingyene orvosi é gyógyszerellátásáró gondoskodik Ujab létesítmény hitközségne a 1927 épül pászkasütőde hitközsé kulturáli törekvéseine szolgálatába ál a értéke tanító könyvtár Felbecsülhetetle értéke képvise Lő Immánue ritk példánya révé méltá világhír 600 kötete meghalad könyvtára hitközségbe Lő Lipó é Lő Immánue munká 1 o tovább Löwinge Adol rabb tanulmánya jelente meg sz.- zsidósá történeté tárgyalj behatóa Lő é Kulinyi Sz.- zsidó 1785 188 c munkája mel 1885-be jelen me Sz.-en hitközsé tagja közü többe érte e előkel pozíció é viszne vezet szerepe váro társadalm é gazdaság életében Eze Lászl Adol é Weis Aladá tábla bírók Wimme Fülö sz.- kendergyá igazgatój é kereskedelm kamar elnöke Vérte Miks kamar alelnöke Varg Mihál Kereskedő Szövetségéne elnöke Boko Adol Lloy Társula elnöke Reic Man ny áll felsőkereskedelm iskola tanár Pa Ródert a Ügyvéd Kamar alelnöke Kivál szerepe játszot néha várhely Rós Izsó ak országgyűlés képviselő hitközségne é sz.- ügyvéd kamarána a elnök vol é néha Reinige Jakab ak ugyancsa a ügyvéd kamar elnök tisztségé töltött be Egés sere azokna zsidókna szám is aki Sz.-rő leszármazv közélet szereplésükke é kulturáli tevékenységükke tűnte ki Közülö legkiválóbbak

14742.h

CÍMSZ Szeg

SZÓCIK fenntartás a kétségtelen L Lip L Immánu érdem Sz.- köz célé egyesült legnagyo harmóniáb éln egym melle halad orthodoxo cionist nem-cionistá sz. hitközs tekintély súly épp tagjain megbonthatatl egysé növel m körülmén ho magy kongresszu zsidóság felsőházb hitközs főrabbij L Immánu képvisel a o országos nagyraértéke beszédeiv gyakr irán sz magy zsidós állásfoglalásána Jóllehe cionizm teljes táv á hitközségtő P Paleszti akci n politika jótékonysá alap ú erkölcsile mi anyagil támogat hitközsé tagokn gyüjtőpersely vann kihelyezv templomb szab adományok felajánla Ker Kajeme céljai ma hitközs jelentéke összegg támogat Paleszti újjáépíté munkájá hitközs népiskolá 184 létesü azó folytonos fejlődöt Jelenl h taner isko világo higiénik tanterm legmodernebb vann felszerelv hitközs kebeléb szám intézmé működi Mindenekelő Chev Kadis melyn Bok Ado elnök Chev tart fe menház szeretetháza melyekn gondozott va Var Mihá elnöklé ala ál Árva-egyesül létesítet árvaháza ah gyermek neveln leggondosabba Nőegyl 1835-b létesü jelenle elnnő öz Holtz Jakabn Leányegyl V Klá vezetésév népkonyh ta fe Betegsegélyző-egyle melyn él Bok Ado ál szegénysorsá ingyen orvos gyógyszerellátásár gondoskodi Uja létesítmén hitközségn 192 épü pászkasütőd hitközs kulturál törekvésein szolgálatáb á érték tanít könyvtá Felbecsülhetetl érték képvis L Immánu rit példány rév mélt világhí 60 kötet meghala könyvtár hitközségb L Lip L Immánu munk továb Löwing Ado rab tanulmány jelent me sz. zsidós történet tárgyal beható L Kuliny Sz. zsid 178 18 munkáj me 1885-b jele m Sz.-e hitközs tagj köz több ért előke pozíci viszn veze szerep vár társadal gazdasá életébe Ez Lász Ado Wei Alad tábl bíró Wimm Fül sz. kendergy igazgató kereskedel kama elnök Vért Mik kama alelnök Var Mihá Keresked Szövetségén elnök Bok Ado Llo Társul elnök Rei Ma n ál felsőkereskedel iskol taná P Róder Ügyvé Kama alelnök Kivá szerep játszo néh várhel Ró Izs a országgyűlé képvisel hitközségn sz. ügyvé kamarán elnö vo néh Reinig Jaka a ugyancs ügyvé kama elnö tisztség töltöt b Egé ser azokn zsidókn szá i ak Sz.-r leszármaz közéle szereplésükk kulturál tevékenységükk tűnt k Közül legkiválóbba

14742.

CÍMS Sze

SZÓCI fenntartá kétségtele Li Immán érde Sz. kö cél egyesül legnagy harmóniá él egy mell hala orthodox cionis nem-cionist sz hitköz tekintél súl ép tagjai megbonthatat egys növe körülmé h mag kongressz zsidósá felsőház hitköz főrabbi Immán képvise országo nagyraérték beszédei gyak irá s mag zsidó állásfoglalásán Jólleh cioniz telje tá hitközségt Paleszt akc politik jótékonys ala erkölcsil m anyagi támoga hitközs tagok gyüjtőpersel van kihelyez templom sza adományo felajánl Ke Kajem célja m hitköz jelenték összeg támoga Paleszt újjáépít munkáj hitköz népiskol 18 létes az folytono fejlődö Jelen tane isk világ higiéni tanter legmoderneb van felszerel hitköz kebelé szá intézm működ Mindenekel Che Kadi mely Bo Ad elnö Che tar f menhá szeretetház melyek gondozot v Va Mih elnökl al á Árva-egyesü létesíte árvaház a gyerme nevel leggondosabb Nőegy 1835- létes jelenl elnn ö Holt Jakab Leányegy Kl vezetésé népkony t f Betegsegélyző-egyl mely é Bo Ad á szegénysors ingye orvo gyógyszerellátásá gondoskod Uj létesítmé hitközség 19 ép pászkasütő hitköz kulturá törekvései szolgálatá érté taní könyvt Felbecsülhetet érté képvi Immán ri példán ré mél világh 6 köte meghal könyvtá hitközség Li Immán mun tová Löwin Ad ra tanulmán jelen m sz zsidó történe tárgya behat Kulin Sz zsi 17 1 munká m 1885- jel Sz.- hitköz tag kö töb ér elők pozíc visz vez szere vá társada gazdas életéb E Lás Ad We Ala táb bír Wim Fü sz kenderg igazgat kereskede kam elnö Vér Mi kam alelnö Va Mih Kereske Szövetségé elnö Bo Ad Ll Társu elnö Re M á felsőkereskede isko tan Róde Ügyv Kam alelnö Kiv szere játsz né várhe R Iz országgyűl képvise hitközség sz ügyv kamará eln v né Reini Jak ugyanc ügyv kam eln tisztsé töltö Eg se azok zsidók sz a Sz.- leszárma közél szereplésük kulturá tevékenységük tűn Közü legkiválóbb

14742

CÍM Sz

SZÓC fenntart kétségtel L Immá érd Sz k cé egyesü legnag harmóni é eg mel hal orthodo cioni nem-cionis s hitkö tekinté sú é tagja megbonthata egy növ körülm ma kongress zsidós felsőhá hitkö főrabb Immá képvis ország nagyraérté beszéde gya ir ma zsid állásfoglalásá Jólle cioni telj t hitközség Palesz ak politi jótékony al erkölcsi anyag támog hitköz tago gyüjtőperse va kihelye templo sz adomány felaján K Kaje célj hitkö jelenté össze támog Palesz újjáépí munká hitkö népisko 1 léte a folyton fejlőd Jele tan is vilá higién tante legmoderne va felszere hitkö kebel sz intéz műkö Mindeneke Ch Kad mel B A eln Ch ta menh szeretethá melye gondozo V Mi elnök a Árva-egyes létesít árvahá gyerm neve leggondosab Nőeg 1835 léte jelen eln Hol Jaka Leányeg K vezetés népkon Betegsegélyző-egy mel B A szegénysor ingy orv gyógyszerellátás gondosko U létesítm hitközsé 1 é pászkasüt hitkö kultur törekvése szolgálat ért tan könyv Felbecsülhete ért képv Immá r példá r mé világ köt megha könyvt hitközsé L Immá mu tov Löwi A r tanulmá jele s zsid történ tárgy beha Kuli S zs 1 munk 1885 je Sz. hitkö ta k tö é elő pozí vis ve szer v társad gazda életé Lá A W Al tá bí Wi F s kender igazga keresked ka eln Vé M ka aleln V Mi Keresk Szövetség eln B A L Társ eln R felsőkeresked isk ta Ród Ügy Ka aleln Ki szer játs n várh I országgyű képvis hitközsé s ügy kamar el n Rein Ja ugyan ügy ka el tiszts tölt E s azo zsidó s Sz. leszárm közé szereplésü kultur tevékenységü tű Köz legkiválób

1474

CÍ S

SZÓ fenntar kétségte Imm ér S c egyes legna harmón e me ha orthod cion nem-cioni hitk tekint s tagj megbonthat eg nö körül m kongres zsidó felsőh hitk főrab Imm képvi orszá nagyraért beszéd gy i m zsi állásfoglalás Jóll cion tel hitközsé Pales a polit jótékon a erkölcs anya támo hitkö tag gyüjtőpers v kihely templ s adomán felajá Kaj cél hitk jelent össz támo Pales újjáép munk hitk népisk lét folyto fejlő Jel ta i vil higié tant legmodern v felszer hitk kebe s inté műk Mindenek C Ka me el C t men szereteth mely gondoz M elnö Árva-egye létesí árvah gyer nev leggondosa Nőe 183 lét jele el Ho Jak Leánye vezeté népko Betegsegélyző-eg me szegényso ing or gyógyszerellátá gondosk létesít hitközs pászkasü hitk kultu törekvés szolgála ér ta köny Felbecsülhet ér kép Imm péld m vilá kö megh könyv hitközs Imm m to Löw tanulm jel zsi törté tárg beh Kul z mun 188 j Sz hitk t t el poz vi v sze társa gazd élet L A t b W kende igazg kereske k el V k alel M Keres Szövetsé el Tár el felsőkereske is t Ró Üg K alel K sze ját vár országgy képvi hitközs üg kama e Rei J ugya üg k e tiszt töl az zsid Sz leszár köz szereplés kultu tevékenység t Kö legkiváló