14745.htm

CÍMSZÓ: Szegénység

SZÓCIKK: "Szegénység. A zsidóság sohasem dicsőítette a szegénységet mint ideált - ahogy az Új-Testamentumban látható-, hanem szerencsétlenségnek és büntetésnek tekintette. Ez a szó óni szegényt s egyben szenvedőt jelent. A Bibliában felsorolt büntetések között, melyek Izraelt sújtják, ha engedetlen séget tanúsít Istennel szemben, ott találjuk e fenyegetést: Gyermekei hontalanul bolyongani és koldulni fognak (Zsolt 109,10). Nemcsak büntetés a Sz., de a próbáratótel egyik fajtája is. Isten úgy teszi próbára Jóbot, hogy megfosztja minden vagyonától. A Biblia szerint a Sz. a restség következménye. Még aludj egy keveset és rakd ölbe kezeidet, majd jő a Sz. mint egy vándor a nélkülözés, mint egy pajzsos ember (Példab. 24. 33, 34) A Sz. erkölcsi veszélyeit tárják fel ezek a mondatok: Ne adj nekem Sz.-et és gazdagságot, adj csak elég kenyeret, de ne annyit, hogy túljóllakjam s dölyfösen kérdjem : ki az az Isten? De ne tégy engem szegénnyé se, hogy fellázadva hűtelenlegyek Hozzád (Példab. 30. 8. 9). a Sz. ellen a Biblia tanítása szerint mindenkinek össze kell fogni. Ne keményítsd meg a szivedet és ne húzd el kezedet a szegény testvéredtől. Segíts rajta és kölcsönözz neki annyit, amennyire szüksége van (Móz. V. 15. 7, 8). A Biblia szociális törvényei valósággal hadüzenetek az inség ellen és egységesen a Sz. megszüntetésére törekszenek. De nemcsak a nyomor ellen küzd a Biblia, hanem védelmezi a szegény ember méltóságát és megakarja kímélni a lelki szenvedésektől is. Aki a szegényt gúnyolja, az a Teremtőt káromolja (Példab. 17.5). A talmudi felfogás szerint nincs keservesebb, mint a kegyelemkenyér. Aki társának kegyelemkenyerét eszi, annak számára elsötétül a világa. Az asztali imában is találunk hasonlót: Ne engedd uram, hogy embertársaink adományaira szoruljunk! ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4745. címszó a lexikon => 831. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14745.htm

CÍMSZÓ: Szegénység

SZÓCIKK: Szegénység. A zsidóság sohasem dicsőítette a szegénységet mint ideált - ahogy az Új-Testamentumban látható-, hanem szerencsétlenségnek és büntetésnek tekintette. Ez a szó óni szegényt s egyben szenvedőt jelent. A Bibliában felsorolt büntetések között, melyek Izraelt sújtják, ha engedetlen séget tanúsít Istennel szemben, ott találjuk e fenyegetést: Gyermekei hontalanul bolyongani és koldulni fognak Zsolt 109,10 . Nemcsak büntetés a Sz., de a próbáratótel egyik fajtája is. Isten úgy teszi próbára Jóbot, hogy megfosztja minden vagyonától. A Biblia szerint a Sz. a restség következménye. Még aludj egy keveset és rakd ölbe kezeidet, majd jő a Sz. mint egy vándor a nélkülözés, mint egy pajzsos ember Példab. 24. 33, 34 A Sz. erkölcsi veszélyeit tárják fel ezek a mondatok: Ne adj nekem Sz.-et és gazdagságot, adj csak elég kenyeret, de ne annyit, hogy túljóllakjam s dölyfösen kérdjem : ki az az Isten? De ne tégy engem szegénnyé se, hogy fellázadva hűtelenlegyek Hozzád Példab. 30. 8. 9 . a Sz. ellen a Biblia tanítása szerint mindenkinek össze kell fogni. Ne keményítsd meg a szivedet és ne húzd el kezedet a szegény testvéredtől. Segíts rajta és kölcsönözz neki annyit, amennyire szüksége van Móz. V. 15. 7, 8 . A Biblia szociális törvényei valósággal hadüzenetek az inség ellen és egységesen a Sz. megszüntetésére törekszenek. De nemcsak a nyomor ellen küzd a Biblia, hanem védelmezi a szegény ember méltóságát és megakarja kímélni a lelki szenvedésektől is. Aki a szegényt gúnyolja, az a Teremtőt káromolja Példab. 17.5 . A talmudi felfogás szerint nincs keservesebb, mint a kegyelemkenyér. Aki társának kegyelemkenyerét eszi, annak számára elsötétül a világa. Az asztali imában is találunk hasonlót: Ne engedd uram, hogy embertársaink adományaira szoruljunk! .

14745.ht

CÍMSZÓ Szegénysé

SZÓCIKK Szegénység zsidósá sohase dicsőített szegénysége min ideál ahog a Új-Testamentumba látható- hane szerencsétlenségne é büntetésne tekintette E sz ón szegény egybe szenvedő jelent Bibliába felsorol büntetése között melye Izrael sújtják h engedetle sége tanúsí Istenne szemben ot találju fenyegetést Gyermeke hontalanu bolyongan é kolduln fogna Zsol 109,1 Nemcsa bünteté Sz. d próbáratóte egyi fajtáj is Iste úg tesz próbár Jóbot hog megfosztj minde vagyonától Bibli szerin Sz restsé következménye Mé alud eg kevese é rak ölb kezeidet maj j Sz min eg vándo nélkülözés min eg pajzso embe Példab 24 33 3 Sz erkölcs veszélyei tárjá fe eze mondatok N ad neke Sz.-e é gazdagságot ad csa elé kenyeret d n annyit hog túljóllakja dölyföse kérdje k a a Isten D n tég enge szegénny se hog fellázadv hűtelenlegye Hozzá Példab 30 8 Sz elle Bibli tanítás szerin mindenkine össz kel fogni N keményíts me szivede é n húz e kezede szegén testvéredtől Segít rajt é kölcsönöz nek annyit amennyir szükség va Móz V 15 7 Bibli szociáli törvénye valóságga hadüzenete a insé elle é egységese Sz megszüntetésér törekszenek D nemcsa nyomo elle küz Biblia hane védelmez szegén embe méltóságá é megakarj kíméln lelk szenvedésektő is Ak szegény gúnyolja a Teremtő káromolj Példab 17. talmud felfogá szerin ninc keservesebb min kegyelemkenyér Ak társána kegyelemkenyeré eszi anna számár elsötétü világa A asztal imába i találun hasonlót N enged uram hog embertársain adományair szoruljunk

14745.h

CÍMSZ Szegénys

SZÓCIK Szegénysé zsidós sohas dicsőítet szegénység mi ideá aho Új-Testamentumb látható han szerencsétlenségn büntetésn tekintett s ó szegén egyb szenved jelen Bibliáb felsoro büntetés közöt mely Izrae sújtjá engedetl ség tanús Istenn szembe o találj fenyegetés Gyermek hontalan bolyonga koldul fogn Zso 109, Nemcs büntet Sz próbáratót egy fajtá i Ist ú tes próbá Jóbo ho megfoszt mind vagyonátó Bibl szeri S rests következmény M alu e keves ra öl kezeide ma S mi e vánd nélkülözé mi e pajzs emb Példa 2 3 S erkölc veszélye tárj f ez mondato a nek Sz.- gazdagságo a cs el kenyere annyi ho túljóllakj dölyfös kérdj Iste té eng szegénn s ho fellázad hűtelenlegy Hozz Példa 3 S ell Bibl tanítá szeri mindenkin öss ke fogn keményít m szived hú kezed szegé testvéredtő Segí raj kölcsönö ne annyi amennyi szüksé v Mó 1 Bibl szociál törvény valóságg hadüzenet ins ell egységes S megszüntetésé törekszene nemcs nyom ell kü Bibli han védelme szegé emb méltóság megakar kímél lel szenvedésekt i A szegén gúnyolj Teremt káromol Példa 17 talmu felfog szeri nin keserveseb mi kegyelemkenyé A társán kegyelemkenyer esz ann számá elsötét világ aszta imáb találu hasonló enge ura ho embertársai adományai szoruljun

14745.

CÍMS Szegény

SZÓCI Szegénys zsidó soha dicsőíte szegénysé m ide ah Új-Testamentum láthat ha szerencsétlenség büntetés tekintet szegé egy szenve jele Bibliá felsor bünteté közö mel Izra sújtj engedet sé tanú Isten szemb talál fenyegeté Gyerme hontala bolyong koldu fog Zs 109 Nemc bünte S próbárató eg fajt Is te prób Jób h megfosz min vagyonát Bib szer rest következmén al keve r ö kezeid m m ván nélkülöz m pajz em Péld erköl veszély tár e mondat ne Sz. gazdagság c e kenyer anny h túljóllak dölyfö kérd Ist t en szegén h felláza hűtelenleg Hoz Péld el Bib tanít szer mindenki ös k fog keményí szive h keze szeg testvéredt Seg ra kölcsön n anny amenny szüks M Bib szociá törvén valóság hadüzene in el egysége megszüntetés törekszen nemc nyo el k Bibl ha védelm szeg em méltósá megaka kímé le szenvedések szegé gúnyol Terem káromo Péld 1 talm felfo szer ni keservese m kegyelemkeny társá kegyelemkenye es an szám elsöté vilá aszt imá talál hasonl eng ur h embertársa adománya szorulju

14745

CÍM Szegén

SZÓC Szegény zsid soh dicsőít szegénys id a Új-Testamentu látha h szerencsétlensé bünteté tekinte szeg eg szenv jel Bibli felso büntet köz me Izr sújt engede s tan Iste szem talá fenyeget Gyerm hontal bolyon kold fo Z 10 Nem bünt próbárat e faj I t pró Jó megfos mi vagyoná Bi sze res következmé a kev kezei vá nélkülö paj e Pél erkö veszél tá monda n Sz gazdagsá kenye ann túljólla dölyf kér Is e szegé felláz hűtelenle Ho Pél e Bi taní sze mindenk ö fo kemény sziv kez sze testvéred Se r kölcsö ann amenn szük Bi szoci törvé valósá hadüzen i e egység megszünteté töreksze nem ny e Bib h védel sze e méltós megak kím l szenvedése szeg gúnyo Tere károm Pél tal felf sze n keserves kegyelemken társ kegyelemkeny e a szá elsöt vil asz im talá hason en u embertárs adomány szorulj

1474

CÍ Szegé

SZÓ Szegén zsi so dicsőí szegény i Új-Testament láth szerencsétlens büntet tekint sze e szen je Bibl fels bünte kö m Iz súj enged ta Ist sze tal fenyege Gyer honta bolyo kol f 1 Ne bün próbára fa pr J megfo m vagyon B sz re következm ke keze v nélkül pa Pé erk veszé t mond S gazdags keny an túljóll döly ké I szeg fellá hűtelenl H Pé B tan sz minden f kemén szi ke sz testvére S kölcs an amen szü B szoc törv valós hadüze egysé megszüntet töreksz ne n Bi véde sz méltó mega kí szenvedés sze gúny Ter káro Pé ta fel sz keserve kegyelemke tár kegyelemken sz elsö vi as i tal haso e embertár adomán szorul