14766.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Salamon

SZÓCIKK: "Székely Salamon, kémikus, szül. Győrött 1860 szept. 28. Tanulmányait a Műegyetemen végezte, majd diplomája elnyerése után az áll. vegykísérleti állomáshoz nevezték ki vegyésznek, majd fővegyésznek, 1917. igazgatónak, 1921. pedig fő igazgatónak. Pontos találmánya, melyet a Bpest. Ált. Közpoti Tejcsarnokhoz forgalomba, a Sz.-féle gyermektej, ezenkívül az Ovola, Jovó, Dia-tej Nephrit-tej és Fehérjés-tej, mind az ő készítményei. A gyermektáplálás, az élelmezés és a tej zsírtartalmának meghatározásáról több értékes tanulmányt írt. Jelenleg nyug. főigazgató. A zsidó közéletben állandóan tevékenykedik. 1919- 1923-ig elnöke volt az óbudai hitközségnek s ő létesítette az új elemi iskolát; tagja volt a Joint-nak és a Magyar Zsidó Orsz. Szövetségnek alelnöke volt válságos időkben."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4766. címszó a lexikon => 833. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14766.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Salamon

SZÓCIKK: Székely Salamon, kémikus, szül. Győrött 1860 szept. 28. Tanulmányait a Műegyetemen végezte, majd diplomája elnyerése után az áll. vegykísérleti állomáshoz nevezték ki vegyésznek, majd fővegyésznek, 1917. igazgatónak, 1921. pedig fő igazgatónak. Pontos találmánya, melyet a Bpest. Ált. Közpoti Tejcsarnokhoz forgalomba, a Sz.-féle gyermektej, ezenkívül az Ovola, Jovó, Dia-tej Nephrit-tej és Fehérjés-tej, mind az ő készítményei. A gyermektáplálás, az élelmezés és a tej zsírtartalmának meghatározásáról több értékes tanulmányt írt. Jelenleg nyug. főigazgató. A zsidó közéletben állandóan tevékenykedik. 1919- 1923-ig elnöke volt az óbudai hitközségnek s ő létesítette az új elemi iskolát; tagja volt a Joint-nak és a Magyar Zsidó Orsz. Szövetségnek alelnöke volt válságos időkben.

14766.ht

CÍMSZÓ Székel

SZEMÉLYNÉV Székel Salamo

SZÓCIKK Székel Salamon kémikus szül Győröt 186 szept 28 Tanulmányai Műegyeteme végezte maj diplomáj elnyerés utá a áll vegykísérlet állomásho nevezté k vegyésznek maj fővegyésznek 1917 igazgatónak 1921 pedi f igazgatónak Ponto találmánya melye Bpest Ált Közpot Tejcsarnokho forgalomba Sz.-fél gyermektej ezenkívü a Ovola Jovó Dia-te Nephrit-te é Fehérjés-tej min a készítményei gyermektáplálás a élelmezé é te zsírtartalmána meghatározásáró töb értéke tanulmány írt Jelenle nyug főigazgató zsid közéletbe állandóa tevékenykedik 1919 1923-i elnök vol a óbuda hitközségne létesített a ú elem iskolát tagj vol Joint-na é Magya Zsid Orsz Szövetségne alelnök vol válságo időkben

14766.h

CÍMSZ Széke

SZEMÉLYNÉ Széke Salam

SZÓCIK Széke Salamo kémiku szü Győrö 18 szep 2 Tanulmánya Műegyetem végezt ma diplomá elnyeré ut ál vegykísérle állomásh nevezt vegyészne ma fővegyészne 191 igazgatóna 192 ped igazgatóna Pont találmány mely Bpes Ál Közpo Tejcsarnokh forgalomb Sz.-fé gyermekte ezenkív Ovol Jov Dia-t Nephrit-t Fehérjés-te mi készítménye gyermektáplálá élelmez t zsírtartalmán meghatározásár tö érték tanulmán ír Jelenl nyu főigazgat zsi közéletb állandó tevékenykedi 191 1923- elnö vo óbud hitközségn létesítet ele iskolá tag vo Joint-n Magy Zsi Ors Szövetségn alelnö vo válság időkbe

14766.

CÍMS Szék

SZEMÉLYN Szék Sala

SZÓCI Szék Salam kémik sz Győr 1 sze Tanulmány Műegyete végez m diplom elnyer u á vegykísérl állomás nevez vegyészn m fővegyészn 19 igazgatón 19 pe igazgatón Pon találmán mel Bpe Á Közp Tejcsarnok forgalom Sz.-f gyermekt ezenkí Ovo Jo Dia- Nephrit- Fehérjés-t m készítmény gyermektáplál élelme zsírtartalmá meghatározásá t érté tanulmá í Jelen ny főigazga zs közélet álland tevékenyked 19 1923 eln v óbu hitközség létesíte el iskol ta v Joint- Mag Zs Or Szövetség aleln v válsá időkb

14766

CÍM Szé

SZEMÉLY Szé Sal

SZÓC Szé Sala kémi s Győ sz Tanulmán Műegyet vége diplo elnye vegykísér állomá neve vegyész fővegyész 1 igazgató 1 p igazgató Po találmá me Bp Köz Tejcsarno forgalo Sz.- gyermek ezenk Ov J Dia Nephrit Fehérjés- készítmén gyermektáplá élelm zsírtartalm meghatározás ért tanulm Jele n főigazg z közéle állan tevékenyke 1 192 el ób hitközsé létesít e isko t Joint Ma Z O Szövetsé alel váls idők

1476

CÍ Sz

SZEMÉL Sz Sa

SZÓ Sz Sal kém Gy s Tanulmá Műegye vég dipl elny vegykísé állom nev vegyés fővegyés igazgat igazgat P találm m B Kö Tejcsarn forgal Sz. gyerme ezen O Di Nephri Fehérjés készítmé gyermektápl élel zsírtartal meghatározá ér tanul Jel főigaz közél álla tevékenyk 19 e ó hitközs létesí isk Join M Szövets ale vál idő