14783.htm

CÍMSZÓ: Szende

SZEMÉLYNÉV: Szende Pál

SZÓCIKK: "Szende Pál, közgazdasági és szociológiai író, v. pénzügyminiszter, szül. Nyírbátorban 1879. Miután jogi tanulmányait elvégezte a budapesti tudományegyetemen, 1904. ügyvédi oklevelet szerzett. Négy évi ügyvédi gyakorlat után az Orsz. M. Keresk. Egyesülésnek főtitkára lett és több nagy akciót vezetett a magyar kereskedelem érdekeinek védelmében. A világháború vége felé a radikális polgári pártnak egyik vezető embere lett. 1918 októberében a Károlyi-kormány pénzügyminiszteri államtitkárává, novemberben pedig pénzügyminiszterévé nevezték ki. A proletárdiktatúra kikiáltása után lemondott a miniszterségről és kevéssel utóbb Bécsbe emigrált. A Huszadik Század főmunkatársa volt. Művei: Önálló vámterület és osztályharc; Werböczi; Az adórendszer igazságtalanságai; Nemzeti jog és dmokratikus fejlődés ; Adóreform, és osztálytagozódás ; Az adóreform; Háborús adópolitika; Die Krise der mitteleuropaischen Revolution; Új október felé; Verhüllungund Enthüllung; Eine soziologische Theorie der Abstraktion ; Soziologiiche Gedanken zur Relativitatstheorie."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4783. címszó a lexikon => 837. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14783.htm

CÍMSZÓ: Szende

SZEMÉLYNÉV: Szende Pál

SZÓCIKK: Szende Pál, közgazdasági és szociológiai író, v. pénzügyminiszter, szül. Nyírbátorban 1879. Miután jogi tanulmányait elvégezte a budapesti tudományegyetemen, 1904. ügyvédi oklevelet szerzett. Négy évi ügyvédi gyakorlat után az Orsz. M. Keresk. Egyesülésnek főtitkára lett és több nagy akciót vezetett a magyar kereskedelem érdekeinek védelmében. A világháború vége felé a radikális polgári pártnak egyik vezető embere lett. 1918 októberében a Károlyi-kormány pénzügyminiszteri államtitkárává, novemberben pedig pénzügyminiszterévé nevezték ki. A proletárdiktatúra kikiáltása után lemondott a miniszterségről és kevéssel utóbb Bécsbe emigrált. A Huszadik Század főmunkatársa volt. Művei: Önálló vámterület és osztályharc; Werböczi; Az adórendszer igazságtalanságai; Nemzeti jog és dmokratikus fejlődés ; Adóreform, és osztálytagozódás ; Az adóreform; Háborús adópolitika; Die Krise der mitteleuropaischen Revolution; Új október felé; Verhüllungund Enthüllung; Eine soziologische Theorie der Abstraktion ; Soziologiiche Gedanken zur Relativitatstheorie.

14783.ht

CÍMSZÓ Szend

SZEMÉLYNÉV Szend Pá

SZÓCIKK Szend Pál közgazdaság é szociológia író v pénzügyminiszter szül Nyírbátorba 1879 Miutá jog tanulmányai elvégezt budapest tudományegyetemen 1904 ügyvéd oklevele szerzett Nég év ügyvéd gyakorla utá a Orsz M Keresk Egyesülésne főtitkár let é töb nag akció vezetet magya kereskedele érdekeine védelmében világhábor vég fel radikáli polgár pártna egyi vezet ember lett 191 októberébe Károlyi-kormán pénzügyminiszter államtitkárává novemberbe pedi pénzügyminiszterév nevezté ki proletárdiktatúr kikiáltás utá lemondot miniszterségrő é kevésse utób Bécsb emigrált Huszadi Száza főmunkatárs volt Művei Önáll vámterüle é osztályharc Werböczi A adórendsze igazságtalanságai Nemzet jo é dmokratiku fejlődé Adóreform é osztálytagozódá A adóreform Háború adópolitika Di Kris de mitteleuropaische Revolution Ú októbe felé Verhüllungun Enthüllung Ein soziologisch Theori de Abstraktio Soziologiich Gedanke zu Relativitatstheorie

14783.h

CÍMSZ Szen

SZEMÉLYNÉ Szen P

SZÓCIK Szen Pá közgazdasá szociológi ír pénzügyminiszte szü Nyírbátorb 187 Miut jo tanulmánya elvégez budapes tudományegyeteme 190 ügyvé oklevel szerzet Né é ügyvé gyakorl ut Ors Keres Egyesülésn főtitká le tö na akci vezete magy kereskedel érdekein védelmébe világhábo vé fe radikál polgá pártn egy veze embe let 19 októberéb Károlyi-kormá pénzügyminiszte államtitkáráv novemberb ped pénzügyminiszteré nevezt k proletárdiktatú kikiáltá ut lemondo miniszterségr kevéss utó Bécs emigrál Huszad Száz főmunkatár vol Műve Önál vámterül osztályhar Werböcz adórendsz igazságtalansága Nemze j dmokratik fejlőd Adórefor osztálytagozód adórefor Hábor adópolitik D Kri d mitteleuropaisch Revolutio októb fel Verhüllungu Enthüllun Ei soziologisc Theor d Abstrakti Soziologiic Gedank z Relativitatstheori

14783.

CÍMS Sze

SZEMÉLYN Sze

SZÓCI Sze P közgazdas szociológ í pénzügyminiszt sz Nyírbátor 18 Miu j tanulmány elvége budape tudományegyetem 19 ügyv okleve szerze N ügyv gyakor u Or Kere Egyesülés főtitk l t n akc vezet mag kereskede érdekei védelméb világháb v f radiká polg párt eg vez emb le 1 októberé Károlyi-korm pénzügyminiszt államtitkárá november pe pénzügyminiszter nevez proletárdiktat kikiált u lemond miniszterség kevés ut Béc emigrá Husza Szá főmunkatá vo Műv Öná vámterü osztályha Werböc adórends igazságtalanság Nemz dmokrati fejlő Adórefo osztálytagozó adórefo Hábo adópoliti Kr mitteleuropaisc Revoluti októ fe Verhüllung Enthüllu E soziologis Theo Abstrakt Soziologii Gedan Relativitatstheor

14783

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz

SZÓC Sz közgazda szocioló pénzügyminisz s Nyírbáto 1 Mi tanulmán elvég budap tudományegyete 1 ügy oklev szerz ügy gyako O Ker Egyesülé főtit ak veze ma keresked érdeke védelmé világhá radik pol pár e ve em l október Károlyi-kor pénzügyminisz államtitkár novembe p pénzügyminiszte neve proletárdikta kikiál lemon minisztersé kevé u Bé emigr Husz Sz főmunkat v Mű Ön vámter osztályh Werbö adórend igazságtalansá Nem dmokrat fejl Adóref osztálytagoz adóref Háb adópolit K mitteleuropais Revolut okt f Verhüllun Enthüll soziologi The Abstrak Soziologi Geda Relativitatstheo

1478

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S közgazd szociol pénzügyminis Nyírbát M tanulmá elvé buda tudományegyet üg okle szer üg gyak Ke Egyesül főti a vez m kereske érdek védelm világh radi po pá v e októbe Károlyi-ko pénzügyminis államtitká novemb pénzügyminiszt nev proletárdikt kikiá lemo miniszters kev B emig Hus S főmunka M Ö vámte osztály Werb adóren igazságtalans Ne dmokra fej Adóre osztálytago adóre Há adópoli mitteleuropai Revolu ok Verhüllu Enthül soziolog Th Abstra Soziolog Ged Relativitatsthe