14811.htm

CÍMSZÓ: Szepesófalu

SZÓCIKK: Szepesófalu (Spisska Stara Ves, Cs.-Szl.). A zsidó hitközség alapításának pontos ideje ismeretlen, de a hagyomány szerint már többszáz év óta fennáll. A hitközség ősi eredetére vall az a legenda, miszerint 108 évvel ezelőtt egy híres oroszországi rabbi,valamint később egy idősebb bátyja oda jöttek meghalni, mert kabbalisztikus úton tudomásukra jutott, hogy az ottani sírkertben hasonló nyugalmat talál a halott, mint Erec-Jiszraelben. A hitközség első papja Joel Bloch verpeléti születésű rabbi volt. A hitközség orthodox alapon működik, 150 lelket számlál, 40 adófizető taggal, akik foglalkozás szerint így oszlanak meg: 12 kereskedő, 1 nagykereskedő, 6 iparos, 1 orvos, 1 ügyvéd, 1 gazdálkodó, 1 tanító, 1 köztisztviselő és 16 egyéb. Az évi költségvetés 25,500 Kc. A hitközség anyakönyvi területéhez tartoznak: Follwark, Haligoc, N. Lipnik. Lechnitz. Lesnica, Richwald, Matyasovce, Haunsovce, Relov. Frankóvá, Ósturna és Smrdzonka községek. A világháborúban az orosz fronton a hitközség 6 tagja esett el. A hitközség mai vezetősége: Fischer Mór rabbi, Kuchl Sándor elnök, Mangl Géza alelnök és Goldberger Adolf gondnok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4811. címszó a lexikon => 844. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14811.htm

CÍMSZÓ: Szepesófalu

SZÓCIKK: Szepesófalu Spisska Stara Ves, Cs.-Szl. . A zsidó hitközség alapításának pontos ideje ismeretlen, de a hagyomány szerint már többszáz év óta fennáll. A hitközség ősi eredetére vall az a legenda, miszerint 108 évvel ezelőtt egy híres oroszországi rabbi,valamint később egy idősebb bátyja oda jöttek meghalni, mert kabbalisztikus úton tudomásukra jutott, hogy az ottani sírkertben hasonló nyugalmat talál a halott, mint Erec-Jiszraelben. A hitközség első papja Joel Bloch verpeléti születésű rabbi volt. A hitközség orthodox alapon működik, 150 lelket számlál, 40 adófizető taggal, akik foglalkozás szerint így oszlanak meg: 12 kereskedő, 1 nagykereskedő, 6 iparos, 1 orvos, 1 ügyvéd, 1 gazdálkodó, 1 tanító, 1 köztisztviselő és 16 egyéb. Az évi költségvetés 25,500 Kc. A hitközség anyakönyvi területéhez tartoznak: Follwark, Haligoc, N. Lipnik. Lechnitz. Lesnica, Richwald, Matyasovce, Haunsovce, Relov. Frankóvá, Ósturna és Smrdzonka községek. A világháborúban az orosz fronton a hitközség 6 tagja esett el. A hitközség mai vezetősége: Fischer Mór rabbi, Kuchl Sándor elnök, Mangl Géza alelnök és Goldberger Adolf gondnok.

14811.ht

CÍMSZÓ Szepesófal

SZÓCIKK Szepesófal Spissk Star Ves Cs.-Szl zsid hitközsé alapításána ponto idej ismeretlen d hagyomán szerin má többszá é ót fennáll hitközsé ős eredetér val a legenda miszerin 10 évve ezelőt eg híre oroszország rabbi,valamin későb eg időseb bátyj od jötte meghalni mer kabbalisztiku úto tudomásukr jutott hog a ottan sírkertbe hasonl nyugalma talá halott min Erec-Jiszraelben hitközsé els papj Joe Bloc verpelét születés rabb volt hitközsé orthodo alapo működik 15 lelke számlál 4 adófizet taggal aki foglalkozá szerin íg oszlana meg 1 kereskedő nagykereskedő iparos orvos ügyvéd gazdálkodó tanító köztisztvisel é 1 egyéb A év költségveté 25,50 Kc hitközsé anyakönyv területéhe tartoznak Follwark Haligoc N Lipnik Lechnitz Lesnica Richwald Matyasovce Haunsovce Relov Frankóvá Ósturn é Smrdzonk községek világháborúba a oros fronto hitközsé tagj eset el hitközsé ma vezetősége Fische Mó rabbi Kuch Sándo elnök Mang Géz alelnö é Goldberge Adol gondnok

14811.h

CÍMSZ Szepesófa

SZÓCIK Szepesófa Spiss Sta Ve Cs.-Sz zsi hitközs alapításán pont ide ismeretle hagyomá szeri m többsz ó fennál hitközs ő eredeté va legend miszeri 1 évv ezelő e hír oroszorszá rabbi,valami késő e időse báty o jött meghaln me kabbalisztik út tudomásuk jutot ho otta sírkertb hason nyugalm tal halot mi Erec-Jiszraelbe hitközs el pap Jo Blo verpelé születé rab vol hitközs orthod alap működi 1 lelk számlá adófize tagga ak foglalkoz szeri í oszlan me keresked nagykeresked iparo orvo ügyvé gazdálkod tanít köztisztvise egyé é költségvet 25,5 K hitközs anyaköny területéh tartozna Follwar Haligo Lipni Lechnit Lesnic Richwal Matyasovc Haunsovc Relo Frankóv Óstur Smrdzon községe világháborúb oro front hitközs tag ese e hitközs m vezetőség Fisch M rabb Kuc Sánd elnö Man Gé aleln Goldberg Ado gondno

14811.

CÍMS Szepesóf

SZÓCI Szepesóf Spis St V Cs.-S zs hitköz alapításá pon id ismeretl hagyom szer többs fenná hitköz eredet v legen miszer év ezel hí oroszorsz rabbi,valam kés idős bát jöt meghal m kabbaliszti ú tudomásu juto h ott sírkert haso nyugal ta halo m Erec-Jiszraelb hitköz e pa J Bl verpel szület ra vo hitköz ortho ala működ lel száml adófiz tagg a foglalko szer oszla m kereske nagykereske ipar orv ügyv gazdálko taní köztisztvis egy költségve 25, hitköz anyakön területé tartozn Follwa Halig Lipn Lechni Lesni Richwa Matyasov Haunsov Rel Frankó Óstu Smrdzo község világháború or fron hitköz ta es hitköz vezetősé Fisc rab Ku Sán eln Ma G alel Goldber Ad gondn

14811

CÍM Szepesó

SZÓC Szepesó Spi S Cs.- z hitkö alapítás po i ismeret hagyo sze több fenn hitkö erede lege misze é eze h oroszors rabbi,vala ké idő bá jö megha kabbaliszt tudomás jut ot sírker has nyuga t hal Erec-Jiszrael hitkö p B verpe szüle r v hitkö orth al műkö le szám adófi tag foglalk sze oszl keresk nagykeresk ipa or ügy gazdálk tan köztisztvi eg költségv 25 hitkö anyakö terület tartoz Follw Hali Lip Lechn Lesn Richw Matyaso Haunso Re Frank Óst Smrdz közsé világhábor o fro hitkö t e hitkö vezetős Fis ra K Sá el M ale Goldbe A gond

1481

CÍ Szepes

SZÓ Szepes Sp Cs. hitk alapítá p ismere hagy sz töb fen hitk ered leg misz ez oroszor rabbi,val k id b j megh kabbalisz tudomá ju o sírke ha nyug ha Erec-Jiszrae hitk verp szül hitk ort a műk l szá adóf ta foglal sz osz keres nagykeres ip o üg gazdál ta köztisztv e költség 2 hitk anyak terüle tarto Foll Hal Li Lech Les Rich Matyas Hauns R Fran Ós Smrd közs világhábo fr hitk hitk vezető Fi r S e al Goldb gon