14767.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Sámuel

SZÓCIKK: "Székely Sámuel, hírlapíró, szül. Sziliben (Somogy vm.) 1857 júl. 3., megh. Budapesten 1926 febr. 14-. Már egyetemi tanulmányai alatt munkatársa volt több nagy lapnak Budapesten és Parisban. 1889-ben szerkesztette a Párisi Magyar Értesítőt és tudósította a Budapesti Hírlapot. 1892-ben leleplezte a francia-orosz entente egyik legfőbb létrehozóját, Mohrenheim orosz nagykövetet, mint a Panama-botrány részesét. 1894-ben megalapította és szerkesztette a Politikai Hetiszemlét 1921-ig. Emellett írt hadtörténelmi tanulmányokat a Ludovika Akadémia közlönyébe és a Történelmi Tárba. Könyvalakban megjelent munkái: Felelős-e a zsidóság az ország romlásáért?; Egy újságíró élményei."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4767. címszó a lexikon => 834. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14767.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Sámuel

SZÓCIKK: Székely Sámuel, hírlapíró, szül. Sziliben Somogy vm. 1857 júl. 3., megh. Budapesten 1926 febr. 14-. Már egyetemi tanulmányai alatt munkatársa volt több nagy lapnak Budapesten és Parisban. 1889-ben szerkesztette a Párisi Magyar Értesítőt és tudósította a Budapesti Hírlapot. 1892-ben leleplezte a francia-orosz entente egyik legfőbb létrehozóját, Mohrenheim orosz nagykövetet, mint a Panama-botrány részesét. 1894-ben megalapította és szerkesztette a Politikai Hetiszemlét 1921-ig. Emellett írt hadtörténelmi tanulmányokat a Ludovika Akadémia közlönyébe és a Történelmi Tárba. Könyvalakban megjelent munkái: Felelős-e a zsidóság az ország romlásáért?; Egy újságíró élményei.

14767.ht

CÍMSZÓ Székel

SZEMÉLYNÉV Székel Sámue

SZÓCIKK Székel Sámuel hírlapíró szül Szilibe Somog vm 185 júl 3. megh Budapeste 192 febr 14- Má egyetem tanulmánya alat munkatárs vol töb nag lapna Budapeste é Parisban 1889-be szerkesztett Páris Magya Értesítő é tudósított Budapest Hírlapot 1892-be leleplezt francia-oros entent egyi legfőb létrehozóját Mohrenhei oros nagykövetet min Panama-botrán részesét 1894-be megalapított é szerkesztett Politika Hetiszemlé 1921-ig Emellet ír hadtörténelm tanulmányoka Ludovik Akadémi közlönyéb é Történelm Tárba Könyvalakba megjelen munkái Felelős- zsidósá a orszá romlásáért? Eg újságír élményei

14767.h

CÍMSZ Széke

SZEMÉLYNÉ Széke Sámu

SZÓCIK Széke Sámue hírlapír szü Szilib Somo v 18 jú 3 meg Budapest 19 feb 14 M egyete tanulmány ala munkatár vo tö na lapn Budapest Parisba 1889-b szerkesztet Pári Magy Értesít tudósítot Budapes Hírlapo 1892-b leleplez francia-oro enten egy legfő létrehozójá Mohrenhe oro nagykövete mi Panama-botrá részesé 1894-b megalapítot szerkesztet Politik Hetiszeml 1921-i Emelle í hadtörténel tanulmányok Ludovi Akadém közlönyé Történel Tárb Könyvalakb megjele munká Felelős zsidós orsz romlásáért E újságí élménye

14767.

CÍMS Szék

SZEMÉLYN Szék Sám

SZÓCI Szék Sámu hírlapí sz Szili Som 1 j me Budapes 1 fe 1 egyet tanulmán al munkatá v t n lap Budapes Parisb 1889- szerkeszte Pár Mag Értesí tudósíto Budape Hírlap 1892- leleple francia-or ente eg legf létrehozój Mohrenh or nagykövet m Panama-botr részes 1894- megalapíto szerkeszte Politi Hetiszem 1921- Emell hadtörténe tanulmányo Ludov Akadé közlöny Történe Tár Könyvalak megjel munk Felelő zsidó ors romlásáér újság élmény

14767

CÍM Szé

SZEMÉLY Szé Sá

SZÓC Szé Sám hírlap s Szil So m Budape f egye tanulmá a munkat la Budape Paris 1889 szerkeszt Pá Ma Értes tudósít Budap Hírla 1892 lelepl francia-o ent e leg létrehozó Mohren o nagyköve Panama-bot része 1894 megalapít szerkeszt Polit Hetisze 1921 Emel hadtörtén tanulmány Ludo Akad közlön Történ Tá Könyvala megje mun Felel zsid or romlásáé újsá élmén

1476

CÍ Sz

SZEMÉL Sz S

SZÓ Sz Sá hírla Szi S Budap egy tanulm munka l Budap Pari 188 szerkesz P M Érte tudósí Buda Hírl 189 lelep francia- en le létrehoz Mohre nagyköv Panama-bo rész 189 megalapí szerkesz Poli Hetisz 192 Eme hadtörté tanulmán Lud Aka közlö Törté T Könyval megj mu Fele zsi o romlásá újs élmé