14758.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Béla

SZÓCIKK: "Székely II. Béla, író, szül. Bethlenben (Szolnok- Dobpka vm.) 1892 jún. 1. Egész fiatalon újságírói pályára ment. Nagyváradon, majd Budapesten dolgozott különböző lapoknál. Kolozsvárott Marton Ernővel (1. o.) együtt megalapította az Uj Keletet,, később a Keleti Újságot szerkesztette, majd ugyancsak Kolozsvárott 5 Órai Újság címen napilapot indított. Egyik alapítója és titkára volt az erdélyi és bánáti kisebbségi ú jságírók szervezetének. Részt vett az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség munkájában, a Keren Kajemeth megbízásából megszervezte a magyarországi Palesztina munkát és kezdeményezésére létesült a Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége (1. o.) is. Megszervezte még a ma már 16 országra kiterjedő Aviva leány világmozgalmat s az Aviva világszövetségnek elnöke. Jelentékeny irodalmi működést fejtett ki. Megjelent könyvei: Versek; Számvetések (versek); Vajúdó-ország (szociális tanulmány Palesztináról); Mittelmann (egy zsidó Justitzrnord leleplezése)és Máramaros. Több zsidó tárgyú regényt fordított. A Jewish Telegraphy Agency magyaroszági szerkesztője."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4758. címszó a lexikon => 833. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14758.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Béla

SZÓCIKK: Székely II. Béla, író, szül. Bethlenben Szolnok- Dobpka vm. 1892 jún. 1. Egész fiatalon újságírói pályára ment. Nagyváradon, majd Budapesten dolgozott különböző lapoknál. Kolozsvárott Marton Ernővel 1. o. együtt megalapította az Uj Keletet,, később a Keleti Újságot szerkesztette, majd ugyancsak Kolozsvárott 5 Órai Újság címen napilapot indított. Egyik alapítója és titkára volt az erdélyi és bánáti kisebbségi ú jságírók szervezetének. Részt vett az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség munkájában, a Keren Kajemeth megbízásából megszervezte a magyarországi Palesztina munkát és kezdeményezésére létesült a Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége 1. o. is. Megszervezte még a ma már 16 országra kiterjedő Aviva leány világmozgalmat s az Aviva világszövetségnek elnöke. Jelentékeny irodalmi működést fejtett ki. Megjelent könyvei: Versek; Számvetések versek ; Vajúdó-ország szociális tanulmány Palesztináról ; Mittelmann egy zsidó Justitzrnord leleplezése és Máramaros. Több zsidó tárgyú regényt fordított. A Jewish Telegraphy Agency magyaroszági szerkesztője.

14758.ht

CÍMSZÓ Székel

SZEMÉLYNÉV Székel Bél

SZÓCIKK Székel II Béla író szül Bethlenbe Szolnok Dobpk vm 189 jún 1 Egés fiatalo újságíró pályár ment Nagyváradon maj Budapeste dolgozot különböz lapoknál Kolozsvárot Marto Ernőve 1 o együt megalapított a U Keletet, későb Kelet Újságo szerkesztette maj ugyancsa Kolozsvárot Óra Újsá címe napilapo indított Egyi alapítój é titkár vol a erdély é bánát kisebbség jságíró szervezetének Rész vet a Erdély Zsid Nemzet Szövetsé munkájában Kere Kajemet megbízásábó megszervezt magyarország Palesztin munká é kezdeményezésér létesül Magya Zsidó Pr Palesztin Szövetség 1 o is Megszervezt mé m má 1 országr kiterjed Aviv leán világmozgalma a Aviv világszövetségne elnöke Jelentéken irodalm működés fejtet ki Megjelen könyvei Versek Számvetése verse Vajúdó-orszá szociáli tanulmán Palesztináró Mittelman eg zsid Justitzrnor leleplezés é Máramaros Töb zsid tárgy regény fordított Jewis Telegraph Agenc magyaroszág szerkesztője

14758.h

CÍMSZ Széke

SZEMÉLYNÉ Széke Bé

SZÓCIK Széke I Bél ír szü Bethlenb Szolno Dobp v 18 jú Egé fiatal újságír pályá men Nagyvárado ma Budapest dolgozo különbö lapokná Kolozsváro Mart Ernőv együ megalapítot Keletet késő Kele Újság szerkesztett ma ugyancs Kolozsváro Ór Újs cím napilap indítot Egy alapító titká vo erdél báná kisebbsé jságír szervezeténe Rés ve Erdél Zsi Nemze Szövets munkájába Ker Kajeme megbízásáb megszervez magyarorszá Paleszti munk kezdeményezésé létesü Magy Zsid P Paleszti Szövetsé i Megszervez m m ország kiterje Avi leá világmozgalm Avi világszövetségn elnök Jelentéke irodal működé fejte k Megjele könyve Verse Számvetés vers Vajúdó-orsz szociál tanulmá Palesztinár Mittelma e zsi Justitzrno leleplezé Máramaro Tö zsi tárg regén fordítot Jewi Telegrap Agen magyaroszá szerkesztőj

14758.

CÍMS Szék

SZEMÉLYN Szék B

SZÓCI Szék Bé í sz Bethlen Szoln Dob 1 j Eg fiata újságí pály me Nagyvárad m Budapes dolgoz különb lapokn Kolozsvár Mar Ernő egy megalapíto Kelete kés Kel Újsá szerkesztet m ugyanc Kolozsvár Ó Új cí napila indíto Eg alapít titk v erdé bán kisebbs jságí szervezetén Ré v Erdé Zs Nemz Szövet munkájáb Ke Kajem megbízásá megszerve magyarorsz Paleszt mun kezdeményezés létes Mag Zsi Paleszt Szövets Megszerve orszá kiterj Av le világmozgal Av világszövetség elnö Jelenték iroda működ fejt Megjel könyv Vers Számveté ver Vajúdó-ors szociá tanulm Palesztiná Mittelm zs Justitzrn leleplez Máramar T zs tár regé fordíto Jew Telegra Age magyarosz szerkesztő

14758

CÍM Szé

SZEMÉLY Szé

SZÓC Szé B s Bethle Szol Do E fiat újság pál m Nagyvára Budape dolgo külön lapok Kolozsvá Ma Ern eg megalapít Kelet ké Ke Újs szerkeszte ugyan Kolozsvá Ú c napil indít E alapí tit erd bá kisebb jság szervezeté R Erd Z Nem Szöve munkájá K Kaje megbízás megszerv magyarors Palesz mu kezdeményezé léte Ma Zs Palesz Szövet Megszerv orsz kiter A l világmozga A világszövetsé eln Jelenté irod műkö fej Megje köny Ver Számvet ve Vajúdó-or szoci tanul Palesztin Mittel z Justitzr leleple Márama z tá reg fordít Je Telegr Ag magyaros szerkeszt

1475

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sz Bethl Szo D fia újsá pá Nagyvár Budap dolg külö lapo Kolozsv M Er e megalapí Kele k K Új szerkeszt ugya Kolozsv napi indí alap ti er b kiseb jsá szervezet Er Ne Szöv munkáj Kaj megbízá megszer magyaror Pales m kezdeményez lét M Z Pales Szöve Megszer ors kite világmozg világszövets el Jelent iro műk fe Megj kön Ve Számve v Vajúdó-o szoc tanu Paleszti Mitte Justitz lelepl Máram t re fordí J Teleg A magyaro szerkesz