14808.htm

CÍMSZÓ: Szentlőrinc

SZÓCIKK: "Szentlőrinc, kisk. Baranya vm., 1898 lak. A Sz.-i statusquo hitközség egyike az ország legfiatalabb hitközségeinek. 1885 ben alakult meg a hitközség, mely előzőleg a pécsi hitközséghez tartozott. Első elöljárói Krausz Jakab, Sidlauer József, Engel Zsigmond és Kohnberger Henrik voltak. Első rabbijául a hitközség Groszman S. Lipótot választotta meg, aki Moddim l'szümcha címen kronológiai zsidó történetet írt. Groszman rabbi 1917 dec. 25. bekövetkezett haláláig vezette a hitközséget. Azóta a rabbiállás betöltetlen. Chevra Kadisája és népiskolája a hitközséggel egyidejűleg létesült, az iskola azonban a növendékek számának lecsökkenése miatt megszűnt. A hitközségnek három temploma van, Sz.-en, Sellyén és Baksán. A hitközség több tagja visz szerepet Sz. társadalmi életében. Ezek: Rostás Jenő mérnök, Kerekes Pál járásorvos, Davidovics Sándor körorvos, Losonczi Pál, vállalkozó, Büchler Pál máv. főnök, Fischmann Ármin nagyiparos, Weiser Nándor járási adófelszólamlási bizottsági tag és Deák Gyula főintéző. Nagyobb ipari vállalkozásokat létesítettek Fischmann Ármin három gőzmalmot, Engel Zsigmond gőzfürészgyárat, Sonnenfeld Lajos gőzmalmot és Zalai Adolf téglagyárat, mely vállalatok összesen mintegy 130 munkást foglalkoztatnak. Mintagazdasága van Lederer Dávidnak, aki az apjáról elnevezett pusztán 600 hold földön gazdálkodik. A hitközség 2000 pengős költségvetéssel dolgozik s ebből 800 pengőt fordít szociális és filantrópikus célokra. Anyakönyvi területéhez tartozik a Sz.-i járás 72 községe. A hitközség lélekszáma 210, a családok száma 75, adót 70 en fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 9 gazdálkodó, 1 szabadpályán levő, 27 kereskedő, 1 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 1 munkás, 3 nagyiparos, 4 orvos, 2 magántisztviselő, 14 iparos, 1 mérnök és 2 magánzó. A hitközség 60 tagja vett részt a világháborúban és 11-en estek el. A hitközség jelenlegi vezetősége: Schwarc János elnök, Weizer Nándor ügyvezető elnök és pénztáros, Szekeres Tivadar jegyző, Lederer Vilmos templomgondnok, Willer Sándor, Schwarc Sándor, Krausz Sándor, Lederer Samu, Spierer Jakab, Pajtás Béla és Davidovics Sándor választmányi tagok."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4808. címszó a lexikon => 843. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14808.htm

CÍMSZÓ: Szentlőrinc

SZÓCIKK: Szentlőrinc, kisk. Baranya vm., 1898 lak. A Sz.-i statusquo hitközség egyike az ország legfiatalabb hitközségeinek. 1885 ben alakult meg a hitközség, mely előzőleg a pécsi hitközséghez tartozott. Első elöljárói Krausz Jakab, Sidlauer József, Engel Zsigmond és Kohnberger Henrik voltak. Első rabbijául a hitközség Groszman S. Lipótot választotta meg, aki Moddim l'szümcha címen kronológiai zsidó történetet írt. Groszman rabbi 1917 dec. 25. bekövetkezett haláláig vezette a hitközséget. Azóta a rabbiállás betöltetlen. Chevra Kadisája és népiskolája a hitközséggel egyidejűleg létesült, az iskola azonban a növendékek számának lecsökkenése miatt megszűnt. A hitközségnek három temploma van, Sz.-en, Sellyén és Baksán. A hitközség több tagja visz szerepet Sz. társadalmi életében. Ezek: Rostás Jenő mérnök, Kerekes Pál járásorvos, Davidovics Sándor körorvos, Losonczi Pál, vállalkozó, Büchler Pál máv. főnök, Fischmann Ármin nagyiparos, Weiser Nándor járási adófelszólamlási bizottsági tag és Deák Gyula főintéző. Nagyobb ipari vállalkozásokat létesítettek Fischmann Ármin három gőzmalmot, Engel Zsigmond gőzfürészgyárat, Sonnenfeld Lajos gőzmalmot és Zalai Adolf téglagyárat, mely vállalatok összesen mintegy 130 munkást foglalkoztatnak. Mintagazdasága van Lederer Dávidnak, aki az apjáról elnevezett pusztán 600 hold földön gazdálkodik. A hitközség 2000 pengős költségvetéssel dolgozik s ebből 800 pengőt fordít szociális és filantrópikus célokra. Anyakönyvi területéhez tartozik a Sz.-i járás 72 községe. A hitközség lélekszáma 210, a családok száma 75, adót 70 en fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 9 gazdálkodó, 1 szabadpályán levő, 27 kereskedő, 1 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 1 munkás, 3 nagyiparos, 4 orvos, 2 magántisztviselő, 14 iparos, 1 mérnök és 2 magánzó. A hitközség 60 tagja vett részt a világháborúban és 11-en estek el. A hitközség jelenlegi vezetősége: Schwarc János elnök, Weizer Nándor ügyvezető elnök és pénztáros, Szekeres Tivadar jegyző, Lederer Vilmos templomgondnok, Willer Sándor, Schwarc Sándor, Krausz Sándor, Lederer Samu, Spierer Jakab, Pajtás Béla és Davidovics Sándor választmányi tagok.

14808.ht

CÍMSZÓ Szentlőrin

SZÓCIKK Szentlőrinc kisk Barany vm. 189 lak Sz.- statusqu hitközsé egyik a orszá legfiatalab hitközségeinek 188 be alakul me hitközség mel előzőle pécs hitközséghe tartozott Els elöljáró Kraus Jakab Sidlaue József Enge Zsigmon é Kohnberge Henri voltak Els rabbijáu hitközsé Groszma S Lipóto választott meg ak Moddi l'szümch címe kronológia zsid története írt Groszma rabb 191 dec 25 bekövetkezet halálái vezett hitközséget Azót rabbiállá betöltetlen Chevr Kadisáj é népiskoláj hitközségge egyidejűle létesült a iskol azonba növendéke számána lecsökkenés miat megszűnt hitközségne háro templom van Sz.-en Sellyé é Baksán hitközsé töb tagj vis szerepe Sz társadalm életében Ezek Rostá Jen mérnök Kereke Pá járásorvos Davidovic Sándo körorvos Losoncz Pál vállalkozó Büchle Pá máv főnök Fischman Ármi nagyiparos Weise Nándo járás adófelszólamlás bizottság ta é Deá Gyul főintéző Nagyob ipar vállalkozásoka létesítette Fischman Ármi háro gőzmalmot Enge Zsigmon gőzfürészgyárat Sonnenfel Lajo gőzmalmo é Zala Adol téglagyárat mel vállalato összese minteg 13 munkás foglalkoztatnak Mintagazdaság va Ledere Dávidnak ak a apjáró elnevezet pusztá 60 hol földö gazdálkodik hitközsé 200 pengő költségvetésse dolgozi ebbő 80 pengő fordí szociáli é filantrópiku célokra Anyakönyv területéhe tartozi Sz.- járá 7 községe hitközsé lélekszám 210 családo szám 75 adó 7 e fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó szabadpályá levő 2 kereskedő ügyvéd köztisztviselő munkás nagyiparos orvos magántisztviselő 1 iparos mérnö é magánzó hitközsé 6 tagj vet rész világháborúba é 11-e este el hitközsé jelenleg vezetősége Schwar Jáno elnök Weize Nándo ügyvezet elnö é pénztáros Szekere Tivada jegyző Ledere Vilmo templomgondnok Wille Sándor Schwar Sándor Kraus Sándor Ledere Samu Spiere Jakab Pajtá Bél é Davidovic Sándo választmány tagok

14808.h

CÍMSZ Szentlőri

SZÓCIK Szentlőrin kis Baran vm 18 la Sz. statusq hitközs egyi orsz legfiatala hitközségeine 18 b alaku m hitközsé me előzől péc hitközségh tartozot El elöljár Krau Jaka Sidlau Józse Eng Zsigmo Kohnberg Henr volta El rabbijá hitközs Groszm Lipót választot me a Modd l'szümc cím kronológi zsi történet ír Groszm rab 19 de 2 bekövetkeze halálá vezet hitközsége Azó rabbiáll betöltetle Chev Kadisá népiskolá hitközségg egyidejűl létesül isko azonb növendék számán lecsökkené mia megszűn hitközségn hár templo va Sz.-e Selly Baksá hitközs tö tag vi szerep S társadal életébe Eze Rost Je mérnö Kerek P járásorvo Davidovi Sánd körorvo Losonc Pá vállalkoz Büchl P má főnö Fischma Árm nagyiparo Weis Nánd járá adófelszólamlá bizottsá t De Gyu főintéz Nagyo ipa vállalkozások létesített Fischma Árm hár gőzmalmo Eng Zsigmo gőzfürészgyára Sonnenfe Laj gőzmalm Zal Ado téglagyára me vállalat összes minte 1 munká foglalkoztatna Mintagazdasá v Leder Dávidna a apjár elneveze puszt 6 ho föld gazdálkodi hitközs 20 peng költségvetéss dolgoz ebb 8 peng ford szociál filantrópik célokr Anyaköny területéh tartoz Sz. jár község hitközs lélekszá 21 család szá 7 ad fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod szabadpály lev keresked ügyvé köztisztvisel munká nagyiparo orvo magántisztvisel iparo mérn magánz hitközs tag ve rés világháborúb 11- est e hitközs jelenle vezetőség Schwa Ján elnö Weiz Nánd ügyveze eln pénztáro Szeker Tivad jegyz Leder Vilm templomgondno Will Sándo Schwa Sándo Krau Sándo Leder Sam Spier Jaka Pajt Bé Davidovi Sánd választmán tago

14808.

CÍMS Szentlőr

SZÓCI Szentlőri ki Bara v 1 l Sz status hitköz egy ors legfiatal hitközségein 1 alak hitközs m előző pé hitközség tartozo E elöljá Kra Jak Sidla Józs En Zsigm Kohnber Hen volt E rabbij hitköz Grosz Lipó választo m Mod l'szüm cí kronológ zs történe í Grosz ra 1 d bekövetkez halál veze hitközség Az rabbiál betöltetl Che Kadis népiskol hitközség egyidejű létesü isk azon növendé számá lecsökken mi megszű hitközség há templ v Sz.- Sell Baks hitköz t ta v szere társada életéb Ez Ros J mérn Kere járásorv Davidov Sán körorv Loson P vállalko Büch m főn Fischm Ár nagyipar Wei Nán jár adófelszólaml bizotts D Gy főinté Nagy ip vállalkozáso létesítet Fischm Ár há gőzmalm En Zsigm gőzfürészgyár Sonnenf La gőzmal Za Ad téglagyár m vállala össze mint munk foglalkoztatn Mintagazdas Lede Dávidn apjá elnevez pusz h föl gazdálkod hitköz 2 pen költségvetés dolgo eb pen for szociá filantrópi célok Anyakön területé tarto Sz já közsé hitköz léleksz 2 csalá sz a fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko szabadpál le kereske ügyv köztisztvise munk nagyipar orv magántisztvise ipar mér magán hitköz ta v ré világháború 11 es hitköz jelenl vezetősé Schw Já eln Wei Nán ügyvez el pénztár Szeke Tiva jegy Lede Vil templomgondn Wil Sánd Schw Sánd Kra Sánd Lede Sa Spie Jak Paj B Davidov Sán választmá tag

14808

CÍM Szentlő

SZÓC Szentlőr k Bar S statu hitkö eg or legfiata hitközségei ala hitköz előz p hitközsé tartoz elölj Kr Ja Sidl Józ E Zsig Kohnbe He vol rabbi hitkö Gros Lip választ Mo l'szü c kronoló z történ Gros r bekövetke halá vez hitközsé A rabbiá betöltet Ch Kadi népisko hitközsé egyidej létes is azo növend szám lecsökke m megsz hitközsé h temp Sz. Sel Bak hitkö t szer társad életé E Ro mér Ker járásor Davido Sá köror Loso vállalk Büc fő Fisch Á nagyipa We Ná já adófelszólam bizott G főint Nag i vállalkozás létesíte Fisch Á h gőzmal E Zsig gőzfürészgyá Sonnen L gőzma Z A téglagyá vállal össz min mun foglalkoztat Mintagazda Led Dávid apj elneve pus fö gazdálko hitkö pe költségveté dolg e pe fo szoci filantróp célo Anyakö terület tart S j közs hitkö léleks csal s fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk szabadpá l keresk ügy köztisztvis mun nagyipa or magántisztvis ipa mé magá hitkö t r világhábor 1 e hitkö jelen vezetős Sch J el We Ná ügyve e pénztá Szek Tiv jeg Led Vi templomgond Wi Sán Sch Sán Kr Sán Led S Spi Ja Pa Davido Sá választm ta

1480

CÍ Szentl

SZÓ Szentlő Ba stat hitk e o legfiat hitközsége al hitkö elő hitközs tarto elöl K J Sid Jó Zsi Kohnb H vo rabb hitk Gro Li válasz M l'sz kronol törté Gro bekövetk hal ve hitközs rabbi betölte C Kad népisk hitközs egyide léte i az növen szá lecsökk megs hitközs tem Sz Se Ba hitk sze társa élet R mé Ke járáso David S köro Los vállal Bü f Fisc nagyip W N j adófelszóla bizot főin Na vállalkozá létesít Fisc gőzma Zsi gőzfürészgy Sonne gőzm téglagy válla öss mi mu foglalkozta Mintagazd Le Dávi ap elnev pu f gazdálk hitk p költségvet dol p f szoc filantró cél Anyak terüle tar köz hitk lélek csa fize Foglal sze nagykeres gazdál szabadp keres üg köztisztvi mu nagyip o magántisztvi ip m mag hitk világhábo hitk jele vezető Sc e W N ügyv pénzt Sze Ti je Le V templomgon W Sá Sc Sá K Sá Le Sp J P David S választ t