14779.htm

CÍMSZÓ: Szendrő

SZÓCIKK: "Szendrő, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont ezidőszerint egyesített vm. 2964 lak. A Sz.-i(orthodox) hitközség - régi okmányok tanúsága szerint - 1776. alakult. Az alapítók között volt Kohner Ábrahám, a Kohner bárók egyik őse és Frankl Selig, aki testvérbátyja volt néhai Fraknói Vilmos püspöknek (1. o.). A hitközség első rabbija R. laniumbaum Wolf (szül. Bodoló, Abauj vm. 1787., megh. Verpelén 1873.)szentéletű tudós férfiú volt. Több bibliai és halachikus kommentárt írt (Rechovosz Hanóhor, Palgé Majim, Ajelesz Hasachar). Ő alapította 1836. a Sz.-i jesivát, mely egyike volt az ország leglátogatottabb jesiváinak. Messze földről özönlöttek ide az ifjak, kiknek számára Tannenbaum rabbi menzát is alapított. Utóda, Szófer Mózes alatt is virágzott a jesiva, melynek számára a következő rabbi, Szófer szép, stílusos tanházat építtetett. Jelenleg Altmann Simon főrabbi vezetése alatt állandóan 25-30 növendék látogatja a jesivát. Elemi iskolája 1831. Talmud Tórája 1854., nyílt meg. Intézményei : a Chevra Kadisa, az Örökmécs egylet, a Koma-egylet, újabb egyesületek: a Jótékonysági egylet (vezetője: Liebermann Izidor), a nagyértékü talmudi könyvtárral rendelkező Sász Chevra, melynek Altmann Simon főrabbi az elnöke és az Ivrith kultúrkör, melyet Drexler Dezső és Liebermann Izidor vezetnek. A hitközségnek egy Besz Hamidráson kívül van szép nagy temploma, mely 1830. gróf Csáky István hathatós támogatásával épült. A hitközség tagjai közül többen - így Auslánder Bernát, Weiszlovits Sidney, id. Krausz Adolf és Hartmann Zsigmond - vezetnek kisebb-nagyobb mintagazdaságokat. A hitközség életében nagy szerepet játszott néhai Fodor Mór tb. vármegyei főorvos, akit közéleti érdemeinek elismeréséül Sz. község díszpolgárául választott. Fodor részt vett az Országos Orvosszövetség nyugdíjintézetének megalapításában és a budapesti Pázmány Péter Egyetem arany diplomával tüntette ki. Sok orvosi és társadalomtudományi cikket, azonkívül verseket írt különböző vidéki lapokban. Sokáig volt a hitközség elnöke, 1917. halt meg. A hitközség anyakönyvi területéhez Edelény, Rakaca, Szend, Meszes, Abod, Galvács, Szalonna, Martonyi, Alsótelekes, Rudabánya, Szuhogy, Ormospuszta, Disz-nóshorvát, Szuhakálló, Kelecsány, Jákfalva, Dövény, Sajókaza, Nyárád, Zubogy, Boldva, Szilit, Szivák, Finke, Nyomár, Lak, Hangács, Damak, Balajt, Szendrőlád, Ládbesenyő, Borsod, Debréte, Szakácsi, Irota és Viszló tartoznak. Lélekszáma : 260, a családok száma 55, az adófizetőké 62. Foglalkozásszerint:5 nagykereskedő,4 gazdálkodó, 1 tanító, 14 kereskedő, l ügyvéd, 1 nagyiparos, 2 orvos, 6 magántisztviselő, 8 iparos és 13 egyéb. A világháborúban 36-an vettek részt és 4-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Altmann Simon főrabbi, id. Krausz Adolf elnök, Liebermann Zsigmond gondnok, Friedmann Ignác pénztárnok, Einhorn Ignác ellenőr, Drexler Dezső jegyző."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4779. címszó a lexikon => 836. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14779.htm

CÍMSZÓ: Szendrő

SZÓCIKK: Szendrő, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont ezidőszerint egyesített vm. 2964 lak. A Sz.-i orthodox hitközség - régi okmányok tanúsága szerint - 1776. alakult. Az alapítók között volt Kohner Ábrahám, a Kohner bárók egyik őse és Frankl Selig, aki testvérbátyja volt néhai Fraknói Vilmos püspöknek 1. o. . A hitközség első rabbija R. laniumbaum Wolf szül. Bodoló, Abauj vm. 1787., megh. Verpelén 1873. szentéletű tudós férfiú volt. Több bibliai és halachikus kommentárt írt Rechovosz Hanóhor, Palgé Majim, Ajelesz Hasachar . Ő alapította 1836. a Sz.-i jesivát, mely egyike volt az ország leglátogatottabb jesiváinak. Messze földről özönlöttek ide az ifjak, kiknek számára Tannenbaum rabbi menzát is alapított. Utóda, Szófer Mózes alatt is virágzott a jesiva, melynek számára a következő rabbi, Szófer szép, stílusos tanházat építtetett. Jelenleg Altmann Simon főrabbi vezetése alatt állandóan 25-30 növendék látogatja a jesivát. Elemi iskolája 1831. Talmud Tórája 1854., nyílt meg. Intézményei : a Chevra Kadisa, az Örökmécs egylet, a Koma-egylet, újabb egyesületek: a Jótékonysági egylet vezetője: Liebermann Izidor , a nagyértékü talmudi könyvtárral rendelkező Sász Chevra, melynek Altmann Simon főrabbi az elnöke és az Ivrith kultúrkör, melyet Drexler Dezső és Liebermann Izidor vezetnek. A hitközségnek egy Besz Hamidráson kívül van szép nagy temploma, mely 1830. gróf Csáky István hathatós támogatásával épült. A hitközség tagjai közül többen - így Auslánder Bernát, Weiszlovits Sidney, id. Krausz Adolf és Hartmann Zsigmond - vezetnek kisebb-nagyobb mintagazdaságokat. A hitközség életében nagy szerepet játszott néhai Fodor Mór tb. vármegyei főorvos, akit közéleti érdemeinek elismeréséül Sz. község díszpolgárául választott. Fodor részt vett az Országos Orvosszövetség nyugdíjintézetének megalapításában és a budapesti Pázmány Péter Egyetem arany diplomával tüntette ki. Sok orvosi és társadalomtudományi cikket, azonkívül verseket írt különböző vidéki lapokban. Sokáig volt a hitközség elnöke, 1917. halt meg. A hitközség anyakönyvi területéhez Edelény, Rakaca, Szend, Meszes, Abod, Galvács, Szalonna, Martonyi, Alsótelekes, Rudabánya, Szuhogy, Ormospuszta, Disz-nóshorvát, Szuhakálló, Kelecsány, Jákfalva, Dövény, Sajókaza, Nyárád, Zubogy, Boldva, Szilit, Szivák, Finke, Nyomár, Lak, Hangács, Damak, Balajt, Szendrőlád, Ládbesenyő, Borsod, Debréte, Szakácsi, Irota és Viszló tartoznak. Lélekszáma : 260, a családok száma 55, az adófizetőké 62. Foglalkozásszerint:5 nagykereskedő,4 gazdálkodó, 1 tanító, 14 kereskedő, l ügyvéd, 1 nagyiparos, 2 orvos, 6 magántisztviselő, 8 iparos és 13 egyéb. A világháborúban 36-an vettek részt és 4-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Altmann Simon főrabbi, id. Krausz Adolf elnök, Liebermann Zsigmond gondnok, Friedmann Ignác pénztárnok, Einhorn Ignác ellenőr, Drexler Dezső jegyző.

14779.ht

CÍMSZÓ Szendr

SZÓCIKK Szendrő nagyk Borsod Gömö é Kishon ezidőszerin egyesítet vm 296 lak Sz.- orthodo hitközsé rég okmányo tanúság szerin 1776 alakult A alapító közöt vol Kohne Ábrahám Kohne báró egyi ős é Frank Selig ak testvérbátyj vol néha Fraknó Vilmo püspökne 1 o hitközsé els rabbij R laniumbau Wol szül Bodoló Abau vm 1787. megh Verpelé 1873 szentélet tudó férfi volt Töb biblia é halachiku kommentár ír Rechovos Hanóhor Palg Majim Ajeles Hasacha alapított 1836 Sz.- jesivát mel egyik vol a orszá leglátogatottab jesiváinak Messz földrő özönlötte id a ifjak kikne számár Tannenbau rabb menzá i alapított Utóda Szófe Móze alat i virágzot jesiva melyne számár következ rabbi Szófe szép stíluso tanháza építtetett Jelenle Altman Simo főrabb vezetés alat állandóa 25-3 növendé látogatj jesivát Elem iskoláj 1831 Talmu Tóráj 1854. nyíl meg Intézménye Chevr Kadisa a Örökméc egylet Koma-egylet újab egyesületek Jótékonyság egyle vezetője Lieberman Izido nagyérték talmud könyvtárra rendelkez Sás Chevra melyne Altman Simo főrabb a elnök é a Ivrit kultúrkör melye Drexle Dezs é Lieberman Izido vezetnek hitközségne eg Bes Hamidráso kívü va szé nag temploma mel 1830 gró Csák Istvá hatható támogatásáva épült hitközsé tagja közü többe íg Auslánde Bernát Weiszlovit Sidney id Kraus Adol é Hartman Zsigmon vezetne kisebb-nagyob mintagazdaságokat hitközsé életébe nag szerepe játszot néha Fodo Mó tb vármegye főorvos aki közélet érdemeine elismeréséü Sz közsé díszpolgáráu választott Fodo rész vet a Országo Orvosszövetsé nyugdíjintézeténe megalapításába é budapest Pázmán Péte Egyete aran diplomáva tüntett ki So orvos é társadalomtudomány cikket azonkívü verseke ír különböz vidék lapokban Sokái vol hitközsé elnöke 1917 hal meg hitközsé anyakönyv területéhe Edelény Rakaca Szend Meszes Abod Galvács Szalonna Martonyi Alsótelekes Rudabánya Szuhogy Ormospuszta Disz-nóshorvát Szuhakálló Kelecsány Jákfalva Dövény Sajókaza Nyárád Zubogy Boldva Szilit Szivák Finke Nyomár Lak Hangács Damak Balajt Szendrőlád Ládbesenyő Borsod Debréte Szakácsi Irot é Viszl tartoznak Lélekszám 260 családo szám 55 a adófizetők 62 Foglalkozásszerint: nagykereskedő, gazdálkodó tanító 1 kereskedő ügyvéd nagyiparos orvos magántisztviselő iparo é 1 egyéb világháborúba 36-a vette rész é 4-e este el hitközsé ma vezetősége Altman Simo főrabbi id Kraus Adol elnök Lieberman Zsigmon gondnok Friedman Igná pénztárnok Einhor Igná ellenőr Drexle Dezs jegyző

14779.h

CÍMSZ Szend

SZÓCIK Szendr nagy Borso Göm Kisho ezidőszeri egyesíte v 29 la Sz. orthod hitközs ré okmány tanúsá szeri 177 alakul alapít közö vo Kohn Ábrahá Kohn bár egy ő Fran Seli a testvérbáty vo néh Frakn Vilm püspökn hitközs el rabbi laniumba Wo szü Bodol Aba v 1787 meg Verpel 187 szentéle tud férf vol Tö bibli halachik kommentá í Rechovo Hanóho Pal Maji Ajele Hasach alapítot 183 Sz. jesivá me egyi vo orsz leglátogatotta jesiváina Mess földr özönlött i ifja kikn számá Tannenba rab menz alapítot Utód Szóf Móz ala virágzo jesiv melyn számá követke rabb Szóf szé stílus tanház építtetet Jelenl Altma Sim főrab vezeté ala állandó 25- növend látogat jesivá Ele iskolá 183 Talm Tórá 1854 nyí me Intézmény Chev Kadis Örökmé egyle Koma-egyle úja egyesülete Jótékonysá egyl vezetőj Lieberma Izid nagyérté talmu könyvtárr rendelke Sá Chevr melyn Altma Sim főrab elnö Ivri kultúrkö mely Drexl Dez Lieberma Izid vezetne hitközségn e Be Hamidrás kív v sz na templom me 183 gr Csá Istv hathat támogatásáv épül hitközs tagj köz több í Auslánd Berná Weiszlovi Sidne i Krau Ado Hartma Zsigmo vezetn kisebb-nagyo mintagazdaságoka hitközs életéb na szerep játszo néh Fod M t vármegy főorvo ak közéle érdemein elismerésé S közs díszpolgárá választot Fod rés ve Ország Orvosszövets nyugdíjintézetén megalapításáb budapes Pázmá Pét Egyet ara diplomáv tüntet k S orvo társadalomtudomán cikke azonkív versek í különbö vidé lapokba Soká vo hitközs elnök 191 ha me hitközs anyaköny területéh Edelén Rakac Szen Mesze Abo Galvác Szalonn Martony Alsóteleke Rudabány Szuhog Ormospuszt Disz-nóshorvá Szuhakáll Kelecsán Jákfalv Dövén Sajókaz Nyárá Zubog Boldv Szili Szivá Fink Nyomá La Hangác Dama Balaj Szendrőlá Ládbeseny Borso Debrét Szakács Iro Visz tartozna Lélekszá 26 család szá 5 adófizető 6 Foglalkozásszerint nagykereskedő gazdálkod tanít keresked ügyvé nagyiparo orvo magántisztvisel ipar egyé világháborúb 36- vett rés 4- est e hitközs m vezetőség Altma Sim főrabb i Krau Ado elnö Lieberma Zsigmo gondno Friedma Ign pénztárno Einho Ign ellenő Drexl Dez jegyz

14779.

CÍMS Szen

SZÓCI Szend nag Bors Gö Kish ezidőszer egyesít 2 l Sz ortho hitköz r okmán tanús szer 17 alaku alapí köz v Koh Ábrah Koh bá eg Fra Sel testvérbát v né Frak Vil püspök hitköz e rabb laniumb W sz Bodo Ab 178 me Verpe 18 szentél tu fér vo T bibl halachi komment Rechov Hanóh Pa Maj Ajel Hasac alapíto 18 Sz jesiv m egy v ors leglátogatott jesiváin Mes föld özönlöt ifj kik szám Tannenb ra men alapíto Utó Szó Mó al virágz jesi mely szám követk rab Szó sz stílu tanhá építtete Jelen Altm Si főra vezet al álland 25 növen látoga jesiv El iskol 18 Tal Tór 185 ny m Intézmén Che Kadi Örökm egyl Koma-egyl új egyesület Jótékonys egy vezető Lieberm Izi nagyért talm könyvtár rendelk S Chev mely Altm Si főra eln Ivr kultúrk mel Drex De Lieberm Izi vezetn hitközség B Hamidrá kí s n templo m 18 g Cs Ist hatha támogatásá épü hitköz tag kö töb Auslán Bern Weiszlov Sidn Kra Ad Hartm Zsigm vezet kisebb-nagy mintagazdaságok hitköz életé n szere játsz né Fo vármeg főorv a közél érdemei elismerés köz díszpolgár választo Fo ré v Orszá Orvosszövet nyugdíjintézeté megalapításá budape Pázm Pé Egye ar diplomá tünte orv társadalomtudomá cikk azonkí verse különb vid lapokb Sok v hitköz elnö 19 h m hitköz anyakön területé Edelé Raka Sze Mesz Ab Galvá Szalon Marton Alsótelek Rudabán Szuho Ormospusz Disz-nóshorv Szuhakál Kelecsá Jákfal Dövé Sajóka Nyár Zubo Bold Szil Sziv Fin Nyom L Hangá Dam Bala Szendről Ládbesen Bors Debré Szakác Ir Vis tartozn Léleksz 2 csalá sz adófizet Foglalkozásszerin nagykeresked gazdálko taní kereske ügyv nagyipar orv magántisztvise ipa egy világháború 36 vet ré 4 es hitköz vezetősé Altm Si főrab Kra Ad eln Lieberm Zsigm gondn Friedm Ig pénztárn Einh Ig ellen Drex De jegy

14779

CÍM Sze

SZÓC Szen na Bor G Kis ezidősze egyesí S orth hitkö okmá tanú sze 1 alak alap kö Ko Ábra Ko b e Fr Se testvérbá n Fra Vi püspö hitkö rab lanium s Bod A 17 m Verp 1 szenté t fé v bib halach kommen Recho Hanó P Ma Aje Hasa alapít 1 S jesi eg or leglátogatot jesivái Me föl özönlö if ki szá Tannen r me alapít Ut Sz M a virág jes mel szá követ ra Sz s stíl tanh építtet Jele Alt S főr veze a állan 2 növe látog jesi E isko 1 Ta Tó 18 n Intézmé Ch Kad Örök egy Koma-egy ú egyesüle Jótékony eg vezet Lieber Iz nagyér tal könyvtá rendel Che mel Alt S főr el Iv kultúr me Dre D Lieber Iz vezet hitközsé Hamidr k templ 1 C Is hath támogatás ép hitkö ta k tö Auslá Ber Weiszlo Sid Kr A Hart Zsig veze kisebb-nag mintagazdaságo hitkö élet szer játs n F várme főor közé érdeme elismeré kö díszpolgá választ F r Orsz Orvosszöve nyugdíjintézet megalapítás budap Páz P Egy a diplom tünt or társadalomtudom cik azonk vers külön vi lapok So hitkö eln 1 hitkö anyakö terület Edel Rak Sz Mes A Galv Szalo Marto Alsótele Rudabá Szuh Ormospus Disz-nóshor Szuhaká Kelecs Jákfa Döv Sajók Nyá Zub Bol Szi Szi Fi Nyo Hang Da Bal Szendrő Ládbese Bor Debr Szaká I Vi tartoz Léleks csal s adófize Foglalkozásszeri nagykereske gazdálk tan keresk ügy nagyipa or magántisztvis ip eg világhábor 3 ve r e hitkö vezetős Alt S főra Kr A el Lieber Zsig gond Fried I pénztár Ein I elle Dre D jeg

1477

CÍ Sz

SZÓ Sze n Bo Ki ezidősz egyes ort hitk okm tan sz ala ala k K Ábr K F S testvérb Fr V püsp hitk ra laniu Bo 1 Ver szent f bi halac komme Rech Han M Aj Has alapí jes e o leglátogato jesivá M fö özönl i k sz Tanne m alapí U S virá je me sz köve r S stí tan építte Jel Al fő vez álla növ láto jes isk T T 1 Intézm C Ka Örö eg Koma-eg egyesül Jótékon e veze Liebe I nagyé ta könyvt rende Ch me Al fő e I kultú m Dr Liebe I veze hitközs Hamid temp I hat támogatá é hitk t t Ausl Be Weiszl Si K Har Zsi vez kisebb-na mintagazdaság hitk éle sze ját várm főo köz érdem elismer k díszpolg válasz Ors Orvosszöv nyugdíjintéze megalapítá buda Pá Eg diplo tün o társadalomtudo ci azon ver külö v lapo S hitk el hitk anyak terüle Ede Ra S Me Gal Szal Mart Alsótel Rudab Szu Ormospu Disz-nósho Szuhak Kelec Jákf Dö Sajó Ny Zu Bo Sz Sz F Ny Han D Ba Szendr Ládbes Bo Deb Szak V tarto Lélek csa adófiz Foglalkozásszer nagykeresk gazdál ta keres üg nagyip o magántisztvi i e világhábo v hitk vezető Al főr K e Liebe Zsi gon Frie pénztá Ei ell Dr je