14799.htm

CÍMSZÓ: Szent és szentség

SZÓCIKK: "és a többi kulturnépek barbár kultuszai (Asztarte és Moloch) mellett tűnik ki teljes magasztosságában a zsidó vallás. Ugyancsak ez a pogány szentség-kultusz okozta azt, hogy törvényhozás útján különítették el Izrael Istenének fogalmat a többi népek istenfogalmától s maga Izráel népét is a környező népektől (Levific 18. 2t-30, 20.22-26; Deuter. 23.18-19), viszon Izrael szentségfogalma eredményezte a tisztaságra és egészségügyre vonatkozó törvényhozás is teljes szigorúságában, s minden tisztátalan cselekedet elkerülését, ahol Isten jelen van. A szentségről való ezen felfogás következménye továbbá, hogy a Legszentebb-Egyisten megszentelhet személyeket és tárgyakat. A legrégibb időkben ennek szimbóluma az áldozathozatal volt s az áldozatot hozó megszenteltetett (Nutn. 17. 2-3), úgyszintén megszentesült, aki az oltárt érintette (Exod. 29. 37; Leóit. 6.11, 20; /. Sam. 21. 6; Chagg. 2). A mózesi könyvek szerint a felszentelt személyek és tárgyak szentsége Istentől ered. így Áron családját papi nemzetséggé szentelte {Levit. 21. 15, 23, 22. 9, 16), a levitákat a papok segédeivé (Num. 8. 17), továbbá Isten szentelte meg az elsőszülötteket (Num. 3. 13), Izrael népét (Exod. 31. 13 ; Levit 20.8. 21. 8; Ezekiel 20.12. 36. 28), a szombatot (Genesis 2. 3; Exod. 20. 11) és a prófétát (Jerémia 1. 5). Minden lehet szent, ami a közönségeset és profánt kizárja s az Isten tiszteletét vallja; így a hely, ahol Isten megjelen a fohászkodónak, a Szentély (mikdos), annak minden része és edénye. A magaslat, ahol a jeruzsálemi Nagy Templom épült szent halom, maga Jeruzsálem a szent város és Palesztina Szentföld (Zacharia 2.16 ; v. ö. Hósea 9. 3-4). A Biblia szerint szent továbbá minden Istennek hozott áldozat, a kegyszerek nem önmagukban véve, hanem Istennek ajánlottan szentek (Exod. 28. 36. 30. 37; Levit. 19. 8. 23. 20), mert az isteni szentséghez való viszonyuk teszi őket szentté s ez a szentség a közelség és szorosság szerint lehet fokozatos. Ez utóbbi értelemben van szó a Bibliában szentek szentjéről (Exod. 16. 33,. 30. 10, 29, 36; Levit. 16. 33). A levitáktól elkülönített papság Istennek szentjei s maga Áron ezek közt a szentek közt is szent (/. Krón. 23.13), ugyanúgy a próféták és a nazariták (Num. 6. 5; Kir. II. 4. 9). Különösen azonban maga Izrael népe szent az Úrnak (Deuter. 7. 6. 14. 2- 21, 26 19. 28. 9; Jerem. 2. 3) s Izrael Isten szent királysága (Zsolt. 114. 1), szent népe, szent sarja, szent nemzet, mert mint papok népe lett kiválasztva a föld népei közül (Exod. 19. 6) s az izraelitáknak, mint szent embereknek kell tar-tozkodniok a tisztátalan hús élvezetétől (Exod 22. 30 ; Deuter. 14. 21; Levit. 21. 25-26) s az idolatra népekkel való összeházasodástól (Deuter 7.2-6; Mal 2. 11; Ezra 6. 21, 9. 11). Kétségtelen, hogy a próféták szentségfogalma sokkal magasabb fokon áll, mint a mózesi könyvek papi Kódexéi, melynél a fizikai szentség még kidomborodik. Izrael szentsége már a mózesi könyvekben (Deuter. 26. 19, 28. 9; Levit. 19. 2. 20. 7) erkölcsi kötelezettséggé, annak vállalásává s öröklésévé emelkedik, egyszóval a morális tökéletesülés felé való törekvéssé, amelynek"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4799. címszó a lexikon => 841. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14799.htm

CÍMSZÓ: Szent és szentség

SZÓCIKK: és a többi kulturnépek barbár kultuszai Asztarte és Moloch mellett tűnik ki teljes magasztosságában a zsidó vallás. Ugyancsak ez a pogány szentség-kultusz okozta azt, hogy törvényhozás útján különítették el Izrael Istenének fogalmat a többi népek istenfogalmától s maga Izráel népét is a környező népektől Levific 18. 2t-30, 20.22-26; Deuter. 23.18-19 , viszon Izrael szentségfogalma eredményezte a tisztaságra és egészségügyre vonatkozó törvényhozás is teljes szigorúságában, s minden tisztátalan cselekedet elkerülését, ahol Isten jelen van. A szentségről való ezen felfogás következménye továbbá, hogy a Legszentebb-Egyisten megszentelhet személyeket és tárgyakat. A legrégibb időkben ennek szimbóluma az áldozathozatal volt s az áldozatot hozó megszenteltetett Nutn. 17. 2-3 , úgyszintén megszentesült, aki az oltárt érintette Exod. 29. 37; Leóit. 6.11, 20; /. Sam. 21. 6; Chagg. 2 . A mózesi könyvek szerint a felszentelt személyek és tárgyak szentsége Istentől ered. így Áron családját papi nemzetséggé szentelte {Levit. 21. 15, 23, 22. 9, 16 , a levitákat a papok segédeivé Num. 8. 17 , továbbá Isten szentelte meg az elsőszülötteket Num. 3. 13 , Izrael népét Exod. 31. 13 ; Levit 20.8. 21. 8; Ezekiel 20.12. 36. 28 , a szombatot Genesis 2. 3; Exod. 20. 11 és a prófétát Jerémia 1. 5 . Minden lehet szent, ami a közönségeset és profánt kizárja s az Isten tiszteletét vallja; így a hely, ahol Isten megjelen a fohászkodónak, a Szentély mikdos , annak minden része és edénye. A magaslat, ahol a jeruzsálemi Nagy Templom épült szent halom, maga Jeruzsálem a szent város és Palesztina Szentföld Zacharia 2.16 ; v. ö. Hósea 9. 3-4 . A Biblia szerint szent továbbá minden Istennek hozott áldozat, a kegyszerek nem önmagukban véve, hanem Istennek ajánlottan szentek Exod. 28. 36. 30. 37; Levit. 19. 8. 23. 20 , mert az isteni szentséghez való viszonyuk teszi őket szentté s ez a szentség a közelség és szorosság szerint lehet fokozatos. Ez utóbbi értelemben van szó a Bibliában szentek szentjéről Exod. 16. 33,. 30. 10, 29, 36; Levit. 16. 33 . A levitáktól elkülönített papság Istennek szentjei s maga Áron ezek közt a szentek közt is szent /. Krón. 23.13 , ugyanúgy a próféták és a nazariták Num. 6. 5; Kir. II. 4. 9 . Különösen azonban maga Izrael népe szent az Úrnak Deuter. 7. 6. 14. 2- 21, 26 19. 28. 9; Jerem. 2. 3 s Izrael Isten szent királysága Zsolt. 114. 1 , szent népe, szent sarja, szent nemzet, mert mint papok népe lett kiválasztva a föld népei közül Exod. 19. 6 s az izraelitáknak, mint szent embereknek kell tar-tozkodniok a tisztátalan hús élvezetétől Exod 22. 30 ; Deuter. 14. 21; Levit. 21. 25-26 s az idolatra népekkel való összeházasodástól Deuter 7.2-6; Mal 2. 11; Ezra 6. 21, 9. 11 . Kétségtelen, hogy a próféták szentségfogalma sokkal magasabb fokon áll, mint a mózesi könyvek papi Kódexéi, melynél a fizikai szentség még kidomborodik. Izrael szentsége már a mózesi könyvekben Deuter. 26. 19, 28. 9; Levit. 19. 2. 20. 7 erkölcsi kötelezettséggé, annak vállalásává s öröklésévé emelkedik, egyszóval a morális tökéletesülés felé való törekvéssé, amelynek

14799.ht

CÍMSZÓ Szen é szentsé

SZÓCIKK é több kulturnépe barbá kultusza Asztart é Moloc mellet tűni k telje magasztosságába zsid vallás Ugyancsa e pogán szentség-kultus okozt azt hog törvényhozá útjá különítetté e Izrae Istenéne fogalma több népe istenfogalmátó mag Izráe népé i környez népektő Levifi 18 2t-30 20.22-26 Deuter 23.18-1 viszo Izrae szentségfogalm eredményezt tisztaságr é egészségügyr vonatkoz törvényhozá i telje szigorúságában minde tisztátala cselekede elkerülését aho Iste jele van szentségrő val eze felfogá következmény továbbá hog Legszentebb-Egyiste megszentelhe személyeke é tárgyakat legrégib időkbe enne szimbólum a áldozathozata vol a áldozato hoz megszenteltetet Nutn 17 2- úgyszinté megszentesült ak a oltár érintett Exod 29 37 Leóit 6.11 20 / Sam 21 6 Chagg mózes könyve szerin felszentel személye é tárgya szentség Istentő ered íg Áro családjá pap nemzetségg szentelt {Levit 21 15 23 22 9 1 levitáka papo segédeiv Num 8 1 tovább Iste szentelt me a elsőszülötteke Num 3 1 Izrae népé Exod 31 1 Levi 20.8 21 8 Ezekie 20.12 36 2 szombato Genesi 2 3 Exod 20 1 é prófétá Jerémi 1 Minde lehe szent am közönségese é profán kizárj a Iste tiszteleté vallja íg hely aho Iste megjele fohászkodónak Szentél mikdo anna minde rész é edénye magaslat aho jeruzsálem Nag Templo épül szen halom mag Jeruzsále szen váro é Palesztin Szentföl Zachari 2.1 v ö Hóse 9 3- Bibli szerin szen tovább minde Istenne hozot áldozat kegyszere ne önmagukba véve hane Istenne ajánlotta szente Exod 28 36 30 37 Levit 19 8 23 2 mer a isten szentséghe val viszonyu tesz őke szentt e szentsé közelsé é szorossá szerin lehe fokozatos E utóbb értelembe va sz Bibliába szente szentjérő Exod 16 33, 30 10 29 36 Levit 16 3 levitáktó elkülönítet papsá Istenne szentje mag Áro eze köz szente köz i szen / Krón 23.1 ugyanúg prófétá é nazaritá Num 6 5 Kir II 4 Különöse azonba mag Izrae nép szen a Úrna Deuter 7 6 14 2 21 2 19 28 9 Jerem 2 Izrae Iste szen királyság Zsolt 114 szen népe szen sarja szen nemzet mer min papo nép let kiválasztv föl népe közü Exod 19 a izraelitáknak min szen emberekne kel tar-tozkodnio tisztátala hú élvezetétő Exo 22 3 Deuter 14 21 Levit 21 25-2 a idolatr népekke val összeházasodástó Deute 7.2-6 Ma 2 11 Ezr 6 21 9 1 Kétségtelen hog prófétá szentségfogalm sokka magasab foko áll min mózes könyve pap Kódexéi melyné fizika szentsé mé kidomborodik Izrae szentség má mózes könyvekbe Deuter 26 19 28 9 Levit 19 2 20 erkölcs kötelezettséggé anna vállalásáv öröklésév emelkedik egyszóva moráli tökéletesülé fel val törekvéssé amelyne

14799.h

CÍMSZ Sze szents

SZÓCIK töb kulturnép barb kultusz Asztar Molo melle tűn telj magasztosságáb zsi vallá Ugyancs pogá szentség-kultu okoz az ho törvényhoz útj különített Izra Istenén fogalm töb nép istenfogalmát ma Izrá nép környe népekt Levif 1 2t-3 20.22-2 Deute 23.18- visz Izra szentségfogal eredményez tisztaság egészségügy vonatko törvényhoz telj szigorúságába mind tisztátal cseleked elkerülésé ah Ist jel va szentségr va ez felfog következmén tovább ho Legszentebb-Egyist megszentelh személyek tárgyaka legrégi időkb enn szimbólu áldozathozat vo áldozat ho megszenteltete Nut 1 2 úgyszint megszentesül a oltá érintet Exo 2 3 Leói 6.1 2 Sa 2 Chag móze könyv szeri felszente személy tárgy szentsé Istent ere í Ár családj pa nemzetség szentel {Levi 2 1 2 2 leviták pap segédei Nu továb Ist szentel m elsőszülöttek Nu Izra nép Exo 3 Lev 20. 2 Ezeki 20.1 3 szombat Genes Exo 2 prófét Jerém Mind leh szen a közönséges profá kizár Ist tisztelet vallj í hel ah Ist megjel fohászkodóna Szenté mikd ann mind rés edény magasla ah jeruzsále Na Templ épü sze halo ma Jeruzsál sze vár Paleszti Szentfö Zachar 2. Hós 3 Bibl szeri sze továb mind Istenn hozo áldoza kegyszer n önmagukb vév han Istenn ajánlott szent Exo 2 3 3 3 Levi 1 2 me iste szentségh va viszony tes ők szent szents közels szoross szeri leh fokozato utób értelemb v s Bibliáb szent szentjér Exo 1 33 3 1 2 3 Levi 1 levitákt elkülöníte paps Istenn szentj ma Ár ez kö szent kö sze Kró 23. ugyanú prófét nazarit Nu Ki I Különös azonb ma Izra né sze Úrn Deute 1 2 1 2 Jere Izra Ist sze királysá Zsol 11 sze nép sze sarj sze nemze me mi pap né le kiválaszt fö nép köz Exo 1 izraelitákna mi sze emberekn ke tar-tozkodni tisztátal h élvezetét Ex 2 Deute 1 2 Levi 2 25- idolat népekk va összeházasodást Deut 7.2- M 1 Ez 2 Kétségtele ho prófét szentségfogal sokk magasa fok ál mi móze könyv pa Kódexé melyn fizik szents m kidomborodi Izra szentsé m móze könyvekb Deute 2 1 2 Levi 1 2 erkölc kötelezettségg ann vállalásá öröklésé emelkedi egyszóv morál tökéletesül fe va törekvéss amelyn

14799.

CÍMS Sz szent

SZÓCI tö kulturné bar kultus Aszta Mol mell tű tel magasztosságá zs vall Ugyanc pog szentség-kult oko a h törvényho út különítet Izr Istené fogal tö né istenfogalmá m Izr né körny népek Levi 2t- 20.22- Deut 23.18 vis Izr szentségfoga eredménye tisztasá egészségüg vonatk törvényho tel szigorúságáb min tisztáta cseleke elkerülés a Is je v szentség v e felfo következmé továb h Legszentebb-Egyis megszentel személye tárgyak legrég idők en szimból áldozathoza v áldoza h megszenteltet Nu úgyszin megszentesü olt érinte Ex Leó 6. S Cha móz köny szer felszent személ tárg szents Isten er Á család p nemzetsé szente {Lev levitá pa segéde N tová Is szente elsőszülötte N Izr né Ex Le 20 Ezek 20. szomba Gene Ex prófé Jeré Min le sze közönsége prof kizá Is tisztele vall he a Is megje fohászkodón Szent mik an min ré edén magasl a jeruzsál N Temp ép sz hal m Jeruzsá sz vá Paleszt Szentf Zacha 2 Hó Bib szer sz tová min Isten hoz áldoz kegysze önmaguk vé ha Isten ajánlot szen Ex Lev m ist szentség v viszon te ő szen szent közel szoros szer le fokozat utó értelem Bibliá szen szentjé Ex 3 Lev leviták elkülönít pap Isten szent m Á e k szen k sz Kr 23 ugyan prófé nazari N K Különö azon m Izr n sz Úr Deut Jer Izr Is sz királys Zso 1 sz né sz sar sz nemz m m pa n l kiválasz f né kö Ex izraelitákn m sz emberek k tar-tozkodn tisztáta élvezeté E Deut Lev 25 idola népek v összeházasodás Deu 7.2 E Kétségtel h prófé szentségfoga sok magas fo á m móz köny p Kódex mely fizi szent kidomborod Izr szents móz könyvek Deut Lev erköl kötelezettség an vállalás öröklés emelked egyszó morá tökéletesü f v törekvés amely

14799

CÍM S szen

SZÓC t kulturn ba kultu Aszt Mo mel t te magasztosság z val Ugyan po szentség-kul ok törvényh ú különíte Iz Isten foga t n istenfogalm Iz n körn népe Lev 2t 20.22 Deu 23.1 vi Iz szentségfog eredmény tisztas egészségü vonat törvényh te szigorúságá mi tisztát cselek elkerülé I j szentsé felf következm tová Legszentebb-Egyi megszente személy tárgya legré idő e szimbó áldozathoz áldoz megszentelte N úgyszi megszentes ol érint E Le 6 Ch mó kön sze felszen szemé tár szent Iste e csalá nemzets szent {Le levit p segéd tov I szent elsőszülött Iz n E L 2 Eze 20 szomb Gen E próf Jer Mi l sz közönség pro kiz I tisztel val h I megj fohászkodó Szen mi a mi r edé magas jeruzsá Tem é s ha Jeruzs s v Palesz Szent Zach H Bi sze s tov mi Iste ho áldo kegysz önmagu v h Iste ajánlo sze E Le is szentsé viszo t sze szen köze szoro sze l fokoza ut értele Bibli sze szentj E Le levitá elkülöní pa Iste szen sze s K 2 ugya próf nazar Külön azo Iz s Ú Deu Je Iz I s király Zs s n s sa s nem p kiválas n k E izraeliták s embere tar-tozkod tisztát élvezet Deu Le 2 idol népe összeházasodá De 7. Kétségte próf szentségfog so maga f mó kön Kóde mel fiz szen kidomboro Iz szent mó könyve Deu Le erkö kötelezettsé a vállalá öröklé emelke egysz mor tökéletes törekvé amel

1479

CÍ sze

SZÓ kultur b kult Asz M me t magasztossá va Ugya p szentség-ku o törvény különít I Iste fog istenfogal I kör nép Le 2 20.2 De 23. v I szentségfo eredmén tiszta egészség vona törvény t szigorúság m tisztá csele elkerül szents fel következ tov Legszentebb-Egy megszent személ tárgy legr id szimb áldozatho áldo megszentelt úgysz megszente o érin L C m kö sz felsze szem tá szen Ist csal nemzet szen {L levi segé to szen elsőszülöt I Ez 2 szom Ge pró Je M s közönsé pr ki tiszte va meg fohászkod Sze m m ed maga jeruzs Te h Jeruz Pales Szen Zac B sz to m Ist h áld kegys önmag Ist ajánl sz L i szents visz sz sze köz szor sz fokoz u értel Bibl sz szent L levit elkülön p Ist sze sz ugy pró naza Külö az I De J I királ Z s ne kivála izraelitá ember tar-tozko tisztá élveze De L ido nép összeházasod D 7 Kétségt pró szentségfo s mag m kö Kód me fi sze kidombor I szen m könyv De L erk kötelezetts vállal örökl emelk egys mo tökélete törekv ame