14771.htm

CÍMSZÓ: Székesfehérvár

SZÓCIKK: ügyvédek, orvosok, mérnökök, tisztviselők, földbirtokosok és nagybérlők, akik közül a város társadalmi és gazdasági életében többen játszanak előkelő szerepet. A hitközségnek a világháború ban résztvett tagjai közül 43-an estek el. A hitközség ügyeit egy albizottságokra osztott 72 tagú képviselőtestület és egy 19 tagból álló előljáróság intézi. A hitközség mai vezetősége : Heves Ferenc dr. főrabbi, Löwy Károly dr. a Sz.-i ügyvéd kamara elnöke, elnök, Freud Manó bankigazgató pénzügyi elöljáró, Bruszt Ármin kultuszelőljáró, Hoffmann Lajos gazdasági előljáró, Pető Miksa alapítványi elől járó, Heuman József dr. kulturelőljáró, Neuhauser Imre adóügyi előljáró, OfnerMór pénzügyi ellenőr, Márton Jakab tanügyi előljáró. A Chevra Kadisa elnöke Bernstein Sámuel, alelnöke Grosz Bernát, hitközségi titkár Fodor Mór, rabbihelyettes hitoktató Mermelstein Mór és főkántor Grüner Bernát. A Sz.-i (orthodox) hitközség 1863. alakult meg hivatalosan, miután akkor érkezett meg a királyi kancelláriától a leirat, mely megengedte, hogy a már 1861. külön párttá alakult 90 személy orthodox hitközségbe tömörüljön. Az anyahitközség kettészakadásának közvetlen oka, hogy a reformérzelmű rabbi több olyan újítást - orgona, női kórus - vezetett be, amely ellen a kisebbségben levő vallásos párt tiltakozott. Miután a tiltakozásnak nem volt foganatja, megtörtént a különválás. Az új orthodox hitközség megalapítását Schlesinger Dávid és Lázár földbérlők 5000 forint és 100 dukátos nagyobb adományukkal tették lehetővé. Ebből és a tagok adományaiból vásároltak telket és építették fel 1870. a templomot. A hitközség egyenletes fejlődést mutat s tagjainak száma rövidesen elérte a 140-et. 1893-ban már földszintes székházat építtetett a hitközség s a székházra 1927. egy emeletet húzatott. 1925-ben Talmud Tórát létesített, amelyben nagyrészt magyar nyelven folyik az oktatás. Van ezenkívül a hitközségnek rituális fürdője és egy állandó bizottsága, mely a szegények gondozásával és támogatásával foglalkozik. A hitközség első rabbija Fischer Gottlieb volt, jelenleg Heinrich Ármin a hitközség szellemi vezetője, aki éppúgy, mint elődei, nagy eredményeket ért el a vallásos élet elmélyítése terén. A hitközség tagjai közül a város gazdasági életében is jelentős szerepet visz Weisz Miksa kereskedelmi tanácsos, a Sz.-i Kereskedelmi Csarnok elnöke, akinek bőrgyára állandóan 30-40 munkást foglalkoztat. A hitközség 11,000 pengős költségvetéssel dolgozik s 1200 pengőt fordít szociális és filantrópikus célokra. A hitközségnek a hozzátartozó Aba községgél együtt, lélekszáma 139, a családok száma 92, adófizetőké 134. Foglalkozás szerint 4 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 52 kereskedő, 1 ügyvéd, 15 munkás, 2 nagyiparos, 1 orvos, 15 magántisztviselő, 25 iparos, 1 mérnök, 9 magánzó, 5 egyéb. A hitközség a háború alatt a testvérközséggel együtt közös népkonyhát tartott fenn. A világháborúban résztvett 50 tagja közül 9-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Elnök Kálmán Sándor, alelnökök Krausz Soma és Deutsch Zsigmond, pénztáros Strausz Miksa, ellenőr Roth Jakab, titkár Reich Dezső.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4771. címszó a lexikon => 835. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14771.htm

CÍMSZÓ: Székesfehérvár

SZÓCIKK: ügyvédek, orvosok, mérnökök, tisztviselők, földbirtokosok és nagybérlők, akik közül a város társadalmi és gazdasági életében többen játszanak előkelő szerepet. A hitközségnek a világháború ban résztvett tagjai közül 43-an estek el. A hitközség ügyeit egy albizottságokra osztott 72 tagú képviselőtestület és egy 19 tagból álló előljáróság intézi. A hitközség mai vezetősége : Heves Ferenc dr. főrabbi, Löwy Károly dr. a Sz.-i ügyvéd kamara elnöke, elnök, Freud Manó bankigazgató pénzügyi elöljáró, Bruszt Ármin kultuszelőljáró, Hoffmann Lajos gazdasági előljáró, Pető Miksa alapítványi elől járó, Heuman József dr. kulturelőljáró, Neuhauser Imre adóügyi előljáró, OfnerMór pénzügyi ellenőr, Márton Jakab tanügyi előljáró. A Chevra Kadisa elnöke Bernstein Sámuel, alelnöke Grosz Bernát, hitközségi titkár Fodor Mór, rabbihelyettes hitoktató Mermelstein Mór és főkántor Grüner Bernát. A Sz.-i orthodox hitközség 1863. alakult meg hivatalosan, miután akkor érkezett meg a királyi kancelláriától a leirat, mely megengedte, hogy a már 1861. külön párttá alakult 90 személy orthodox hitközségbe tömörüljön. Az anyahitközség kettészakadásának közvetlen oka, hogy a reformérzelmű rabbi több olyan újítást - orgona, női kórus - vezetett be, amely ellen a kisebbségben levő vallásos párt tiltakozott. Miután a tiltakozásnak nem volt foganatja, megtörtént a különválás. Az új orthodox hitközség megalapítását Schlesinger Dávid és Lázár földbérlők 5000 forint és 100 dukátos nagyobb adományukkal tették lehetővé. Ebből és a tagok adományaiból vásároltak telket és építették fel 1870. a templomot. A hitközség egyenletes fejlődést mutat s tagjainak száma rövidesen elérte a 140-et. 1893-ban már földszintes székházat építtetett a hitközség s a székházra 1927. egy emeletet húzatott. 1925-ben Talmud Tórát létesített, amelyben nagyrészt magyar nyelven folyik az oktatás. Van ezenkívül a hitközségnek rituális fürdője és egy állandó bizottsága, mely a szegények gondozásával és támogatásával foglalkozik. A hitközség első rabbija Fischer Gottlieb volt, jelenleg Heinrich Ármin a hitközség szellemi vezetője, aki éppúgy, mint elődei, nagy eredményeket ért el a vallásos élet elmélyítése terén. A hitközség tagjai közül a város gazdasági életében is jelentős szerepet visz Weisz Miksa kereskedelmi tanácsos, a Sz.-i Kereskedelmi Csarnok elnöke, akinek bőrgyára állandóan 30-40 munkást foglalkoztat. A hitközség 11,000 pengős költségvetéssel dolgozik s 1200 pengőt fordít szociális és filantrópikus célokra. A hitközségnek a hozzátartozó Aba községgél együtt, lélekszáma 139, a családok száma 92, adófizetőké 134. Foglalkozás szerint 4 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 52 kereskedő, 1 ügyvéd, 15 munkás, 2 nagyiparos, 1 orvos, 15 magántisztviselő, 25 iparos, 1 mérnök, 9 magánzó, 5 egyéb. A hitközség a háború alatt a testvérközséggel együtt közös népkonyhát tartott fenn. A világháborúban résztvett 50 tagja közül 9-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Elnök Kálmán Sándor, alelnökök Krausz Soma és Deutsch Zsigmond, pénztáros Strausz Miksa, ellenőr Roth Jakab, titkár Reich Dezső.

14771.ht

CÍMSZÓ Székesfehérvá

SZÓCIKK ügyvédek orvosok mérnökök tisztviselők földbirtokoso é nagybérlők aki közü váro társadalm é gazdaság életébe többe játszana előkel szerepet hitközségne világhábor ba résztvet tagja közü 43-a este el hitközsé ügyei eg albizottságokr osztot 7 tag képviselőtestüle é eg 1 tagbó áll előljárósá intézi hitközsé ma vezetőség Heve Feren dr főrabbi Löw Károl dr Sz.- ügyvé kamar elnöke elnök Freu Man bankigazgat pénzügy elöljáró Brusz Ármi kultuszelőljáró Hoffman Lajo gazdaság előljáró Pet Miks alapítvány elő járó Heuma Józse dr kulturelőljáró Neuhause Imr adóügy előljáró OfnerMó pénzügy ellenőr Márto Jaka tanügy előljáró Chevr Kadis elnök Bernstei Sámuel alelnök Gros Bernát hitközség titká Fodo Mór rabbihelyette hitoktat Mermelstei Mó é főkánto Grüne Bernát Sz.- orthodo hitközsé 1863 alakul me hivatalosan miutá akko érkezet me király kancelláriátó leirat mel megengedte hog má 1861 külö pártt alakul 9 személ orthodo hitközségb tömörüljön A anyahitközsé kettészakadásána közvetle oka hog reformérzelm rabb töb olya újítás orgona nő kóru vezetet be amel elle kisebbségbe lev valláso pár tiltakozott Miutá tiltakozásna ne vol foganatja megtörtén különválás A ú orthodo hitközsé megalapításá Schlesinge Dávi é Lázá földbérlő 500 forin é 10 dukáto nagyob adományukka tetté lehetővé Ebbő é tago adományaibó vásárolta telke é építetté fe 1870 templomot hitközsé egyenlete fejlődés muta tagjaina szám rövidese elért 140-et 1893-ba má földszinte székháza építtetet hitközsé székházr 1927 eg emelete húzatott 1925-be Talmu Tórá létesített amelybe nagyrész magya nyelve folyi a oktatás Va ezenkívü hitközségne rituáli fürdőj é eg álland bizottsága mel szegénye gondozásáva é támogatásáva foglalkozik hitközsé els rabbij Fische Gottlie volt jelenle Heinric Ármi hitközsé szellem vezetője ak éppúgy min elődei nag eredményeke ér e valláso éle elmélyítés terén hitközsé tagja közü váro gazdaság életébe i jelentő szerepe vis Weis Miks kereskedelm tanácsos Sz.- Kereskedelm Csarno elnöke akine bőrgyár állandóa 30-4 munkás foglalkoztat hitközsé 11,00 pengő költségvetésse dolgozi 120 pengő fordí szociáli é filantrópiku célokra hitközségne hozzátartoz Ab községgé együtt lélekszám 139 családo szám 92 adófizetők 134 Foglalkozá szerin nagykereskedő gazdálkodó 5 kereskedő ügyvéd 1 munkás nagyiparos orvos 1 magántisztviselő 2 iparos mérnök magánzó egyéb hitközsé hábor alat testvérközségge együt közö népkonyhá tartot fenn világháborúba résztvet 5 tagj közü 9-e este el hitközsé ma vezetősége Elnö Kálmá Sándor alelnökö Kraus Som é Deutsc Zsigmond pénztáro Straus Miksa ellenő Rot Jakab titká Reic Dezső

14771.h

CÍMSZ Székesfehérv

SZÓCIK ügyvéde orvoso mérnökö tisztviselő földbirtokos nagybérlő ak köz vár társadal gazdasá életéb több játszan előke szerepe hitközségn világhábo b résztve tagj köz 43- est e hitközs ügye e albizottságok oszto ta képviselőtestül e tagb ál előljárós intéz hitközs m vezetősé Hev Fere d főrabb Lö Káro d Sz. ügyv kama elnök elnö Fre Ma bankigazga pénzüg elöljár Brus Árm kultuszelőljár Hoffma Laj gazdasá előljár Pe Mik alapítván el jár Heum Józs d kulturelőljár Neuhaus Im adóüg előljár OfnerM pénzüg ellenő Márt Jak tanüg előljár Chev Kadi elnö Bernste Sámue alelnö Gro Berná hitközsé titk Fod Mó rabbihelyett hitokta Mermelste M főkánt Grün Berná Sz. orthod hitközs 186 alaku m hivatalosa miut akk érkeze m királ kancelláriát leira me megengedt ho m 186 kül párt alaku szemé orthod hitközség tömörüljö anyahitközs kettészakadásán közvetl ok ho reformérzel rab tö oly újítá orgon n kór vezete b ame ell kisebbségb le vallás pá tiltakozot Miut tiltakozásn n vo foganatj megtörté különválá orthod hitközs megalapítás Schlesing Dáv Láz földbérl 50 fori 1 dukát nagyo adományukk tett lehetőv Ebb tag adományaib vásárolt telk épített f 187 templomo hitközs egyenlet fejlődé mut tagjain szá rövides elér 140-e 1893-b m földszint székház építtete hitközs székház 192 e emelet húzatot 1925-b Talm Tór létesítet amelyb nagyrés magy nyelv foly oktatá V ezenkív hitközségn rituál fürdő e állan bizottság me szegény gondozásáv támogatásáv foglalkozi hitközs el rabbi Fisch Gottli vol jelenl Heinri Árm hitközs szelle vezetőj a éppúg mi előde na eredmények é vallás él elmélyíté teré hitközs tagj köz vár gazdasá életéb jelent szerep vi Wei Mik kereskedel tanácso Sz. Kereskedel Csarn elnök akin bőrgyá állandó 30- munká foglalkozta hitközs 11,0 peng költségvetéss dolgoz 12 peng ford szociál filantrópik célokr hitközségn hozzátarto A községg együt lélekszá 13 család szá 9 adófizető 13 Foglalkoz szeri nagykeresked gazdálkod keresked ügyvé munká nagyiparo orvo magántisztvisel iparo mérnö magánz egyé hitközs hábo ala testvérközségg együ köz népkonyh tarto fen világháborúb résztve tag köz 9- est e hitközs m vezetőség Eln Kálm Sándo alelnök Krau So Deuts Zsigmon pénztár Strau Miks ellen Ro Jaka titk Rei Dezs

14771.

CÍMS Székesfehér

SZÓCI ügyvéd orvos mérnök tisztvisel földbirtoko nagybérl a kö vá társada gazdas életé töb játsza elők szerep hitközség világháb résztv tag kö 43 es hitköz ügy albizottságo oszt t képviselőtestü tag á előljáró inté hitköz vezetős He Fer főrab L Kár Sz ügy kam elnö eln Fr M bankigazg pénzü elöljá Bru Ár kultuszelőljá Hoffm La gazdas előljá P Mi alapítvá e já Heu Józ kulturelőljá Neuhau I adóü előljá Ofner pénzü ellen Már Ja tanü előljá Che Kad eln Bernst Sámu aleln Gr Bern hitközs tit Fo M rabbihelyet hitokt Mermelst főkán Grü Bern Sz ortho hitköz 18 alak hivatalos miu ak érkez kirá kancelláriá leir m megenged h 18 kü pár alak szem ortho hitközsé tömörülj anyahitköz kettészakadásá közvet o h reformérze ra t ol újít orgo kó vezet am el kisebbség l vallá p tiltakozo Miu tiltakozás v foganat megtört különvál ortho hitköz megalapítá Schlesin Dá Lá földbér 5 for duká nagy adományuk tet lehető Eb ta adományai vásárol tel építet 18 templom hitköz egyenle fejlőd mu tagjai sz rövide elé 140- 1893- földszin székhá építtet hitköz székhá 19 emele húzato 1925- Tal Tó létesíte amely nagyré mag nyel fol oktat ezenkí hitközség rituá fürd álla bizottsá m szegén gondozásá támogatásá foglalkoz hitköz e rabb Fisc Gottl vo jelen Heinr Ár hitköz szell vezető éppú m előd n eredménye vallá é elmélyít ter hitköz tag kö vá gazdas életé jelen szere v We Mi kereskede tanács Sz Kereskede Csar elnö aki bőrgy álland 30 munk foglalkozt hitköz 11, pen költségvetés dolgo 1 pen for szociá filantrópi célok hitközség hozzátart község együ léleksz 1 csalá sz adófizet 1 Foglalko szer nagykereske gazdálko kereske ügyv munk nagyipar orv magántisztvise ipar mérn magán egy hitköz háb al testvérközség egy kö népkony tart fe világháború résztv ta kö 9 es hitköz vezetősé El Kál Sánd alelnö Kra S Deut Zsigmo pénztá Stra Mik elle R Jak tit Re Dez

14771

CÍM Székesfehé

SZÓC ügyvé orvo mérnö tisztvise földbirtok nagybér k v társad gazda élet tö játsz elő szere hitközsé világhá részt ta k 4 e hitkö üg albizottság osz képviselőtest ta előljár int hitkö vezető H Fe főra Ká S üg ka eln el F bankigaz pénz elölj Br Á kultuszelőlj Hoff L gazda előlj M alapítv j He Jó kulturelőlj Neuha adó előlj Ofne pénz elle Má J tan előlj Ch Ka el Berns Sám alel G Ber hitköz ti F rabbihelye hitok Mermels főká Gr Ber S orth hitkö 1 ala hivatalo mi a érke kir kancellári lei megenge 1 k pá ala sze orth hitközs tömörül anyahitkö kettészakadás közve reformérz r o újí org k veze a e kisebbsé vall tiltakoz Mi tiltakozá fogana megtör különvá orth hitkö megalapít Schlesi D L földbé fo duk nag adományu te lehet E t adománya vásáro te építe 1 templo hitkö egyenl fejlő m tagja s rövid el 140 1893 földszi székh építte hitkö székh 1 emel húzat 1925 Ta T létesít amel nagyr ma nye fo okta ezenk hitközsé ritu für áll bizotts szegé gondozás támogatás foglalko hitkö rab Fis Gott v jele Hein Á hitkö szel vezet épp elő eredmény vall elmélyí te hitkö ta k v gazda élet jele szer W M keresked tanác S Keresked Csa eln ak bőrg állan 3 mun foglalkoz hitkö 11 pe költségveté dolg pe fo szoci filantróp célo hitközsé hozzátar közsé egy léleks csal s adófize Foglalk sze nagykeresk gazdálk keresk ügy mun nagyipa or magántisztvis ipa mér magá eg hitkö há a testvérközsé eg k népkon tar f világhábor részt t k e hitkö vezetős E Ká Sán aleln Kr Deu Zsigm pénzt Str Mi ell Ja ti R De

1477

CÍ Székesfeh

SZÓ ügyv orv mérn tisztvis földbirto nagybé társa gazd éle t játs el szer hitközs világh rész t hitk ü albizottsá os képviselőtes t előljá in hitk vezet F főr K ü k el e bankiga pén elöl B kultuszelől Hof gazd elől alapít H J kulturelől Neuh ad elől Ofn pén ell M ta elől C K e Bern Sá ale Be hitkö t rabbihely hito Mermel fők G Be ort hitk al hivatal m érk ki kancellár le megeng p al sz ort hitköz tömörü anyahitk kettészakadá közv reformér új or vez kisebbs val tiltako M tiltakoz fogan megtö különv ort hitk megalapí Schles földb f du na adomány t lehe adomány vásár t épít templ hitk egyen fejl tagj rövi e 14 189 földsz szék építt hitk szék eme húza 192 T létesí ame nagy m ny f okt ezen hitközs rit fü ál bizott szeg gondozá támogatá foglalk hitk ra Fi Got jel Hei hitk sze veze ép el eredmén val elmély t hitk t gazd éle jel sze kereske taná Kereske Cs el a bőr álla mu foglalko hitk 1 p költségvet dol p f szoc filantró cél hitközs hozzáta közs eg lélek csa adófiz Foglal sz nagykeres gazdál keres üg mu nagyip o magántisztvi ip mé mag e hitk h testvérközs e népko ta világhábo rész hitk vezető K Sá alel K De Zsig pénz St M el J t D