14764.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Nándor

SZÓCIKK: "Székely Nándor*, tanár, író, szül. Siklóson 1892 jún. 26. Polgári iskolai tanárképzőt végzett. Előbb a fővárosnál működött, azután a váci zsidó polgári iskola igazgatója lett, most Pestújhelyen tanár. Felelős szerkesztője volt a Szombat c. pécsi cionista lapnak, majd egyideig helyettes szerkesztője a Múlt és Jövőnek. Jelenleg a Magyar Sión c. újkeresztény hetilapot szerkeszti. A numerus clausus ellen írt brosúrája miatt fogházbüntetést szenvedett. Sok zsidó-tárgyú novella mellett regényeket írt. Ezek: Az örök idegen ; Krisztus apródjai; A messziről jött ember."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4764. címszó a lexikon => 833. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14764.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Nándor

SZÓCIKK: Székely Nándor*, tanár, író, szül. Siklóson 1892 jún. 26. Polgári iskolai tanárképzőt végzett. Előbb a fővárosnál működött, azután a váci zsidó polgári iskola igazgatója lett, most Pestújhelyen tanár. Felelős szerkesztője volt a Szombat c. pécsi cionista lapnak, majd egyideig helyettes szerkesztője a Múlt és Jövőnek. Jelenleg a Magyar Sión c. újkeresztény hetilapot szerkeszti. A numerus clausus ellen írt brosúrája miatt fogházbüntetést szenvedett. Sok zsidó-tárgyú novella mellett regényeket írt. Ezek: Az örök idegen ; Krisztus apródjai; A messziről jött ember.

14764.ht

CÍMSZÓ Székel

SZEMÉLYNÉV Székel Nándo

SZÓCIKK Székel Nándor* tanár író szül Siklóso 189 jún 26 Polgár iskola tanárképző végzett Előb fővárosná működött azutá vác zsid polgár iskol igazgatój lett mos Pestújhelye tanár Felelő szerkesztőj vol Szomba c pécs cionist lapnak maj egyidei helyette szerkesztőj Múl é Jövőnek Jelenle Magya Sió c újkeresztén hetilapo szerkeszti numeru clausu elle ír brosúráj miat fogházbüntetés szenvedett So zsidó-tárgy novell mellet regényeke írt Ezek A örö idege Krisztu apródjai messzirő jöt ember

14764.h

CÍMSZ Széke

SZEMÉLYNÉ Széke Nánd

SZÓCIK Széke Nándor taná ír szü Siklós 18 jú 2 Polgá iskol tanárképz végzet Elő fővárosn működöt azut vá zsi polgá isko igazgató let mo Pestújhely taná Felel szerkesztő vo Szomb péc cionis lapna ma egyide helyett szerkesztő Mú Jövőne Jelenl Magy Si újkereszté hetilap szerkeszt numer claus ell í brosúrá mia fogházbünteté szenvedet S zsidó-tárg novel melle regények ír Eze ör ideg Kriszt apródja messzir jö embe

14764.

CÍMS Szék

SZEMÉLYN Szék Nán

SZÓCI Szék Nándo tan í sz Sikló 1 j Polg isko tanárkép végze El főváros működö azu v zs polg isk igazgat le m Pestújhel tan Fele szerkeszt v Szom pé cioni lapn m egyid helyet szerkeszt M Jövőn Jelen Mag S újkereszt hetila szerkesz nume clau el brosúr mi fogházbüntet szenvede zsidó-tár nove mell regénye í Ez ö ide Krisz apródj messzi j emb

14764

CÍM Szé

SZEMÉLY Szé Ná

SZÓC Szé Nánd ta s Sikl Pol isk tanárké végz E főváro működ az z pol is igazga l Pestújhe ta Fel szerkesz Szo p cion lap egyi helye szerkesz Jövő Jele Ma újkeresz hetil szerkes num cla e brosú m fogházbünte szenved zsidó-tá nov mel regény E id Kris apród messz em

1476

CÍ Sz

SZEMÉL Sz N

SZÓ Sz Nán t Sik Po is tanárk vég fővár műkö a po i igazg Pestújh t Fe szerkes Sz cio la egy hely szerkes Jöv Jel M újkeres heti szerke nu cl bros fogházbünt szenve zsidó-t no me regén i Kri apró mess e