14800.htm

CÍMSZÓ: Szent és szentség

SZÓCIKK: "útja a rossz elkerülésében és önfegyelmezésben s a jó gyakorlásában áll. Ezékiel, a kohanita-törzsből való (papi) próféta teszi meg éppen Mózes III. könyve alapján központi eszmévé a szentséget, mely az exilium utáni zsidóságnál két irányban fejlődött: a szadduceus papság (l. Szad-duceusok) a nyomatékot a külső szentségre helyezte, míg a régi chásszideusok (l. o.) és utódaik, a farizeusok (l. o.) és esszénusok (l. o.) a belső szentséget tették az élet főcéljává. A papi rendszer Ezékiel próféta után tíz fokát említi a szentségnek s ehhez képest a tisztátlanságnak is tíz fokát különbözteti meg. Az egész ókori zsidó templomi ritus minden részletében a szentség fogalmának papi értelmezésére van alapítva. A chásszidousok ezt a mondást legyetek szentek , így értelmezték: különitsétek el magatokat a többi emberektől (Szifra, Kedósim L). Tőlük származik ez az aforizma : Ahol a Tóra szentségről beszél, ott szem előtt tartja a bálvány-imádástól, valamint az ezzel karöltve járó erkölcsi romlottságtól és kicsapongástól való távoltartást (u. o. 9. 11 és Levit. Rabb. 24. A chásszideus szentségideál a paphoz hasonló és testi életben az angyalokhoz hasonló szentség (Jer. Targ. Exod. 22. 30; Lev. 22. 7; Num. 15. 40). Valószínűen azért kapták a tőlük eredő farizeusok nevüket, (Perusim, a m. akik elkülönítik magukat személyektől és tárgyaktól, amelyek mételyeznek). A szentség rendszertanához tartozott a testi tisztaság is, melynek első követelménye volt a reggeli ima és az összes étkezések előtti szabályszerű lemosás (Beráchót 53b) és feltétlen tartózkodás minden tiltott dologtól (Jebám. 20a; Taán. lla), főleg pedig tisztátalan gondolatoktól és pillantásoktól (Sabbat 86a; Seouóth 18b). A zsidókat a Sibyllinák (II. 168) szent embereknek nevezik, különösen azonban a mártírhalált halt chásszideusokat (u. o. 2. 263), míg a jövő Izraelét az apokrif Salamon-zsoltárok (17. 28. 36; Sibyllinák 14. 859) szent nemzedéknek neveik. Izrael szent jellege Istentől adatott neki a végső időkig. (Levit. R. 24.) A rabbinikus ethikában a szentség a legmagasabb eszmény (Szóta 9. 15), de csupán csekélyszámú kiválasztottat neveznek szenteknek (Bölcsesség K. 5. 5; Peszách. 104a; Sabb. 118b; Ketub. 103b). Szent gyülekezet v. a szentek gyülekezete egy esszénus társaságnak volt a neve (1. Esszénusok), amely közös munkában és testvériségben, vagyonközösségben élt a Messiás jövetelét várva. Az Uj-Testamentum szentségfogalma is innen ered. A rabbinikus tanítás szerint Senki sem nevezhető szentnek halála előtt (Midrás Tehill. 16. 3); a szentekben akkor lehet bízni, ha már a földben vannak , mert isten nem helyezi bizalmát szentjeibe Jób 15. 15). A teljes szentség csupán Istennek lehet attribútuma (Jerus. Beráchót 9. 13a); Az ember szentségben aszerint emelkedik, aminél inkább emelkedik az isteni felé és az érzéki dolgok fölé (Jóma-trakt. 39a). Az egész zsidó törvényhozás célja az élet megszentelése, melyet jó cselekedetekkel, a szombat megőrzésével, megszentelésével és Isten nevének meg-szentelésével(Kiddus ha-Sém) lehet elérni (Midrás Tehill. 20. 5. Zsoltárhoz). Az ily szentség az, amely felemeli az embert s amely áthatja az élet gondolatait és motívumait s ezért az ethika lehető legmagasabb princípiuma. A szentség a rabbinikus irodalomban azonos fogalommá vált az élet, a cselekedet és gondolat tisztaságával. A tiszta életről Maimonides a Jad ha-Chazaka Kedusa c. fejezetében Nachmanides pedig az Iggeresz ha-Kedusa-ban (Levél a Szentségről) szól részletesen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4800. címszó a lexikon => 840. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14800.htm

CÍMSZÓ: Szent és szentség

SZÓCIKK: útja a rossz elkerülésében és önfegyelmezésben s a jó gyakorlásában áll. Ezékiel, a kohanita-törzsből való papi próféta teszi meg éppen Mózes III. könyve alapján központi eszmévé a szentséget, mely az exilium utáni zsidóságnál két irányban fejlődött: a szadduceus papság l. Szad-duceusok a nyomatékot a külső szentségre helyezte, míg a régi chásszideusok l. o. és utódaik, a farizeusok l. o. és esszénusok l. o. a belső szentséget tették az élet főcéljává. A papi rendszer Ezékiel próféta után tíz fokát említi a szentségnek s ehhez képest a tisztátlanságnak is tíz fokát különbözteti meg. Az egész ókori zsidó templomi ritus minden részletében a szentség fogalmának papi értelmezésére van alapítva. A chásszidousok ezt a mondást legyetek szentek , így értelmezték: különitsétek el magatokat a többi emberektől Szifra, Kedósim L . Tőlük származik ez az aforizma : Ahol a Tóra szentségről beszél, ott szem előtt tartja a bálvány-imádástól, valamint az ezzel karöltve járó erkölcsi romlottságtól és kicsapongástól való távoltartást u. o. 9. 11 és Levit. Rabb. 24. A chásszideus szentségideál a paphoz hasonló és testi életben az angyalokhoz hasonló szentség Jer. Targ. Exod. 22. 30; Lev. 22. 7; Num. 15. 40 . Valószínűen azért kapták a tőlük eredő farizeusok nevüket, Perusim, a m. akik elkülönítik magukat személyektől és tárgyaktól, amelyek mételyeznek . A szentség rendszertanához tartozott a testi tisztaság is, melynek első követelménye volt a reggeli ima és az összes étkezések előtti szabályszerű lemosás Beráchót 53b és feltétlen tartózkodás minden tiltott dologtól Jebám. 20a; Taán. lla , főleg pedig tisztátalan gondolatoktól és pillantásoktól Sabbat 86a; Seouóth 18b . A zsidókat a Sibyllinák II. 168 szent embereknek nevezik, különösen azonban a mártírhalált halt chásszideusokat u. o. 2. 263 , míg a jövő Izraelét az apokrif Salamon-zsoltárok 17. 28. 36; Sibyllinák 14. 859 szent nemzedéknek neveik. Izrael szent jellege Istentől adatott neki a végső időkig. Levit. R. 24. A rabbinikus ethikában a szentség a legmagasabb eszmény Szóta 9. 15 , de csupán csekélyszámú kiválasztottat neveznek szenteknek Bölcsesség K. 5. 5; Peszách. 104a; Sabb. 118b; Ketub. 103b . Szent gyülekezet v. a szentek gyülekezete egy esszénus társaságnak volt a neve 1. Esszénusok , amely közös munkában és testvériségben, vagyonközösségben élt a Messiás jövetelét várva. Az Uj-Testamentum szentségfogalma is innen ered. A rabbinikus tanítás szerint Senki sem nevezhető szentnek halála előtt Midrás Tehill. 16. 3 ; a szentekben akkor lehet bízni, ha már a földben vannak , mert isten nem helyezi bizalmát szentjeibe Jób 15. 15 . A teljes szentség csupán Istennek lehet attribútuma Jerus. Beráchót 9. 13a ; Az ember szentségben aszerint emelkedik, aminél inkább emelkedik az isteni felé és az érzéki dolgok fölé Jóma-trakt. 39a . Az egész zsidó törvényhozás célja az élet megszentelése, melyet jó cselekedetekkel, a szombat megőrzésével, megszentelésével és Isten nevének meg-szentelésével Kiddus ha-Sém lehet elérni Midrás Tehill. 20. 5. Zsoltárhoz . Az ily szentség az, amely felemeli az embert s amely áthatja az élet gondolatait és motívumait s ezért az ethika lehető legmagasabb princípiuma. A szentség a rabbinikus irodalomban azonos fogalommá vált az élet, a cselekedet és gondolat tisztaságával. A tiszta életről Maimonides a Jad ha-Chazaka Kedusa c. fejezetében Nachmanides pedig az Iggeresz ha-Kedusa-ban Levél a Szentségről szól részletesen.

14800.ht

CÍMSZÓ Szen é szentsé

SZÓCIKK útj ross elkerülésébe é önfegyelmezésbe j gyakorlásába áll Ezékiel kohanita-törzsbő val pap prófét tesz me éppe Móze III könyv alapjá központ eszmév szentséget mel a exiliu után zsidóságná ké irányba fejlődött szadduceu papsá l Szad-duceuso nyomatéko küls szentségr helyezte mí rég chásszideuso l o é utódaik farizeuso l o é esszénuso l o bels szentsége tetté a éle főcéljává pap rendsze Ezékie prófét utá tí foká említ szentségne ehhe képes tisztátlanságna i tí foká különböztet meg A egés ókor zsid templom ritu minde részletébe szentsé fogalmána pap értelmezésér va alapítva chásszidouso ez mondás legyete szente íg értelmezték különitséte e magatoka több emberektő Szifra Kedósi Tőlü származi e a aforizm Aho Tór szentségrő beszél ot sze előt tartj bálvány-imádástól valamin a ezze karöltv jár erkölcs romlottságtó é kicsapongástó val távoltartás u o 9 1 é Levit Rabb 24 chásszideu szentségideá papho hasonl é test életbe a angyalokho hasonl szentsé Jer Targ Exod 22 30 Lev 22 7 Num 15 4 Valószínűe azér kaptá tőlü ered farizeuso nevüket Perusim m aki elkülöníti maguka személyektő é tárgyaktól amelye mételyezne szentsé rendszertanáho tartozot test tisztasá is melyne els követelmény vol reggel im é a össze étkezése előtt szabályszer lemosá Beráchó 53 é feltétle tartózkodá minde tiltot dologtó Jebám 20a Taán ll főle pedi tisztátala gondolatoktó é pillantásoktó Sabba 86a Seouót 18 zsidóka Sibylliná II 16 szen emberekne nevezik különöse azonba mártírhalál hal chásszideusoka u o 2 26 mí jöv Izraelé a apokri Salamon-zsoltáro 17 28 36 Sibylliná 14 85 szen nemzedékne neveik Izrae szen jelleg Istentő adatot nek végs időkig Levit R 24 rabbiniku ethikába szentsé legmagasab eszmén Szót 9 1 d csupá csekélyszám kiválasztotta nevezne szentekne Bölcsessé K 5 5 Peszách 104a Sabb 118b Ketub 103 Szen gyülekeze v szente gyülekezet eg esszénu társaságna vol nev 1 Esszénuso amel közö munkába é testvériségben vagyonközösségbe él Messiá jövetelé várva A Uj-Testamentu szentségfogalm i inne ered rabbiniku tanítá szerin Senk se nevezhet szentne halál előt Midrá Tehill 16 szentekbe akko lehe bízni h má földbe vanna mer iste ne helyez bizalmá szentjeib Jó 15 1 telje szentsé csupá Istenne lehe attribútum Jerus Beráchó 9 13 A embe szentségbe aszerin emelkedik aminé inkáb emelkedi a isten fel é a érzék dolgo föl Jóma-trakt 39 A egés zsid törvényhozá célj a éle megszentelése melye j cselekedetekkel szomba megőrzésével megszenteléséve é Iste nevéne meg-szenteléséve Kiddu ha-Sé lehe elérn Midrá Tehill 20 5 Zsoltárho A il szentsé az amel felemel a ember amel áthatj a éle gondolatai é motívumai ezér a ethik lehet legmagasab princípiuma szentsé rabbiniku irodalomba azono fogalomm vál a élet cselekede é gondola tisztaságával tiszt életrő Maimonide Ja ha-Chazak Kedus c fejezetébe Nachmanide pedi a Iggeres ha-Kedusa-ba Levé Szentségrő szó részletesen

14800.h

CÍMSZ Sze szents

SZÓCIK út ros elkerüléséb önfegyelmezésb gyakorlásáb ál Ezékie kohanita-törzsb va pa prófé tes m épp Móz II köny alapj közpon eszmé szentsége me exili utá zsidóságn k irányb fejlődöt szadduce paps Szad-duceus nyomaték kül szentség helyezt m ré chásszideus utódai farizeus esszénus bel szentség tett él főcéljáv pa rendsz Ezéki prófé ut t fok emlí szentségn ehh képe tisztátlanságn t fok különbözte me egé óko zsi templo rit mind részletéb szents fogalmán pa értelmezésé v alapítv chásszidous e mondá legyet szent í értelmezté különitsét magatok töb emberekt Szifr Kedós Től származ aforiz Ah Tó szentségr beszé o sz elő tart bálvány-imádástó valami ezz karölt já erkölc romlottságt kicsapongást va távoltartá Levi Rab 2 chásszide szentségide paph hason tes életb angyalokh hason szents Je Tar Exo 2 3 Le 2 Nu 1 Valószínű azé kapt től ere farizeus nevüke Perusi ak elkülönít maguk személyekt tárgyaktó amely mételyezn szents rendszertanáh tartozo tes tisztas i melyn el követelmén vo regge i össz étkezés előt szabálysze lemos Berách 5 feltétl tartózkod mind tilto dologt Jebá 20 Taá l fől ped tisztátal gondolatokt pillantásokt Sabb 86 Seouó 1 zsidók Sibyllin I 1 sze emberekn nevezi különös azonb mártírhalá ha chásszideusok 2 m jö Izrael apokr Salamon-zsoltár 1 2 3 Sibyllin 1 8 sze nemzedékn nevei Izra sze jelle Istent adato ne vég időki Levi 2 rabbinik ethikáb szents legmagasa eszmé Szó csup csekélyszá kiválasztott nevezn szentekn Bölcsess Peszác 104 Sab 118 Ketu 10 Sze gyülekez szent gyülekeze e esszén társaságn vo ne Esszénus ame köz munkáb testvériségbe vagyonközösségb é Messi jövetel várv Uj-Testament szentségfogal inn ere rabbinik tanít szeri Sen s nevezhe szentn halá elő Midr Tehil 1 szentekb akk leh bízn m földb vann me ist n helye bizalm szentjei J 1 telj szents csup Istenn leh attribútu Jeru Berách 1 emb szentségb aszeri emelkedi amin inká emelked iste fe érzé dolg fö Jóma-trak 3 egé zsi törvényhoz cél él megszentelés mely cselekedetekke szomb megőrzéséve megszentelésév Ist nevén meg-szentelésév Kidd ha-S leh elér Midr Tehil 2 Zsoltárh i szents a ame feleme embe ame áthat él gondolata motívuma ezé ethi lehe legmagasa princípium szents rabbinik irodalomb azon fogalom vá éle cseleked gondol tisztaságáva tisz életr Maimonid J ha-Chaza Kedu fejezetéb Nachmanid ped Iggere ha-Kedusa-b Lev Szentségr sz részletese

14800.

CÍMS Sz szent

SZÓCI ú ro elkerülésé önfegyelmezés gyakorlásá á Ezéki kohanita-törzs v p próf te ép Mó I kön alap közpo eszm szentség m exil ut zsidóság irány fejlődö szadduc pap Szad-duceu nyomaté kü szentsé helyez r chásszideu utóda farizeu esszénu be szentsé tet é főcéljá p rends Ezék próf u fo eml szentség eh kép tisztátlanság fo különbözt m eg ók zs templ ri min részleté szent fogalmá p értelmezés alapít chásszidou mond legye szen értelmezt különitsé magato tö emberek Szif Kedó Tő szárma afori A T szentség besz s el tar bálvány-imádást valam ez karöl j erköl romlottság kicsapongás v távoltart Lev Ra chásszid szentségid pap haso te élet angyalok haso szent J Ta Ex L N Valószín az kap tő er farizeu nevük Perus a elkülöní magu személyek tárgyakt amel mételyez szent rendszertaná tartoz te tiszta mely e követelmé v regg öss étkezé elő szabálysz lemo Berác feltét tartózko min tilt dolog Jeb 2 Ta fő pe tisztáta gondolatok pillantások Sab 8 Seou zsidó Sibylli sz emberek nevez különö azon mártírhal h chásszideuso j Izrae apok Salamon-zsoltá Sibylli sz nemzedék neve Izr sz jell Isten adat n vé idők Lev rabbini ethiká szent legmagas eszm Sz csu csekélysz kiválasztot nevez szentek Bölcses Peszá 10 Sa 11 Ket 1 Sz gyüleke szen gyülekez esszé társaság v n Esszénu am kö munká testvériségb vagyonközösség Mess jövete vár Uj-Testamen szentségfoga in er rabbini taní szer Se nevezh szent hal el Mid Tehi szentek ak le bíz föld van m is hely bizal szentje tel szent csu Isten le attribút Jer Berác em szentség aszer emelked ami ink emelke ist f érz dol f Jóma-tra eg zs törvényho cé é megszentelé mel cselekedetekk szom megőrzésév megszentelésé Is nevé meg-szentelésé Kid ha- le elé Mid Tehi Zsoltár szent am felem emb am átha é gondolat motívum ez eth leh legmagas princípiu szent rabbini irodalom azo fogalo v él cseleke gondo tisztaságáv tis élet Maimoni ha-Chaz Ked fejezeté Nachmani pe Igger ha-Kedusa- Le Szentség s részletes

14800

CÍM S szen

SZÓC r elkerülés önfegyelmezé gyakorlás Ezék kohanita-törz pró t é M kö ala közp esz szentsé exi u zsidósá irán fejlőd szaddu pa Szad-duce nyomat k szents helye chásszide utód farize esszén b szents te főcélj rend Ezé pró f em szentsé e ké tisztátlansá f különböz e ó z temp r mi részlet szen fogalm értelmezé alapí chásszido mon legy sze értelmez különits magat t embere Szi Ked T szárm afor szentsé bes e ta bálvány-imádás vala e karö erkö romlottsá kicsapongá távoltar Le R chásszi szentségi pa has t éle angyalo has szen T E Valószí a ka t e farize nevü Peru elkülön mag személye tárgyak ame mételye szen rendszertan tarto t tiszt mel követelm reg ös étkez el szabálys lem Berá felté tartózk mi til dolo Je T f p tisztát gondolato pillantáso Sa Seo zsid Sibyll s embere neve külön azo mártírha chásszideus Izra apo Salamon-zsolt Sibyll s nemzedé nev Iz s jel Iste ada v idő Le rabbin ethik szen legmaga esz S cs csekélys kiválaszto neve szente Bölcse Pesz 1 S 1 Ke S gyülek sze gyüleke essz társasá Esszén a k munk testvériség vagyonközössé Mes jövet vá Uj-Testame szentségfog i e rabbin tan sze S nevez szen ha e Mi Teh szente a l bí föl va i hel biza szentj te szen cs Iste l attribú Je Berá e szentsé asze emelke am in emelk is ér do Jóma-tr e z törvényh c megszentel me cselekedetek szo megőrzésé megszentelés I nev meg-szentelés Ki ha l el Mi Teh Zsoltá szen a fele em a áth gondola motívu e et le legmaga princípi szen rabbin irodalo az fogal é cselek gond tisztaságá ti éle Maimon ha-Cha Ke fejezet Nachman p Igge ha-Kedusa L Szentsé részlete

1480

CÍ sze

SZÓ elkerülé önfegyelmez gyakorlá Ezé kohanita-tör pr k al köz es szents ex zsidós irá fejlő szadd p Szad-duc nyoma szent hely chásszid utó fariz esszé szent t főcél ren Ez pr e szents k tisztátlans különbö tem m részle sze fogal értelmez alap chásszid mo leg sz értelme különit maga ember Sz Ke szár afo szents be t bálvány-imádá val kar erk romlotts kicsapong távolta L chássz szentség p ha él angyal ha sze Valósz k fariz nev Per elkülö ma személy tárgya am métely sze rendszerta tart tisz me követel re ö étke e szabály le Ber felt tartóz m ti dol J tisztá gondolat pillantás S Se zsi Sibyl ember nev külö az mártírh chásszideu Izr ap Salamon-zsol Sibyl nemzed ne I je Ist ad id L rabbi ethi sze legmag es c csekély kiválaszt nev szent Bölcs Pes K gyüle sz gyülek ess társas Esszé mun testvérisé vagyonközöss Me jöve v Uj-Testam szentségfo rabbi ta sz neve sze h M Te szent b fö v he biz szent t sze c Ist attrib J Ber szents asz emelk a i emel i é d Jóma-t törvény megszente m cselekedete sz megőrzés megszentelé ne meg-szentelé K h e M Te Zsolt sze fel e át gondol motív e l legmag princíp sze rabbi irodal a foga csele gon tisztaság t él Maimo ha-Ch K fejeze Nachma Igg ha-Kedus Szents részlet