14748.htm

CÍMSZÓ: Szeghalom

SZÓCIKK: Szeghalom, nagyk. Békés vm. 9460 lak. A Sz.i hitközséget 1856. néhány Dévaványáról beköltözött zsidó család alapította. Ennek előtte zsidók egyáltalán nem is laktak Sz.-en. A kis hitközség első rabbijául Meisels Adolfot választotta, ki 1874. halt meg. 1867-ben alakult a Chevra Kadisa, 1889. épült fel a hitközség temploma és iskolája. 1908 ban létesült a Nőegylet, melynek Kohn Dezsőné az elnöknője. Hosszú évtizedeken keresztül nem történt semmi nevezetes a hitközség életében, amely az egyetemes kongresszus alkalmával kongresszusi alapra helyezkedett. Sz.-ról indult el különben Ivánfl Jenő (1. o.), a Nemzeti Színház egykori kiváló színészének karrierje. A kis hitközség évi 4000 P-s költségvetéssel dolgozik és 500 P-t költ szociális célokra. Anyakönyvi területéhez Füzesgyarmat, Vésztő és Körösladány községek tartoznak. Lélekszáma 168, a családok száma 63, adófizetőké 60. Foglalkozás szerint: 2 gazdálkodó, 50 kereskedő, 1 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 2 munkás,. 1 orvos és 5 iparos. A világháborúban résztvett 70 hitközségi tag közül hárman estek el. A hitközség mai vezetősége : Werner Henrik elnök, Schwarc Manó alelnök, Weisz Mátyás és Schillinger Aladár gondnokok, Farkas Miksa pénztárnok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4748. címszó a lexikon => 832. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14748.htm

CÍMSZÓ: Szeghalom

SZÓCIKK: Szeghalom, nagyk. Békés vm. 9460 lak. A Sz.i hitközséget 1856. néhány Dévaványáról beköltözött zsidó család alapította. Ennek előtte zsidók egyáltalán nem is laktak Sz.-en. A kis hitközség első rabbijául Meisels Adolfot választotta, ki 1874. halt meg. 1867-ben alakult a Chevra Kadisa, 1889. épült fel a hitközség temploma és iskolája. 1908 ban létesült a Nőegylet, melynek Kohn Dezsőné az elnöknője. Hosszú évtizedeken keresztül nem történt semmi nevezetes a hitközség életében, amely az egyetemes kongresszus alkalmával kongresszusi alapra helyezkedett. Sz.-ról indult el különben Ivánfl Jenő 1. o. , a Nemzeti Színház egykori kiváló színészének karrierje. A kis hitközség évi 4000 P-s költségvetéssel dolgozik és 500 P-t költ szociális célokra. Anyakönyvi területéhez Füzesgyarmat, Vésztő és Körösladány községek tartoznak. Lélekszáma 168, a családok száma 63, adófizetőké 60. Foglalkozás szerint: 2 gazdálkodó, 50 kereskedő, 1 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 2 munkás,. 1 orvos és 5 iparos. A világháborúban résztvett 70 hitközségi tag közül hárman estek el. A hitközség mai vezetősége : Werner Henrik elnök, Schwarc Manó alelnök, Weisz Mátyás és Schillinger Aladár gondnokok, Farkas Miksa pénztárnok.

14748.ht

CÍMSZÓ Szeghalo

SZÓCIKK Szeghalom nagyk Béké vm 946 lak Sz. hitközsége 1856 néhán Dévaványáró beköltözöt zsid csalá alapította Enne előtt zsidó egyáltalá ne i lakta Sz.-en ki hitközsé els rabbijáu Meisel Adolfo választotta k 1874 hal meg 1867-be alakul Chevr Kadisa 1889 épül fe hitközsé templom é iskolája 190 ba létesül Nőegylet melyne Koh Dezsőn a elnöknője Hossz évtizedeke keresztü ne történ semm nevezete hitközsé életében amel a egyeteme kongresszu alkalmáva kongresszus alapr helyezkedett Sz.-ró indul e különbe Ivánf Jen 1 o Nemzet Színhá egykor kivál színészéne karrierje ki hitközsé év 400 P- költségvetésse dolgozi é 50 P- köl szociáli célokra Anyakönyv területéhe Füzesgyarmat Vészt é Körösladán községe tartoznak Lélekszám 168 családo szám 63 adófizetők 60 Foglalkozá szerint gazdálkodó 5 kereskedő ügyvéd köztisztviselő munkás, orvo é iparos világháborúba résztvet 7 hitközség ta közü hárma este el hitközsé ma vezetőség Werne Henri elnök Schwar Man alelnök Weis Mátyá é Schillinge Aladá gondnokok Farka Miks pénztárnok

14748.h

CÍMSZ Szeghal

SZÓCIK Szeghalo nagy Bék v 94 la Sz hitközség 185 néhá Dévaványár beköltözö zsi csal alapított Enn előt zsid egyáltal n lakt Sz.-e k hitközs el rabbijá Meise Adolf választott 187 ha me 1867-b alaku Chev Kadis 188 épü f hitközs templo iskoláj 19 b létesü Nőegyle melyn Ko Dezső elnöknőj Hoss évtizedek kereszt n törté sem nevezet hitközs életébe ame egyetem kongressz alkalmáv kongresszu alap helyezkedet Sz.-r indu különb Iván Je Nemze Szính egyko kivá színészén karrierj k hitközs é 40 P költségvetéss dolgoz 5 P kö szociál célokr Anyaköny területéh Füzesgyarma Vész Körösladá község tartozna Lélekszá 16 család szá 6 adófizető 6 Foglalkoz szerin gazdálkod keresked ügyvé köztisztvisel munkás orv iparo világháborúb résztve hitközsé t köz hárm est e hitközs m vezetősé Wern Henr elnö Schwa Ma alelnö Wei Máty Schilling Alad gondnoko Fark Mik pénztárno

14748.

CÍMS Szegha

SZÓCI Szeghal nag Bé 9 l S hitközsé 18 néh Dévaványá beköltöz zs csa alapítot En elő zsi egyálta lak Sz.- hitköz e rabbij Meis Adol választot 18 h m 1867- alak Che Kadi 18 ép hitköz templ iskolá 1 létes Nőegyl mely K Dezs elnöknő Hos évtizede keresz tört se neveze hitköz életéb am egyete kongress alkalmá kongressz ala helyezkede Sz.- ind külön Ivá J Nemz Szín egyk kiv színészé karrier hitköz 4 költségvetés dolgo k szociá célok Anyakön területé Füzesgyarm Vés Köröslad közsé tartozn Léleksz 1 csalá sz adófizet Foglalko szeri gazdálko kereske ügyv köztisztvise munká or ipar világháború résztv hitközs kö hár es hitköz vezetős Wer Hen eln Schw M aleln We Mát Schillin Ala gondnok Far Mi pénztárn

14748

CÍM Szegh

SZÓC Szegha na B hitközs 1 né Dévavány beköltö z cs alapíto E el zs egyált la Sz. hitkö rabbi Mei Ado választo 1 1867 ala Ch Kad 1 é hitkö temp iskol léte Nőegy mel Dez elnökn Ho évtized keres tör s nevez hitkö életé a egyet kongres alkalm kongress al helyezked Sz. in külö Iv Nem Szí egy ki színész karrie hitkö költségveté dolg szoci célo Anyakö terület Füzesgyar Vé Körösla közs tartoz Léleks csal s adófize Foglalk szer gazdálk keresk ügy köztisztvis munk o ipa világhábor részt hitköz k há e hitkö vezető We He el Sch alel W Má Schilli Al gondno Fa M pénztár

1474

CÍ Szeg

SZÓ Szegh n hitköz n Dévaván bekölt c alapít e z egyál l Sz hitk rabb Me Ad választ 186 al C Ka hitk tem isko lét Nőeg me De elnök H évtize kere tö neve hitk élet egye kongre alkal kongres a helyezke Sz i kül I Ne Sz eg k színés karri hitk költségvet dol szoc cél Anyak terüle Füzesgya V Körösl köz tarto Lélek csa adófiz Foglal sze gazdál keres üg köztisztvi mun ip világhábo rész hitkö h hitk vezet W H e Sc ale M Schill A gondn F pénztá