14743.htm

CÍMSZÓ: Szeged

SZÓCIKK: "Kármán Mór (l. o.) a magyar tanügy halhatatlan apostola, Lőw Tóbiás koronaügyész (l.o.) és Lőw Vilmos (l. o.), aki New-Yorkba szakadva a magyar költők angol fordításával végzett eléggé nem értékelhető magyar kulturális propagandamunkát. A hitközség évi költségvetése 185,669 pengő, melyből szociális és filantrópikus célokra 13,179 pengőt költ a hitközség. Ezenkívül számos nagyobb, fő1eg jótékonycélú alapítvány van a hitközség kezelésében. Anyakönyvi területéhez Kistelek község tartozik. A hitközség lélekszáma kb. 8000. a családok száma kb. 2000, adót 2365-en fizetnek. Foglalkozás szerint a tagok nagy része kereskedő és iparos, de nagyon sokan működnek a különböző lateiner pályákon is. A hitközségnek a világháborúban résztvett tagjai közül 116-an estek el. Sz. zsidósága az ellenforradalom és a nemzeti hadsereg megszervezésében is tevékeny részt vett. A hitközség mai vezetősége : Lőw Immánuel főrabbi, Frenkel Jenő rabbi, Biedl Samu elnök, Varga Mihály alelnök kultuszelőljáró, Schwarz Béla iskolai előljáró, Bokor Adolf jótékonysági előljáró, Neu Ernő pénzügyi elöljáró, Vértes Miksa gazdasági előljáró, Pap Róbert jogügyi előljáró, Faragó Lajos adóügyi előljáró, Sebestyén József műszaki előljáró. Gondnokok : Türk Salamon (Talmud Tóra), Hirschfeld Lipót (Anije Irénu) Winkler Ármin (Hachnoszász Kállo). Templomatyák : Fogel Ede, Lendvai Sándor, Reitzer Zsigmond és Schweiger Sándor. Iskolaszék: elnök az iskolai előljáró, tagok (hivatalból) Lőw Immánuel főrabbi, Katona Dávid jegyző, Fuchs Vilmos igazgató, V. Bárány Aranka tanító és Türk Salamon, (választás útján) Frenkel Jenő, Glücksthal Lajos, Holló Samu, Lánczi Adolf, Pick Jenő és Reich Manó. Nyugdíjbizottság : Elnök : Bodnár Géza, tagok : Grüner Géza, May Gyula, Reitzer Lipót, Vas Ignác és Winter Géza, jegyző : Katona Dávid. Főkántor : Lamberg Mór."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4743. címszó a lexikon => 831. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14743.htm

CÍMSZÓ: Szeged

SZÓCIKK: Kármán Mór l. o. a magyar tanügy halhatatlan apostola, Lőw Tóbiás koronaügyész l.o. és Lőw Vilmos l. o. , aki New-Yorkba szakadva a magyar költők angol fordításával végzett eléggé nem értékelhető magyar kulturális propagandamunkát. A hitközség évi költségvetése 185,669 pengő, melyből szociális és filantrópikus célokra 13,179 pengőt költ a hitközség. Ezenkívül számos nagyobb, fő1eg jótékonycélú alapítvány van a hitközség kezelésében. Anyakönyvi területéhez Kistelek község tartozik. A hitközség lélekszáma kb. 8000. a családok száma kb. 2000, adót 2365-en fizetnek. Foglalkozás szerint a tagok nagy része kereskedő és iparos, de nagyon sokan működnek a különböző lateiner pályákon is. A hitközségnek a világháborúban résztvett tagjai közül 116-an estek el. Sz. zsidósága az ellenforradalom és a nemzeti hadsereg megszervezésében is tevékeny részt vett. A hitközség mai vezetősége : Lőw Immánuel főrabbi, Frenkel Jenő rabbi, Biedl Samu elnök, Varga Mihály alelnök kultuszelőljáró, Schwarz Béla iskolai előljáró, Bokor Adolf jótékonysági előljáró, Neu Ernő pénzügyi elöljáró, Vértes Miksa gazdasági előljáró, Pap Róbert jogügyi előljáró, Faragó Lajos adóügyi előljáró, Sebestyén József műszaki előljáró. Gondnokok : Türk Salamon Talmud Tóra , Hirschfeld Lipót Anije Irénu Winkler Ármin Hachnoszász Kállo . Templomatyák : Fogel Ede, Lendvai Sándor, Reitzer Zsigmond és Schweiger Sándor. Iskolaszék: elnök az iskolai előljáró, tagok hivatalból Lőw Immánuel főrabbi, Katona Dávid jegyző, Fuchs Vilmos igazgató, V. Bárány Aranka tanító és Türk Salamon, választás útján Frenkel Jenő, Glücksthal Lajos, Holló Samu, Lánczi Adolf, Pick Jenő és Reich Manó. Nyugdíjbizottság : Elnök : Bodnár Géza, tagok : Grüner Géza, May Gyula, Reitzer Lipót, Vas Ignác és Winter Géza, jegyző : Katona Dávid. Főkántor : Lamberg Mór.

14743.ht

CÍMSZÓ Szege

SZÓCIKK Kármá Mó l o magya tanüg halhatatla apostola Lő Tóbiá koronaügyés l.o é Lő Vilmo l o ak New-Yorkb szakadv magya költő ango fordításáva végzet elégg ne értékelhet magya kulturáli propagandamunkát hitközsé év költségvetés 185,66 pengő melybő szociáli é filantrópiku célokr 13,17 pengő köl hitközség Ezenkívü számo nagyobb fő1e jótékonycél alapítván va hitközsé kezelésében Anyakönyv területéhe Kistele közsé tartozik hitközsé lélekszám kb 8000 családo szám kb 2000 adó 2365-e fizetnek Foglalkozá szerin tago nag rész keresked é iparos d nagyo soka működne különböz lateine pályáko is hitközségne világháborúba résztvet tagja közü 116-a este el Sz zsidóság a ellenforradalo é nemzet hadsere megszervezésébe i tevéken rész vett hitközsé ma vezetőség Lő Immánue főrabbi Frenke Jen rabbi Bied Sam elnök Varg Mihál alelnö kultuszelőljáró Schwar Bél iskola előljáró Boko Adol jótékonyság előljáró Ne Ern pénzügy elöljáró Vérte Miks gazdaság előljáró Pa Róber jogügy előljáró Farag Lajo adóügy előljáró Sebestyé Józse műszak előljáró Gondnoko Tür Salamo Talmu Tór Hirschfel Lipó Anij Irén Winkle Ármi Hachnoszás Káll Templomatyá Foge Ede Lendva Sándor Reitze Zsigmon é Schweige Sándor Iskolaszék elnö a iskola előljáró tago hivatalbó Lő Immánue főrabbi Katon Dávi jegyző Fuch Vilmo igazgató V Bárán Arank tanít é Tür Salamon választá útjá Frenke Jenő Glückstha Lajos Holl Samu Láncz Adolf Pic Jen é Reic Manó Nyugdíjbizottsá Elnö Bodná Géza tago Grüne Géza Ma Gyula Reitze Lipót Va Igná é Winte Géza jegyz Katon Dávid Főkánto Lamber Mór

14743.h

CÍMSZ Szeg

SZÓCIK Kárm M magy tanü halhatatl apostol L Tóbi koronaügyé l. L Vilm a New-York szakad magy költ ang fordításáv végze elég n értékelhe magy kulturál propagandamunká hitközs é költségveté 185,6 peng melyb szociál filantrópik célok 13,1 peng kö hitközsé Ezenkív szám nagyob fő1 jótékonycé alapítvá v hitközs kezelésébe Anyaköny területéh Kistel közs tartozi hitközs lélekszá k 800 család szá k 200 ad 2365- fizetne Foglalkoz szeri tag na rés kereske iparo nagy sok működn különbö latein pályák i hitközségn világháborúb résztve tagj köz 116- est e S zsidósá ellenforradal nemze hadser megszervezéséb tevéke rés vet hitközs m vezetősé L Immánu főrabb Frenk Je rabb Bie Sa elnö Var Mihá aleln kultuszelőljár Schwa Bé iskol előljár Bok Ado jótékonysá előljár N Er pénzüg elöljár Vért Mik gazdasá előljár P Róbe jogüg előljár Fara Laj adóüg előljár Sebesty Józs műsza előljár Gondnok Tü Salam Talm Tó Hirschfe Lip Ani Iré Winkl Árm Hachnoszá Kál Templomaty Fog Ed Lendv Sándo Reitz Zsigmo Schweig Sándo Iskolaszé eln iskol előljár tag hivatalb L Immánu főrabb Kato Dáv jegyz Fuc Vilm igazgat Bárá Aran taní Tü Salamo választ útj Frenk Jen Glücksth Lajo Hol Sam Lánc Adol Pi Je Rei Man Nyugdíjbizotts Eln Bodn Géz tag Grün Géz M Gyul Reitz Lipó V Ign Wint Géz jegy Kato Dávi Főkánt Lambe Mó

14743.

CÍMS Sze

SZÓCI Kár mag tan halhatat aposto Tób koronaügy l Vil New-Yor szaka mag köl an fordításá végz elé értékelh mag kulturá propagandamunk hitköz költségvet 185, pen mely szociá filantrópi célo 13, pen k hitközs Ezenkí szá nagyo fő jótékonyc alapítv hitköz kezeléséb Anyakön területé Kiste köz tartoz hitköz léleksz 80 csalá sz 20 a 2365 fizetn Foglalko szer ta n ré keresk ipar nag so működ különb latei pályá hitközség világháború résztv tag kö 116 es zsidós ellenforrada nemz hadse megszervezésé tevék ré ve hitköz vezetős Immán főrab Fren J rab Bi S eln Va Mih alel kultuszelőljá Schw B isko előljá Bo Ad jótékonys előljá E pénzü elöljá Vér Mi gazdas előljá Rób jogü előljá Far La adóü előljá Sebest Józ műsz előljá Gondno T Sala Tal T Hirschf Li An Ir Wink Ár Hachnosz Ká Templomat Fo E Lend Sánd Reit Zsigm Schwei Sánd Iskolasz el isko előljá ta hivatal Immán főrab Kat Dá jegy Fu Vil igazga Bár Ara tan T Salam válasz út Fren Je Glückst Laj Ho Sa Lán Ado P J Re Ma Nyugdíjbizott El Bod Gé ta Grü Gé Gyu Reit Lip Ig Win Gé jeg Kat Dáv Főkán Lamb M

14743

CÍM Sz

SZÓC Ká ma ta halhata apost Tó koronaüg Vi New-Yo szak ma kö a fordítás vég el értékel ma kultur propagandamun hitkö költségve 185 pe mel szoci filantróp cél 13 pe hitköz Ezenk sz nagy f jótékony alapít hitkö kezelésé Anyakö terület Kist kö tarto hitkö léleks 8 csal s 2 236 fizet Foglalk sze t r keres ipa na s műkö külön late pály hitközsé világhábor részt ta k 11 e zsidó ellenforrad nem hads megszervezés tevé r v hitkö vezető Immá főra Fre ra B el V Mi ale kultuszelőlj Sch isk előlj B A jótékony előlj pénz elölj Vé M gazda előlj Ró jog előlj Fa L adó előlj Sebes Jó műs előlj Gondn Sal Ta Hirsch L A I Win Á Hachnos K Temploma F Len Sán Rei Zsig Schwe Sán Iskolas e isk előlj t hivata Immá főra Ka D jeg F Vi igazg Bá Ar ta Sala válas ú Fre J Glücks La H S Lá Ad R M Nyugdíjbizot E Bo G t Gr G Gy Rei Li I Wi G je Ka Dá Főká Lam

1474

CÍ S

SZÓ K m t halhat apos T koronaü V New-Y sza m k fordítá vé e értéke m kultu propagandamu hitk költségv 18 p me szoc filantró cé 1 p hitkö Ezen s nag jótékon alapí hitk kezelés Anyak terüle Kis k tart hitk lélek csa 23 fize Foglal sz kere ip n műk külö lat pál hitközs világhábo rész t 1 zsid ellenforra ne had megszervezé tev hitk vezet Imm főr Fr r e M al kultuszelől Sc is elől jótékon elől pén elöl V gazd elől R jo elől F ad elől Sebe J mű elől Gond Sa T Hirsc Wi Hachno Templom Le Sá Re Zsi Schw Sá Iskola is elől hivat Imm főr K je V igaz B A t Sal vála Fr Glück L L A Nyugdíjbizo B G G Re L W j K D Fők La