14756.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Artúr

SZÓCIKK: "Székely Artúr, közgazdasági író, szül. Kisbéren 1887 márc. 28. A budapesti és több külföldi egyetemen végezte a jogi fakultást. A doktorátus megszerzése után a Magyar Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesületének, később a Magyar Vámpolitikai Központunk, 1916 óta pedig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának lett a titkára, egyszersmind pedig igazgatója a Magyar Külkereskedelmi Szövetségnek és ügyvezetője a Magyar Vámpolitikai Központnak. Számos közgazdasági cikket írt napilapokba, és folyóiratokba s több könyvet a háborús idők kereskedelméről, kiviteléről és gazdasági törvényeiről. Egyéb művei: Az új autonóm török vámtarifa; Amagyar külügyminisztérium külkereskedelmi szolgálata; Importőrök kiskátéja , Kiviteli politikánk és a gazdasági válság; A Jugoszláviával, Romániával és Csehoszlovákiával kötendő kereskedelmi szerződések; A kereskedelempolitika helyzete Európában és Magyarországon; Magyarország kereskedelmi szerződéses politikája."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4756. címszó a lexikon => 832. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14756.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Artúr

SZÓCIKK: Székely Artúr, közgazdasági író, szül. Kisbéren 1887 márc. 28. A budapesti és több külföldi egyetemen végezte a jogi fakultást. A doktorátus megszerzése után a Magyar Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesületének, később a Magyar Vámpolitikai Központunk, 1916 óta pedig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának lett a titkára, egyszersmind pedig igazgatója a Magyar Külkereskedelmi Szövetségnek és ügyvezetője a Magyar Vámpolitikai Központnak. Számos közgazdasági cikket írt napilapokba, és folyóiratokba s több könyvet a háborús idők kereskedelméről, kiviteléről és gazdasági törvényeiről. Egyéb művei: Az új autonóm török vámtarifa; Amagyar külügyminisztérium külkereskedelmi szolgálata; Importőrök kiskátéja , Kiviteli politikánk és a gazdasági válság; A Jugoszláviával, Romániával és Csehoszlovákiával kötendő kereskedelmi szerződések; A kereskedelempolitika helyzete Európában és Magyarországon; Magyarország kereskedelmi szerződéses politikája.

14756.ht

CÍMSZÓ Székel

SZEMÉLYNÉV Székel Artú

SZÓCIKK Székel Artúr közgazdaság író szül Kisbére 188 márc 28 budapest é töb külföld egyeteme végezt jog fakultást doktorátu megszerzés utá Magya Vegyészet Gyároso Országo Egyesületének későb Magya Vámpolitika Központunk 191 ót pedi Budapest Kereskedelm é Iparkamarána let titkára egyszersmin pedi igazgatój Magya Külkereskedelm Szövetségne é ügyvezetőj Magya Vámpolitika Központnak Számo közgazdaság cikke ír napilapokba é folyóiratokb töb könyve háború idő kereskedelméről kivitelérő é gazdaság törvényeiről Egyé művei A ú autonó törö vámtarifa Amagya külügyminisztériu külkereskedelm szolgálata Importőrö kiskátéj Kivitel politikán é gazdaság válság Jugoszláviával Romániáva é Csehoszlovákiáva kötend kereskedelm szerződések kereskedelempolitik helyzet Európába é Magyarországon Magyarorszá kereskedelm szerződése politikája

14756.h

CÍMSZ Széke

SZEMÉLYNÉ Széke Art

SZÓCIK Széke Artú közgazdasá ír szü Kisbér 18 már 2 budapes tö külföl egyetem végez jo fakultás doktorát megszerzé ut Magy Vegyésze Gyáros Ország Egyesületéne késő Magy Vámpolitik Központun 19 ó ped Budapes Kereskedel Iparkamarán le titkár egyszersmi ped igazgató Magy Külkereskedel Szövetségn ügyvezető Magy Vámpolitik Központna Szám közgazdasá cikk í napilapokb folyóiratok tö könyv hábor id kereskedelmérő kivitelér gazdasá törvényeirő Egy műve auton tör vámtarif Amagy külügyminisztéri külkereskedel szolgálat Importőr kiskáté Kivite politiká gazdasá válsá Jugoszláviáva Romániáv Csehoszlovákiáv köten kereskedel szerződése kereskedelempoliti helyze Európáb Magyarországo Magyarorsz kereskedel szerződés politikáj

14756.

CÍMS Szék

SZEMÉLYN Szék Ar

SZÓCI Szék Art közgazdas í sz Kisbé 1 má budape t külfö egyete vége j fakultá doktorá megszerz u Mag Vegyész Gyáro Orszá Egyesületén kés Mag Vámpoliti Központu 1 pe Budape Kereskede Iparkamará l titká egyszersm pe igazgat Mag Külkereskede Szövetség ügyvezet Mag Vámpoliti Központn Szá közgazdas cik napilapok folyóirato t köny hábo i kereskedelmér kivitelé gazdas törvényeir Eg műv auto tö vámtari Amag külügyminisztér külkereskede szolgála Importő kiskát Kivit politik gazdas váls Jugoszláviáv Romániá Csehoszlovákiá köte kereskede szerződés kereskedelempolit helyz Európá Magyarország Magyarors kereskede szerződé politiká

14756

CÍM Szé

SZEMÉLY Szé A

SZÓC Szé Ar közgazda s Kisb m budap külf egyet vég fakult doktor megszer Ma Vegyés Gyár Orsz Egyesületé ké Ma Vámpolit Központ p Budap Keresked Iparkamar titk egyszers p igazga Ma Külkeresked Szövetsé ügyveze Ma Vámpolit Központ Sz közgazda ci napilapo folyóirat kön háb kereskedelmé kivitel gazda törvényei E mű aut t vámtar Ama külügyminiszté külkeresked szolgál Import kiská Kivi politi gazda vál Jugoszláviá Románi Csehoszlováki köt keresked szerződé kereskedelempoli hely Európ Magyarorszá Magyaror keresked szerződ politik

1475

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sz A közgazd Kis buda kül egye vé fakul dokto megsze M Vegyé Gyá Ors Egyesület k M Vámpoli Közpon Buda Kereske Iparkama tit egyszer igazg M Külkereske Szövets ügyvez M Vámpoli Közpon S közgazd c napilap folyóira kö há kereskedelm kivite gazd törvénye m au vámta Am külügyminiszt külkereske szolgá Impor kisk Kiv polit gazd vá Jugoszlávi Román Csehoszlovák kö kereske szerződ kereskedelempol hel Euró Magyarorsz Magyaro kereske szerző politi