14788.htm

CÍMSZÓ: Szenes

SZEMÉLYNÉV: Szenes Fülöp

SZÓCIKK: "Szenes Fülöp, festő, szül. Törökszentmiklóson 1863. Főleg arcképeket és novellás ízű életképeket fest. A budapesti mintarajziskolán Székely és Lotz tanítványa volt, azután Münchenben, Parisban és Nagybányán tanult. Először a Műcsarnok 1893-iki tárlatán állított ki (Nehéz elhatározás). Gyűjteményes kiállításai voltak a Nemzeti Szalonban, melynek jubiláris téli tárlatán aranyérmet nyert. Életképein a plain-air festészet egyik első müvelője volt nálunk (Éltető napsugár: Kötő lecke). Festett bibliai tárgyú képeket, (Sámson és Delila ; Eszter; Judith) és arcképet is (Tolnay Ákosné, Sándor Pál, Vázsonyi Vilmos)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4788. címszó a lexikon => 838. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14788.htm

CÍMSZÓ: Szenes

SZEMÉLYNÉV: Szenes Fülöp

SZÓCIKK: Szenes Fülöp, festő, szül. Törökszentmiklóson 1863. Főleg arcképeket és novellás ízű életképeket fest. A budapesti mintarajziskolán Székely és Lotz tanítványa volt, azután Münchenben, Parisban és Nagybányán tanult. Először a Műcsarnok 1893-iki tárlatán állított ki Nehéz elhatározás . Gyűjteményes kiállításai voltak a Nemzeti Szalonban, melynek jubiláris téli tárlatán aranyérmet nyert. Életképein a plain-air festészet egyik első müvelője volt nálunk Éltető napsugár: Kötő lecke . Festett bibliai tárgyú képeket, Sámson és Delila ; Eszter; Judith és arcképet is Tolnay Ákosné, Sándor Pál, Vázsonyi Vilmos .

14788.ht

CÍMSZÓ Szene

SZEMÉLYNÉV Szene Fülö

SZÓCIKK Szene Fülöp festő szül Törökszentmiklóso 1863 Főle arcképeke é novellá íz életképeke fest budapest mintarajziskolá Székel é Lot tanítvány volt azutá Münchenben Parisba é Nagybányá tanult Előszö Műcsarno 1893-ik tárlatá állítot k Nehé elhatározá Gyűjteménye kiállítása volta Nemzet Szalonban melyne jubilári tél tárlatá aranyérme nyert Életképei plain-ai festésze egyi els müvelőj vol nálun Éltet napsugár Köt leck Festet biblia tárgy képeket Sámso é Delil Eszter Judit é arcképe i Tolna Ákosné Sándo Pál Vázsony Vilmo

14788.h

CÍMSZ Szen

SZEMÉLYNÉ Szen Fül

SZÓCIK Szen Fülö fest szü Törökszentmiklós 186 Fől arcképek novell í életképek fes budapes mintarajziskol Széke Lo tanítván vol azut Münchenbe Parisb Nagybány tanul Elősz Műcsarn 1893-i tárlat állíto Neh elhatároz Gyűjtemény kiállítás volt Nemze Szalonba melyn jubilár té tárlat aranyérm nyer Életképe plain-a festész egy el müvelő vo nálu Élte napsugá Kö lec Feste bibli tárg képeke Sáms Deli Eszte Judi arckép Toln Ákosn Sánd Pá Vázson Vilm

14788.

CÍMS Sze

SZEMÉLYN Sze Fü

SZÓCI Sze Fül fes sz Törökszentmikló 18 Fő arcképe novel életképe fe budape mintarajzisko Szék L tanítvá vo azu Münchenb Paris Nagybán tanu Elős Műcsar 1893- tárla állít Ne elhatáro Gyűjtemén kiállítá vol Nemz Szalonb mely jubilá t tárla aranyér nye Életkép plain- festés eg e müvel v nál Élt napsug K le Fest bibl tár képek Sám Del Eszt Jud arcké Tol Ákos Sán P Vázso Vil

14788

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz F

SZÓC Sz Fü fe s Törökszentmikl 1 F arckép nove életkép f budap mintarajzisk Szé tanítv v az München Pari Nagybá tan Elő Műcsa 1893 tárl állí N elhatár Gyűjtemé kiállít vo Nem Szalon mel jubil tárl aranyé ny Életké plain festé e müve ná Él napsu l Fes bib tá képe Sá De Esz Ju arck To Áko Sá Vázs Vi

1478

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S F f Törökszentmik arcké nov életké buda mintarajzis Sz tanít a Münche Par Nagyb ta El Műcs 189 tár áll elhatá Gyűjtem kiállí v Ne Szalo me jubi tár arany n Életk plai fest müv n É naps Fe bi t kép S D Es J arc T Ák S Váz V