14818.htm

CÍMSZÓ: Szerencs

SZÓCIKK: és jótékonyságával sokat tett a hitéletért és biztosította a továbbfejlődést. Megalakulása után mindjárt rabbit választott a hitközség. A hívek bizalma az országosan ismert nagyidai főrabb fiára, Billiczer Amramra esett. Ezt fia, Billiczer Pinkász követte a rabbi tisztségében. 1912-ben pedig vejét, Pollák Emánuel jelenlegi főrabbit választották meg. Az elnöki tisztséget is mindig arravaló férfiak bírták. Billiczer Jakab után Eckstein Mór, azután Engel József. Stárk Ernánuel Stern S. Mór és Engel Kóbi kerültek az ügyek élére. A mostani szép templom építését 1903. Engel Kóbi elnök kezdeményezte. A templom felépítéséhez az állam 40,000 koronás kölcsönnel járult hozzá. A terveket Korach Miksa miskolci műépítész készítette A Chevra Kadisa 1808. alakult. Majdnem annyi idő óta működik a jesivája is, amelyet első rabbija alapított. A Talmud-Tóra későbbi keletű és ezt a hitközség létesítette. A jesiva növendékeinek száma 15 és 20 között váltakozik, a Talmud-Tóráé 50. 1899-ben alakultmeg a Gemilasz Chaszudim egylet és 1903. a Szandekvesz Komaegylet. Elemi iskolát is létesített a hitközség, ez azonban az állami elemi iskola megnyitása alkalmával feloszlott és tanítóját, valamint berendezését és felszerelését is az állam vette át. Erőteljes lendüléssel fejlődött a hitközség Kornitzer Jakab elnöklése alatt, amikor díszes tanácstermet építettek a templom mellé. Az elmúlt két évtized minden fejlődése Kornitzer Salamon elnök ügybuzgó vezetésének köszönhető. A hitközség, amely a meg nem alkuvó orthodoxia egyik jelentékeny központjává erősödött, ma is meg az öröklött szellem konzerválására törekszik. Céltudatosan fejleszti intézményeit és ápolja emlékeit, amelyek sok kiváló névhez fűződnek. Ezek között a legragyogóbb a rabbi Tasib Eiziké, a nagykállói caddiké, aki Sz.-en született. A hitközség 215 családban 1400 lelket számlál 208 adófizetővel. Ezek között 5 nagykereskedő, 105 kereskedő, 30 iparos, 2 gazdálkodó, 3 ügyvéd. 3 köztisztviselő, 25 magántisztviselő, 17 magánzó, 22 egyéb. A város és a környék gazdasági életének fontos tényezője a gróf Széchenyi-féle birtok berletéből alakított Zempléni Mezőgazdasági r.-t., amely Grosz Andor földbirtokos vezetése alatt áll. A hitközséghez tartozik: Bekecs, Legyesbénye, Taktaharkány, Tiszalúc, Hernádnémeti, Megyaszó, Taktaszada, Újcsanálos, Sajóhidvég, Sajóköröm, Beczék, Ond, Gesztely, Girincs, Zombor, Sajókesznyéten, Hernádkak, Sóstófalva. Évi költségvetése 15,000 P. Filantrópikus és szociális célokra 3000 P-t fordít. Özv. Stárk Emánuelné 1916. létesitett 24,000 koronás leánykiházasítási és 5000 koronás Talmud-Tóra alapítványát szintén a hitközség kezeli. A világháborúban 85 tagja vett részt, 19 elesett. A hitközség vezetői: Pollák Emánuel főrabbi, Kornitzer Salamon elnök, Moskovitz Ede alelnök, Wohl Sámuel gondnok, Perlstein Adolf pénztárnok, Alter Jónás, Engel Mór, Josefits.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4818. címszó a lexikon => 845. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14818.htm

CÍMSZÓ: Szerencs

SZÓCIKK: és jótékonyságával sokat tett a hitéletért és biztosította a továbbfejlődést. Megalakulása után mindjárt rabbit választott a hitközség. A hívek bizalma az országosan ismert nagyidai főrabb fiára, Billiczer Amramra esett. Ezt fia, Billiczer Pinkász követte a rabbi tisztségében. 1912-ben pedig vejét, Pollák Emánuel jelenlegi főrabbit választották meg. Az elnöki tisztséget is mindig arravaló férfiak bírták. Billiczer Jakab után Eckstein Mór, azután Engel József. Stárk Ernánuel Stern S. Mór és Engel Kóbi kerültek az ügyek élére. A mostani szép templom építését 1903. Engel Kóbi elnök kezdeményezte. A templom felépítéséhez az állam 40,000 koronás kölcsönnel járult hozzá. A terveket Korach Miksa miskolci műépítész készítette A Chevra Kadisa 1808. alakult. Majdnem annyi idő óta működik a jesivája is, amelyet első rabbija alapított. A Talmud-Tóra későbbi keletű és ezt a hitközség létesítette. A jesiva növendékeinek száma 15 és 20 között váltakozik, a Talmud-Tóráé 50. 1899-ben alakultmeg a Gemilasz Chaszudim egylet és 1903. a Szandekvesz Komaegylet. Elemi iskolát is létesített a hitközség, ez azonban az állami elemi iskola megnyitása alkalmával feloszlott és tanítóját, valamint berendezését és felszerelését is az állam vette át. Erőteljes lendüléssel fejlődött a hitközség Kornitzer Jakab elnöklése alatt, amikor díszes tanácstermet építettek a templom mellé. Az elmúlt két évtized minden fejlődése Kornitzer Salamon elnök ügybuzgó vezetésének köszönhető. A hitközség, amely a meg nem alkuvó orthodoxia egyik jelentékeny központjává erősödött, ma is meg az öröklött szellem konzerválására törekszik. Céltudatosan fejleszti intézményeit és ápolja emlékeit, amelyek sok kiváló névhez fűződnek. Ezek között a legragyogóbb a rabbi Tasib Eiziké, a nagykállói caddiké, aki Sz.-en született. A hitközség 215 családban 1400 lelket számlál 208 adófizetővel. Ezek között 5 nagykereskedő, 105 kereskedő, 30 iparos, 2 gazdálkodó, 3 ügyvéd. 3 köztisztviselő, 25 magántisztviselő, 17 magánzó, 22 egyéb. A város és a környék gazdasági életének fontos tényezője a gróf Széchenyi-féle birtok berletéből alakított Zempléni Mezőgazdasági r.-t., amely Grosz Andor földbirtokos vezetése alatt áll. A hitközséghez tartozik: Bekecs, Legyesbénye, Taktaharkány, Tiszalúc, Hernádnémeti, Megyaszó, Taktaszada, Újcsanálos, Sajóhidvég, Sajóköröm, Beczék, Ond, Gesztely, Girincs, Zombor, Sajókesznyéten, Hernádkak, Sóstófalva. Évi költségvetése 15,000 P. Filantrópikus és szociális célokra 3000 P-t fordít. Özv. Stárk Emánuelné 1916. létesitett 24,000 koronás leánykiházasítási és 5000 koronás Talmud-Tóra alapítványát szintén a hitközség kezeli. A világháborúban 85 tagja vett részt, 19 elesett. A hitközség vezetői: Pollák Emánuel főrabbi, Kornitzer Salamon elnök, Moskovitz Ede alelnök, Wohl Sámuel gondnok, Perlstein Adolf pénztárnok, Alter Jónás, Engel Mór, Josefits.

14818.ht

CÍMSZÓ Szerenc

SZÓCIKK é jótékonyságáva soka tet hitéletér é biztosított továbbfejlődést Megalakulás utá mindjár rabbi választot hitközség híve bizalm a országosa ismer nagyida főrab fiára Billicze Amramr esett Ez fia Billicze Pinkás követt rabb tisztségében 1912-be pedi vejét Pollá Emánue jelenleg főrabbi választottá meg A elnök tisztsége i mindi arraval férfia bírták Billicze Jaka utá Eckstei Mór azutá Enge József Stár Ernánue Ster S Mó é Enge Kób kerülte a ügye élére mostan szé templo építésé 1903 Enge Kób elnö kezdeményezte templo felépítéséhe a álla 40,00 koroná kölcsönne járul hozzá terveke Korac Miks miskolc műépítés készített Chevr Kadis 1808 alakult Majdne anny id ót működi jesiváj is amelye els rabbij alapított Talmud-Tór később kelet é ez hitközsé létesítette jesiv növendékeine szám 1 é 2 közöt váltakozik Talmud-Tórá 50 1899-be alakultme Gemilas Chaszudi egyle é 1903 Szandekves Komaegylet Elem iskolá i létesítet hitközség e azonba a állam elem iskol megnyitás alkalmáva feloszlot é tanítóját valamin berendezésé é felszerelésé i a álla vett át Erőtelje lendülésse fejlődöt hitközsé Kornitze Jaka elnöklés alatt amiko dísze tanácsterme építette templo mellé A elmúl ké évtize minde fejlődés Kornitze Salamo elnö ügybuzg vezetéséne köszönhető hitközség amel me ne alkuv orthodoxi egyi jelentéken központjáv erősödött m i me a öröklöt szelle konzerválásár törekszik Céltudatosa fejleszt intézményei é ápolj emlékeit amelye so kivál névhe fűződnek Eze közöt legragyogób rabb Tasi Eiziké nagykálló caddiké ak Sz.-e született hitközsé 21 családba 140 lelke számlá 20 adófizetővel Eze közöt nagykereskedő 10 kereskedő 3 iparos gazdálkodó ügyvéd köztisztviselő 2 magántisztviselő 1 magánzó 2 egyéb váro é környé gazdaság életéne fonto tényezőj gró Széchenyi-fél birto berletébő alakítot Zemplén Mezőgazdaság r.-t. amel Gros Ando földbirtoko vezetés alat áll hitközséghe tartozik Bekecs Legyesbénye Taktaharkány Tiszalúc Hernádnémeti Megyaszó Taktaszada Újcsanálos Sajóhidvég Sajóköröm Beczék Ond Gesztely Girincs Zombor Sajókesznyéten Hernádkak Sóstófalva Év költségvetés 15,00 P Filantrópiku é szociáli célokr 300 P- fordít Özv Stár Emánueln 1916 létesitet 24,00 koroná leánykiházasítás é 500 koroná Talmud-Tór alapítványá szinté hitközsé kezeli világháborúba 8 tagj vet részt 1 elesett hitközsé vezetői Pollá Emánue főrabbi Kornitze Salamo elnök Moskovit Ed alelnök Woh Sámue gondnok Perlstei Adol pénztárnok Alte Jónás Enge Mór Josefits

14818.h

CÍMSZ Szeren

SZÓCIK jótékonyságáv sok te hitéleté biztosítot továbbfejlődés Megalakulá ut mindjá rabb választo hitközsé hív bizal országos isme nagyid főra fiár Billicz Amram eset E fi Billicz Pinká követ rab tisztségébe 1912-b ped vejé Poll Emánu jelenle főrabb választott me elnö tisztség mind arrava férfi bírtá Billicz Jak ut Eckste Mó azut Eng Józse Stá Ernánu Ste M Eng Kó került ügy élér mosta sz templ építés 190 Eng Kó eln kezdeményezt templ felépítéséh áll 40,0 koron kölcsönn járu hozz tervek Kora Mik miskol műépíté készítet Chev Kadi 180 alakul Majdn ann i ó működ jesivá i amely el rabbi alapítot Talmud-Tó későb kele e hitközs létesített jesi növendékein szá közö váltakozi Talmud-Tór 5 1899-b alakultm Gemila Chaszud egyl 190 Szandekve Komaegyle Ele iskol létesíte hitközsé azonb álla ele isko megnyitá alkalmáv feloszlo tanítójá valami berendezés felszerelés áll vet á Erőtelj lendüléss fejlődö hitközs Kornitz Jak elnöklé alat amik dísz tanácsterm épített templ mell elmú k évtiz mind fejlődé Kornitz Salam eln ügybuz vezetésén köszönhet hitközsé ame m n alku orthodox egy jelentéke központjá erősödöt m öröklö szell konzerválásá törekszi Céltudatos fejlesz intézménye ápol emlékei amely s kivá névh fűződne Ez közö legragyogó rab Tas Eizik nagykáll caddik a Sz.- születet hitközs 2 családb 14 lelk száml 2 adófizetőve Ez közö nagykeresked 1 keresked iparo gazdálkod ügyvé köztisztvisel magántisztvisel magánz egyé vár körny gazdasá életén font tényező gr Széchenyi-fé birt berletéb alakíto Zemplé Mezőgazdasá r.-t ame Gro And földbirtok vezeté ala ál hitközségh tartozi Bekec Legyesbény Taktaharkán Tiszalú Hernádnémet Megyasz Taktaszad Újcsanálo Sajóhidvé Sajókörö Beczé On Gesztel Girinc Zombo Sajókesznyéte Hernádka Sóstófalv É költségveté 15,0 Filantrópik szociál célok 30 P fordí Öz Stá Emánuel 191 létesite 24,0 koron leánykiházasítá 50 koron Talmud-Tó alapítvány szint hitközs kezel világháborúb tag ve rész eleset hitközs vezető Poll Emánu főrabb Kornitz Salam elnö Moskovi E alelnö Wo Sámu gondno Perlste Ado pénztárno Alt Jóná Eng Mó Josefit

14818.

CÍMS Szere

SZÓCI jótékonyságá so t hitélet biztosíto továbbfejlődé Megalakul u mindj rab választ hitközs hí biza országo ism nagyi főr fiá Billic Amra ese f Billic Pink köve ra tisztségéb 1912- pe vej Pol Emán jelenl főrab választot m eln tisztsé min arrav férf bírt Billic Ja u Eckst M azu En Józs St Ernán St En K kerül üg élé most s temp építé 19 En K el kezdeményez temp felépítésé ál 40, koro kölcsön jár hoz terve Kor Mi misko műépít készíte Che Kad 18 alaku Majd an műkö jesiv amel e rabb alapíto Talmud-T késő kel hitköz létesítet jes növendékei sz köz váltakoz Talmud-Tó 1899- alakult Gemil Chaszu egy 19 Szandekv Komaegyl El isko létesít hitközs azon áll el isk megnyit alkalmá feloszl tanítój valam berendezé felszerelé ál ve Erőtel lendülés fejlőd hitköz Kornit Ja elnökl ala ami dís tanácster építet temp mel elm évti min fejlőd Kornit Sala el ügybu vezetésé köszönhe hitközs am alk orthodo eg jelenték központj erősödö örökl szel konzerválás töreksz Céltudato fejles intézmény ápo emléke amel kiv név fűződn E köz legragyog ra Ta Eizi nagykál caddi Sz. születe hitköz család 1 lel szám adófizetőv E köz nagykereske kereske ipar gazdálko ügyv köztisztvise magántisztvise magán egy vá körn gazdas életé fon tényez g Széchenyi-f bir berleté alakít Zempl Mezőgazdas r.- am Gr An földbirto vezet al á hitközség tartoz Beke Legyesbén Taktaharká Tiszal Hernádnéme Megyas Taktasza Újcsanál Sajóhidv Sajókör Becz O Geszte Girin Zomb Sajókesznyét Hernádk Sóstófal költségvet 15, Filantrópi szociá célo 3 ford Ö St Emánue 19 létesit 24, koro leánykiházasít 5 koro Talmud-T alapítván szin hitköz keze világháború ta v rés elese hitköz vezet Pol Emán főrab Kornit Sala eln Moskov aleln W Sám gondn Perlst Ad pénztárn Al Jón En M Josefi

14818

CÍM Szer

SZÓC jótékonyság s hitéle biztosít továbbfejlőd Megalaku mind ra válasz hitköz h biz ország is nagy fő fi Billi Amr es Billi Pin köv r tisztségé 1912 p ve Po Emá jelen főra választo el tiszts mi arra fér bír Billi J Ecks az E Józ S Erná S E kerü ü él mos tem épít 1 E e kezdeménye tem felépítés á 40 kor kölcsö já ho terv Ko M misk műépí készít Ch Ka 1 alak Maj a műk jesi ame rab alapít Talmud- kés ke hitkö létesíte je növendéke s kö váltako Talmud-T 1899 alakul Gemi Chasz eg 1 Szandek Komaegy E isk létesí hitköz azo ál e is megnyi alkalm felosz tanító vala berendez felszerel á v Erőte lendülé fejlő hitkö Korni J elnök al am dí tanácste építe tem me el évt mi fejlő Korni Sal e ügyb vezetés köszönh hitköz a al orthod e jelenté központ erősöd örök sze konzerválá töreks Céltudat fejle intézmén áp emlék ame ki né fűződ kö legragyo r T Eiz nagyká cadd Sz szület hitkö csalá le szá adófizető kö nagykeresk keresk ipa gazdálk ügy köztisztvis magántisztvis magá eg v kör gazda élet fo ténye Széchenyi- bi berlet alakí Zemp Mezőgazda r. a G A földbirt veze a hitközsé tarto Bek Legyesbé Taktahark Tisza Hernádném Megya Taktasz Újcsaná Sajóhid Sajókö Bec Geszt Giri Zom Sajókesznyé Hernád Sóstófa költségve 15 Filantróp szoci cél for S Emánu 1 létesi 24 kor leánykiházasí kor Talmud- alapítvá szi hitkö kez világhábor t ré eles hitkö veze Po Emá főra Korni Sal el Mosko alel Sá gond Perls A pénztár A Jó E Josef

1481

CÍ Sze

SZÓ jótékonysá hitél biztosí továbbfejlő Megalak min r válas hitkö bi orszá i nag f f Bill Am e Bill Pi kö tisztség 191 v P Em jele főr választ e tiszt m arr fé bí Bill Eck a Jó Ern ker é mo te épí kezdemény te felépíté 4 ko kölcs j h ter K mis műép készí C K ala Ma mű jes am ra alapí Talmud ké k hitk létesít j növendék k váltak Talmud- 189 alaku Gem Chas e Szande Komaeg is létes hitkö az á i megny alkal felos tanít val berende felszere Erőt lendül fejl hitk Korn elnö a a d tanácst épít te m e év m fejl Korn Sa ügy vezeté köszön hitkö a ortho jelent közpon erősö örö sz konzervál törek Céltuda fejl intézmé á emlé am k n fűző k legragy Ei nagyk cad S szüle hitk csal l sz adófizet k nagykeres keres ip gazdál üg köztisztvi magántisztvi mag e kö gazd éle f tény Széchenyi b berle alak Zem Mezőgazd r földbir vez hitközs tart Be Legyesb Taktahar Tisz Hernádné Megy Taktas Újcsan Sajóhi Sajók Be Gesz Gir Zo Sajókeszny Herná Sóstóf költségv 1 Filantró szoc cé fo Emán létes 2 ko leánykiházas ko Talmud alapítv sz hitk ke világhábo r ele hitk vez P Em főr Korn Sa e Mosk ale S gon Perl pénztá J Jose