14801.htm

CÍMSZÓ: Szent és szentség

SZÓCIKK: "fontosnak (Bába Káma 30a). R. Juda szerint a fő-kellék az, hogy ne tegyünk semmi rosszat és kárt embertársainknak. Az enyém a tied és a tied is a tied (Abót V. 13), mondja a Talmudban egyik chásszideus szent. A régi chásszideusok annyira vigyáztak embertársaik jólétére, hogy az üveget és tövist három láb mélyen elföldelték a mezőn, nehogy valakinek sérelme legyen belőle (Bába Káma 30a). A későbbi talmudi korszakban kizárólag az erkölcsi magaslat, amelyben gondolkodott és élt valaki s az azzal párosult tanulás és tudás, vívták ki a szent jelzőt. Ezektől megkövetelték, hogy a Tóra törvényeit is szigorítsák, mert az az emberi gyengeséget ismerve, sok helyt engedményt tesz. Ezt a bibliai kitételt pl., hogy : Tartsd vissza magad minden gonosz dologtól (Deuter. 23. 9) R. Pinchasz ben Jair úgy értelmezte, hogy tisztátlan dologra gondolni sem szabad (Ketubót 46a). A szív tisztasága a szentek ideálja volt s ehhez képest főképpen a rágalmazást (1. o.) ítélték el. A szentek véleménye szerint a gonosz és tisztátlan gondolatok rosszabbak a tisztátlan cselekedeteknél (Jóma 29a). A középkorban a legnemesebb tipusú szent R. Juda ben Sámuel ha-Chaszid (Regensburg) volt; ethikai kódexe, Széfer Chaszidim telve a legmagasz-tosabb erkölcsi oktatásokkal. Ő a szentség egyik legfőbb követelményének tartja késznek lenni a rosszat megbocsátani annak, aki bocsánatot kér (§ 11), továbbá hogy visszatartsa magát az ember attól, hogy rosszat tegyen, nem a büntetéstől való félelem, hanem Isten tisztelete és szeretete miatt (§ 12), nyájasnak lenni és üdvözölni mindenkit, a nemzsidót is az utcán (§13). Ugyanott a szentségre vonatkozóan még ez olvasható : A Törvény tanulmányozása egymagábanvéve még nem elegendő, hanem csupán jó cselekedetekkel párosultan, mert különben olyan az, mint a külső szoba kulcsa a belső szoba kulcsa nélkül (u. o.); (Isten szeretete az ember szeretete felett kell, hogy álljon s így a feleség és gyermek felett is: mindenkinek késznek kell lennie, hogy feláldozza életét Isten parancsainak)) (§ 14). Hasonló tanítások a szentségről más iratokban is előfordulnak, így elsősorban R. Bachja ibn Pakuda Ghovosz ha-Levovosz (A Szív kötelességei), R. Eliah ben Moses de Vidas Hésisz Ghochma és R. Isaac Aboab Menórasz ha-Maor c. ethikai munkáiban, amelyeket mind a legszörnyűbb üldözések korában írtak azok a tántoríthatatlan hitű zsidó tudósok és szentek, akik maguk is méltóak erre a névre, jóllehet maga a zsidó vallás azt emberre nem alkalmazza. L. Ethika, Esszénusok, Chasrídeusok, Mártírok és az első irodalmát."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4801. címszó a lexikon => 842. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14801.htm

CÍMSZÓ: Szent és szentség

SZÓCIKK: fontosnak Bába Káma 30a . R. Juda szerint a fő-kellék az, hogy ne tegyünk semmi rosszat és kárt embertársainknak. Az enyém a tied és a tied is a tied Abót V. 13 , mondja a Talmudban egyik chásszideus szent. A régi chásszideusok annyira vigyáztak embertársaik jólétére, hogy az üveget és tövist három láb mélyen elföldelték a mezőn, nehogy valakinek sérelme legyen belőle Bába Káma 30a . A későbbi talmudi korszakban kizárólag az erkölcsi magaslat, amelyben gondolkodott és élt valaki s az azzal párosult tanulás és tudás, vívták ki a szent jelzőt. Ezektől megkövetelték, hogy a Tóra törvényeit is szigorítsák, mert az az emberi gyengeséget ismerve, sok helyt engedményt tesz. Ezt a bibliai kitételt pl., hogy : Tartsd vissza magad minden gonosz dologtól Deuter. 23. 9 R. Pinchasz ben Jair úgy értelmezte, hogy tisztátlan dologra gondolni sem szabad Ketubót 46a . A szív tisztasága a szentek ideálja volt s ehhez képest főképpen a rágalmazást 1. o. ítélték el. A szentek véleménye szerint a gonosz és tisztátlan gondolatok rosszabbak a tisztátlan cselekedeteknél Jóma 29a . A középkorban a legnemesebb tipusú szent R. Juda ben Sámuel ha-Chaszid Regensburg volt; ethikai kódexe, Széfer Chaszidim telve a legmagasz-tosabb erkölcsi oktatásokkal. Ő a szentség egyik legfőbb követelményének tartja késznek lenni a rosszat megbocsátani annak, aki bocsánatot kér § 11 , továbbá hogy visszatartsa magát az ember attól, hogy rosszat tegyen, nem a büntetéstől való félelem, hanem Isten tisztelete és szeretete miatt § 12 , nyájasnak lenni és üdvözölni mindenkit, a nemzsidót is az utcán §13 . Ugyanott a szentségre vonatkozóan még ez olvasható : A Törvény tanulmányozása egymagábanvéve még nem elegendő, hanem csupán jó cselekedetekkel párosultan, mert különben olyan az, mint a külső szoba kulcsa a belső szoba kulcsa nélkül u. o. ; Isten szeretete az ember szeretete felett kell, hogy álljon s így a feleség és gyermek felett is: mindenkinek késznek kell lennie, hogy feláldozza életét Isten parancsainak § 14 . Hasonló tanítások a szentségről más iratokban is előfordulnak, így elsősorban R. Bachja ibn Pakuda Ghovosz ha-Levovosz A Szív kötelességei , R. Eliah ben Moses de Vidas Hésisz Ghochma és R. Isaac Aboab Menórasz ha-Maor c. ethikai munkáiban, amelyeket mind a legszörnyűbb üldözések korában írtak azok a tántoríthatatlan hitű zsidó tudósok és szentek, akik maguk is méltóak erre a névre, jóllehet maga a zsidó vallás azt emberre nem alkalmazza. L. Ethika, Esszénusok, Chasrídeusok, Mártírok és az első irodalmát.

14801.ht

CÍMSZÓ Szen é szentsé

SZÓCIKK fontosna Báb Kám 30 R Jud szerin fő-kellé az hog n tegyün semm rossza é kár embertársainknak A enyé tie é tie i tie Abó V 1 mondj Talmudba egyi chásszideu szent rég chásszideuso annyir vigyázta embertársai jólétére hog a üvege é tövis háro lá mélye elföldelté mezőn nehog valakine sérelm legye belől Báb Kám 30 később talmud korszakba kizáróla a erkölcs magaslat amelybe gondolkodot é él valak a azza párosul tanulá é tudás vívtá k szen jelzőt Ezektő megkövetelték hog Tór törvényei i szigorítsák mer a a ember gyengesége ismerve so hely engedmény tesz Ez biblia kitétel pl. hog Tarts vissz maga minde gonos dologtó Deuter 23 R Pinchas be Jai úg értelmezte hog tisztátla dologr gondoln se szaba Ketubó 46 szí tisztaság szente ideálj vol ehhe képes főképpe rágalmazás 1 o ítélté el szente vélemény szerin gonos é tisztátla gondolato rosszabba tisztátla cselekedetekné Jóm 29 középkorba legnemeseb tipus szen R Jud be Sámue ha-Chaszi Regensbur volt ethika kódexe Széfe Chaszidi telv legmagasz-tosab erkölcs oktatásokkal szentsé egyi legfőb követelményéne tartj készne lenn rossza megbocsátan annak ak bocsánato ké 1 tovább hog visszatarts magá a embe attól hog rossza tegyen ne büntetéstő val félelem hane Iste tisztelet é szeretet miat 1 nyájasna lenn é üdvözöln mindenkit nemzsidó i a utcá §1 Ugyanot szentségr vonatkozóa mé e olvashat Törvén tanulmányozás egymagábanvév mé ne elegendő hane csupá j cselekedetekke párosultan mer különbe olya az min küls szob kulcs bels szob kulcs nélkü u o Iste szeretet a embe szeretet felet kell hog álljo íg felesé é gyerme felet is mindenkine készne kel lennie hog feláldozz életé Iste parancsaina 1 Hasonl tanításo szentségrő má iratokba i előfordulnak íg elsősorba R Bachj ib Pakud Ghovos ha-Levovos Szí kötelessége R Elia be Mose d Vida Hésis Ghochm é R Isaa Aboa Menóras ha-Mao c ethika munkáiban amelyeke min legszörnyűb üldözése korába írta azo tántoríthatatla hit zsid tudóso é szentek aki magu i méltóa err névre jóllehe mag zsid vallá az emberr ne alkalmazza L Ethika Esszénusok Chasrídeusok Mártíro é a els irodalmát

14801.h

CÍMSZ Sze szents

SZÓCIK fontosn Bá Ká 3 Ju szeri fő-kell a ho tegyü sem rossz ká embertársainkna eny ti ti ti Ab mond Talmudb egy chásszide szen ré chásszideus annyi vigyázt embertársa jólétér ho üveg tövi hár l mély elföldelt mező neho valakin sérel legy belő Bá Ká 3 későb talmu korszakb kizáról erkölc magasla amelyb gondolkodo é vala azz párosu tanul tudá vívt sze jelző Ezekt megkövetelté ho Tó törvénye szigorítsá me embe gyengeség ismerv s hel engedmén tes E bibli kitéte pl ho Tart viss mag mind gono dologt Deute 2 Pincha b Ja ú értelmezt ho tisztátl dolog gondol s szab Ketub 4 sz tisztasá szent ideál vo ehh képe főképp rágalmazá ítélt e szent vélemén szeri gono tisztátl gondolat rosszabb tisztátl cselekedetekn Jó 2 középkorb legnemese tipu sze Ju b Sámu ha-Chasz Regensbu vol ethik kódex Széf Chaszid tel legmagasz-tosa erkölc oktatásokka szents egy legfő követelményén tart készn len rossz megbocsáta anna a bocsánat k továb ho visszatart mag emb attó ho rossz tegye n büntetést va félele han Ist tisztele szerete mia nyájasn len üdvözöl mindenki nemzsid utc § Ugyano szentség vonatkozó m olvasha Törvé tanulmányozá egymagábanvé m n elegend han csup cselekedetekk párosulta me különb oly a mi kül szo kulc bel szo kulc nélk Ist szerete emb szerete fele kel ho állj í feles gyerm fele i mindenkin készn ke lenni ho feláldoz élet Ist parancsain Hason tanítás szentségr m iratokb előfordulna í elsősorb Bach i Paku Ghovo ha-Levovo Sz kötelesség Eli b Mos Vid Hési Ghoch Isa Abo Menóra ha-Ma ethik munkáiba amelyek mi legszörnyű üldözés koráb írt az tántoríthatatl hi zsi tudós szente ak mag méltó er névr jólleh ma zsi vall a ember n alkalmazz Ethik Esszénuso Chasrídeuso Mártír el irodalmá

14801.

CÍMS Sz szent

SZÓCI fontos B K J szer fő-kel h tegy se ross k embertársainkn en t t t A mon Talmud eg chásszid sze r chásszideu anny vigyáz embertárs jólété h üve töv há mél elföldel mez neh valaki sére leg bel B K késő talm korszak kizáró erköl magasl amely gondolkod val az páros tanu tud vív sz jelz Ezek megkövetelt h T törvény szigoríts m emb gyengesé ismer he engedmé te bibl kitét p h Tar vis ma min gon dolog Deut Pinch J értelmez h tisztát dolo gondo sza Ketu s tisztas szen ideá v eh kép főkép rágalmaz ítél szen vélemé szer gon tisztát gondola rosszab tisztát cselekedetek J középkor legnemes tip sz J Sám ha-Chas Regensb vo ethi kóde Szé Chaszi te legmagasz-tos erköl oktatásokk szent eg legf követelményé tar kész le ross megbocsát ann bocsána tová h visszatar ma em att h ross tegy büntetés v félel ha Is tisztel szeret mi nyájas le üdvözö mindenk nemzsi ut Ugyan szentsé vonatkoz olvash Törv tanulmányoz egymagábanv elegen ha csu cselekedetek párosult m külön ol m kü sz kul be sz kul nél Is szeret em szeret fel ke h áll fele gyer fel mindenki kész k lenn h feláldo éle Is parancsai Haso tanítá szentség iratok előforduln elsősor Bac Pak Ghov ha-Levov S kötelessé El Mo Vi Hés Ghoc Is Ab Menór ha-M ethi munkáib amelye m legszörny üldözé korá ír a tántoríthatat h zs tudó szent a ma mélt e név jólle m zs val embe alkalmaz Ethi Esszénus Chasrídeus Mártí e irodalm

14801

CÍM S szen

SZÓC fonto sze fő-ke teg s ros embertársaink e mo Talmu e chásszi sz chásszide ann vigyá embertár jólét üv tö h mé elfölde me ne valak sér le be kés tal korsza kizár erkö magas amel gondolko va a páro tan tu ví s jel Eze megkövetel törvén szigorít em gyenges isme h engedm t bib kité Ta vi m mi go dolo Deu Pinc értelme tisztá dol gond sz Ket tiszta sze ide e ké főké rágalma íté sze vélem sze go tisztá gondol rossza tisztá cselekedete középko legneme ti s Sá ha-Cha Regens v eth kód Sz Chasz t legmagasz-to erkö oktatások szen e leg követelmény ta kés l ros megbocsá an bocsán tov visszata m e at ros teg bünteté féle h I tiszte szere m nyája l üdvöz minden nemzs u Ugya szents vonatko olvas Tör tanulmányo egymagában elege h cs cselekedete párosul külö o k s ku b s ku né I szere e szere fe k ál fel gye fe mindenk kés len feláld él I parancsa Has tanít szentsé irato előfordul elsőso Ba Pa Gho ha-Levo köteless E M V Hé Gho I A Menó ha- eth munkái amely legszörn üldöz kor í tántoríthata z tud szen m mél né jóll z va emb alkalma Eth Esszénu Chasrídeu Márt irodal

1480

CÍ sze

SZÓ font sz fő-k te ro embertársain m Talm chássz s chásszid an vigy embertá jólé ü t m elföld m n vala sé l b ké ta korsz kizá erk maga ame gondolk v pár ta t v je Ez megkövete törvé szigorí e gyenge ism enged bi kit T v m g dol De Pin értelm tiszt do gon s Ke tiszt sz id k fők rágalm ít sz véle sz g tiszt gondo rossz tiszt cselekedet középk legnem t S ha-Ch Regen et kó S Chas legmagasz-t erk oktatáso sze le követelmén t ké ro megbocs a bocsá to visszat a ro te büntet fél tiszt szer nyáj üdvö minde nemz Ugy szent vonatk olva Tö tanulmány egymagába eleg c cselekedet párosu kül k k n szer szer f á fe gy f minden ké le felál é parancs Ha taní szents irat előfordu elsős B P Gh ha-Lev köteles H Gh Men ha et munká amel legször üldö ko tántoríthat tu sze mé n jól v em alkalm Et Esszén Chasríde Már iroda