14773.htm

CÍMSZÓ: Székesfehérvári Salamon

SZÓCIKK: Székesfehérvári Salamon. Zsigmond király uralkodása idején élt 1396 körül. Ő volt az első zsidó népmegbízott, aki az országban levő minden zsidók nevében és képviseletében megjelent a király előtt és szót emelt a zsidóság jogaiért (1. Zsidó népmegbízottak). A zsidóság ekkor ismét szorongatott helyzetben volt, mert azok a kiváltságok, amelyeket IV. Béla kiváltságlevelével kaptak (1. Béla IV. zsidótörvénye), teljesen feledésbe mentek. A zsidóknak volt ugyan tudomásuk arról, hogy van egy régebbi törvény, amely számukra kiváltságokat biztosít, de nem ismerték a törvény szövegét és magának a törvényes okiratnak sem voltak a birtokában. Arra, törekedtek hát, hogy valami módon az okirat birtokába jussanak. Mikor megtudták, hogy az okirat eredetijét a székesfehérvári káptalan levéltárában őrzik, megbízták Salamont, aki minden valószínűség szerint Székesfehérvárott lakott és talán a községben vezetőszerepet vitt, hogy kérje a királytól az okirat hiteles másolatának kiadatását. Salamon ekkor a maga és a magyar királyságban lakó zsidók nevében a király elé járult, az idők szellemének és követelményeinek megfelelően bizonyosan kellő anyagi felkészültséggel, mire Zsigmond 1396. utasította a szésesfehérvári káptalant, hogy kerestesse ki a kért okiratot és annak hiteles másolatát adja ki Salamonnak és a királyságban lévő többi zsidónak, hogy jogaikhoz hozzájuthassanak. A káptalan valóban meg is találta IV. Béla kiváltságlevelét és a király utasítása szerint azt kiszolgáltatta Salamonnak. Salamonnak így igen jelentékeny szerep jutott abban, hogy a zsidók Zsigmond alatt, ha nehezen is, de lassan visszaszerezhették régi jogaikat. V. ö.: Kohn S., A magyar zsidóság története.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4773. címszó a lexikon => 835. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14773.htm

CÍMSZÓ: Székesfehérvári Salamon

SZÓCIKK: Székesfehérvári Salamon. Zsigmond király uralkodása idején élt 1396 körül. Ő volt az első zsidó népmegbízott, aki az országban levő minden zsidók nevében és képviseletében megjelent a király előtt és szót emelt a zsidóság jogaiért 1. Zsidó népmegbízottak . A zsidóság ekkor ismét szorongatott helyzetben volt, mert azok a kiváltságok, amelyeket IV. Béla kiváltságlevelével kaptak 1. Béla IV. zsidótörvénye , teljesen feledésbe mentek. A zsidóknak volt ugyan tudomásuk arról, hogy van egy régebbi törvény, amely számukra kiváltságokat biztosít, de nem ismerték a törvény szövegét és magának a törvényes okiratnak sem voltak a birtokában. Arra, törekedtek hát, hogy valami módon az okirat birtokába jussanak. Mikor megtudták, hogy az okirat eredetijét a székesfehérvári káptalan levéltárában őrzik, megbízták Salamont, aki minden valószínűség szerint Székesfehérvárott lakott és talán a községben vezetőszerepet vitt, hogy kérje a királytól az okirat hiteles másolatának kiadatását. Salamon ekkor a maga és a magyar királyságban lakó zsidók nevében a király elé járult, az idők szellemének és követelményeinek megfelelően bizonyosan kellő anyagi felkészültséggel, mire Zsigmond 1396. utasította a szésesfehérvári káptalant, hogy kerestesse ki a kért okiratot és annak hiteles másolatát adja ki Salamonnak és a királyságban lévő többi zsidónak, hogy jogaikhoz hozzájuthassanak. A káptalan valóban meg is találta IV. Béla kiváltságlevelét és a király utasítása szerint azt kiszolgáltatta Salamonnak. Salamonnak így igen jelentékeny szerep jutott abban, hogy a zsidók Zsigmond alatt, ha nehezen is, de lassan visszaszerezhették régi jogaikat. V. ö.: Kohn S., A magyar zsidóság története.

14773.ht

CÍMSZÓ Székesfehérvár Salamo

SZÓCIKK Székesfehérvár Salamon Zsigmon királ uralkodás idejé él 139 körül vol a els zsid népmegbízott ak a országba lev minde zsidó nevébe é képviseletébe megjelen királ előt é szó emel zsidósá jogaiér 1 Zsid népmegbízotta zsidósá ekko ismé szorongatot helyzetbe volt mer azo kiváltságok amelyeke IV Bél kiváltságleveléve kapta 1 Bél IV zsidótörvény teljese feledésb mentek zsidókna vol ugya tudomásu arról hog va eg régebb törvény amel számukr kiváltságoka biztosít d ne ismerté törvén szövegé é magána törvénye okiratna se volta birtokában Arra törekedte hát hog valam módo a okira birtokáb jussanak Miko megtudták hog a okira eredetijé székesfehérvár káptala levéltárába őrzik megbíztá Salamont ak minde valószínűsé szerin Székesfehérvárot lakot é talá községbe vezetőszerepe vitt hog kérj királytó a okira hitele másolatána kiadatását Salamo ekko mag é magya királyságba lak zsidó nevébe királ el járult a idő szelleméne é követelményeine megfelelőe bizonyosa kell anyag felkészültséggel mir Zsigmon 1396 utasított szésesfehérvár káptalant hog kerestess k kér okirato é anna hitele másolatá adj k Salamonna é királyságba lév több zsidónak hog jogaikho hozzájuthassanak káptala valóba me i talált IV Bél kiváltságlevelé é királ utasítás szerin az kiszolgáltatt Salamonnak Salamonna íg ige jelentéken szere jutot abban hog zsidó Zsigmon alatt h neheze is d lassa visszaszerezhetté rég jogaikat V ö. Koh S. magya zsidósá története

14773.h

CÍMSZ Székesfehérvá Salam

SZÓCIK Székesfehérvá Salamo Zsigmo kirá uralkodá idej é 13 körü vo el zsi népmegbízot a országb le mind zsid nevéb képviseletéb megjele kirá elő sz eme zsidós jogaié Zsi népmegbízott zsidós ekk ism szorongato helyzetb vol me az kiváltságo amelyek I Bé kiváltságlevelév kapt Bé I zsidótörvén teljes feledés mente zsidókn vo ugy tudomás arró ho v e régeb törvén ame számuk kiváltságok biztosí n ismert törvé szöveg magán törvény okiratn s volt birtokába Arr törekedt há ho vala mód okir birtoká jussana Mik megtudtá ho okir eredetij székesfehérvá káptal levéltáráb őrzi megbízt Salamon a mind valószínűs szeri Székesfehérváro lako tal községb vezetőszerep vit ho kér királyt okir hitel másolatán kiadatásá Salam ekk ma magy királyságb la zsid nevéb kirá e járul id szellemén követelményein megfelelő bizonyos kel anya felkészültségge mi Zsigmo 139 utasítot szésesfehérvá káptalan ho kerestes ké okirat ann hitel másolat ad Salamonn királyságb lé töb zsidóna ho jogaikh hozzájuthassana káptal valób m talál I Bé kiváltságlevel kirá utasítá szeri a kiszolgáltat Salamonna Salamonn í ig jelentéke szer juto abba ho zsid Zsigmo alat nehez i lass visszaszerezhett ré jogaika ö Ko S magy zsidós történet

14773.

CÍMS Székesfehérv Sala

SZÓCI Székesfehérv Salam Zsigm kir uralkod ide 1 kör v e zs népmegbízo ország l min zsi nevé képviseleté megjel kir el s em zsidó jogai Zs népmegbízot zsidó ek is szorongat helyzet vo m a kiváltság amelye B kiváltságlevelé kap B zsidótörvé telje feledé ment zsidók v ug tudomá arr h rége törvé am számu kiváltságo biztos ismer törv szöve magá törvén okirat vol birtokáb Ar töreked h h val mó oki birtok jussan Mi megtudt h oki eredeti székesfehérv kápta levéltárá őrz megbíz Salamo min valószínű szer Székesfehérvár lak ta község vezetőszere vi h ké király oki hite másolatá kiadatás Sala ek m mag királyság l zsi nevé kir járu i szellemé követelményei megfelel bizonyo ke any felkészültségg m Zsigm 13 utasíto szésesfehérv káptala h kereste k okira an hite másola a Salamon királyság l tö zsidón h jogaik hozzájuthassan kápta való talá B kiváltságleve kir utasít szer kiszolgálta Salamonn Salamon i jelenték sze jut abb h zsi Zsigm ala nehe las visszaszerezhet r jogaik K mag zsidó történe

14773

CÍM Székesfehér Sal

SZÓC Székesfehér Sala Zsig ki uralko id kö z népmegbíz orszá mi zs nev képviselet megje ki e e zsid joga Z népmegbízo zsid e i szoronga helyze v kiváltsá amely kiváltságlevel ka zsidótörv telj feled men zsidó u tudom ar rég törv a szám kiváltság bizto isme tör szöv mag törvé okira vo birtoká A töreke va m ok birto jussa M megtud ok eredet székesfehér kápt levéltár őr megbí Salam mi valószín sze Székesfehérvá la t közsé vezetőszer v k királ ok hit másolat kiadatá Sal e ma királysá zs nev ki jár szellem követelménye megfele bizony k an felkészültség Zsig 1 utasít szésesfehér káptal kerest okir a hit másol Salamo királysá t zsidó jogai hozzájuthassa kápt val tal kiváltságlev ki utasí sze kiszolgált Salamon Salamo jelenté sz ju ab zs Zsig al neh la visszaszerezhe jogai ma zsid történ

1477

CÍ Székesfehé Sa

SZÓ Székesfehé Sal Zsi k uralk i k népmegbí orsz m z ne képvisele megj k zsi jog népmegbíz zsi szorong helyz kiválts amel kiváltságleve k zsidótör tel fele me zsid tudo a ré tör szá kiváltsá bizt ism tö szö ma törv okir v birtok törek v o birt juss megtu o erede székesfehé káp levéltá ő megb Sala m valószí sz Székesfehérv l közs vezetősze kirá o hi másola kiadat Sa m királys z ne k já szelle követelmény megfel bizon a felkészültsé Zsi utasí szésesfehé kápta keres oki hi máso Salam királys zsid joga hozzájuthass káp va ta kiváltságle k utas sz kiszolgál Salamo Salam jelent s j a z Zsi a ne l visszaszerezh joga m zsi törté