14795.htm

CÍMSZÓ: Szép

SZEMÉLYNÉV: Szép Ernő

SZÓCIKK: "Szép Ernő, költő, regény- és színműíró, szül. Huszton 1884 jún. 30. Minden ízében művészi verseskönyveiben (Enekeskönyv; Emlék : Régi kedvünk) a költő Sz. a felnőttek közé tévedt bölcs gyermek töretlen csodálkozásával nézi a világot. Kicsiségeket megbámul, apró dolgoktól megriad. Megszokott érzések is újak nála, világa egyszerű és mégis módfelett csodálatos. Leheletfinom verses és prózai költeményeiből fiatalosan szólal meg az élet szeretete. Meghatott és gyengéd szívvei öleli magához az életet, de néha olyan furcsának találja, mintha igazi helyét nem találná meg az emberek között. Bájos prózai apróságainak gyűjteményei mellett (Irha-firka ; Sok minden ; Élet és Halál; Bűneim) külön figyelmet érdemel Lila akác c. regénye, amely nagy sikert aratott jellemző pestiességével és rokonszenves érzeltnességével. Sokat dolgozott a színpadnak is. Főképen hangulatoskabarédarar jaival (AMá jus), valamint Az egyszeri királyfi c kedves magyar rnese motívumokból szőtt játékával és A patika c. ízes vidéki életképével hódította magához a népszerűséget. Régebben Az Est munkatársa volt, újabban az Ujalgnak írja cikkeit."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4795. címszó a lexikon => 838. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14795.htm

CÍMSZÓ: Szép

SZEMÉLYNÉV: Szép Ernő

SZÓCIKK: Szép Ernő, költő, regény- és színműíró, szül. Huszton 1884 jún. 30. Minden ízében művészi verseskönyveiben Enekeskönyv; Emlék : Régi kedvünk a költő Sz. a felnőttek közé tévedt bölcs gyermek töretlen csodálkozásával nézi a világot. Kicsiségeket megbámul, apró dolgoktól megriad. Megszokott érzések is újak nála, világa egyszerű és mégis módfelett csodálatos. Leheletfinom verses és prózai költeményeiből fiatalosan szólal meg az élet szeretete. Meghatott és gyengéd szívvei öleli magához az életet, de néha olyan furcsának találja, mintha igazi helyét nem találná meg az emberek között. Bájos prózai apróságainak gyűjteményei mellett Irha-firka ; Sok minden ; Élet és Halál; Bűneim külön figyelmet érdemel Lila akác c. regénye, amely nagy sikert aratott jellemző pestiességével és rokonszenves érzeltnességével. Sokat dolgozott a színpadnak is. Főképen hangulatoskabarédarar jaival AMá jus , valamint Az egyszeri királyfi c kedves magyar rnese motívumokból szőtt játékával és A patika c. ízes vidéki életképével hódította magához a népszerűséget. Régebben Az Est munkatársa volt, újabban az Ujalgnak írja cikkeit.

14795.ht

CÍMSZÓ Szé

SZEMÉLYNÉV Szé Ern

SZÓCIKK Szé Ernő költő regény é színműíró szül Huszto 188 jún 30 Minde ízébe művész verseskönyveibe Enekeskönyv Emlé Rég kedvün költ Sz felnőtte köz téved bölc gyerme töretle csodálkozásáva néz világot Kicsiségeke megbámul apr dolgoktó megriad Megszokot érzése i úja nála világ egyszer é mégi módfelet csodálatos Leheletfino verse é próza költeményeibő fiatalosa szóla me a éle szeretete Meghatot é gyengé szívve ölel magáho a életet d néh olya furcsána találja minth igaz helyé ne találn me a embere között Bájo próza apróságaina gyűjteménye mellet Irha-firk So minde Éle é Halál Bűnei külö figyelme érdeme Lil aká c regénye amel nag siker aratot jellemz pestiességéve é rokonszenve érzeltnességével Soka dolgozot színpadna is Főképe hangulatoskabarédara jaiva AM ju valamin A egyszer királyf kedve magya rnes motívumokbó szőt játékáva é patik c íze vidék életképéve hódított magáho népszerűséget Régebbe A Es munkatárs volt újabba a Ujalgna írj cikkeit

14795.h

CÍMSZ Sz

SZEMÉLYNÉ Sz Er

SZÓCIK Sz Ern költ regén színműír szü Huszt 18 jú 3 Mind ízéb művés verseskönyveib Enekesköny Eml Ré kedvü köl S felnőtt kö téve böl gyerm töretl csodálkozásáv né világo Kicsiségek megbámu ap dolgokt megria Megszoko érzés új nál vilá egysze még módfele csodálato Leheletfin vers próz költeményeib fiatalos szól m él szeretet Meghato gyeng szívv öle magáh élete né oly furcsán találj mint iga hely n talál m ember közöt Báj próz apróságain gyűjtemény melle Irha-fir S mind Él Halá Bűne kül figyelm érdem Li ak regény ame na sike arato jellem pestiességév rokonszenv érzeltnességéve Sok dolgozo színpadn i Főkép hangulatoskabarédar jaiv A j valami egysze király kedv magy rne motívumokb sző játékáv pati íz vidé életképév hódítot magáh népszerűsége Régebb E munkatár vol újabb Ujalgn ír cikkei

14795.

CÍMS S

SZEMÉLYN S E

SZÓCI S Er köl regé színműí sz Husz 1 j Min ízé művé verseskönyvei Enekeskön Em R kedv kö felnőt k tév bö gyer töret csodálkozásá n világ Kicsisége megbám a dolgok megri Megszok érzé ú ná vil egysz mé módfel csodálat Leheletfi ver pró költeményei fiatalo szó é szerete Meghat gyen szív öl magá élet n ol furcsá talál min ig hel talá embe közö Bá pró apróságai gyűjtemén mell Irha-fi min É Hal Bűn kü figyel érde L a regén am n sik arat jelle pestiességé rokonszen érzeltnességév So dolgoz színpad Főké hangulatoskabaréda jai valam egysz királ ked mag rn motívumok sz játéká pat í vid életképé hódíto magá népszerűség Régeb munkatá vo újab Ujalg í cikke

14795

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC E kö reg színmű s Hus Mi íz műv verseskönyve Enekeskö E ked k felnő té b gye töre csodálkozás vilá Kicsiség megbá dolgo megr Megszo érz n vi egys m módfe csodála Leheletf ve pr költeménye fiatal sz szeret Megha gye szí ö mag éle o furcs talá mi i he tal emb köz B pr aprósága gyűjtemé mel Irha-f mi Ha Bű k figye érd regé a si ara jell pestiesség rokonsze érzeltnességé S dolgo színpa Fők hangulatoskabaréd ja vala egys kirá ke ma r motívumo s játék pa vi életkép hódít mag népszerűsé Rége munkat v úja Ujal cikk

1479SZEMÉL

SZÓ k re színm Hu M í mű verseskönyv Enekesk ke feln t gy tör csodálkozá vil Kicsisé megb dolg meg Megsz ér v egy módf csodál Lehelet v p költemény fiata s szere Megh gy sz ma él furc tal m h ta em kö p apróság gyűjtem me Irha- m H B figy ér reg s ar jel pestiessé rokonsz érzeltnesség dolg színp Fő hangulatoskabaré j val egy kir k m motívum játé p v életké hódí ma népszerűs Rég munka új Uja cik