14754.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZÓCIKK: "Székely. Végbeli , vagy határőr elnevezéssel azonos Sz.-éknek az erdélyi határvidék egykori védőinek leszármazottait tartják és ezeket a magyar néprajzi tudomány az ősmagyarok. magvának tekinti. Sebestyén Gyula kimutatta, hogy a Sz.-ek a kabaroknak (1. o.), vagyis a zsidó- vallású kozároknak (1. o.) egyenes leszármazottai. A kabarok, Konstantin bizánci történetíró szerint, alkották a magyarok első törzsét és Sebestyén azt bizonyítja, hogy ezeket a vitéz előharcosokat rendeltek Erdélybe a határ őrzésére Sebestyén a Sz. rovásírást is, mint ó-héber írást a kabaroktól származtatja. L. Rovásírás."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4754. címszó a lexikon => 832. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14754.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZÓCIKK: Székely. Végbeli , vagy határőr elnevezéssel azonos Sz.-éknek az erdélyi határvidék egykori védőinek leszármazottait tartják és ezeket a magyar néprajzi tudomány az ősmagyarok. magvának tekinti. Sebestyén Gyula kimutatta, hogy a Sz.-ek a kabaroknak 1. o. , vagyis a zsidó- vallású kozároknak 1. o. egyenes leszármazottai. A kabarok, Konstantin bizánci történetíró szerint, alkották a magyarok első törzsét és Sebestyén azt bizonyítja, hogy ezeket a vitéz előharcosokat rendeltek Erdélybe a határ őrzésére Sebestyén a Sz. rovásírást is, mint ó-héber írást a kabaroktól származtatja. L. Rovásírás.

14754.ht

CÍMSZÓ Székel

SZÓCIKK Székely Végbel vag határő elnevezésse azono Sz.-ékne a erdély határvidé egykor védőine leszármazottai tartjá é ezeke magya néprajz tudomán a ősmagyarok magvána tekinti Sebestyé Gyul kimutatta hog Sz.-e kabarokna 1 o vagyi zsidó vallás kozárokna 1 o egyene leszármazottai kabarok Konstanti bizánc történetír szerint alkottá magyaro els törzsé é Sebestyé az bizonyítja hog ezeke vité előharcosoka rendelte Erdélyb hatá őrzésér Sebestyé Sz rovásírás is min ó-hébe írás kabaroktó származtatja L Rovásírás

14754.h

CÍMSZ Széke

SZÓCIK Székel Végbe va határ elnevezéss azon Sz.-ékn erdél határvid egyko védőin leszármazotta tartj ezek magy népraj tudomá ősmagyaro magván tekint Sebesty Gyu kimutatt ho Sz.- kabarokn vagy zsid vallá kozárokn egyen leszármazotta kabaro Konstant bizán történetí szerin alkott magyar el törzs Sebesty a bizonyítj ho ezek vit előharcosok rendelt Erdély hat őrzésé Sebesty S rovásírá i mi ó-héb írá kabarokt származtatj Rovásírá

14754.

CÍMS Szék

SZÓCI Széke Végb v hatá elnevezés azo Sz.-ék erdé határvi egyk védői leszármazott tart eze mag népra tudom ősmagyar magvá tekin Sebest Gy kimutat h Sz. kabarok vag zsi vall kozárok egye leszármazott kabar Konstan bizá történet szeri alkot magya e törz Sebest bizonyít h eze vi előharcoso rendel Erdél ha őrzés Sebest rovásír m ó-hé ír kabarok származtat Rovásír

14754

CÍM Szé

SZÓC Szék Vég hat elnevezé az Sz.-é erd határv egy védő leszármazot tar ez ma népr tudo ősmagya magv teki Sebes G kimuta Sz kabaro va zs val kozáro egy leszármazot kaba Konsta biz történe szer alko magy tör Sebes bizonyí ez v előharcos rende Erdé h őrzé Sebes rovásí ó-h í kabaro származta Rovásí

1475

CÍ Sz

SZÓ Szé Vé ha elnevez a Sz.- er határ eg véd leszármazo ta e m nép tud ősmagy mag tek Sebe kimut S kabar v z va kozár eg leszármazo kab Konst bi történ sze alk mag tö Sebe bizony e előharco rend Erd őrz Sebe rovás ó- kabar származt Rovás