14796.htm

CÍMSZÓ: Szentendre

SZÓCIKK: Szentendre, rend. tan. város Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 5877 lak. A Sz.-i (kongresszusi) hitközség - mint a levéltár adataiból kitűnik - 1849. alakult meg. A hitközség első elöljárói Pollák Vilmos, Steiner Farkas és Neumann József kereskedők voltak. Templomot nem épített a hiközség, csupán egy magánházat vásárolt az 50-es években, amelyet azután templomszerűen átalakítottak. 1861-ben a hitközség egytanerős elemi iskolát létesített, amelynek jelenleg Tolnai Jenő a tanítója. A hitközség egyetlen intézménye a Chevra Kadisa, amelynek Zinner Adolf a jelenlegi elnöke. A hitközség tagjai közül a múltban előkelő társadalmi pozíciót töltött be néhai Weisz Ármin vármegyei tiszti főorvos, aki 30 évig volt a hitközség és az iskolaszék elnöke. A hitközség 7500 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantrópikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez Visegrád, Tótfalu, Leányfalu, Pócsmegyer és Szentmonostor községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 200, a családok száma 73, adót 75-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 gazdálkodó, 1 tanító, 42 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 2 nagyiparos, 1 orvos, 3 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 6 iparos, 1 mérnök, 6 magánzó és 4 egyéb. A hitközség jelenlegi vezetősége: Goldberger Samu elnök, Heller László alelnök, Perlusz Aladár pénztáros, Láng Mihály gondnok, Oblatt József iskolaszéki elnök, Kozma Ignác ellenőr és Tolnai Jenő jegyző. A rabbiállás évek óta betöltetlen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4796. címszó a lexikon => 839. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14796.htm

CÍMSZÓ: Szentendre

SZÓCIKK: Szentendre, rend. tan. város Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 5877 lak. A Sz.-i kongresszusi hitközség - mint a levéltár adataiból kitűnik - 1849. alakult meg. A hitközség első elöljárói Pollák Vilmos, Steiner Farkas és Neumann József kereskedők voltak. Templomot nem épített a hiközség, csupán egy magánházat vásárolt az 50-es években, amelyet azután templomszerűen átalakítottak. 1861-ben a hitközség egytanerős elemi iskolát létesített, amelynek jelenleg Tolnai Jenő a tanítója. A hitközség egyetlen intézménye a Chevra Kadisa, amelynek Zinner Adolf a jelenlegi elnöke. A hitközség tagjai közül a múltban előkelő társadalmi pozíciót töltött be néhai Weisz Ármin vármegyei tiszti főorvos, aki 30 évig volt a hitközség és az iskolaszék elnöke. A hitközség 7500 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantrópikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez Visegrád, Tótfalu, Leányfalu, Pócsmegyer és Szentmonostor községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 200, a családok száma 73, adót 75-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 gazdálkodó, 1 tanító, 42 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 2 nagyiparos, 1 orvos, 3 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 6 iparos, 1 mérnök, 6 magánzó és 4 egyéb. A hitközség jelenlegi vezetősége: Goldberger Samu elnök, Heller László alelnök, Perlusz Aladár pénztáros, Láng Mihály gondnok, Oblatt József iskolaszéki elnök, Kozma Ignác ellenőr és Tolnai Jenő jegyző. A rabbiállás évek óta betöltetlen.

14796.ht

CÍMSZÓ Szentendr

SZÓCIKK Szentendre rend tan váro Pest-Pilis-Solt-Kisku vm 587 lak Sz.- kongresszus hitközsé min levéltá adataibó kitűni 1849 alakul meg hitközsé els elöljáró Pollá Vilmos Steine Farka é Neuman Józse kereskedő voltak Templomo ne építet hiközség csupá eg magánháza vásárol a 50-e években amelye azutá templomszerűe átalakítottak 1861-be hitközsé egytanerő elem iskolá létesített amelyne jelenle Tolna Jen tanítója hitközsé egyetle intézmény Chevr Kadisa amelyne Zinne Adol jelenleg elnöke hitközsé tagja közü múltba előkel társadalm pozíció töltöt b néha Weis Ármi vármegye tiszt főorvos ak 3 évi vol hitközsé é a iskolaszé elnöke hitközsé 750 pengő év költségvetésse dolgozik melyne nag részé szociáli é filantrópiku célokr fordítja Anyakönyv területéhe Visegrád Tótfalu Leányfalu Pócsmegye é Szentmonosto községe tartoznak hitközsé lélekszám 200 családo szám 73 adó 75-e fizetnek Foglalkozá szerint gazdálkodó tanító 4 kereskedő ügyvéd köztisztviselő nagyiparos orvos magántisztviselő vállalkozó iparos mérnök magánz é egyéb hitközsé jelenleg vezetősége Goldberge Sam elnök Helle Lászl alelnök Perlus Aladá pénztáros Lán Mihál gondnok Oblat Józse iskolaszék elnök Kozm Igná ellenő é Tolna Jen jegyző rabbiállá éve ót betöltetlen

14796.h

CÍMSZ Szentend

SZÓCIK Szentendr ren ta vár Pest-Pilis-Solt-Kisk v 58 la Sz. kongresszu hitközs mi levélt adataib kitűn 184 alaku me hitközs el elöljár Poll Vilmo Stein Fark Neuma Józs keresked volta Templom n építe hiközsé csup e magánház vásáro 50- évekbe amely azut templomszerű átalakította 1861-b hitközs egytaner ele iskol létesítet amelyn jelenl Toln Je tanítój hitközs egyetl intézmén Chev Kadis amelyn Zinn Ado jelenle elnök hitközs tagj köz múltb előke társadal pozíci töltö néh Wei Árm vármegy tisz főorvo a év vo hitközs iskolasz elnök hitközs 75 peng é költségvetéss dolgozi melyn na rész szociál filantrópik célok fordítj Anyaköny területéh Visegrá Tótfal Leányfal Pócsmegy Szentmonost község tartozna hitközs lélekszá 20 család szá 7 ad 75- fizetne Foglalkoz szerin gazdálkod tanít keresked ügyvé köztisztvisel nagyiparo orvo magántisztvisel vállalkoz iparo mérnö magán egyé hitközs jelenle vezetőség Goldberg Sa elnö Hell Lász alelnö Perlu Alad pénztáro Lá Mihá gondno Obla Józs iskolaszé elnö Koz Ign ellen Toln Je jegyz rabbiáll év ó betöltetle

14796.

CÍMS Szenten

SZÓCI Szentend re t vá Pest-Pilis-Solt-Kis 5 l Sz kongressz hitköz m levél adatai kitű 18 alak m hitköz e elöljá Pol Vilm Stei Far Neum Józ kereske volt Templo épít hiközs csu magánhá vásár 50 évekb amel azu templomszer átalakított 1861- hitköz egytane el isko létesíte amely jelen Tol J tanító hitköz egyet intézmé Che Kadi amely Zin Ad jelenl elnö hitköz tag kö múlt elők társada pozíc tölt né We Ár vármeg tis főorv é v hitköz iskolas elnö hitköz 7 pen költségvetés dolgoz mely n rés szociá filantrópi célo fordít Anyakön területé Visegr Tótfa Leányfa Pócsmeg Szentmonos közsé tartozn hitköz léleksz 2 csalá sz a 75 fizetn Foglalko szeri gazdálko taní kereske ügyv köztisztvise nagyipar orv magántisztvise vállalko ipar mérn magá egy hitköz jelenl vezetősé Goldber S eln Hel Lás aleln Perl Ala pénztár L Mih gondn Obl Józ iskolasz eln Ko Ig elle Tol J jegy rabbiál é betöltetl

14796

CÍM Szente

SZÓC Szenten r v Pest-Pilis-Solt-Ki S kongress hitkö levé adata kit 1 ala hitkö elölj Po Vil Ste Fa Neu Jó keresk vol Templ épí hiköz cs magánh vásá 5 évek ame az templomsze átalakítot 1861 hitkö egytan e isk létesít amel jele To tanít hitkö egye intézm Ch Kad amel Zi A jelen eln hitkö ta k múl elő társad pozí töl n W Á várme ti főor hitkö iskola eln hitkö pe költségveté dolgo mel ré szoci filantróp cél fordí Anyakö terület Viseg Tótf Leányf Pócsme Szentmono közs tartoz hitkö léleks csal s 7 fizet Foglalk szer gazdálk tan keresk ügy köztisztvis nagyipa or magántisztvis vállalk ipa mér mag eg hitkö jelen vezetős Goldbe el He Lá alel Per Al pénztá Mi gond Ob Jó iskolas el K I ell To jeg rabbiá betöltet

1479

CÍ Szent

SZÓ Szente Pest-Pilis-Solt-K kongres hitk lev adat ki al hitk elöl P Vi St F Ne J keres vo Temp ép hikö c magán vás éve am a templomsz átalakíto 186 hitk egyta is létesí ame jel T taní hitk egy intéz C Ka ame Z jele el hitk t mú el társa poz tö várm t főo hitk iskol el hitk p költségvet dolg me r szoc filantró cé ford Anyak terüle Vise Tót Leány Pócsm Szentmon köz tarto hitk lélek csa fize Foglal sze gazdál ta keres üg köztisztvi nagyip o magántisztvi vállal ip mé ma e hitk jele vezető Goldb e H L ale Pe A pénzt M gon O J iskola e el T je rabbi betölte