14777.htm

CÍMSZÓ: Szemere

SZEMÉLYNÉV: Szemere Samu

SZÓCIKK: Szemere Samu, tanár, szül. 1881. A bölcsészdoktori oklevelet és a középiskolai tanári képesítést a magyar, német és latin nyelvekből Budapesten szerezte meg. Előbb a II. kerületi állami főreáliskolának tanára volt, 1927 óta az Országos Izraelita Tanítóképző Intézetnek igazgatója. Alelnöke az Imit felolvasó bizottságának s egyik szerkesztője az Imit évkönyvének. Érdemes munkása a filozófiai irodalomnak s ilyen vonatkozású tárcái a Pester Lloyd és más lapok hasábjain jelennek meg. Giordano Brunó-ról szóló könyvét az Akadémia adta ki, fordításai (Bruno és Winelband: Praeludien (2 köt. 1925.) a Filozófiai írók Tárában jelentek meg. Felesége Horvát René dr. felsőkereskedelmi iskolai tanárnő, tagja a budai hitközség képviselőtestületének s elnöke a Budai Nők Kulturális és Jótékonysági Egyesületének. Hosszabb ideig az Újság belső munkatársa volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4777. címszó a lexikon => 836. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14777.htm

CÍMSZÓ: Szemere

SZEMÉLYNÉV: Szemere Samu

SZÓCIKK: Szemere Samu, tanár, szül. 1881. A bölcsészdoktori oklevelet és a középiskolai tanári képesítést a magyar, német és latin nyelvekből Budapesten szerezte meg. Előbb a II. kerületi állami főreáliskolának tanára volt, 1927 óta az Országos Izraelita Tanítóképző Intézetnek igazgatója. Alelnöke az Imit felolvasó bizottságának s egyik szerkesztője az Imit évkönyvének. Érdemes munkása a filozófiai irodalomnak s ilyen vonatkozású tárcái a Pester Lloyd és más lapok hasábjain jelennek meg. Giordano Brunó-ról szóló könyvét az Akadémia adta ki, fordításai Bruno és Winelband: Praeludien 2 köt. 1925. a Filozófiai írók Tárában jelentek meg. Felesége Horvát René dr. felsőkereskedelmi iskolai tanárnő, tagja a budai hitközség képviselőtestületének s elnöke a Budai Nők Kulturális és Jótékonysági Egyesületének. Hosszabb ideig az Újság belső munkatársa volt.

14777.ht

CÍMSZÓ Szemer

SZEMÉLYNÉV Szemer Sam

SZÓCIKK Szemer Samu tanár szül 1881 bölcsészdoktor oklevele é középiskola tanár képesítés magyar néme é lati nyelvekbő Budapeste szerezt meg Előb II kerület állam főreáliskolána tanár volt 192 ót a Országo Izraelit Tanítóképz Intézetne igazgatója Alelnök a Imi felolvas bizottságána egyi szerkesztőj a Imi évkönyvének Érdeme munkás filozófia irodalomna ilye vonatkozás tárcá Peste Lloy é má lapo hasábjai jelenne meg Giordan Brunó-ró szól könyvé a Akadémi adt ki fordítása Brun é Winelband Praeludie köt 1925 Filozófia író Tárába jelente meg Feleség Horvá Ren dr felsőkereskedelm iskola tanárnő tagj buda hitközsé képviselőtestületéne elnök Buda Nő Kulturáli é Jótékonyság Egyesületének Hosszab idei a Újsá bels munkatárs volt

14777.h

CÍMSZ Szeme

SZEMÉLYNÉ Szeme Sa

SZÓCIK Szeme Sam taná szü 188 bölcsészdokto oklevel középiskol taná képesíté magya ném lat nyelvekb Budapest szerez me Elő I kerüle álla főreáliskolán taná vol 19 ó Ország Izraeli Tanítókép Intézetn igazgatój Alelnö Im felolva bizottságán egy szerkesztő Im évkönyvéne Érdem munká filozófi irodalomn ily vonatkozá tárc Pest Llo m lap hasábja jelenn me Giorda Brunó-r szó könyv Akadém ad k fordítás Bru Winelban Praeludi kö 192 Filozófi ír Táráb jelent me Felesé Horv Re d felsőkereskedel iskol tanárn tag bud hitközs képviselőtestületén elnö Bud N Kulturál Jótékonysá Egyesületéne Hossza ide Újs bel munkatár vol

14777.

CÍMS Szem

SZEMÉLYN Szem S

SZÓCI Szem Sa tan sz 18 bölcsészdokt okleve középisko tan képesít magy né la nyelvek Budapes szere m El kerül áll főreáliskolá tan vo 1 Orszá Izrael Tanítóké Intézet igazgató Aleln I felolv bizottságá eg szerkeszt I évkönyvén Érde munk filozóf irodalom il vonatkoz tár Pes Ll la hasábj jelen m Giord Brunó- sz köny Akadé a fordítá Br Winelba Praelud k 19 Filozóf í Tárá jelen m Feles Hor R felsőkereskede isko tanár ta bu hitköz képviselőtestületé eln Bu Kulturá Jótékonys Egyesületén Hossz id Új be munkatá vo

14777

CÍM Sze

SZEMÉLY Sze

SZÓC Sze S ta s 1 bölcsészdok oklev középisk ta képesí mag n l nyelve Budape szer E kerü ál főreáliskol ta v Orsz Izrae Tanítók Intéze igazgat Alel felol bizottság e szerkesz évkönyvé Érd mun filozó irodalo i vonatko tá Pe L l hasáb jele Gior Brunó s kön Akad fordít B Winelb Praelu 1 Filozó Tár jele Fele Ho felsőkeresked isk taná t b hitkö képviselőtestület el B Kultur Jótékony Egyesületé Hoss i Ú b munkat v

1477

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sz t bölcsészdo okle középis t képes ma nyelv Budap sze ker á főreálisko t Ors Izra Tanító Intéz igazga Ale felo bizottsá szerkes évkönyv Ér mu filoz irodal vonatk t P hasá jel Gio Brun kö Aka fordí Winel Prael Filoz Tá jel Fel H felsőkereske is tan hitk képviselőtestüle e Kultu Jótékon Egyesület Hos munka