14746.htm

CÍMSZÓ: Szegényügy

SZÓCIKK: Szegényügy. A szegényekről és a gyengékről való szeretetteljes gondoskodás, mint a bibliai idők hagyománya, a talmudi korszakban is megmaradt. Ünnepi lakomát nem tartottak szegény nélkül és rendszeres segélyképen az ú. n. szegénytizedet kapták a szegények. Az alamizsna adás már a bibliai idők moralistái szerint is Istennek tetsző, jámbor cselekedet volt (Példabeszédek, Szírach, Jób, Zsoltárok). Később a rabbik még inkább értékelték az adakozók érdemeit. A jeruzsálemi Templomban volt egy titkos kamra, ahol a jobb napokat látott szegények számára feltűnés nélkül lehetett elhelyezni az alamizsnát, pénzadományok számára pedig perselyek szolgáltak. A zsidó hitközségeknek már a talmudi időkben volt külön szegényügyi elöljárójuk, aki a szegényeknek élelemmel és ruházattal való ellátásáról gondoskodott. A perselyekből heti készpénzt kaptak a szegények, a tálból pedig mindennapi eleséget. Ellátásban részesültek az idegenek is, de csak a helyi szegények után. A középkorban a Sz. intézése az egyesületek kezébe került. A középkori Sz. fejlettségére jellemző, hogy Maimonides, saját kijelentése szerint, soha nem hallott olyan zsidó hitközségről, melyből a szegénykassza hiányzott volna. Keresztényekre is kiterjedt a zsidó jótékonyság. A városokban az átutazó idegeneket családokhoz utalták be, amelyek teljes ellátásukról gondoskodtak. A XIII. sz.-ban Regensburgban találkozunk először a zsidókórházzal (hekdes), amely kezdetben átutazó idegen zsidók szállása volt; később betegápolással foglalkozott. A Sz. további fejlődésének jele, hogy egyes hitközségekben külön otthonokat állítottak fel a szegény talmudisták számára, akik ezekben az otthonokban lakást és ellátást kaptak. A XIV. sz.-ban látjuk első nyomait annak, hogy a Sz.-et egyesületek (Chevrasz gemilusz chaszodim, később a Chevra Kadisa) karolják fel. A diaszpóra terjedésével a jótékonykodás számára új feladatok nyíltak. Mikor időről időre nagy zsidótömegeket fenyegetett a rabszolgaság sorsa, így a Spanyolországból való kiűzetés után, különösen nagy súlyt helyeztek arra, hogy a foglyokat a szolgaságból kiváltsák. Alakult is egy nemzetközi szervezet (Velence volt a székhelye), amely a váltságdíjak gyűjtésével foglalkozott. A XVII. és a XVIII. sz.-ban a portugál hitközségek Amsterdamban és Londonban sok egyesületet létesítettek, amelyek a jótékonyság legkülönbözőbb területein tevékenykedtek. A közjótókonysággal is foglalkozó római hitközségnek már a XVIII. sz. elején húsz szervezete volt. E szervezetek tevékenysége négy osztályba volt sorozva: 1. Sz., 2. temetési ügy, 3. aggok ellátása, 4. kultusz ügyek. A szociális élet minden ágára kiterjedt tehát a hitközségek tevékenysége s már a középkor vége felé megvoltak csaknem teljes számban mindazok az intézmények, amelyek a Sz.-eket ma is intézik. (L. Jótékonyság.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4746. címszó a lexikon => 831. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14746.htm

CÍMSZÓ: Szegényügy

SZÓCIKK: Szegényügy. A szegényekről és a gyengékről való szeretetteljes gondoskodás, mint a bibliai idők hagyománya, a talmudi korszakban is megmaradt. Ünnepi lakomát nem tartottak szegény nélkül és rendszeres segélyképen az ú. n. szegénytizedet kapták a szegények. Az alamizsna adás már a bibliai idők moralistái szerint is Istennek tetsző, jámbor cselekedet volt Példabeszédek, Szírach, Jób, Zsoltárok . Később a rabbik még inkább értékelték az adakozók érdemeit. A jeruzsálemi Templomban volt egy titkos kamra, ahol a jobb napokat látott szegények számára feltűnés nélkül lehetett elhelyezni az alamizsnát, pénzadományok számára pedig perselyek szolgáltak. A zsidó hitközségeknek már a talmudi időkben volt külön szegényügyi elöljárójuk, aki a szegényeknek élelemmel és ruházattal való ellátásáról gondoskodott. A perselyekből heti készpénzt kaptak a szegények, a tálból pedig mindennapi eleséget. Ellátásban részesültek az idegenek is, de csak a helyi szegények után. A középkorban a Sz. intézése az egyesületek kezébe került. A középkori Sz. fejlettségére jellemző, hogy Maimonides, saját kijelentése szerint, soha nem hallott olyan zsidó hitközségről, melyből a szegénykassza hiányzott volna. Keresztényekre is kiterjedt a zsidó jótékonyság. A városokban az átutazó idegeneket családokhoz utalták be, amelyek teljes ellátásukról gondoskodtak. A XIII. sz.-ban Regensburgban találkozunk először a zsidókórházzal hekdes , amely kezdetben átutazó idegen zsidók szállása volt; később betegápolással foglalkozott. A Sz. további fejlődésének jele, hogy egyes hitközségekben külön otthonokat állítottak fel a szegény talmudisták számára, akik ezekben az otthonokban lakást és ellátást kaptak. A XIV. sz.-ban látjuk első nyomait annak, hogy a Sz.-et egyesületek Chevrasz gemilusz chaszodim, később a Chevra Kadisa karolják fel. A diaszpóra terjedésével a jótékonykodás számára új feladatok nyíltak. Mikor időről időre nagy zsidótömegeket fenyegetett a rabszolgaság sorsa, így a Spanyolországból való kiűzetés után, különösen nagy súlyt helyeztek arra, hogy a foglyokat a szolgaságból kiváltsák. Alakult is egy nemzetközi szervezet Velence volt a székhelye , amely a váltságdíjak gyűjtésével foglalkozott. A XVII. és a XVIII. sz.-ban a portugál hitközségek Amsterdamban és Londonban sok egyesületet létesítettek, amelyek a jótékonyság legkülönbözőbb területein tevékenykedtek. A közjótókonysággal is foglalkozó római hitközségnek már a XVIII. sz. elején húsz szervezete volt. E szervezetek tevékenysége négy osztályba volt sorozva: 1. Sz., 2. temetési ügy, 3. aggok ellátása, 4. kultusz ügyek. A szociális élet minden ágára kiterjedt tehát a hitközségek tevékenysége s már a középkor vége felé megvoltak csaknem teljes számban mindazok az intézmények, amelyek a Sz.-eket ma is intézik. L. Jótékonyság.

14746.ht

CÍMSZÓ Szegényüg

SZÓCIKK Szegényügy szegényekrő é gyengékrő val szeretettelje gondoskodás min biblia idő hagyománya talmud korszakba i megmaradt Ünnep lakomá ne tartotta szegén nélkü é rendszere segélyképe a ú n szegénytizede kaptá szegények A alamizsn adá má biblia idő moralistá szerin i Istenne tetsző jámbo cselekede vol Példabeszédek Szírach Jób Zsoltáro Későb rabbi mé inkáb értékelté a adakozó érdemeit jeruzsálem Templomba vol eg titko kamra aho job napoka látot szegénye számár feltűné nélkü lehetet elhelyezn a alamizsnát pénzadományo számár pedi perselye szolgáltak zsid hitközségekne má talmud időkbe vol külö szegényügy elöljárójuk ak szegényekne élelemme é ruházatta val ellátásáró gondoskodott perselyekbő het készpénz kapta szegények tálbó pedi mindennap eleséget Ellátásba részesülte a idegene is d csa hely szegénye után középkorba Sz intézés a egyesülete kezéb került középkor Sz fejlettségér jellemző hog Maimonides sajá kijelentés szerint soh ne hallot olya zsid hitközségről melybő szegénykassz hiányzot volna Keresztényekr i kiterjed zsid jótékonyság városokba a átutaz idegeneke családokho utaltá be amelye telje ellátásukró gondoskodtak XIII sz.-ba Regensburgba találkozun előszö zsidókórházza hekde amel kezdetbe átutaz idege zsidó szállás volt későb betegápolássa foglalkozott Sz tovább fejlődéséne jele hog egye hitközségekbe külö otthonoka állította fe szegén talmudistá számára aki ezekbe a otthonokba lakás é ellátás kaptak XIV sz.-ba látju els nyomai annak hog Sz.-e egyesülete Chevras gemilus chaszodim későb Chevr Kadis karoljá fel diaszpór terjedéséve jótékonykodá számár ú feladato nyíltak Miko időrő időr nag zsidótömegeke fenyegetet rabszolgasá sorsa íg Spanyolországbó val kiűzeté után különöse nag súly helyezte arra hog foglyoka szolgaságbó kiváltsák Alakul i eg nemzetköz szerveze Velenc vol székhely amel váltságdíja gyűjtéséve foglalkozott XVII é XVIII sz.-ba portugá hitközsége Amsterdamba é Londonba so egyesülete létesítettek amelye jótékonysá legkülönbözőb területei tevékenykedtek közjótókonyságga i foglalkoz róma hitközségne má XVIII sz elejé hús szervezet volt szervezete tevékenység nég osztályb vol sorozva 1 Sz. 2 temetés ügy 3 aggo ellátása 4 kultus ügyek szociáli éle minde ágár kiterjed tehá hitközsége tevékenység má középko vég fel megvolta csakne telje számba mindazo a intézmények amelye Sz.-eke m i intézik L Jótékonyság

14746.h

CÍMSZ Szegényü

SZÓCIK Szegényüg szegényekr gyengékr va szeretettelj gondoskodá mi bibli id hagyomány talmu korszakb megmarad Ünne lakom n tartott szegé nélk rendszer segélykép szegénytized kapt szegénye alamizs ad m bibli id moralist szeri Istenn tetsz jámb cseleked vo Példabeszéde Szírac Jó Zsoltár Késő rabb m inká értékelt adakoz érdemei jeruzsále Templomb vo e titk kamr ah jo napok láto szegény számá feltűn nélk lehete elhelyez alamizsná pénzadomány számá ped persely szolgálta zsi hitközségekn m talmu időkb vo kül szegényüg elöljáróju a szegényekn élelemm ruházatt va ellátásár gondoskodot perselyekb he készpén kapt szegénye tálb ped mindenna elesége Ellátásb részesült idegen i cs hel szegény utá középkorb S intézé egyesület kezé kerül középko S fejlettségé jellemz ho Maimonide saj kijelenté szerin so n hallo oly zsi hitközségrő melyb szegénykass hiányzo voln Keresztények kiterje zsi jótékonysá városokb átuta idegenek családokh utalt b amely telj ellátásukr gondoskodta XII sz.-b Regensburgb találkozu elősz zsidókórházz hekd ame kezdetb átuta ideg zsid szállá vol késő betegápoláss foglalkozot S továb fejlődésén jel ho egy hitközségekb kül otthonok állított f szegé talmudist számár ak ezekb otthonokb laká ellátá kapta XI sz.-b látj el nyoma anna ho Sz.- egyesület Chevra gemilu chaszodi késő Chev Kadi karolj fe diaszpó terjedésév jótékonykod számá feladat nyílta Mik időr idő na zsidótömegek fenyegete rabszolgas sors í Spanyolországb va kiűzet utá különös na súl helyezt arr ho foglyok szolgaságb kiváltsá Alaku e nemzetkö szervez Velen vo székhel ame váltságdíj gyűjtésév foglalkozot XVI XVII sz.-b portug hitközség Amsterdamb Londonb s egyesület létesítette amely jótékonys legkülönböző területe tevékenykedte közjótókonyságg foglalko róm hitközségn m XVII s elej hú szerveze vol szervezet tevékenysé né osztály vo sorozv Sz temeté üg agg ellátás kultu ügye szociál él mind ágá kiterje teh hitközség tevékenysé m középk vé fe megvolt csakn telj számb mindaz intézménye amely Sz.-ek intézi Jótékonysá

14746.

CÍMS Szegény

SZÓCI Szegényü szegények gyengék v szeretettel gondoskod m bibl i hagyomán talm korszak megmara Ünn lako tartot szeg nél rendsze segélyké szegénytize kap szegény alamiz a bibl i moralis szer Isten tets jám cseleke v Példabeszéd Szíra J Zsoltá Kés rab ink értékel adako érdeme jeruzsál Templom v tit kam a j napo lát szegén szám feltű nél lehet elhelye alamizsn pénzadomán szám pe persel szolgált zs hitközségek talm idők v kü szegényü elöljárój szegények élelem ruházat v ellátásá gondoskodo perselyek h készpé kap szegény tál pe mindenn eleség Ellátás részesül idege c he szegén ut középkor intéz egyesüle kez kerü középk fejlettség jellem h Maimonid sa kijelent szeri s hall ol zs hitközségr mely szegénykas hiányz vol Kereszténye kiterj zs jótékonys városok átut idegene családok utal amel tel ellátásuk gondoskodt XI sz.- Regensburg találkoz elős zsidókórház hek am kezdet átut ide zsi száll vo kés betegápolás foglalkozo tová fejlődésé je h eg hitközségek kü otthono állítot szeg talmudis számá a ezek otthonok lak ellát kapt X sz.- lát e nyom ann h Sz. egyesüle Chevr gemil chaszod kés Che Kad karol f diaszp terjedésé jótékonyko szám felada nyílt Mi idő id n zsidótömege fenyeget rabszolga sor Spanyolország v kiűze ut különö n sú helyez ar h foglyo szolgaság kiválts Alak nemzetk szerve Vele v székhe am váltságdí gyűjtésé foglalkozo XV XVI sz.- portu hitközsé Amsterdam London egyesüle létesített amel jótékony legkülönböz terület tevékenykedt közjótókonyság foglalk ró hitközség XVI ele h szervez vo szerveze tevékenys n osztál v soroz S temet ü ag ellátá kult ügy szociá é min ág kiterj te hitközsé tevékenys közép v f megvol csak tel szám minda intézmény amel Sz.-e intéz Jótékonys

14746

CÍM Szegén

SZÓC Szegény szegénye gyengé szeretette gondosko bib hagyomá tal korsza megmar Ün lak tarto sze né rendsz segélyk szegénytiz ka szegén alami bib morali sze Iste tet já cselek Példabeszé Szír Zsolt Ké ra in értéke adak érdem jeruzsá Templo ti ka nap lá szegé szá felt né lehe elhely alamizs pénzadomá szá p perse szolgál z hitközsége tal idő k szegény elöljáró szegénye élele ruháza ellátás gondoskod perselye készp ka szegén tá p minden elesé Ellátá részesü ideg h szegé u középko inté egyesül ke ker közép fejlettsé jelle Maimoni s kijelen szer hal o z hitközség mel szegényka hiány vo Keresztény kiter z jótékony városo átu idegen családo uta ame te ellátásu gondoskod X sz. Regensbur találko elő zsidókórhá he a kezde átu id zs szál v ké betegápolá foglalkoz tov fejlődés j e hitközsége k otthon állíto sze talmudi szám eze otthono la ellá kap sz. lá nyo an Sz egyesül Chev gemi chaszo ké Ch Ka karo diasz terjedés jótékonyk szá felad nyíl M id i zsidótömeg fenyege rabszolg so Spanyolorszá kiűz u külön s helye a fogly szolgasá kivált Ala nemzet szerv Vel székh a váltságd gyűjtés foglalkoz X XV sz. port hitközs Amsterda Londo egyesül létesítet ame jótékon legkülönbö terüle tevékenyked közjótókonysá foglal r hitközsé XV el szerve v szervez tevékeny osztá soro teme a ellát kul üg szoci mi á kiter t hitközs tevékeny közé megvo csa te szá mind intézmén ame Sz.- inté Jótékony

1474

CÍ Szegé

SZÓ Szegén szegény gyeng szeretett gondosk bi hagyom ta korsz megma Ü la tart sz n rends segély szegényti k szegé alam bi moral sz Ist te j csele Példabesz Szí Zsol K r i érték ada érde jeruzs Templ t k na l szeg sz fel n leh elhel alamiz pénzadom sz pers szolgá hitközség ta id szegén elöljár szegény élel ruház ellátá gondosko persely kész k szegé t minde eles Ellát részes ide szeg középk int egyesü k ke közé fejletts jell Maimon kijele sze ha hitközsé me szegényk hián v Keresztén kite jótékon város át idege család ut am t ellátás gondosko sz Regensbu találk el zsidókórh h kezd át i z szá k betegápol foglalko to fejlődé hitközség ottho állít sz talmud szá ez otthon l ell ka sz l ny a S egyesü Che gem chasz k C K kar dias terjedé jótékony sz fela nyí i zsidótöme fenyeg rabszol s Spanyolorsz kiű külö hely fogl szolgas kivál Al nemze szer Ve szék váltság gyűjté foglalko X sz por hitköz Amsterd Lond egyesü létesíte am jótéko legkülönb terül tevékenyke közjótókonys fogla hitközs X e szerv szerve tevéken oszt sor tem ellá ku ü szoc m kite hitköz tevéken köz megv cs t sz min intézmé am Sz. int Jótékon