14810.htm

CÍMSZÓ: Szepessi

SZEMÉLYNÉV: Szepessi Miksa

SZÓCIKK: Szepessi Miksa, ügyvéd és újságíró, szül. Tiszadadán 1886.,ahol édesatyja,Sz.Ármin, a zsidó elemi iskola tanítója és a hitközség jegyzője volt. Sz. 1906 óta újságíró Kassán, 1913-918-ig a Kassai Újság felelős szerkesztője, 1918-tól a Kassai Napló főszerkesztője volt. A világháborúban mint tüzérhadnagy az olasz fronton vett részt és számos kitüntetésben részesült. Lefordította és kiadta Masaryk csehszlovák köztársasági elnök müvét, azonkívül Langer prágai író Külváros c. színdarabját. Az izr. anyahitközség képviselőtestületének tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4810. címszó a lexikon => 843. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14810.htm

CÍMSZÓ: Szepessi

SZEMÉLYNÉV: Szepessi Miksa

SZÓCIKK: Szepessi Miksa, ügyvéd és újságíró, szül. Tiszadadán 1886.,ahol édesatyja,Sz.Ármin, a zsidó elemi iskola tanítója és a hitközség jegyzője volt. Sz. 1906 óta újságíró Kassán, 1913-918-ig a Kassai Újság felelős szerkesztője, 1918-tól a Kassai Napló főszerkesztője volt. A világháborúban mint tüzérhadnagy az olasz fronton vett részt és számos kitüntetésben részesült. Lefordította és kiadta Masaryk csehszlovák köztársasági elnök müvét, azonkívül Langer prágai író Külváros c. színdarabját. Az izr. anyahitközség képviselőtestületének tagja.

14810.ht

CÍMSZÓ Szepess

SZEMÉLYNÉV Szepess Miks

SZÓCIKK Szepess Miksa ügyvé é újságíró szül Tiszadadá 1886.,aho édesatyja,Sz.Ármin zsid elem iskol tanítój é hitközsé jegyzőj volt Sz 190 ót újságír Kassán 1913-918-i Kassa Újsá felelő szerkesztője 1918-tó Kassa Napl főszerkesztőj volt világháborúba min tüzérhadnag a olas fronto vet rész é számo kitüntetésbe részesült Lefordított é kiadt Masary csehszlová köztársaság elnö müvét azonkívü Lange prága ír Külváro c színdarabját A izr anyahitközsé képviselőtestületéne tagja

14810.h

CÍMSZ Szepes

SZEMÉLYNÉ Szepes Mik

SZÓCIK Szepes Miks ügyv újságír szü Tiszadad 1886.,ah édesatyja,Sz.Ármi zsi ele isko tanító hitközs jegyző vol S 19 ó újságí Kassá 1913-918- Kass Újs felel szerkesztőj 1918-t Kass Nap főszerkesztő vol világháborúb mi tüzérhadna ola front ve rés szám kitüntetésb részesül Lefordítot kiad Masar csehszlov köztársasá eln müvé azonkív Lang prág í Külvár színdarabjá iz anyahitközs képviselőtestületén tagj

14810.

CÍMS Szepe

SZEMÉLYN Szepe Mi

SZÓCI Szepe Mik ügy újságí sz Tiszada 1886.,a édesatyja,Sz.Árm zs el isk tanít hitköz jegyz vo 1 újság Kass 1913-918 Kas Új fele szerkesztő 1918- Kas Na főszerkeszt vo világháború m tüzérhadn ol fron v ré szá kitüntetés részesü Lefordíto kia Masa csehszlo köztársas el müv azonkí Lan prá Külvá színdarabj i anyahitköz képviselőtestületé tag

14810

CÍM Szep

SZEMÉLY Szep M

SZÓC Szep Mi üg újság s Tiszad 1886., édesatyja,Sz.Ár z e is taní hitkö jegy v újsá Kas 1913-91 Ka Ú fel szerkeszt 1918 Ka N főszerkesz v világhábor tüzérhad o fro r sz kitünteté részes Lefordít ki Mas csehszl köztársa e mü azonk La pr Külv színdarab anyahitkö képviselőtestület ta

1481

CÍ Sze

SZEMÉL Sze

SZÓ Sze M ü újsá Tisza 1886. édesatyja,Sz.Á i tan hitk jeg újs Ka 1913-9 K fe szerkesz 191 K főszerkes világhábo tüzérha fr s kitüntet része Lefordí k Ma csehsz köztárs m azon L p Kül színdara anyahitk képviselőtestüle t