14780.htm

CÍMSZÓ: Szelichosz napok

SZÓCIKK: "Szelichosz napok, tágabb értelemben minden oly nap, melynek imarendjébe szelichosz is van illesztve. Szűkebb és használatos értelmében a ros hasónót megelőző s a ros hasónó és jom kippur között levő napok, melyeknek hajnalán a sacharisz imát megelőzőleg istentiszteletet tartanak. A Sz.-napok mindig vasárnap reggel kezdődnek. Ha a ros hasónó a hét csütörtökére vagy szombatjára esik, úgy a megelőző vasárnapon, ha hétfőre vagy keddre úgy még egy héttel előbb kezdődnek a Sz. Legkorábban Sz. első napján és a ros hasónó előnapján kezdik az istentiszteletet. Több helyütt e két napot böjttel ülik meg vagy más Sz.-on is bőjtölnek. Egyes vidékeken, ahol dívik még a Schulklopper intézmény, a község szolgája kopogtatással ébreszti a hívőket és hívja őket isten tiszteletre. A Sz. imareadje a következő: Asré fél kaddis, ez utóbbi, különösen első nap, a hagyományos dallammal. Bevezető ima (lechó Hasém stb. stb.), majd a szelithók sorát megnyitó ú. n. peszichó, melyet él erech apájim követ. Majd három szlichó, egy-egy után él melech josév (l. o.), végül a pizmón refraines dal, külön-külön hagyományos melódiával. Befejező rész: bibliai versek, végül a rövidebb vidduj könyörgések. Ez a Sz.-i imarend mindennapos. Szlichosznál csak az előimádkozón van tallisz (l. o.). [Szlichószt mondanak még minden böjtnapon a sacharisznál, jom kippurkor minden imánál, jom kippur kótónnál a minchónál; l. a vonatkozó helyeket.]."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4780. címszó a lexikon => 837. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14780.htm

CÍMSZÓ: Szelichosz napok

SZÓCIKK: Szelichosz napok, tágabb értelemben minden oly nap, melynek imarendjébe szelichosz is van illesztve. Szűkebb és használatos értelmében a ros hasónót megelőző s a ros hasónó és jom kippur között levő napok, melyeknek hajnalán a sacharisz imát megelőzőleg istentiszteletet tartanak. A Sz.-napok mindig vasárnap reggel kezdődnek. Ha a ros hasónó a hét csütörtökére vagy szombatjára esik, úgy a megelőző vasárnapon, ha hétfőre vagy keddre úgy még egy héttel előbb kezdődnek a Sz. Legkorábban Sz. első napján és a ros hasónó előnapján kezdik az istentiszteletet. Több helyütt e két napot böjttel ülik meg vagy más Sz.-on is bőjtölnek. Egyes vidékeken, ahol dívik még a Schulklopper intézmény, a község szolgája kopogtatással ébreszti a hívőket és hívja őket isten tiszteletre. A Sz. imareadje a következő: Asré fél kaddis, ez utóbbi, különösen első nap, a hagyományos dallammal. Bevezető ima lechó Hasém stb. stb. , majd a szelithók sorát megnyitó ú. n. peszichó, melyet él erech apájim követ. Majd három szlichó, egy-egy után él melech josév l. o. , végül a pizmón refraines dal, külön-külön hagyományos melódiával. Befejező rész: bibliai versek, végül a rövidebb vidduj könyörgések. Ez a Sz.-i imarend mindennapos. Szlichosznál csak az előimádkozón van tallisz l. o. . [Szlichószt mondanak még minden böjtnapon a sacharisznál, jom kippurkor minden imánál, jom kippur kótónnál a minchónál; l. a vonatkozó helyeket.].

14780.ht

CÍMSZÓ Szelichos napo

SZÓCIKK Szelichos napok tágab értelembe minde ol nap melyne imarendjéb szelichos i va illesztve Szűkeb é használato értelmébe ro hasónó megelőz ro hasón é jo kippu közöt lev napok melyekne hajnalá sacharis imá megelőzőle istentisztelete tartanak Sz.-napo mindi vasárna regge kezdődnek H ro hasón hé csütörtökér vag szombatjár esik úg megelőz vasárnapon h hétfőr vag keddr úg mé eg hétte előb kezdődne Sz Legkorábba Sz els napjá é ro hasón előnapjá kezdi a istentiszteletet Töb helyüt ké napo böjtte üli me vag má Sz.-o i bőjtölnek Egye vidékeken aho dívi mé Schulkloppe intézmény közsé szolgáj kopogtatássa ébreszt hívőke é hívj őke iste tiszteletre Sz imareadj következő Asr fé kaddis e utóbbi különöse els nap hagyományo dallammal Bevezet im lech Hasé stb stb maj szelithó sorá megnyit ú n peszichó melye é erec apáji követ Maj háro szlichó egy-eg utá é melec josé l o végü pizmó refraine dal külön-külö hagyományo melódiával Befejez rész biblia versek végü rövideb viddu könyörgések E Sz.- imaren mindennapos Szlichoszná csa a előimádkozó va tallis l o [Szlichósz mondana mé minde böjtnapo sacharisznál jo kippurko minde imánál jo kippu kótónná minchónál l vonatkoz helyeket.]

14780.h

CÍMSZ Szelicho nap

SZÓCIK Szelicho napo tága értelemb mind o na melyn imarendjé szelicho v illesztv Szűke használat értelméb r hasón megelő r hasó j kipp közö le napo melyekn hajnal sachari im megelőzől istentisztelet tartana Sz.-nap mind vasárn regg kezdődne r hasó h csütörtöké va szombatjá esi ú megelő vasárnapo hétfő va kedd ú m e hétt elő kezdődn S Legkorább S el napj r hasó előnapj kezd istentisztelete Tö helyü k nap böjtt ül m va m Sz.- bőjtölne Egy vidékeke ah dív m Schulklopp intézmén közs szolgá kopogtatáss ébresz hívők hív ők ist tiszteletr S imaread következ As f kaddi utóbb különös el na hagyomány dallamma Beveze i lec Has st st ma szelith sor megnyi peszich mely ere apáj köve Ma hár szlich egy-e ut mele jos vég pizm refrain da külön-kül hagyomány melódiáva Befeje rés bibli verse vég rövide vidd könyörgése Sz. imare mindennapo Szlichoszn cs előimádkoz v talli [Szlichós mondan m mind böjtnap sachariszná j kippurk mind imáná j kipp kótónn minchóná vonatko helyeket.

14780.

CÍMS Szelich na

SZÓCI Szelich nap tág értelem min n mely imarendj szelich illeszt Szűk használa értelmé hasó megel has kip köz l nap melyek hajna sachar i megelőző istentisztele tartan Sz.-na min vasár reg kezdődn has csütörtök v szombatj es megel vasárnap hétf v ked hét el kezdőd Legkoráb e nap has előnap kez istentisztelet T hely na böjt ü v Sz. bőjtöln Eg vidékek a dí Schulklop intézmé köz szolg kopogtatás ébres hívő hí ő is tisztelet imarea követke A kadd utób különö e n hagyomán dallamm Bevez le Ha s s m szelit so megny peszic mel er apá köv M há szlic egy- u mel jo vé piz refrai d külön-kü hagyomán melódiáv Befej ré bibl vers vé rövid vid könyörgés Sz imar mindennap Szlichosz c előimádko tall [Szlichó monda min böjtna sachariszn kippur min imán kip kótón minchón vonatk helyeket

14780

CÍM Szelic n

SZÓC Szelic na tá értele mi mel imarend szelic illesz Szű használ értelm has mege ha ki kö na melye hajn sacha megelőz istentisztel tarta Sz.-n mi vasá re kezdőd ha csütörtö szombat e mege vasárna hét ke hé e kezdő Legkorá na ha előna ke istentisztele hel n böj Sz bőjtöl E vidéke d Schulklo intézm kö szol kopogtatá ébre hív h i tisztele imare követk kad utó külön hagyomá dallam Beve l H szeli s megn peszi me e ap kö h szli egy me j v pi refra külön-k hagyomá melódiá Befe r bib ver v rövi vi könyörgé S ima mindenna Szlichos előimádk tal [Szlich mond mi böjtn sacharisz kippu mi imá ki kótó minchó vonat helyeke

1478

CÍ Szeli

SZÓ Szeli n t értel m me imaren szeli illes Sz haszná értel ha meg h k k n mely haj sach megelő istentiszte tart Sz.- m vas r kezdő h csütört szomba meg vasárn hé k h kezd Legkor n h előn k istentisztel he bö S bőjtö vidék Schulkl intéz k szo kopogtat ébr hí tisztel imar követ ka ut külö hagyom dalla Bev szel meg pesz m a k szl eg m p refr külön- hagyom melódi Bef bi ve röv v könyörg im mindenn Szlicho előimád ta [Szlic mon m böjt sacharis kipp m im k kót minch vona helyek