14762.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely István

SZÓCIKK: "Székely István*, klassz.-fllológus, tanár, szül. Olaszkán 1863 máj. 24., megh. Budapesten 1925. A budapesti egyetemen tanult, ahol doktorátust és tanári diplomát szerzett. Több vidéki városban, majd 1903-tól haláláig a budapesti Tavaszmező-utcai főgimnáziumban működött. Munkatársa volt a Petz-féle Ókori Lexikonnak, a Scherr- féle Geschichte der Weltlitteratur-ban. pedig ő írta a magyar irodalmi részt. Az ifjúság számára latinnyelvű hetilapot szerkesztett. Művei: De Suctonio C. Taciti imitatore; Suctonius Csszárok életrajzai; Női életpályák. Lefordította: Petronius Arbiter Trimalchio lakomáját, Gobineau Renaissance-át és latinnyelvü tankönyve­ ket is írt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4762. címszó a lexikon => 833. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14762.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely István

SZÓCIKK: Székely István*, klassz.-fllológus, tanár, szül. Olaszkán 1863 máj. 24., megh. Budapesten 1925. A budapesti egyetemen tanult, ahol doktorátust és tanári diplomát szerzett. Több vidéki városban, majd 1903-tól haláláig a budapesti Tavaszmező-utcai főgimnáziumban működött. Munkatársa volt a Petz-féle Ókori Lexikonnak, a Scherr- féle Geschichte der Weltlitteratur-ban. pedig ő írta a magyar irodalmi részt. Az ifjúság számára latinnyelvű hetilapot szerkesztett. Művei: De Suctonio C. Taciti imitatore; Suctonius Csszárok életrajzai; Női életpályák. Lefordította: Petronius Arbiter Trimalchio lakomáját, Gobineau Renaissance-át és latinnyelvü tankönyve­ ket is írt.

14762.ht

CÍMSZÓ Székel

SZEMÉLYNÉV Székel Istvá

SZÓCIKK Székel István* klassz.-fllológus tanár szül Olaszká 186 máj 24. megh Budapeste 1925 budapest egyeteme tanult aho doktorátus é tanár diplomá szerzett Töb vidék városban maj 1903-tó halálái budapest Tavaszmező-utca főgimnáziumba működött Munkatárs vol Petz-fél Ókor Lexikonnak Scherr fél Geschicht de Weltlitteratur-ban pedi írt magya irodalm részt A ifjúsá számár latinnyelv hetilapo szerkesztett Művei D Suctoni C Tacit imitatore Suctoniu Csszáro életrajzai Nő életpályák Lefordította Petroniu Arbite Trimalchi lakomáját Gobinea Renaissance-á é latinnyelv tankönyv ke i írt

14762.h

CÍMSZ Széke

SZEMÉLYNÉ Széke Istv

SZÓCIK Széke István klassz.-fllológu taná szü Olaszk 18 má 24 meg Budapest 192 budapes egyetem tanul ah doktorátu taná diplom szerzet Tö vidé városba ma 1903-t halálá budapes Tavaszmező-utc főgimnáziumb működöt Munkatár vo Petz-fé Óko Lexikonna Scher fé Geschich d Weltlitteratur-ba ped ír magy irodal rész ifjús számá latinnyel hetilap szerkesztet Műve Sucton Taci imitator Suctoni Csszár életrajza N életpályá Lefordított Petroni Arbit Trimalch lakomájá Gobine Renaissance- latinnyel tanköny k ír

14762.

CÍMS Szék

SZEMÉLYN Szék Ist

SZÓCI Szék Istvá klassz.-fllológ tan sz Olasz 1 m 2 me Budapes 19 budape egyete tanu a doktorát tan diplo szerze T vid városb m 1903- halál budape Tavaszmező-ut főgimnázium működö Munkatá v Petz-f Ók Lexikonn Sche f Geschic Weltlitteratur-b pe í mag iroda rés ifjú szám latinnye hetila szerkeszte Műv Sucto Tac imitato Sucton Csszá életrajz életpály Lefordítot Petron Arbi Trimalc lakomáj Gobin Renaissance latinnye tankön í

14762

CÍM Szé

SZEMÉLY Szé Is

SZÓC Szé Istv klassz.-flloló ta s Olas m Budape 1 budap egyet tan doktorá ta dipl szerz vi város 1903 halá budap Tavaszmező-u főgimnáziu működ Munkat Petz- Ó Lexikon Sch Geschi Weltlitteratur- p ma irod ré ifj szá latinny hetil szerkeszt Mű Suct Ta imitat Sucto Cssz életraj életpál Lefordíto Petro Arb Trimal lakomá Gobi Renaissanc latinny tankö

1476

CÍ Sz

SZEMÉL Sz I

SZÓ Sz Ist klassz.-fllol t Ola Budap buda egye ta doktor t dip szer v váro 190 hal buda Tavaszmező- főgimnázi műkö Munka Petz Lexiko Sc Gesch Weltlitteratur m iro r if sz latinn heti szerkesz M Suc T imita Suct Css életra életpá Lefordít Petr Ar Trima lakom Gob Renaissan latinn tank